👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ترم يک و ترم شش

ارتباط با ما

دانلود


مقاله مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ترم يک و ترم شش
« فهرست مطالب و مندرجات »
 
عنوان صفحه
چکيده تحقيق
فصل اول
مقدمه 2
بيان مسئله 5
اهداف تحقيق 5
اهميت و ضرورت پژوهش 6
فرضيه تحقيق 7
اصطلاح شناسي تحقيق 7
شخصيت 7
خود 8
خود پنداره 8
عزت نفس 8
 
فصل دوم
پيشينه تحقيق 10
بررسي ديدگاه هاي مختلف در زمينه عزت نفس10
ديدگاه هاي آبراهام مازلو 11
کارل راجرز12
اصل برتري جويي 15
من يا خود چيست؟ 15
عوامل مؤثر بر رشد «خود» و عزت نفس18
دوره نخست: کودکي اول18
مرحله اول: تولد تا يک سالگي (شيرخوارگي)18
مرحله دوم: يک تا سه سالگي (نوپايي) 19
دومين دوره: کودکي دوم 20
مرحله سوم: 3 تا 6 سالگي (پيش دبستاني) 20
سومين دوره: کودکي سوم 21
دوره بلوغ و نوجواني 22
مروري بر تعاريف عزت نفس و جنبه هاي مختلف آن 24
بررسي آثار عزت نفس در رفتار 28
عزت نفس و موفقيت تحصيلي و يادگيري 28
عزت نفس و ساير ويژگي هاي رواني شخصيتي 30
مروري بر رابطه عزت نفس با بالا يا پايين تر بودن سطح تحصيلات 30
 
فصل سوم
طرح تحقيق 33
تعريف عملياتي33
جامعه آماري و نمونه آماري و روش نمونه گيري33
ابزار تحقيق 33
شيوة اجراي پژوهش 35
 
فصل چهارم
مقدمه 37
نمودارها و جداول 38
نمودار هيستوگرام ترم يك 41
نمودار هيستوگرام ترم شش 41
t تست 42
فصل پنجم
خلاصه يافته ها 46
بحث و نتيجه گيري 46
محدوديت ها 47
پيشنهادها 47
منابع 49
ضمائم 52
 
 
چکيدة تحقيق
 
آيا بالا يا پايين بودن ترم، شرايطي را براي دانشجويان مهيا مي کند که به خويشتن شناسي آنها کمک کرده و در راه ارزيابي ويژگيهاي خود، آنها را ياري مي دهد؟ براي پاسخ به اين پرسش ما در اين تحقيق به يک روش علّي مقايسه اي و با بررسي و مقايسه عزت نفس دو گروه از دانشجويان دختر ترم اول و ترم ششم نموده ايم.
اين تحقيق بر روي 80 نفر (40 نفر دانشجويي دختر ترم 1 و 40 نفر دانشجوي دختر ترم6 ) از جامعه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم در سال تحصيلي 84-83 که به شيوة تصادفي از تمامي رشته هاي تحصيلي انتخاب گرديده بودند، انجام پذيرفت. ابزار جمع آوري و اطلاعات و سنجش عزت نفس، سياهة عزت نفس کوپر اسميت که در 58 ماده است که 8 ماده آن دروغ سنج است. در مجموع 50 مادة آن بر 4 خرده مقياست يعني عزت نفس کلي، عزت نفس اجتماعي (همسالان)، عزت نفس خانوادگي (والدين) و عزت نفس تحصيلي (آموزشگاه) تقسيم شده است. پس از آزمون تحقيق بر طبق نمره گذاري و ميانگين، نتيجه ذيل حاصل گرديد.با توجه به آزمون T مستقل معلوم شد که بين عزت نفس دانشجويان ترم 1 و ترم6 رابطه معناداري وجود ندارد.
 
 
مقدمه:
«مَن عَرَفَ نَفسُهُ فَقَد عَرَفَ رَبُه»[1]
انسان، اين موجود ناشناخته همواره در پي شناسايي خويشتن سعي کرده روز به روز با پيشرفت دانش و علوم مختلف بيشتر پي به پيچيدگي خود برده و همزمان با اين شناخت ها سعي در پيدا کردن مجهولاتي نيز داشته است. البته اين يکي از امتيازات و ويژگيهاي انسان بر ساير حيوانات در زمينه شناخت مي باشد. چرا که در بُعد شناخت جهان و محيط اطراف، انسان و حيوانات ممکن است يکسان عمل کنند، ولي در سلسله تکامل مغز و اعصاب مرکزي جانداران، انسان در يک مرحله بالاتر و والاتر از سايرين قرار گرفته و علاوه بر شناخت محيط اطراف و جهان خارج، اقدام به شناسايي خويشتن نموده است.
انسان در راه خويشتن شناسي، علوم و رشته هاي متفاوت علمي را پايه ريزي کرده، که هر کدام از اين علوم انسان را از جنبه و ابعاد ويژه اي مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار داده اند؛ و اين تلاش با انرزي بيشتري و با استفاده از تکنولوژي جديد با دقت بيشتري ادامه دارد. از جمله اين علوم مي توان به علوم انساني، بويژه روان شناسي، جامعه شناسي، علوم تربيتي، تاريخ، جغرافي و غيره و يا علوم پزشکي از جمله: فيزيولوژي انساني، آناتومي انساني و غيره اشاره نمود.
اما رشته اي که بيشتر مدّنظر بوده و به طور اختصاصي انسان و رفتار وي را مورد مطالعه قرار مي دهد علم روان شناسي است. به طوري که در تعريف اين علم از ديدگاه، رتيال اتکينسون[2] و ساير روان شناسان اين چنين بيان شده:
«روان شناسي، مطالعه علمي رفتار و فرايندهاي رواني است.» (اتکينسون، هيلگارد، ص56، 1370).
به همين ترتيب ساير علوم نيز هر کدام از ديدگاه خاصي به اين موجود فوق العاده پيچيده روي کره زمين مي نگرد.
روان شناسان نيز براي مطالعه رفتار موجودات زنده ما بالاخص انسان ديدگاه ها و رويکردهاي[3] مختلفي را در پيش گرفته اند، که امروزه پنج رويکرد بيش از سايرين مطرح مي باشد که در ذيل اين پنج رويکرد را به طور خيلي مختصر مروري مي کنيم:
1. رويکرد عصبي- زيستي[4]: آن دسته از فرايندهاي عصبي- زيستي را که زير بناي رفتار و رويدادهاي ذهني است، مشخص مي سازد. در اين ديدگاه سعي برآن است که رفتار آدميان را به رويدادهايي که در داخل بدن بويژه در ناحيه مغز و دستگاه عصبي صورت مي گيرد ارتباط دهند.
2. رويکرد رفتاري[5]: در اين رويکرد، روان شناسي از طريق مشاهده رفتار است که آدمي گيرنده منفعل محرک هاي محيطي است و در مقابل محرک مشخصي با پاسخ ويژه اي فرا خوانده مي شود.
3. رويکرد شناختي[6]: پيشگامان اين ديدگاه معتقدند، آدمي گيرنده غيرفعال محرک ها نيست، بلکه ذهن او به صورت فعالي به پردازش[7] اطلاعات و محرک هاي دريافتي دست مي زند و آن را به اشکال و مقولات نوين تبديل مي کند. به واسطه بينش و بصيرت که شامل فرايندهاي ذهني ادراک حافظه و خبرپردازي است که شخص به کمک آنها دانش مي اندوزد، مسئله حل مي کند يا براي آينده طرح و نقشه مي ريزد.
4. رويکرد روانکاوي:فرويد نيز رويکرد ديگري را به نام روانکاوري، با فرض اينکه قسمت عمده رفتار آدمي در فرايندهايي ريشه دارد که ناهوشيارند پايه ريزي نهاد. فرايندهاي ناهوشيار عبارتند از: افکار، ترس ها خواست هايي که شخص به آنها آگاهي ندارد ولي در هر حال بر رفتار او مؤثرند.
5. رويکرد پديدار شناختي[8]:آخرين ديدگاهي که در اين بخش بدان اشاره مي کنيم و موضوع تحقيق حاضر نيز برگرفته از اين ديدگاه است رويکرد پديدار شناختي است که ممکن است تحت عنوان نگرش انسان گرايانه و يا روان شناسي کمال نيز در منابع متعدد بکار رود.
در اين رويکرد بيشتر بر تجزيه خصوصي تأکيد شده و معتقدند که با مطالعه نظرگاه افراد درباره خود و جهان مي توان اطلاعات بيشتري در خصوص طبيعت آدمي آورد، تا با مشاهده اعمال. آدميان برخلاف بقيه ديدگاه ها، روان شناسان انسان گرا به جاي آنکه به پرورش نظريه ها و پيش بيني رفتار بپردازد، در پي درک و فهم زندگي و تجزيه هاي دروني افراد هستند. از جمله، آنها با مقولاتي از قبيل: خود پنداره[9]، احساس عزت نفس[10]، خودآگاهي[11] سرو کار دارند. (اتکينسون، هيلگارد، ص30، 1370)
با توجه به مباحث فوق مي توان چنين بيان داشت که هر رويکردي از يک ديد خاصي و جنبه معيني، انسان ها را مورد بررسي قرار مي دهد و روش ويژه اي را در پيش گرفته اند. لذا در نهايت هدف تمامي اين رويکردها، همانا شناسايي انسان، پي بردن به پيچيدگي و صفات اين اشرف مخلوقات است. پس ديدگاه ها و رويکردها نه تنها مانعه الجمع نيستند بلکه مکمل يکديگرند.
موضوع تحقيق حاضر نيز بيشتر برگرفته از ديدگاه پديدار شناختي است که با موضوعاتي همچون: خود پنداره، عزت نفس، خودآگاهي و خود شکوفايي سر و کار دارد، كه عزت نفس مرکزيت اين تحقيق را شامل مي شود. که در اين قسمت از بحث به تعريفي که دکتر شاملو در کتاب بهداشت رواني تحت عنوان «احساس ارزش» ياد کرده اشاره مي کنم.
«احساس ارزش (عزت نفس)، درجه تقويت، تاييد، پذيرش و ارزشمندي است که شخص نسبت به خويشتن احساس مي کند. اين احساس ممکن است در مقايسه با ديگران باشد يا مستقل از آنها. احساس ارزش به خويشتن همانند، تصوير خويشتن يک مجتمع را تشکيل مي دهند و هرچه خود ايده آل با خويشتن فرد نزديک تر باشند، احساس ارزش فرد بيشتر و متعادل تر است». (شاملو، ص137، 1368)
تحقيق حاضر نيز در حيطه روان شناسي قصد دارد که ارتباط بين دو ترم 1 و 6 را با عزت نفس دانشجويان بررسي کند.
 
بيان مسئله
در اين تحقيق عزت نفس دانشجويان دختر ترم 1 و ترم6 مورد بررسي قرار مي گيرد. به عبارت دقيق تر ميزان خويشتن شناسي و اعتماد به نفس دانشجويان دختر ترم 1 و ترم6 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و نتايج حاصله جهت رسيدن به اهداف تحقيق مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. آيا عزت نفس دانشجويان ترم 6 نسبت به دانشجويان ترم1 بيشتر مي باشد؟ و آيا اختلافي بين عزت نفس اين دو گروه وجود دارد يا خير؟
 
اهداف تحقيق
هر تحقيقي که انجام مي شود مسلماً اهدافي در پي دارد که محقق در جستجوي رسيدن به اين اهداف است و اينکه آيا فرضيه محقق قابل قبول است يا خير، در اهداف يک تحقيق مي توان جستجو کرد.
هدف ما نيز از انجام اين تحقيق اين است که عزت نفس يا خويشتن شناسي دانشجويان دختر ترم 1 و 6 دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم را مقايسه نموده و فرضيه خود را که عزت نفس دانجويان دختر ترم6 به مراتب بيش از عزت نفس دانشجويان دختر ترم1 مي باشد را اثبات کنيم. و ما براي نيل به اين هدف تحقيق مربوطه را آغاز نموده ايم.
 
اهميت و ضرورت پژوهش
سده بيستم که به نام، قرن تکنولوژي و فن آوري معروف گشته، براي انسان ها علاوه بر منافعي که در جهت رفاه و آسايش آنها به همراه دارد، به طور همزمان و غيرمستقيم در جهت اضمحلال انسان ها نيز با همان سرعت در حرکت است. بنابراين يکي از معضلاتي که امروزه بيش از همه بر انسانها مسلط شده و او را تحت سيطره خود قرار داده، ناآشنايي با خويشتن و خويشتن شناسي است. که با توجه به ناشناخته ماندن بسياري از روحيات و خلق وخو، انسانها را با مشکلات عديده اي در زندگي روبه رو مي سازد. پس مي توان ادعا کرد که شناخت خويش و احوالات دروني، در اين مقطع زماني تبديل به يک ضرورت مي گردد. با توجه به اين مسائل، محققين و پژوهشگران جهت انجام تحقيقات و مطالعات متعدد و اعلام نتايج آنها از طريق مراکز تحقيقاتي و عملي، مردم را از پيامدهاي ناشي از اين نياز اساسي يعني «خويشتن شناسي» آگاه ساخته و تأثير نامطلوب ناآشنايي با خويشتن را ارائه نموده اند. پس اگر همه بپذيريم که واقعاً انسان داراي ابعاد متفاوتي است و اينها هميشه در ارتباط با يکديگرند، احتمالاً به اهميت و ضرورت اين مسئله بيشتر پي خواهيم بُرد.
 

فرضيه تحقيق
فرضيه اي که در اين تحقيق مورد آزمون قرار خواهد گرفت به شرح ذيل مي باشد: اختلاف معني داري بين عزت نفس دانشجويان دختر ترم 6 و ترم 1 وجود دارد.
 
اصطلاح شناسي تحقيق
با توجه به اين که ممکن است بعضي از اصطلاحات و واژه هايي که در متن تحقيق از آنها استفاده شده، تعابير متعددي داشته و افراد استنباط هاي متفاوتي از آنها به عمل آورند، ما ناگزير براي جلوگيري از اين مسئله به تعريف و توصيف موردي از آنها مي پردازيم.
 
شخصيت[12]
شخصيت يک مفهوم کلي است که تعاريف و استنباط هاي متفاوتي از آن به عمل آمده است که از جمله مي توان به منش شخص معيني به مجموعه اي از ويژگيها و صفات رفتاري فردي خاص تأثيري که فرد در ديگران مي گذارد اشاره داشت. ولي عده کثيري از روان شناسان، تعريف کوردون آلپورت، روان شناس معروف را به عنوان يک توصيف نسبتاً جامع و قابل قبول پذيرفته اند که ما نيز با پذيرش اين تعريف بدان اشاره مي کنيم: «شخصيت، سازمان پويا و قوام يافته است که از ترکيب سيستم هاي رواني و جسمي با درون فرد که رفتار ويژه و بي همتاي او را جهت سازش با محيط تعيين مي کند، تشکيل شده است. (احدي، بني جمالي، ص69، 1370)
 

خود
خود بعنوان هسته مرکزي شخصيت، شکل يا صورت سازمان يافته اي از ادراک مربوط به خويشتن تلقي مي شود که مي تواند موضوع آگاهي قرار گيرد. اين صورت، مرکب از عناصري است مانند: ادراک فرد از خصوصيات و استعدادهاي خود، ادراکات و استنباط هايي که فرد در ارتباط با ديگران و محيط دارد، کيفيات ارزشي که همراه تجربيات و اشيا درک شده اند و هدف ها و آرمان هايي که داراي جنبه هاي مثبت و منفي هستند و به همين صورت درک شده اند مي باشد.
 
خود پنداره[13]
کارل راجرز[14] در تعريف خودپنداره يا مفهوم خويشتن چنين مي گويد: «خويشتن شامل تمام افکار، ادراکات و ارزش هايي است که «من» (در معناي فاعلي يا مفعولي اين کلمه) را تشکيل مي دهند و من شامل «آنچه هستم» «آنچه مي توانم انجام دهم» مي شود.
به اين ترتيب انسان وقتي توانست خود را جداي از محيط به عنوان يک موجود مستقل و داراي ويژگي ها و صفات ويژه اي درک کند، به خودپنداري رسيده است و به بيان دقيق تر در خودپنداره، شخص قادر به شناسايي خويشتن بوده و درکي از «من» را کسب مي کند.
 
عزت نفس
هرچند که اين مفهوم با عناوين متعددي از جمله: حرمت به نفس ما احساس ارزش و احترام به خود و خويشتن ياد شده است، ولي ما در اين تحقيق از کلمه عزت نفس استفاده کرديم. که تعريف دکتر شاملو در کتاب بهداشت رواني از عزت نفس با عنوان احساس ارزش مدنظر من بود و در ذيل بدان اشاره مي کنيم:
«احساس ارزش (عزت نفس) درجه تصويب، تأييد، پذيرش و ارزشمندي است که شخص نسبت به خويشتن احساس مي کند، اين احساس ممکن است در مقايسه با ديگران باشد، يا مستقل از آنها، احساس ارزش به خويشتن همانند تصوير خويشتن يک هسته مرکزي ثابت دارد که همراه با يک سلسله احساس ارزشهايي پيراموني، يک مجتمع را تشکيل مي دهند و هرچه فرد ايده آل با خويشتن فرد نزديکتر باشد، احساس ارزش فرد بيشتر و متعادل تر است.»
 
[1]. هرکس خود را بشناسد به يقين خدا را مي شناسد. پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله)
[2]. Rital Atkinson
[3]. Approackh
[4]. Neurobiological
[5]. Behaviaral
[6]. cogitive
[7]. processing
[8]. phenomnological
[9]. self- concept
[10]. self- esteem
[11]. self- awareness
[12]. personality
[13]. self- concept
[14]. Carl Ransoh Rojers

👇 تصادفی👇

دانلود فایل ورد Wordپروژه بررسی ساختمان تپ چنجر ترانسفورماتور و پایداری ولتاژ توسط آنبررسی شخصیت والای پیامبر اسلام (ص) و جانشینان او در دیوان ناصر خسرو قبادیانیبسته کسب درآمداینترنتی درمنزلکتاب 100 مهارت ازمون زبان انگلیسی"قانون جذب و شیوه های کاربرد آن در زندگی"دانلود مقاله بررسی فناوریهای بهره گیری از انرژی هسته ای‎ در قالب PDF ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ترم يک و ترم شش

مقاله مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ترم يک و ترم شش

دانلود مقاله مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ترم يک و ترم شش

خرید اینترنتی مقاله مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ترم يک و ترم شش

👇🏞 تصاویر 🏞