👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری
چکیده
هدف این پژوهش شناسایی معیارهای مهم جهت انتخاب نوع قرارداد و مشخص نمودن اولویت هر یک از معیارهاست که نهایتا به کارشناسان و مدیران امور قراردادها یاری داده تا با اشراف بیشتر، در خصوص نحوه ی برون سپاری بسته های کاری و انتخاب نوع قرارداد، تصمیم گیری کنند. در این پژوهش ابتدا به شناخت قراردادهای مرسوم جهت برون سپاری فعالیت ها در صنعت ساختمان در ایران پرداخته شده است. با توجه به عمومیت و جامعیت قراردادهای منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو در پروژه های ساختمانی، این نشریات و همچنین تجربیات مدیران امور قراردادها مبنای بررسی ها در این تحقیق شناخته شده است. با شناخت شرایط و ویژگی های سه تیپ قراردادی رایج در ایران، عوامل تاثیرگذار بر تعیین نوع قرارداد جهت برونسپاری استخراج شده و سپس با استناد و نظرسنجی از خبرگان،‌ پرسشنامه ای در زمینه اولویت بندی عوامل مزبور تدوین شد. نتیجه حاصله،‌پرسشنامه ای با 20 عامل در 7 حوزه مدیریت پروژه شامل هزینه، زمان،‌ دعاوی، کیفیت،‌ ریسک، تدارکات و یکپارچگی بود. جامعه آماری 90 نفر تعیین شد. پایایی پرسشنامه پس از نظرسنجی از 30 نفر توسط آزمون کرونباخ تایید شد. آزمون اسمیرنف نشان داد که داده ها نرمال نیستند. عوامل یکبار دیگر از طریق آزمون علامت، مورد بررسی قرار داده شد و نهایتا 18 عامل استخراج گردید. بدلیل نرمال نبودن داده ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن جهت اولویت بندی عوامل در هر یک از انواع قراردادها اقدام شد. در این پژوهش آزمون ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گردید.
نتیجه آنکه اولویت عوامل در هر یک از انواع قراردادها،‌ متفاوت بود. در قراردادهای سه عاملی، دو عاملی و عامل چهارم،‌ فاکتورهای با بالاترین اولویت به ترتیب "امکان استفاده از پیمانکاران جز"، "شفافیت تعهدات کارفرما و پیمانکار" و "اطمینان کارفرما از کیفیت طراحی و اجرا" تعیین گردید.
کلید واژه: برون سپاری، قرارداد،‌پروژه ساختمانی
برون سپاری به واگذاری انجام فرآیندها یا فعالیت های داخلی یک کسب و کار به یک تامین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص اطلاق می شود (الوانی و همکاران 1387: 15) برونسپاری هنگامی به وقوع می پیوندد که یک موسسه تولیدی یا خدماتی تمام یا بخشی از پیشنهادهای دریافتی را به پیمانکاران بیرونی واگذار نماید (پورمعلم، 1385: 35).
برون سپاری بسته های کاری در هر پروژه، از جمله وظایف اصلی مدیر پروژه می باشد و بر همین اساس استاندارد [2]PMBOKنیز مدیریت تدارکات پروژه [3] را به عنوان یکی از حوزه های نه گانه ی مدیریت پروژه می شناسد. این مدیریت شامل فرآیندهای خرید یا تامین محصولات و خدمات از بیرون سازمان پروژه می باشد.
برای تعریف کامل و فراگیر و شناخته شده از پروژه در صنعت ساختمانی، مروری بر منابع مختلف از جمله فرهنگ لغات، مقررات و استانداردهای موجود، پروژه را می توان تلاشی موقت به منظور تولید محصول، خدمات با نتیجه ای منحصر به فرد تعریف کرد و یک پروژه ساختمانی یا عمرانی مجموعه عملیات، خدمات طراحی و ساخت تمام یا قسمتی از یک طرح عمرانی است که به صورت واحدی مستقل یا قابل بهره برداری از آن طرح تفکیک می گردد و از نظر ساخت در قالب یک یا چند قرارداد به مرحله اجرا گذاشته می شود (فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور، تابستان 83). بر همین اساس قرارداد در پروژه های ساختمانی رابطه حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشا تعهد و التزام برای طرفین می باشد
 
فرمت فایل word
تعداد صفحات 140
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 3
1-3 سوالات مطرح در پژوهش... 6
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
1-5 اهداف پژوهش... 7
1-6 پیشینه پژوهش... 8
1-7 قلمرو تحقیق. 10
1-8 روش تحقیق. 10
1-8-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 11
1-8-2 جامعه آماری.. 11
فصل دوم مبانی نظری (انواع قرارداد) 12
2-1 مقدمه. 13
2-2 پروژه چیست؟. 14
2-2-1 مراحل و چرخه حیات پروژه 15
2-2-2- روش انجام پروژه 16
2-3 تعاریف و مفاهیم. 20
2-4 انواع روش های قراردادی.. 23
2-4-1 روش خوداجرایی یا امانی.. 24
2-4-1-1 مزایای روش امانی.. 26
2-4-1-2 معایب روش امانی.. 26
2-5 برون سپاری.. 27
2-5-1 قراردادهای سه عاملی.. 28
2-5-1-1 مراحل روش طراحی، مناقصه، ساخت.. 29
2-5-1-2 مزایای روش طراحی، مناقصه، ساخت.. 30
2-5-1-3 معایب روش طراحی، مناقصه و ساخت.. 31
2-5-2 قراردادهای دو عاملی.. 32
2-5-2-1 انواع قراردادهای دو عاملی.. 33
2-5-2-2 مراحل روش طراحی- ساخت.. 35
2-5-2-3 مزایای روش طرح و ساخت.. 36
2-5-2-4 معایب روش طرح و ساخت.. 37
2-5-3 قراردادهای چهار عاملی یا مدیریت طرح. 37
2-5-3-1 مراحل مدیریت طرح یا روش چهار عاملی.. 40
2-5-3-2مزایای روش چهار عاملی.. 41
2-5-3-3 معایب روش چهار عاملی.. 42
2-6 بررسی شرایط و ویژگی . 43
2-6-1 مقایسه سه تیپ قراردادی.. 44
2-6-1-1 مقایسه تیپ های قراردادی از منظر تعهدات.. 44
2-6-1-2 مقایسه تیپ های قراردادی از منظر شرایط پیمان. 47
2-7 معیارهای انتخاب قرارداد. 50
فصل سوم روش تحقیق. 55
3-1 مقدمه. 56
3-2 مراحل انجام پروژه 56
3-3 روش تحقیق. 58
3-3-1 تحقیق توصیفییا غیر آزمایشی.. 58
3-3-2 تحقیق پیمایشی.. 59
3-5 فرآیند پژوهش... 60
3-6 جامعه آماری.. 60
3-7 قلمرو تحقیق. 61
3-8 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 61
3-10 انتخاب عوامل موثر در تعیین نوع قرارداد. 62
3-10-1 تعریف حوزه های موثر در تعیین نوع قرارداد. 63
3-11 پرسشنامه. 71
3-11-1 روایی پرسشنامه. 72
3-11-2 پایایی پرسشنامه. 73
3-11-3 تعیین ضریب آلفای کرونباخ در انواع قرارداد. 74
3-12 نتایج آمار توصیفی.. 75
3-13 روش تجزیه و تحلیل داده ها 75
فصل چهارم یافته های تحقیق. 76
4-1 فراوانی پاسخ ها به شاخصه های هر مولفه. 77
4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 78
4-3 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 78
4-4 شناخت عوامل اصلی از طریق آزمون علامت.. 81
4-5 تعیین آزمون اولویت بندی عوامل. 84
4-6 آزمون فریدمن.. 84
4-6-2 بررسی اولویت بندی حوزه های عوامل موثر در انواع قراردادهای اولویت بندی حوزه های عوامل موثر در قراردادهای سه عاملی.. 90
4-7 موخره فصل چهارم. 95
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96
5-1 مقدمه. 97
5-2 نتایج تجزیه و تحلیل فصل چهارم. 97
5-2-1 نتیجه گیری از اولویت بندی قراردادهای سه عاملی (نوع 1) 98
5-2-2 نتیجه گیری از اولویت بندی قراردادهای دو عاملی (نوع 2) 98
5-2-3 نتیجه گیری از اولویت بندی قراردادهای عامل چهارم (نوع 3) 99
5-3 پیشنهاد کاربردی نتایج شناسایی اولویت ها 103
5-2-1 روش تعیین نوع قرارداد برون سپاری.. 103
5-3-2 مطالعه موردی- پروژه چند منظوره اطلس پلازا 106
5-4 پیشنهادات.. 108
منابع فارسی.. 110
منابع خارجی.. 113
پیوست 1 معرفی فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور (فیدبک) 115
پیوست 2 برخی از تعاریف و مفاهیم. 117
پیوست 3 پرسشنامه. 124
 

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - حسابداری پیشرقته 2 کد درس: 1214029کتاب کلفت هامدیریت انرژی-مجموعه پنجم مقالاتمقاله بهره وری ایمنی صنعتیبررسی تیپولوژی معماری مدرنآموزش زبان انگلیسیکتاب اسرار قاسمی ( نسخه خطی )iOS Programming: The Big Nerd Ranch Guideدانلود گزارش کارآموزی گوني پلي پروپيلن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری

پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری

دانلود پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاری

👇🏞 تصاویر 🏞