👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

ارتباط با ما

دانلود


مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار
چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.
نتایج:یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری وجود دارد.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار رابطه معناداری بدست نیامد.
کلمات کلیدی:سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی
 
فهرست مطالب
عنوان........................................................................................................................................ صفحه
چکیده............................................................................................................................................... 1
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه................................................................................................................................................. 3
بیان مسئله........................................................................................................................................... 4
اهمیت و ضرروت پژوهش................................................................................................................... 8
هدف پژوهش.................................................................................................................................... 9
هدف کلی.......................................................................................................................................... 9
فرضیه های پژوهش............................................................................................................................. 9
فرضیه های اصلی ............................................................................................................................... 9
فرضیه های فرعی............................................................................................................................... 9
تعریف نظری و عملیاتی تحقیق........................................................................................................... 10
تعریف نظری شیوه های فرزند پروری................................................................................................. 10
تعریف نظری کیفیت زندگی............................................................................................................... 10
تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش........................................................................................ 10
تعریف نظری نوجویی........................................................................................................................ 10
تعریف نظری آسیب پرهیزی............................................................................................................... 10
تعریف نظری پاداش وابستگی............................................................................................................. 10
تعریف نظری پشتکار......................................................................................................................... 10
تعریف نظری خودراهبردی................................................................................................................. 10
تعریف نظری همکاری....................................................................................................................... 11
تعریف نظری خود-فراروی................................................................................................................ 11
تعریف نظری اختلال هویت جنسی..................................................................................................... 11
تعریف عملیاتی سبک والدینی............................................................................................................. 11
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی............................................................................................................ 11
تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش...................................................................................... 12
تعریف عملیاتی نوجویی..................................................................................................................... 12
تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی............................................................................................................ 12
تعریف عملیاتی پاداش وابستگی.......................................................................................................... 12
تعریف عملیاتی پشتکار...................................................................................................................... 12
تعریف عملیاتی خود راهبردی........................................................................................................... 12
تعریف عملیاتی همکاری.................................................................................................................... 12
تعریف عملیاتی خود-فراروی............................................................................................................. 12
تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی.................................................................................................. 12
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری شیوه فرزند پروری........................................................................................................... 15
مبانی نظری کیفیت زندگی................................................................................................................. 26
مبانی نظری شخصیت........................................................................................................................ 42
مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی .....................................................................................................68
پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................82
اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی ....................................................................................................82
اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی........................................................................................................... ..4 8
اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی.................................................................................................85
فصل سوم روش اجرای پژوهش
طرح کلی پژوهش.............................................................................................................................................90
جامعه آماری.....................................................................................................................................................90
نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری...............................................................................................................90
ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها..........................................................................................................91
اختلال هویت جنسی.........................................................................................................................................91
سبک های والدینی.............................................................................................................................................91
ابعاد شخصیت سرشت و منش..........................................................................................................................95
روش آماری تحلیل داده ها................................................................................................................................97
ملاحظات اخلاقی پژوهش.................................................................................................................................97
 
فصل چهارم یافته های پژوهش
مقدمه..................................................................................................................................................................99
بخش آمار توصیفی.............................................................................................................................................100
یافته های استنباطی............................................................................................................................................104
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
خلاصه.............................................................................................................................................................116
تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش...............................................................................................116
محدودیت های پژوهش...................................................................................................................................124
پیشنهاد های پژوهشی.......................................................................................................................................124
پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................125
منابع.................................................................................................................................................................128
پیوست.............................................................................................................................................................145
چکیده انگلیسی...............................................................................................................................................153
 
فهرست جداول
جدول3- 1میزان پایایی پرسشنامه فرزند پروری یانگ............................................................................ 93
جدول3-2ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به همراه تعداد و شماره عبارات.............................................. 95
جدول3-3 نمره گذاری مقیاس کلونینجر.............................................................................................. 96
جدول3-4 پایایی و روایی مقیاس کلونینجر ......................................................................................... 97
جدول4-1 توصیف شاخص های آماری سبک های والدینی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم.....................................101
جدول4-2 توصیف شاخصهای آماری مؤلفه های کیفیت زندگی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار وسالم......................................101
جدول4- 3 توصیف شاخص های آماری سرشت و منش در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم.........................................102
جدول4-4 مقايسه سبك هاي والديني در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار..................................104
جدول4-5 مقايسه ابعاد سرشت و منش در بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار......................106
جدول4-6 مقايسه كيفيت زندگي در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار...............................107
جدول4-7 مقایسه ابعاد سرشت و منش در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی..................108
جدول4-8- مقايسه سبك هاي فرزندپروری مادران و پدران در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هويت جنسي ......................................109
جدول4-9 مقایسه کیفیت زندگی در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی...........................113
 
فهرست اشکال
شکل2-1 الگوی چهارگانه فرزند پروری مک کوبی و مارتین.......................................................................21
شکل2-2 عوامل مرتبط با کیفیت زندگی.......................................................................................................37

👇 تصادفی👇

بررسی کاربردهای روش تنش گیری ارتعاشیدر سازه های مختلفغزوه های پیامبر اسلام (ص) ***منابع آبی و جنگلبرنامه برج هانوی بزبان C++بررسی و اولویت بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع آوری كمكهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANPپایان نامه پياده سازي نرم افزار انتخاب رشته دبيرستانآموزش بازاریابی در شبکه های اجتماعی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

دانلود مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

خرید اینترنتی مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

👇🏞 تصاویر 🏞