👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه 1000 نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری طبقه ای نظام دار انجام شده است . تعداد 132 کارمند مرد و 50 کارمند زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی آمرام ، تعهد سازمانی پورتر و رضایت شغلی کراک و راک برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان مي دهد که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها بیانگر ان بود که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها: تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، هوش معنوی ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی
 
 
فهرست
 
عنوان .................1
چکیده .......................7
فصل اول کلیات تحقیق........................................ 8
مقدمه................................... 9
بیان مساله................................. 10
اهمیت وضرورت انجام تحقیق ............................12
اهداف تحقیق............................ 12
سوالات تحقیق.............................. 13
فرضیه های تحقیق........................... 13
محدودیت های تحقیق.................................. 14
فصل دوم مبانی نظری وسوابق تحقیق.................................... 15
بخش اول رضایت شغلی............................ 16
2-1-1تعریف رضایت شغلی................................ 16
2-1-2تاریخچه رضایت شغلی .......................16
2-1-3رضایت شغلی وابعادآن.............................. 17
2-1-4انواع رضایت شغلی......................................... 18
2-1-4-1رضایت درونی.................................... 19
2-1-4-2رضایت بیرونی................................... 19
2-1-5نظریه های زیربنایی رضایت شغلی....................................... 19
2-1-5-1نظریه های ریزمدل................................... 21
2-1-5-2نظریه های درشت مدل .................................24
2-1-6نظریه هایرضایت شغلی ....................................26
2-1-6-1نظریه ارزش..................................... 26
2-1-6-2نظریه هالند.................................. 27
2-1-6-3نظریه بریل ................................27
2-1-6-4نظریه نقشی ......................................27
2-1-6-5نظریه شغلی کوک وراک ................................30
2-1-7رضایت شغلی وانگیزش................................. 30
2-1-8عوامل موثربررضایت شغلی.................................... 31
2-1-8-1عوامل شغلی ..................................31
بخش دوم تعهدسازمانی................................... 33
2-2-1تعهد................................ 33
2-2-2انواع تعهد........................................ 34
2-2-2-1تعهدنسبت به مشتری .................................34
2-2-2-2تعهدنسبت به سازمان ..............................35
2-2-2-3تعهدنسبت به خود............................... 36
2-2-2-4تعهدنسبت به افرادوگروه کاری......................... 36
2-2-2-5تعهدنسبت به کارووظیفه......................................... 37
2-2-3مفهوم تعهدسازمانی................................. 37
2-2-4تعاریف تعهدسازمانی............................ 38
2-2-5دیدگاههای نوین درباره تعهدسازمانی ...............................42
2-2-5-1دیدگاههایی درموردکانونهای تعهدسازمانی ..........................42
2-2-5-2تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی .................................43
2-2-5-3الگوهای چند بعدی ....................................44
2-2-6عوامل موثربرتعهدسازمانی................................................. 46
2-2-7اجزای تعهدسازمانی...................................... 49
2-2-8نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی ...................................50
2-2-9شیوه های تقویت تعهدسازمانی.................................. 56
2-2-10ارتباط بین هوش معنوی وتعهدسازمانی.................................... 57
بخش سوم هوش معنوی.............................. 58
معنویت ..................................59
2-3-1تعریف هوش معنوی................................ 60
2-3-2تاریخچه هوش معنوی ...............................62
هوش معنوی ومولفه های آن................................ 64
2-3-3هوش معنوی وهوش شناختی............................... 67
2-3-4هوش معنوی ومفهوم شخصیت................................. 68
2-3-5هوش معنوی ومفهوم توانایی ذهنی.................................. 70
2-3-6مفهوم هوش معنوی ....................................71
2-3-7ابعادهوش معنوی.............................. 71
نظریه امرام درموردهوش معنوی ....................................72
سوابق وپیشینه تحقیق.................................. 75
سوابق تحقیق درایران ........................................75
سوابق تحقیق درخارج ازکشور.................................. 77
مدل مفهومی تحقیق .....................................79
فصل سوم روش شناسی تحقیق.............................................. 79
مقدمه .....................................80
روش ونوع تحقیق ................................80
روش گردآوری اطلاعات ...................................80
نمونه پژوهش ..................................81
ابزارگردآوری داده ها..................................... 82
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ...............................83
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ...............................85
مقدمه .......................................86
الف)توصیف داده ها .........................................87
ب)آزمون فرضیه های تحقیق.................................... 105
خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ....................................112
ج)تحلیل رگرسیون چندمتغیره باروش گام به گام ..................................112
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهای تحقیق...................................... 115
مقدمه ..................................116
5-1تبیین نتایج تحقیق.............................. 116
5-2پیشنهاد های کاربردی تحقیق......................................... 117
5-3پیشنهادهابرای تحقیقات آتی............................ 118
5-4مشکلات ومحدودیت های تحقیق .........................................119
منابع ..............................120
منابع لاتین .................................124

👇 تصادفی👇

نمونه سوال عملی فتوشاپ (7) photoshopدانلود بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواریCourse Technology.Java.Programming From Problem Analysis to Program Design D.S.Malik (زبان اصلی)تحقیق در مورد سيستم هادانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان آشنائی با جوشکاری مقاومتی ۱۴ صmasazhعنوان پروژه : طراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای جوملابررسی اکوتیپ های مختلف گیاه Allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر RAPD) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی(آلیسین)45-بررسی میزان تأثیر اجرای دوركاری در بهبود شاخصهای ترافیكی شبكه معابر شهر تهران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

دانلود بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

👇🏞 تصاویر 🏞