👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهر....

ارتباط با ما

دانلود


اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهر....
چکیده
هدف: هدفاز انجامپژوهشحاضر تعییناثربخشیروش ماتریکس برکاهشرفتارهايپرخطرجنسیمردان معتاد شهر ....بود.
روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر .... بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. به آزمودنی ها پرسشنامه رفتارهای پر خطر جنسی داده شد. تعداد 24 نفر به­ روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل با تعداد برابر (n=12) جایگزین شدند.
روش ماتریکس بر روی گروه آزمایشی به ‌صورت گروهی اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دوباردرهفته تحت مداخله روان درمانی گروهی قرارگرفتند. بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار میانگین رفتارهای پر خطر گروه آزمایش و گروه کنترل بود.نتایج آزمون های تحلیل کواریانس نشان دادکه روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی و تعدادشرکای جنسی بطورمعناداری تأثیرگذاربوده است.همچنین نتایج آزمونt وابسته نشان دادتفاوت معناداری بین وضعیت تأهل درافرادپرخطرجنسی نداشته است.
نتیجه گیری: نتایجنشان دادکهروش ماتریکس احتمالاً می‌تواند باعث کاهش رفتار پر خطر جنسی در بین معتادین شود بنابراین از این رویکرد ممکن است بتوان برای کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در گروه های پرخطر به منظور پیشگیری از ابتلا به HIV استفاده کرد.
کلیدواژگان: روش ماتریکس، رفتارهای پرخطر جنسی، HIV ، معتادان
 
 

👇 تصادفی👇

آموزش جنسي ويژه ي آقايانمحرک های جنسیاقدام پژوهی برطرف کردن اختلال در خواندنتحقیق: مشکلات و معضلات جوانان در جامعهبررسی سور و سوگ در بهمن نامه ایرانشاه بن ابی الخیر (فرمت Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات130نرم افزار قفل گذاری بر روی پوشه ها و فایل ها - Folder Lock 7.5دانلود بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنیموشی که کوچک بود- پل چویبررسی حجاب در ادیان مختلف الهی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهر....

اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهر....

دانلود اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهر....

خرید اینترنتی اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتادشهر....

👇🏞 تصاویر 🏞