👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچکیده:
این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهربه مرحله اجرا در آمد.
روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در حدود 420 نفر گزارش گردید. از این تعداد به عنوان نمونه 220 نفر با استفاده از جدول گرجسی و مورگان با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش : ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) بود که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد.یافته های این پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقیاس برونگرایی دارای نمره بالاتر و افراد غیر بزهکار در سایر مؤلفه ها(روان پریش گرایی، روان نژند گرایی، جرم جویی، اعتیاد) نمره کمتری کسب کردند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ،بزهکار، غیر بزهکار، ماهشهر.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..............................................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه.................................................................................................................................................................................3
بیان مسئله........................................................................................................................................................................4
ضرورت تحقیق................................................................................................................................................................9
اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................10
فرضیه های تحقیق...................................................................................................................................................... 11
تعریف متغیرها..............................................................................................................................................................11
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه...............................................................................................................................................................................16
نظریه‏‏ های صفات...........................................................................................................................................................17
رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی ....................................................................................................18
الگوی نظری برای پنج عامل .....................................................................................................................................19
کاربرد الگوی پنج عاملی..............................................................................................................................................20
مؤلفه های ویژگی های شخصیت..............................................................................................................................21
برونگرایی - درونگرایی...........................................................................................................................................21
جنبه های توصیفی شخصیت ................................................................................................................................21
توصیف چهار مزاج.........................................................................................................................................................22
نظریه ی بازداری..........................................................................................................................................................24
اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا.....................................................................................24
نظریه ی برانگیختگی..................................................................................................................................................25
تحول شخصیت..............................................................................................................................................................26
اجتماعی شدن ............................................................................................................................................................27
روانپریشیگرایی(سایکوتیک) .............................................................................................................................28
افسردگي روانپريش ...................................................................................................................................................32
رواننژندیگرایی.......................................................................................................................................................32
جرمجویی.....................................................................................................................................................................32
بزه، بزهکار، بزهکاری...................................................................................................................................................34
خاستگاه جرم.............................................................................................................................................................35
الف) محیط اجتماعی.................................................................................................................................................35
ب) عوامل محیطی ......................................................................................................................................................36
شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها.................................................................................36
ج) حاشیه نشینی .........................................................................................................................................................37
د ) فقر و بیکاری..........................................................................................................................................................38
جرم از دیدگاه جرم شناسی.....................................................................................................................................39
الف – عوامل درون فردی .......................................................................................................................................40
ب – عوامل برون فردی...............................................................................................................................................40
اعتیاد..............................................................................................................................................................................42
بیماریروانی .................................................................................................................................................................44
بیماریجسمی...............................................................................................................................................................44
ماهیتاعتیاد..................................................................................................................................................................44
معتادان مزمن...............................................................................................................................................................44
چرخه اعتیاد..................................................................................................................................................................45
دانش اعتیاد...................................................................................................................................................................45
انواع اعتیاد......................................................................................................................................................................45
تفاوت میان عادت و اعتیاد..........................................................................................................................................47
بیماری روانی .................................................................................................................................................................47
اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز................... ............................................................................................................48
معتاد مزمن ...................................................................................................................................................................49
علائم رواني بيماري اعتیاد........ .................................................................................................................................49
بیماری جسمی........................... ..................................................................................................................................58
ماهیت اعتياد..................... ............................................................................................................................................61
ويژگي های اعتياد ........... .................................................. ........................................................................................62
علائم اعتیاد..................... ..............................................................................................................................................66
مواد مخدر و مغز........... ...............................................................................................................................................68
اعتیاد و سلامت انسان................... .............................................................................................................................70
تأثیر متقابل مواد مخدر و ناهنجاری های روانی........ ...........................................................................................70
بزهکاری........................................ ................................................................................................................................70
ديدگاه ها........................... ............................................................................................................................................70
رويكرد واقع گرايي انتقادي ........... ...........................................................................................................................70
ديدگاه اثبات گرايان ....................................................................................................................................................71
نظريه هاي يادگيري اجتماعي........... .......................................................................................................................72
ساترلند و پيوند افتراقي .................. ..........................................................................................................................72
نظريه انتقال فرهنگي كج روي ساترلند.......... .......................................................................................................73
نظريه هاي كنترل اجتماعي............. .........................................................................................................................74
شهرنشيني..................................... ................................................................................................................................82
ابن خلدون.............. .......................................................................................................................................................83
اميل دوركيم............ ....................................................................................................................................................84
ارزيابي نظريه مرتون.................. ..................................................................................................................................84
خرده فرهنگ جوان بزهكار........................ ...............................................................................................................85
مكتب كلاسيك.............................................................................................................................................................85
بزهکاران و زندان...........................................................................................................................................................86
خودکشی ......................................................................................................................................................................87
پیش گیری از اقدام به خودکشی ..... .....................................................................................................................88
عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر) .......................................................89
عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها ...........................................................................................................91
خود اشتغالی...................................................................................................................................................................91
زندان و رفتارهای پر خطر(لواط، رابطه جنسی یا همجنس خواهی...) .......................................................92
خشونت و پرخاشگری در زندان ........................... ...................................................................................................94
تحقیقات انجام شده............. ........................................................................................................................................96
داخل کشور.......................... .........................................................................................................................................96
خارجی..........................................................................................................................................................................101
جمع بندی..................................................................................................................................................................103
فصل سوم: روش تحقیق
نوع تحقیق..................................................................................................................................................................109
جامعه آماری...............................................................................................................................................................109
نمونه آماری و روش نمونه گيري:.........................................................................................................................109
پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R)................................................................................................................114
روش نمره گذاری......................................................................................................................................................115
روش اجرا....................................................................................................................................................................117
روش های آماری.......................................................................................................................................................117
فصل چهارم: یافته های تحقیق
يافته‌هاي توصيفي.....................................................................................................................................................119
یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.............................................................................................................125
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری................................................................................................................................................................131
تبیین یافته ­های مربوط به فرضیه­ پژوهش..........................................................................................................132
محدودیت های پژوهش...........................................................................................................................................136
پیشنهادات پژوهش...................................................................................................................................................136
منابع
منابع فارسی................................................................................................................................................................139
منابع لاتین..................................................................................................................................................................147
 
پیوست ها.....................................................................................................................................................................150
چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................................157
 
فهرست جداول
جدول 1-2- پنج عامل شخصیت .............................................................................................................................19
جدول 1-3- جامعه آماری تحقیق بر حسب جنسیت.......................................................................................110
جدول 2-3- تعداد و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت............................................................................110
جدول 3-3- جامعه آماری به تفکیک سن...........................................................................................................111
جدول 4-3- نمونه آماری به تفکیک سن.............................................................................................................111
جدول 5-3- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در جامعه آماری......................................................112
جدول شماره 6-3:توزیع فراوانی مربوط به سظح تحصیلات در نمونه آماری ............................................113
جدول 1-4: ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش................................................................................ 119
جدول 2-4: ميانگين و انحراف معيار آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت......................................... 121
جدول 3-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن............................................................................................................ 122
جدول 4-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن........... 123
جدول 5-4: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن....... 124
جدول6-4: نتايج تحلیل واریانس دو طرفه روی با گروه بزهکار و غیر بزهکار........................................... 125
جدول7-4 : نتايج تحلیل واریانس دو طرفه بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت................. 126
جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی بر اساس سطح تحصیلات در بزهکار و غیر بزهکار......................................... 127
جدول 4-9 : نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسي ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها......................................... 128
جدول10-4 : نتايج تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی با میزان سن................................. 129
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1: در صد نمونه آماری برحسب جنسیت.................................................................................. 110
نمودار شماره 2: درصد نمونه آماری به تفکیک سن........................................................................................ 112
نمودار شماره 3:درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در نمونه آماری................................................ 113

👇 تصادفی👇

دانلود تعزیه علی اکبر - احمد بلبل . قهرمان و باقر ریاضی - سی دی دومنمونه سوالات عمومی رشته انسانی - آشنایی با دفاع مقدس کد درس: 1212300شبکه های کامپیوتریپرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئلهبررسی نقش و تاثیر شهدای موالی در نهضت امام حسین (ع)آموزش راه اندازی آژانس مسکن اینترنتی ودرامد عالی ازانپروژه انواع مبـــدل های حرارتـــیراهنمای نصب نرم افزار تحلیل تکنیکال رایان تریدر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞