👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
چکیده:
هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان راهنمایی در سال تحصیلی 92-93 که تعداد آنها به 4856 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبورنمونه ای به حجم 60 نفر تعیین گردیده است که به صورت خوشه ای انتخاب و از میان آنها دو مدرسه که دارای شرایط مورد پژوهش بود به دو گروه 30 نفری به صورت در دسترس تقسیم شدند. روش: داده ها از طریق پرسشنامه خرده مقیاس هشت گویه ای خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیریMSLQو معدل نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 جمع آوری شدند. یافته ها: داده ها به کمک آماره‌های توصیفی و استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد. اما بر عملکرد تحصیلی تاثیر معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعالیت های فوق برنامه در خصوصیات مختلفی از جمله سلامت روانی، خودکارآمدی، کاهش بزه کاری و فساد اهمیت دارد. اما عدم تاثیر معنی دار این فعالیت ها بر عملکرد تحصیلی در این پژوهش نیاز به بررسی دقیقتر دارد.
کلید واژه: فعالیت های فوق برنامه، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1مقدمه...................................... 1
1-2 بیان مسئله...................................................... 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. ...................................5
1-4 اهداف تحقیق................................ 7
1-5 سوالات تحقیق................................ 7
1-6 فرضیه های تحقیق......................................... 8
1-7 محدوده تحقیق................................................. 8
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق....................... 8
خلاصه فصل اول................................ 10
2-1- بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. .............................13
2-1-1. فعالیت های فوق برنامه............................... 13
2-1-1-1. تعریف فعالیت های فوق برنامه........................... 13
2-1-1-2. ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه................................. 14
2-1-1-3. اهداف فعالیت های فوق برنامه. .........................................15
2-1-1-4. عناصر برنامه درسی....................................... 16
2-1-1-5. هدف ها در برنامه درسی................................... 16
2-1-1-6. برنامه درسی فوق برنامه. ........................................17
2-1-1-7. نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه..........................18
2-2. بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی...................................... 19
2-2-1- خودکارآمدی.......................... 19
2-2-2- تاریخچه خودکارآمدی.. ....................................20
2-2-3- خودکارآمدی تحصیلی.................................... 21
2-2-3- ابعاد خودکارآمدی......................... 22
2-2-3- مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی........................................... 23
2-2-3. منابع خودکارآمدی.......................... 24
2-2-3-1. تجارب موفقیت آمیز........................................ 24
2-2-3-2. تجارب جانشینی........................................ 25
2-2-3-3. متقاعد سازی کلامی.................................. 25
2-2-3-4. برانگیختگی فیزیولوژیکی........................................ 26
2-3. بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی......................................... 26
2-3-1. عملکرد............................................ 26
2-3-2. تاریخچه ارزیابی عملكرد.................................. 26
2-3-3. عملکرد تحصیلی.................................... 27
2-3-3. نظریه های عملکرد تحصیلی......................................... 28
2-3-3-1. نظریه انتظار معلم....................................... 28
2-3-3-2. الگوهاي انگيزشي........................................ 29
2-3-3-3. الگوی یادگیری شناختی..................................... 32
2-3-3-4. تئوری یادگیری اجتماعی......................................... 32
2-3-4. عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی................................................... 33
2-3-4. ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی........................................... 36
2-3-5. ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان.................................... 36
2-3. بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق................................................................ 37
2-3-1. تحقيقات داخلي:................................................37
2-3-2. تحقيقات خارجي:......................................................41
خلاصه:.........................................................43
3-1. مقدمه....................................... 45
3-2. روش انجام تحقیق........................................... 46
3-3. نحوه اجراي تحقيق........................... 46
٣-4. فرآیند تحقیق.................................... 47
3-5. جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه.............................................. 48
3-6. ابزار جمع آوری داده ها...............................................48
الف. پرسشنامه اطلاعات شخصي................................................. 48
ب. مقیاس خودکارآمدی تحصیلی....................................... 49
ج. مقیاس سنجش عملکرد تحصیلی.......................................... 49
3-7. روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:............................................49
خلاصه............................................ 50
4-1. توصيف شاخص های دموگرافيک(بررسی ويژگی های جمعیت شناختیگروهها)...................................52
4-1-1. وضعيت تحصیلات والدین دانش آموزان.................................. 52
4-1-2. وضعيت شغل والدین دانش آموزان............................................ 54
4-2. وضعیت توصیفی شاخص ها.......................................55
4-3- بررسی پیش فرض های استفاده از آزمون واریانس چندمتغیری.................................... 57
4-4- بررسی فرضیات تحقیق............................. 59
5-1- مقدمه............................. 66
5-2. نتیجه گیری.................................................... 66
5-3- بحث:...................................68
5-4. پیشنهادات................................................... 69
5-5. محدودیت های تحقیق..................................... 71
منابع............................................ 72
 
فهرست جداول
جدول4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان بر حسب گروه......................................... 53
جدول4-1-2 توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان بر حسب گروه........................................... 54
جدول 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بر حسب گروه. ......................................55
جدول 4-2-2 توزیع فراوانی و درصدی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر حسب گروه. ...........................56
جدول4-3-1 مفروضه نرمال بودن داده ها برای هر متغیر به تفکیک گروه ها.................................57
4-3-2 جدول آزمون لون مربوط به پیش فرض برابری واریانس ها...............................................58
جدول 4-4-1 آزمون معناداری چند متغیری.. ...................................59
جدول 4-4-2 آزمون های اثر های بین آزمودنی ها..................................60
جدول 4-4-3 مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان. ................................62
جدول 4-4-3 مربوط به آزمون تی مستقل برای بررسی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان......................................... 63
 
 
فهرست نمودار
نمودار ۳-۱. فرايند تحقيق.................................... 48
نمودار 4-1-1 توزیع درصد فراوانی تحصیلات والدین دانش آموزان بر حسب گروه. .......................................53
نمودار 4-1-2 توزیع درصد فراوانی وضعیت شغلی والدین دانش آموزان بر حسب گروه....................................... 55
نمودار 4-2-1 توزیع درصد فراوانی متغیر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بر حسب گروه.................................. 56
نمودار 4-2-2 توزیع درصد فراوانی متغیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر حسب گروه........................................... 57
نمودار 4-4-1 وضعیت خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان برحسب گروه...................................... 63

👇 تصادفی👇

ESET NOD32 Antivirus 2017دانلود گزارش کارآموزی در سازمان صنعت معدن و تجارتآشپزی بدون گوشتروانشناسی فروشمقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با استفاده از معیار نزدیکی پیتمن wordتست تجربي و تحليل تئوري استوانه تقويت شده غوطه ور در آب و مقايسه فركانسهاي طبيعي آن با محيط هواسلطانهدانلود پایان نامه نفوذ به شبکه و راه های پیشگیری از آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

دانلود بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

خرید اینترنتی بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

👇🏞 تصاویر 🏞