👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....
چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان .... در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 نفر را تشکیل داده اند و با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول نمونه مورگان و کرجسی تعداد 140 نفر نمونه انتخاب شدند . ابزارهای گرد آوری داده ها ، پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ (1991) ، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از طریق میانگین نمرات ترم اول و دوم کسب شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل و برسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری رابطه مثبت و معنادار (01/0 p ) و بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی معنی دار (01/0 p ) وجود دارد . علاوه بر این تحلیل رگرسیون نشان داد ناسازگاری زناشویی قادر به پیش بینی مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. بنا بر این پژوهش حاضر نشان داد که بین ناسازگاری زناشویی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد .
واژگان کلیدی : ناسازگاری زناشویی ، مشکلات رفتاری ، پیشرفت تحصیلی
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده................................................................................................................................................................................ ل
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 1
1-2- بیان مسئله............................................................................................................................................................... 1
1-3- اهمیت و ضرورت...................................................................................................................................................... 5
1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................................................................... 7
1-5- فرضیه‌های پژوهش ............................................................................................................................................. 7
1-6- تعاریف نظری واژه‌ها و اصطلاحات ................................................................................................................. 8
1-7- تعاریف عملیاتی واژه و اصطلاحات.................................................................................................................. 8
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 9
2-2- هوش هیجانی............................................................................................................................................................ 10
2-2-1-سیرتاریخی هوش هیجانی........................................................................................................................................ 11
2-2-2-مفهوم هوش هیجانی............................................................................................................................................... 13
2-2-3- ویژگی های هوش هیجانی......................................................................................................................................... 18
2-2-3-1- آگاهی از هیجان های خود.................................................................................................................................... 18
2-2-3-2-.بیان هیجان ها...................................................................................................................................................... 19
2-2-3-3- آگاهی از هیجان های دیگران............................................................................................................................... 19
2-2-3-4- مدیریت هیجان هاست........................................................................................................................................ 20
2-2-4- چگونگی تقویت هوش هیجانی در فرزندان.................................................................................................................. 20
2-2-5- نقش هوش هیجانی در یادگیری دانش آموزان............................................................................................................... 21
2-2-6- نقش معلم در یادگیری دانش آموزان......................................................................................................................... 22
2-2-7- پیشنهاداتی برای دبیران در راستای اثربخش بودن در رابطه با هوش هیجانی...................................................................... 22
2-3- سیرتاریخی علوم تجربی............................................................................................................................................ 24
2-4- عملکردتحصیلی.................................................................................................................................................... 30
2-4-1-مفهوم عملکرد تحصیلی........................................................................................................................................ 31
2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی........................................................................................................................... 31
2-4-3- شاخص های شکست تحصیلی.................................................................................................................................. 35
2-4-4-عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی.............................................................................................................................. 36
2-4-5-عمده ترین دلایل افت تحصیلی................................................................................................................................. 38
2-5- مروری بر تحقیقات داخلی وخارجی.............................................................................................................................. 38
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 40
3-2- روش پژوهش........................................................................................................................................................... 41
3-3- جامعه آماری،نمونه و شیوه نمونه گیری.................................................................................................................. 41
3-4- ابزارهای پژوهش...................................................................................................................................................... 41
3-5- روش اجرا................................................................................................................................................................. 42
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................................................................ 42
3-7- ملاحظات اخلاقی پژوهش.......................................................................................................................................... 42
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 44
4-2- قسمت اول: جداول فراوانی و شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش............................................................................. 44
4-3- قسمت دوم: یافته های مربوط به همبستگی‌های ساده.................................................................................................... 48
4-4- بخش سوم: یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش (تحلیل رگرسیون)........................................................................ 49
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه...................................................................................................................................................................... 51
5-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه‌های تحقیق................................................................................................................ 52
5-3- محدودیت‌های پژوهش........................................................................................................................................... 54
5-4- پیشنهادات.............................................................................................................................................................. 54
5-4-1- پیشنهادات کاربردی............................................................................................................................................. 55
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی............................................................................................................................................. 55
فهرست منابع......................................................................................................................................................................... 56
پرسشنامه............................................................................................................................................................................ 59
 
 
 
 
فهرست جدول ها
جدول(4-1) فراواني و درصد فراواني گروه نمونه پژوهش برحسب شغل پدر و مادر.................................................................. 45
جدول (4-2) وضعيت گروه نمونه پژوهش برحسب تحصيلات پدر و مادر................................................................................ 46
جدول (4-3) شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش............................................................................................. 47
جدول (4-4) ماتریس همبستگی بین هوش هیجانی و مولفه هابا پیشرفت تحصیلی درس علوم............................................................ 48
جدول (4-5) ضریب همبستگی چندگانه بین مولفه های هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی علوم به شیوه گام به گام............................ 49
جدول (4-6) رگرسیون چندگانه (گام به گام) پیش بینی پیشرفت تحصیلی علوم از طریق مولفه های هوش هیجانی......................... 50
 
 
 
فهرست شکل ها
شكل(4-1)فراواني گروه نمونه پژوهش برحسب شغل پدر و مادر.............................................................................................. 45
شكل(4-2) درصد فراواني گروه نمونه پژوهش برحسب تحصیلات پدر و مادر......................................................................... 46

👇 تصادفی👇

Michael Abrashs Graphics Programming Black Book (زبان اصلی)راز کیهانمقاله جلوه های رازپردازی سورئالیسمدانلود مقاله تفكر استراتژيک، كاركردها و چالش هاپروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3.D Wallبررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....

بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....

دانلود بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....

خرید اینترنتی بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان ....

👇🏞 تصاویر 🏞