👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

ارتباط با ما

دانلود


پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران
چکیده
هدف از این پژوهش پیش بینی سلامت روان و تاب آوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی از نوع پیش بینی بود.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر ....که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل هستند و مادرانشان، تشکیل داده اند.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 125 نفر از دانش آموزان همراه با مادرانشان به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. سپس پرسشنامه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی برای مادران و پرسشنامه های سلامت روان و تاب آوری برای فرزندان آنان اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران، بخشی از واریانس سلامت روان و تاب آوری فرزندان را تبیین می کنند. همچنین رضایت زناشویی قدرت پیش بینی کنندگی قوی تری برای سلامت روان و تاب آوری فرزندان دارد.نتایج نشان داد که رضایت زناشویی برای مادران می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
واژه های کلیدی: رضایت زناشویی، سبک‌های دلبستگی، سلامت روان، تاب آوری، مادران
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ........................................................................................................................................................................... 1
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه.................................................................................................................................................... ..............3
1-2- بیان مسأله........................................................................................................................................... ...............4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................. ...............8
1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................................................... ...............9
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1-مفهوم سلامت روان............................................................................................................................ ............11
2-1-1- مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان.........................................................................14
2-1-2- اهداف سلامت روان..................................................................................................................... ............18
2-1-3- ابعاد سلامت روان........................................................................................................................ ............19
2-1-4- معیارهای سلامت روان............................................................................................................... ............19
2-2- مفهوم تاب آوری..................................................................................................................................... ......21
2-2-1- عناصر تاب آوری................................................................................................................................ ......26
2-2-2- ویژگی افراد تاب آور.......................................................................................................................... ......28
2-2-3- ویژگی های خانواده تاب آفرین...................................................................................................... ......30
2-2-4- راهبردهای پرورش تاب آوری درنوجوانان..........................................................................................31
2-3- مفهوم سبک های دلبستگی............................................................................................................... ......32
2-3-1- ویژگی های دلبستگی....................................................................................................................... ......36
2-3-2- اهمیت نظریه دلبستگی................................................................................................................... ......37
2-3-3- علائم دلبستگی کودک به پرستار خود.................................................................................. ............38
2-3-4- دلبستگی در طول زندگی.......................................................................................................... ............38
2-3-5- ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر................................................................................. ............40
2-4- مفهوم رضایت زناشویی.................................................................................................................... ............42
2-4-1- پنج مؤلفه در فرایند تعامل زناشویی از منظر برین و مکی................................................ ............46
2-4-2- شرایط بقاء خانواده از دیدگاه ژانت و موهر............................................................................ ............46
2-4-3- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی................................................................................................ ............47
2-4-4- عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی ................................................... ............48
2-4-5- مهم ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی................................... ............48
2-4-6- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی......................................................... ............55
2-5- پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط متغیرهای پژوهش....................................................... ............87
2-6- خلاصه و جمع بندی........................................................................................................................ ............64
2-7- سوالات پژوهش................................................................................................................................. ............64
2-8 تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات............................................................................................... ............65
2-8-1- تعاریف نظری اصطلاحات........................................................................................................... ............65
2-8-2- تعاریف عملیاتی اصطلاحات....................................................................................................... ............67
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1- روش پژوهش................................................................................................................................... ............69
3-2- جامعه آماری پژوهش..................................................................................................................... ............69
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری................................................................................................ ............69
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................................. ............71
3-5- مراحل اجرای پژوهش.................................................................................................................... ............80
3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................... ............80
فصل چهارم: نتایج
4-1-یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش.................................................................... ............82
4-2- ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش........................................................................83
4-3- بررسی یافته های پژوهش........................................................................................................................84
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری....................................................................................................................... ..........97
5-2- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی................................................................................................ .........110
5-3- محدودیت و موانع .......................................................................................................................... .........111
5-4- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش............................................................... .........112
5-5- پیشنهادهای پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش............................................................... .........113
منابع و مأخذ
منابع فارسی ................................................................................................................................................ .........115
منابع لاتین .................................................................................................................................................. ..........126
پیوست‌ها
پیوست الف- 1:پرسشنامه تاب آوري.................................................................................................... .........133
پیوست الف- 2: پرسشنامه سلامت روان............................................................................................. ..........136
پیوست الف- 3:پرسشنامه رضایت زناشویی........................................................................................ ........ 138
پیوست الف- 4: پرسشنامه سبک هاي دلبستگی............................................................................... .........142
چکیده انگلیسی ......................................................................................................................................... .........144
 
فهرست جداول
جدول 2-1- ویژگی های دلبستگی مطمئن...........................................................................................................38
جدول 2-2- ویژگی های دلبستگی دوسوگرا.........................................................................................................39
جدول2-3- ویژگی های دلبستگی اجتنابی............................................................................................................39
جدول 2-4- ویژگی های دلبستگی سازمان نیافته...............................................................................................39
جدول 4-1- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش.......................................................................................82
جدول 4-2- شاخص های توصیفی متغیرهای سلامت روان و تاب آوری فرزندان در گروه های مادران با سبک های دلبستگی.............................................83
جدول 4-3- شاخص های توصیفی متغیرهای سلامت روان و تاب آوری فرزندان در گروه های مادران با سطح تحصیلات....................................................83
جدول 4-4- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش............................................................................................84
جدول4-5- رگرسیون خطی ساده سلامت روان فرزندان روی رضایت زناشویی مادران...............................85
جدول4-6-رگرسیون خطی ساده تاب آوری فرزندان روی رضایت زناشویی مادران.....................................85
جدول4-7 - رگرسیون چندگانه همزمان سلامت روان فرزندان روی سبک های دلبستگی مادران..........86
جدول4-8- رگرسیون چندگانه همزمان تاب آوری فرزندان روی سبک های دلبستگی مادران...............87
جدول4-9- رگرسیون چندگانه سلامت روان فرزندان روی رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران......................................................................88
جدول4-10- رگرسیون چندگانه تاب آوری فرزندان روی رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی مادران.........................................................................89
جدول4-11- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های سبک های دلبستگی مادران فرزندان...............................................................................................90
جدول4-12- آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت انواع سبک های دلبستگی مادران در متغیر تاب آوری فرزندان.......................................................91
جدول4-13- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های سبک های دلبستگی مادران در سلامت روان فرزندان........................................................................91
جدول4-14- آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت انواع سبک های دلبستگی مادران در متغیر سلامت روان فرزندان..................................................92
جدول4-15- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های مختلف تحصیلی مادران در تاب آوری فرزندان......................................................................................93
جدول4-16- تحلیل واریانس یک طرفه گروه های مختلف تحصیلی مادران در سلامت روان فرزندان.................................................................................93
جدول4-17- نتایج آزمون T تاب آوری در دو گروه دختران و پسران ............................................................94
جدول4-18- نتایج آزمون T سلامت روان در دو گروه دختران و پسران........................................................94

👇 تصادفی👇

آموزش طراحی با پاستل به زبان فارسیپروژه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحاناتمقاله 69- رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مديريت تعارض بين مديران آموزشی واجرايی دانشكده های تربيت بدنیبانک شماره موبایل ایرانسل به تفکیک شهر261-مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشكیلات چند لایه با نتایج حاصل ازمدلسازی آزمایشگاهیآموزش کسرها به کلاس سوم و چهارمA review of security issues in e-commerce ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

دانلود پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

خرید اینترنتی پیشبینی سلامت روان و تابآوری فرزندان بر اساس رضایت زناشویی و سبک‌های دلبستگی مادران

👇🏞 تصاویر 🏞