👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله دادرسی ویژه جرائم اطفال 30ص

ارتباط با ما

دانلود


مقاله دادرسی ویژه جرائم اطفال 30ص
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
 
مقدمه. 1
فصل اول:بزهکاری اطفال
تاریخچه بزهکاری.. 3
تاریخچه اطفال بزهکار. 3
طفل در حقوق ايران. 5
کودکان بزهکار. 6
 
فصل دوم:انواع جرایم و علل ارتکاب بزهکاری
انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان. 9
بخش اول: جرایم بر ضد اشخاص... 9
بخش دوم : جرایم بر ضد اموال. 9
بخش سوم: جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه. 9
علل ارتکاب بزهکاری در کودکان و نوجوانان. 10
 
فصل سوم:شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال
تعقیب و تحقیقات مقدماتی.. 13
احضار یا جلب... 14
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت... 14
اهمییت وجود نیروی انتظامی زن ویژه اطفال. 15
وظایف پلیس زن ویژه اطفال و نوجوانان. 15
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال. 16
شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال. 18
شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان. 19
رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری.. 20
تسریع در رسیدگی.. 20
ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی.. 21
بازداشت پیش ا زمحاکمه. 22
الف
غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی.. 24
نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم. 25
حضوری بودن رأی.. 25
قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی.. 26
نتیجه گیری.. 29
منابع. 30
 
مقدمه
افراد جامعه سرمایه هاومنابعانسانیآنجامعهمحسوبمی شوندوپیشرفتوتوسعة جامعهارتباطمستقیمیباکیفیتمنابعانسانیآنداردواطفالونوجواناناصلیترینو مهمترین بخش این منابع تلقی می شوند.»کنفوسیوسحکیمچینیمعتقداستاگرقصد دارید سرمایه گذاری یک ساله نمایید، برنج بکارید و اگر قصد دارید سرمایه گذاری میان مدت نمایید درخت بکارید ولی اگر قصد دارید سرمایه گذاری بلند مدت نمایید، انسان تربیت کنید
پس اطفال بهترین سرمایه گذاریاستکههر دولتی می تواند انجام دهد و هیچ کشوریبدونسرمایه گذاریعظیمدرمورداطفالخودبه توسعه پایدار و ارزشمند نخواهد رسيد.
از بارزترین سرمایه های یک کشور کودکان آن جامعه اند که اگر سرمایه گذاری مادی و معنوی صحیحی انجام شود، بالطبع از آینده ای بدون واهمه برخوردار خواهیم شد در غیر اینصورت اطفال بزهکار امروزی به جانی خطرناک آینده تبدیل خواهند شد لذا رعایت حقوق آنان وظیفه تک تک ماست. برای تمامی بشریت مایه شرمساری است که تعداد اطفال بزهکار روزانه افزایش یابد در حالیکه وضعیت زندگی و میزان رعایت حقوق اطفال و زنان میتواند یکی از مهمترین شاخص های استحکام جوامع و رعایت حقوق شهروندی باشد.
هدف از انجام این پژوهش بررسی بزهکاری اطفال و علل بزهکاری و نحوه دادرسی بزهکاری اطفال و نوجوانان در جهت آشنایی بیشتر با قوانین کشوری مجازات اطفال است که به روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شده است. سوالات بسرای مطرح است که در این پژوهش به آنها پاسخ داده می شود. از جمله آیا ارتباط بین سرشت اطفال و ارتکاب بزهکاری وجود دارد؟ ارتباط بین وضعیت خانواده و بزهکاری چیست؟ آیا برای دادرسی اطفال قوانین خاصی وجود دارد؟ شیوه بازداشت و تشکیل پرونده اطفال چگونه است؟
خانواده نقش بسزایی در بزهکاری اطفال دارد و بزهکاری اطفال نشأت گرفته از نحوه تربیت و سرشت او می باشد. اطفال بزهکار نیاز به توجه ویژه از نظر بررسی و مجازات دارند که قوانین خاصی برای تأدیب آنها وجود دارد و دادگاه های ویژه اطفال برگزار می شود. طبق بررسی تحقیقات به عمل آمده توسط سایرین نیاز به برگزاری محاکمه ویژه اطفال اثبات شده است. این پژوهش شامل تاریخچه بزهکاری، انواع جرائم اطفال، علل ارتکاب بزهکاری و نحوه بازداشت و محاکمه اطفال می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول:
بزهکاری اطفال

 
تاریخچه بزهکاری
در دوره قدیم و قبل از رواج یافتن تفکر علمی ، ناهنجاری امری ذاتی و سرشتی تلقی می شد و متفکران قدیم معتقد بودند افراد همانطور که خصوصیات جسمانی مثل رنگ مو ، چشم و غیره را از والدین خود به ارث می برند ، به همان ترتیب رفتارهای خود را نیز از والدین دریافت می کند . به نظر آنها افراد یا ذاتاً نیکو سیرت هستند ، و یا بد سیرت و این سرشت و ذات هم امری طبیعی است و از هنگام تولد شکل گرفته است. لذا افرادی که ذاتاً بد سیرت هستند کجرو و منحرف باقی می مانند زیرا طبیعت و دست تقدیر آنها را چنین آفریده است و کاری هم از دست بندگان ساخته نیست . این تفکر سنتی با آغاز مطالعات علمی و بررسی های گوناگون در زمینه بزهکاری از بین رفت و بعد از آن تبیین های متعددی از جانب بسیاری از صاحب نظران در مورد بزهکاری ارائه گردید و از اوایل قرن بیستم مسئله بزهکاری و شناخت شخصیت منحرفان به منظور اصلاح و پیشگیری آنان بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به ویژه در این رابطه روانشناسی ، روان پزشکی و روانکاوی هم توسعه یافته بود و می شد از یافته های دانش های مذکور اطلاعات قابل استفاده و مفیدی برای شناخت منحرفان ، اصلاح و یا پیشگیری آنان بدست آورد . در عصر ما تحقیقات و بررسی ها در زمینه بزهکاری و انحرافات مورد بحث دانشمندان رشته های مختلف است . از جمله روانشناسان ، روان پزشکان ، روان شناسان اجتماعی ، جامعه شناسان ، حقوقدانان ، زیست شناسان ، مسئولان جامعه و بالاخره سیاستمداران و گردانندگان جامعه و بدیهی است که آن تا چه حد گسترده است . به طور کلی پیشینه مطالعات بزهکاری در سه عرصه عمده صورت گرفته است که عبارتند از :
۱- دیدگاه زیست شناختی
۲- دیدگاه روان شناختی
۳- دیدگاه جامعه شناختی
 
تاریخچهاطفال بزهکار
در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیز آن شروع می شود . در دوران قدیم کسانی که ( اعم از طفل یا بزرگسال ) برخلاف مقررات اجتماع خود رفتار می کردند یک فرد خبیث و غیر قابل ترحم محسوب می شدند و مردم برای در امان ماندن از غضب الهی و نابودی ، متهم را به شدیدترین وجه مجازات می کردند و عفو جزء معایب به شمار می رفت و در صورت وقوع جرم از طرف کسی ، اقوام و کسان وی نیز در امان نبودند و بسا اطفال را به انتقام اینکه پدرشان مرتکب قتل یا جرمی شده بود ، به قتل می رساندند و بدین گونه عدالت را اجرا می کردند . در اثر تحولات اجتماعی و نفوذ احکام مذهبی ، برای مجازاتها حدی قائل شدند و قصاص جای انتقام را گرفت ، قانون قصاص در قوانین رومی ، یونانی ، مصر و اسلامی وجود داشت . مثلاً در احکام حضرت موسی ( دین یهود ) چشم برای چشم و دندان برای دندان تعیین شد ، و در این مورد نیز اطفال از انتقام در امان نبودند و در صورتی که طفلی مرتکب جرم می شد مورد مجازات قرار می گرفت .
با پیشرفت تمدن سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد .
در قرن ۱۳ میلادی « سنت لویی » پادشاه فرانسه فرمان صادر کرد که اطفال تا ۱۰ سال غیر مسئولند ، و مجازات اطفال بزهکار تا ۱۴ را پرداخت تاوان و تنبیه بدنی و شلاق تعیین نمود . همچنین تاکید کرد که اطفال و جوانان در زندان ها از بزرگسالان تفکیک و جدا نگهداری شوند .
در روسیه طبق قانون ۱۷۴۲ م افراد تا ۱۷ سال از شکنجه بدنی و مجازات مرگ معاف شدند و طبق فرمان کاترین دوم افراد تا ۱۰ سال غیر مسئول و در صورت ارتکاب جرم برای تنبیه به والدین و یا به اربابشان سپرده می شدند و مجازات کار با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهکار ۱۰ تا ۱۴ سال اجرا نمی شد و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار تا ۱۷ سال خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود .
با ظهور مذهب مسیح ، عقاید اخلاقی فلاسفه آمیخته با افکار مذهبی گردید و رحم و نیکوکاری که یکی از اصول مذهب مسیح است سبب شد که روحانیون به فکر اصلاح و تربیت بزهکاران بوده و در هدایت و حمایت اطفال بی پناه کوشا باشند . تحت تاثیر عقاید آنان در سال ۸۱۳ میلادی از طرف مجمع عمومی روحانیون مسیحی پیشنهاد شد که به زندانیان مخصوصاً اطفال کاردستی آموخته شود و با نصایح سودمند آنان را به راه راست هدایت کنند .
در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در سال ۱۶۰۲ در شهر آمستردام اولین زندان تربیتی جهت اطفال بزهکار افتتاح شد . و در سال ۱۶۶۷ در شهر فلورانس ایتالیا اولین زندان به سیستم انفرادی جهت نگهداری اطفال تاسیس گردید . در سال ۱۷۰۳ م در رم زندان تربیتی مخصوص جوانان به نام سنت میشل افتتاح شد و جوانان این زندان روزها به صورت دسته جمعی کار می کردند . شب ها در سلول به سر می بردند .
در سال ۱۸۱۵ م اصطلاح بزهکاری اطفال برای اولین بار در قوانین انگلستان عنوان شد و بعدها به عناوین مختلف از قبیل اطفال بزهکار یا بزهکاری جوانان و غیره در تمام دنیا متداول گردید .[۳]
پس از جنگ دوم جهانی دولت ها با وجود گرفتاریهای سیاسی در صدد چاره جویی و پیش گیری از افزایش جرائم ارتکابی اطفال بر آمدند . در فرانسه قوانین مربوط به اطفال مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت .
ژنرال دوگل با تصویب قانون ۲ فوریه ۱۹۴۵ م تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال را لغو کرد و اطفال کمتر از ۱۸ سال را غیر مسئول اعلام و مجازات افراد مذکور را اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی تعیین نمود .
در انگلستان نیز در سال ۱۹۴۷ م قانون مربوط به اطفال مورد تجدید نظر قرار گرفت و اطفال کمتر از ۱۷ سال در دادگاه های جنجه و کمتر از ۱۵ سال در دادگاه های جنایی از محکومیت به حبس معاف شدند و در سال ۱۹۶۰ م نیز مجدداً اصلاحاتی در قانون مزبور به نفع کودکان انجام گرفت .
دول مترقی دیگر مانند آلمان ، سوئیس ، شوروی ، اسرائیل و ژاپن نیز در قوانین مربوط به اطفال بزهکار اصلاحاتی بوجود آوردند که در همه آنها سعی براین بوده است که تا حد امکان برای مجازات اطفال بزهکار از روش های تربیتی ، اصلاحی و درمانی استفاده کنند .
 
طفل در حقوق ايران
از نظر حقوق ايران طفل به كسي اطلاق مي شود كه از نظر سن به رشد كامل جسمي و روحي براي شركت در مسائل اجتماعي و خانوادگي نرسيده باشد. بنابراين اصل بر اين است كه اطفال با رسيدن به سن معيني از نظر طبيعي و قواي هوشي تحول كلي پيدا كرده و از نظر روحي و جسمي آمادگي شركت در زندگي اجتماعي و خانوادگي را پيدا میکنند.(کاتوزیان1366"3)
كودكان در طول حيات خود با مراقبت و مواظبتي كه از آنان به عمل ميآيد به تدريج تكامل پيدا ميكنند تا اينكه در وضعيت بعضي از اندامهاي بدن آنان تغييراتي حاصل ميشود كه نشانه بلوغ طبيعي آنهاست، رسيدن به بلوغ طبيعي به تنهایي كافي براي قابليت اطفال در جهت اعمال و اجراي حقوق آنان نيست بلكه بايد از نظر قواي عقلي نيز به چنان تكاملي دسترسی پيدا كنند كه بتوانند با قوه تميز توانایی تشخیص خوب از بد را دارا شوند. رسيدن به اين دو مرحله است كه اطفال را رشيد مي سازد و به او اهليت استيفا مي دهد. همانطور كه گفته شد طي اين دو مرحله در تمام اطفال همسان نيست و به عوامل مختلفي بستگي دارد. بنابراين، در تمام كشورها براي جلوگيري از بروز مشكلات عملي و رفع اختلافات كه موجب نابساماني در امر حمايت از حقوق اطفال ميشود سن معيني را آماره رشد اطفال فرض نموده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته اند. به موجب ماده 1207 قانون مدني اطفال محجورند و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند. بنابراين، اطفال از اهليت دارا شدن حق (اهليت استيفاء يا اهليت تملك) زماني بهره مند مي شوند كه به سن رشد و بلوغ قانوني رسيده باشند و تا زماني كه به اين سن نرسند، كليه حقوق او با وساطت ولي يا قيم او قابل اجرا و اعمال است

👇 تصادفی👇

ریاضی هشتم – دوم متوسطهاثر ضخامت صفحه جاذب مشبك آلومينيمي بر راندمان حرارتي جاذب در يك كلكتور هوائي خورشيديطرح توجیهی بسته بندی خرما 2000 تنمقاله بررسی چگونگی تأثير رضايتمندی شغلی در افزايش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كميته امداد امام خمينی (ره)تازه های زیبایی اندام برای خانم ها و آقایان +تصاویربانک جامع شماره موبایل کشورطرح فلوم با چرخش آب و رسوبدنیای انیمیشن سازیدانلود تحقیق منابع تغذیه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله دادرسی ویژه جرائم اطفال 30ص

مقاله دادرسی ویژه جرائم اطفال 30ص

دانلود مقاله دادرسی ویژه جرائم اطفال 30ص

خرید اینترنتی مقاله دادرسی ویژه جرائم اطفال 30ص

👇🏞 تصاویر 🏞