👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر .... انجام شده است. پژوهش توصيفي حاضر متشکل از روش های؛ تحلیل اسنادی، تحليل محتوا و پیمایش بوده و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل سه بخش؛ مدارک و مستندات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف مصوب دوره متوسطه و نیز کلیه دبیران دوره متوسطه (2925 نفر) مشغول به تدریس شهر .... در سال تحصیلی 94 ـ 1393 می باشند. در بخش اول، کلیه مستندات علمی موجود و مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی واقع شده، در بخش دوم از نمونه گیری هدفمند استفاده شده و در بخش سوم نیز با استفاده از فرمول کوکران، 340 نفر دبیر به عنوان نمونه برآورد و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده، در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش برداری، در بخش تحلیل محتوا فرم چک لیست تحليل محتواي محقق ساخته و در بخش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده های پژوهش، در بخش تحلیل اسنادی به شیوه کیفی، در بخش تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصيفي و در بخش پیمایش با استفاده از آزمون های استنباطی؛ T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن در محیط نرم افزار Spss فرم 19 تحلیل شده اند. عمده ترين نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛1. چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط، در 4 محور و 43 مؤلفه احصاء و طبقه بندی شده است. 2. در بخش اهداف مصوب دوره متوسطه از مجموع 38 واحد تحلیل ، اهداف سیاسی با 9 فروانی و 68/23 درصد بیش ترین و اهداف علمی - آموزشی بدون هیچ توجهی، کم ترین میزان توجه را به محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند. 3. از نظر دبیران، در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، راهکارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیش ترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین 2 کم ترین تأثیر را دارند. 4. بين نظرات پاسخ گويان بر حسب جنسیت تفاوت معنادار در سطح 05/0<pوجود داشته است.
کلید واژگان: فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف، دوره متوسطه، راهکار، نهادینه سازی.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1. مقدمه .........................................................................................................................................................2
1-2. بیان مسئله ..................................................................................................................................................5
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش ........................................................................................................................9
1-3-1. نظری ............................................................................................................................................9
1-3-2. کاربردی ........................................................................................................................................9
1-4. اهداف پژوهش ........................................................................................................................................10
1-4-1. اهداف کلی .................................................................................................................................10
1-4-2. اهداف جزئی ..............................................................................................................................10
1-5. سؤال های پژوهش ..................................................................................................................................10
1-6. تعريف ‌های نظری و عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش ..................................................................11
1-6-1. تعريف مفهومی مفاهیم و اصطلاحات ........................................................................................11
1-6-2. تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات ........................................................................................15
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بخش اول : فرهنگ ایثار و شهادت ...................................................................................................................17
2-1. مفهوم شناسی ایثار و شهادت ..................................................................................................................17
2-2. فرهنگ ایثار و شهادت در پرتو قرآن .......................................................................................................18
2-3. فرهنگ ایثار و شهادت از منظر ائمه اطهار (ع) ........................................................................................22
2-4. تولید کنندگان گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران ...............................................27
2-4-1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) ................................................................................27
2-4-1-1. ایثار و شهادت، سعادت است ................................................................................................27
2-4-1-2. ایثار و شهادت به منزله عزت است ........................................................................................28
2-4-1-3. ایثار و شهادت، حیات جاودانی است ....................................................................................28
2-4-1-4. ایثار و شهادت، میراث اولیاء است .........................................................................................28
2-4-1-5. ایثار و شهادت، آزادي روح است ..........................................................................................29
2-4-1-6. ایثار و شهادت، عامل پیروزي است .......................................................................................29
2-4-1-7. ایثار و شهادت، سبب رهایی از زندان است ...........................................................................29
2-4-1-8 . شهدا از نگاه امام خمینی (ره) ...............................................................................................30
2-4-1-8-1. ناتوانی از درك مقام شهدا .................................................................................................30
2-4-1-8-2. شهدا در محضر خدا ..........................................................................................................30
2-4-1-8-3. شهدا مهمان خدا ................................................................................................................31
2-4-2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله) ..........................................................32
2-4-2-1. مفهوم ایثار .............................................................................................................................32
2-4-2-2. مفهوم شهادت ........................................................................................................................33
2-4-2-3. مفهوم فرهنگ ایثار و شهادت ................................................................................................34
2-4-2-4. آثار و پیامدهای فرهنگ ایثار و شهادت .................................................................................35
2-4-2-4-1. تقرب الهی .........................................................................................................................35
2-4-2-4-2. تقویت تلاش دسته جمعی..................................................................................................36
2-4-2-4-3. کسب رضای الهی .............................................................................................................36
2-4-2-4-4. حفظ و تقویت نظام اسلامی ..............................................................................................37
2-4-2-5. فرهنگ ایثار و شهادت و نقش تربیتی آن در اندیشه مقام معظم رهبری ................................38
2-4-2-5-1. خون شهدا عامل مؤثر در مقاومت نسل امروز ...................................................................38
2-4-2-5-2. شهدا عامل تدبیر و عبرت گیری برای نسل جوان .............................................................38
2-4-2-6. نقش دانشگاه شاهد در قبال فرهنگ ایثار و شهادت ..............................................................39
2-4-2-7. فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت بنیه علمی ...........................................................................39
2-4-3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه استاد شهید مطهری .............................................................................40
2-4-3-1. شهادت، نوعی هجرت به سوي خدا ......................................................................................40
2-4-3-2. مفهوم شناسی شهادت ............................................................................................................41
2-4-3-3. جنبه هاي اجتماعی ایثار و شهادت ........................................................................................42
2-4-3-4. مقام شهید ...............................................................................................................................43
2-4-3-5. منطق شهید .............................................................................................................................43
2-4-3-6. تربت شهید ............................................................................................................................44
2-5. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ..........................................................................................................45
2-5-1. ارزش آفرینی ..............................................................................................................................45
2-5-2. حماسه سازی .............................................................................................................................45
2-5-3. کمال بخشی ................................................................................................................................47
2-5-4. بحران زدایی ...............................................................................................................................48
2-5-5. موج آفرینی و بصیرت بخشی .....................................................................................................50
2-5-6. عزت طلبی .................................................................................................................................51
2-5-7. انسانی بودن ................................................................................................................................52
2-5-8 . دین محوری ..............................................................................................................................53
2-5-9. اخلاص و ماندگاری ...................................................................................................................54
2-5-10. عدالت طلبی .............................................................................................................................56
2-5-11. گذشت و فداکاری ...................................................................................................................56
2-5-12. آزادی خواهی ...........................................................................................................................57
2-5-13. تقوا و پرهیزکاری .....................................................................................................................58
2-5-14. مقاومت و سخت کوشی ..........................................................................................................59
2-5-15. زمان شناسی .............................................................................................................................59
2-5-16. جامعیت ....................................................................................................................................60
2-6. جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در ایران .............................................................................................62
2-7. نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امنیت ملی .................................................................................63
2-8 . الگوی برنامه درسی با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت ...........................................................................67
2-9. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در دانش آموزان ..........................................................74
2-9-1. ملموس سازی ............................................................................................................................75
2-9-2. تجربی سازی ..............................................................................................................................75
2-9-3. آموزش از زبان همسالان ............................................................................................................75
2-9-4. تصویرسازی ................................................................................................................................76
2-9-5. تطابق گفتار و کردار ...................................................................................................................76
2-9-6. آموزش گام به گام ......................................................................................................................76
2-9-7. خوشایندسازی ............................................................................................................................77
2-9-8 . بهره گیری از مثال و مصداق .....................................................................................................77
بخش دوم : آموزش متوسطه ............................................................................................................................78
2-10. جایگاه آموزش متوسطه در نظام تعلیم و تربیت ....................................................................................78
2-11. اهمیت دوره متوسطه .............................................................................................................................80
2-12. ابعاد روانشناختی آموزش متوسطه .........................................................................................................81
2-13. ابعاد جامعه شناختی آموزش متوسطه ....................................................................................................83
2-14. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی جامعه در تعیین اهداف..........................................................................84
2-15. اصول تعیین اهداف................................................................................................................................85
2-16. هدف در آموزش و پرورش ..................................................................................................................86
2-17. اهداف مصوب دوره متوسطه .................................................................................................................87
بخش سوم : پیشینه پژوهش ..............................................................................................................................94
2-18. پیشینه در داخل کشور ...........................................................................................................................94
2-19. پیشینه در خارج از ایران ......................................................................................................................109
2-20. جمع بندی ...........................................................................................................................................111
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1. روش پژوهش .......................................................................................................................................115
3-2. جامعه پژوهش .......................................................................................................................................115
3-3. روش نمونه گیری و حجم نمونه ..........................................................................................................116
3-4. ابزارهای گردآوری داده ها ....................................................................................................................117
3-5. روایی و پایایی .......................................................................................................................................119
3-5-1. روایی چارچوب مفهومی ..........................................................................................................119
3-5-2. پایایی چارچوب مفهومی ..........................................................................................................119
3-5-3. روایی پرسشنامه .......................................................................................................................120
3-5-4. پایایی پرسشنامه ........................................................................................................................120
3-6. مراحل انجام پژوهش .............................................................................................................................121
3-6-1. تحلیل اسنادی ...........................................................................................................................121
3-6-2. تحلیل محتوا .............................................................................................................................121
3-6-3. پیمایش......................................................................................................................................121
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................................................122
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1. بررسی سؤال اول پژوهش .....................................................................................................................125
4-2. بررسی سؤال دوم پژوهش .....................................................................................................................126
4-3. بررسی سؤال سوم پژوهش ....................................................................................................................132
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. نتایج بررسی سؤال های پژوهش ...........................................................................................................162
5-1-1. نتایج بررسی سؤال اول پژوهش ...............................................................................................162
5-1-2. نتایج بررسی سؤال دوم پژوهش ...............................................................................................164
5-1-3. نتایج بررسی سؤال سوم پژوهش ..............................................................................................165
5-2. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته های پژوهش ...........................................................................173
5-3. عناوین پیشنهادی برای پژوهش های آتی ..............................................................................................174
5-4. محدودیت های علمی پژوهش ..............................................................................................................175
فهرست منابع
الف) منابع فارسی ..................................................................................................................................176
ب) منابع انگلیسی ..................................................................................................................................187
پیوست
پیوست شماره 1 .....................................................................................................................................189
پیوست شماره 2 .....................................................................................................................................191
 
 
فهرست جداول
جدول شماره 2- 1. کارکردهای فرهنگ ایثار و شهادت ..................................................................................62
جدول شماره 3-1. توزیع جامعه دبیران دوره متوسطه شهر .... به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت ............116
جدول شماره 3-2. توزیع نمونه دبیران دوره متوسطه شهر .... به تفکیک ناحیه آموزشی و جنسیت .............117
جدول شماره 3-3. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ....................................118
جدول شماره 3-4. ضریب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد پرسشنامه ............................................................120
جدول شماره 4-1. چارچوب مفهومی محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت ....................................125
جدول شماره 4-2. تحلیل اهداف مصوب دوره متوسطه به لحاظ میزان توجه به فرهنگ ایثار و شهادت .....127
جدول شماره 4-3. توزیع فراوانی و درصد توجه به فرهنگ ایثار و شهادت به تفکیک اهداف مصوب دوره متوسطه ...........................................................................................................................................................131
جدول شماره 4-4. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک جنسیت ..........................................................133
جدول شماره 4-5. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس .................................................134
جدول شماره 4-6. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی ................................................135
جدول شماره 4-7. توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات .............................................136
جدول شماره 4-8 . توزیع فراوانی و درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ...............................................137
جدول شماره 4-9. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای آموزشی .................138
جدول شماره 4-10. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................140
جدول شماره 4-11. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای پژوهشی ..............141
جدول شماره 4-12. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................143
جدول شماره 4-13. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای فرهنگی ................144
جدول شماره 4-14. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................146
جدول شماره 4-15. توزیع فراوانی و درصد و میانگین گویه های مربوط به راهکارهای هنری ...................147
جدول شماره 4-16. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................149
جدول شماره 4-17. رتبه بندی میانگین میزان تأثیر راهکارهای چهارگانه بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس .........................................................................................................................................150
جدول شماره 4-18. خلاصه اطلاعات آزمون فريدمن ...................................................................................150
جدول شماره 4-19. توزیع فراواني، ميانگين و انحراف معيار سؤال ها به تفكيك جنسیت ...........................152
جدول شماره 4-20. نتايج آزمون t مستقل براي متغير جنس .........................................................................152
جدول شماره 4-21. نتايج تحليل واریانس براي متغير سابقه تدریس ............................................................153
جدول شماره 4-22. نتايج تحليل واریانس براي متغير رشته تحصیلی ...........................................................154
جدول شماره 4-23. نتايج تحليل واریانس براي متغير سطح تحصیلات .......................................................155
جدول شماره 4-24. نتايج تحليل واریانس براي متغير ناحیه آموزشی ...........................................................156
جدول شماره 4-25. نتایج تحلیل واریانس چند راهه میزان تأثیر هر یک از راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی .....................................................157
جدول شماره 4-26. آزمون زوجی مقایسه میانگین راهکارهای چهارگانه بر حسب جنسیت ........................157
جدول شماره 4-27. مجموع میانگین راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس از نظر دبیران ..............................................................................................................................................................158
جدول شماره 4-28. نتايج آزمون t تك نمونه ای، مقايسه ميانگين با میانگین فرضی (3 = m) ....................159
جدول شماره 5-1. جمع بندی نهایی تدوین چارچوب محورها و مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت .........163
 
فهرست تصاویر و نمودارها
شکل شماره 2- 1. فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره) .............................................................31
شکل شماره 2- 2. فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشه مقام معظم رهبری .........................................................40
شکل شماره 2- 3. فرهنگ ایثار و شهادت از نگاه شهید مطهری .....................................................................44
شکل شماره 2- 4. عناصر برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت .........................................................74
شکل شماره 2- 5. روش های تربیتی تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت ...............................................................78
شکل شماره 2- 6. جایگاه نظام اعتقادی و ارزشی در تدوین اهداف ...............................................................85
شکل شماره 2-7. چارچوب مفهومی فصل دوم پژوهش ...............................................................................113
نمودار شماره 4-1. توزیع درصد دبیران به تفکیک جنسیت ..........................................................................133
نمودار شماره 4-2. توزیع درصد دبیران به تفکیک سابقه تدریس .................................................................134
نمودار شماره 4-3. توزیع درصد دبیران به تفکیک رشته تحصیلی ................................................................135
نمودار شماره 4-4. توزیع درصد دبیران به تفکیک سطح تحصیلات .............................................................136
نمودار شماره 4-5. توزیع درصد دبیران به تفکیک ناحیه آموزشی ................................................................137

👇 تصادفی👇

مقاله انگلیسی با ترجمه مهندسی پلیمر - فیلم هیدروژل تجزیه پذیر برای بسته بندی مواد غذاییدانلود پایان نامه عمران قالب pdf با عنوان بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه ۳۲۴ صHow to Use Objects: Code and Conceptsانیمیشن زندگانی حضرت محمد (ص)پروژه کارشناسی: ساخت دستگاه بخار سرد و خودکار نمودن آنکتاب خلاصه ای از مطالب اسلام در مورد: روابط زن و مرد یا اخلاق در خانوادهپوستر عاشقانه 2shapefile زمین شناسی استان مرکزی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....

بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....

دانلود بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....

خرید اینترنتی بررسی جایگاه مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت در اهداف مصوب دوره متوسطه و راهکارهای مؤثر نهادینه سازی آن در مدارس از نظر دبیران شهر ....

👇🏞 تصاویر 🏞