👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه‌‌ی  تعارض  والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی  تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از  زندگی آن‌ها
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه‌ی دوره‌ی اول (راهنمایی) شهرستان .... بودند که از میان آن‌ها 293 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS)، پرسشنامه خودپنداره‌‌ی مربوط به مدرسه یی یسن چن و پرسشنامه تعارض با والدین (CP) اشتراوس بود. برای تحلیل یافته‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خودپنداره‌ی تحصیلی با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه‌ی مثبت، و بین تعارض مادر و فرزند، با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی و فیزیکی مادر و فرزند و نیز راهبرد‌های استدلال فرزند با رضایت از زندگی رابطه وجود دارد اما بین راهبرد‌های استدلال مادر با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود ندارد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر خودپنداره تحصیلی و مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی مادران قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی دانش آموزان خواهند بود و سایر متغیرهای پیش بین قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی نخواهند بود. بر‍اساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که: تلاش برای شکل‌گیری خودپنداره‌ی تحصیلی مثبت و کاهش میزان تعارض والد – فرزند در بین نوجوانان، نقش مهمی در ارتقاء رضایت از زندگی آنان خواهد داشت.
کلیدواژه‌ها: تعارض والد- فرزند، خودپنداره‌‌ی تحصیلی، رضایت از زندگی
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش... 1
مقدمه. 2
بیان مسئله. 5
اهمیت و ضرورت پژوهش... 6
هدف‌های پژوهش... 7
فرضیه‌های پژوهش... 8
تعریف‌هاینظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8
تعریف‌های نظری.. 8
تعریف‌های عملیاتی.. 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق. 10
بخش اول: رضایت از زندگی.. 11
آغاز توجه به بهزیستی.. 11
تعریف بهزیستی.. 12
ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف... 13
تعریف رضایت از زندگی.. 13
عوامل مرتبط با رضایت از زندگی.. 15
رضایت از زندگی و نوجوانی.. 18
رویکردهای نظری رضایت از زندگی.. 20
پیشینه پژوهشی درباره رضایت از زندگی.. 23
بخش دوم: تعارض والد - فرزند. 27
نوجوانی.. 27
اهمیت رابطه‌ی والد و نوجوان. 28
تعریف تعارض... 28
حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض... 29
اشکال تعارض... 31
رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند. 31
پیشینه پژوهشی درباره تعارض والد – فرزند. 35
بخش سوم خودپنداره‌ی تحصیلی.. 38
خود، خودپنداره، خود آرمانی.. 38
اهمیت مفهوم خود و خودپنداره39
جوانب مختلف خود پنداره40
خودپنداره‌ی تحصیلی.. 41
عوامل مؤثر بر خودپنداره‌ی تحصیلی.. 42
دیدگاه‌های نظری در مورد خودپنداره42
پیشینه پژوهشی درباره خود پنداره تحصیلی.. 47
فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق. 51
روش تحقیق. 52
جامعه آماری.. 52
گروه نمونه و روش نمونه‌گیری.. 52
روش اجرای تحقیق. 53
روش تجزیه‌وتحلیل نتایج.. 53
ابزار تحقیق. 53
مقیاس رضایت از زندگی (SWLS):53
پرسشنامه تعارض با والدین: (CP). 54
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها56
آمار توصیفی.. 57
آمار استنباطی.. 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 63
بحث و نتیجه‌گیری.. 64
محدودیت‌هاوپیشنهاد‌ها70
محدودیت‌ها70
پیشنهادهای کاربردی.. 70
پیشنهادهای پژوهشی.. 70
فهرست منابع. 72
منابع فارسی.. 73
منابع انگلیسی:80
پیوست‌ها86
پرسشنامه‌ی رضایت از زندگی.. 87
پرسشنامه‌ی خودپنداره‌ی مربوط به مدرسه. 88
پرسشنامه‌ی تعارض والد – فرزند. 89
چکیده انگلیسی.. 91

👇 تصادفی👇

پاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزافارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 1پایان نامه بررسی اماکن تاریخی انزلی و نقش آن در رونق گردشگری شهرستان بندر انزلینقد رمان The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorneحسابداری دولتیبازاريابي با پيامكمقاله سیستم های مدیریت محتواگــزارش كـارآمـــوزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنیتحقیق امنیت شبکه های بی سیم Wi-Fi ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

دانلود بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

خرید اینترنتی بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

👇🏞 تصاویر 🏞