👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

ارتباط با ما

دانلود


مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا
چکیده
بدون ترديد مصرف مواد مخدر يكي از بزرگترين معضلات اجتماعي جوامع كنوني محسوب مي‌شود و كمتر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه از آسيب‌ها و معضلات آن در امان باشد(موسوی،1388). سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با علل و آثار زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده‌ترین مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سر تا سر جهان و در تمام کشورها محسوب می‌شود (زرین کلک، 1388).
هدف از انجام این پژوهش مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا بوده است.جامعه آماری این تحقیق طبق آمار محاسبه شده 150 نفر بوده که شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد و حجم نمونه مورد پژوهش که از طریق جدول مورگان و فرمول کوکران محاسبه گردیده 108 نفر می‌باشد که شامل دوگروه 54 نفري است .گروه اول دربر گيرنده افراد بیماری است كه بین رده‌ی سنی 20 تا 60 سال قرار داشته و از ابتداي امسال براي درمان به كلينیك های شفا گستر و آیندگان واقع در شهر لار مراجعه کرده‌اند و گروه دوم شامل افراد سالم و غير مبتلا بوده که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و تلاش گردید با استفاده از متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و... با گروه اول همتاسازی شوند. این بررسی به روش علی- مقایسه ای صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک‌های دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید، مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر، مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون و طرح‌واره ناسازگار یانگ بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18استفاده گردید. نتایج حاصل نشان دادکه: در سبک دلبستگی نزدیکی بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سطح 02/0 معنی‌دار است. اما طبق میانگین بدست آمده بین دو سبک وابستگی و اضطراب تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. میانگین حاصل شده از پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای بیانگر این بود که در سبک مقابله‌ای مسأله‌مدار بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این رابطه در سطح00/0 معنی‌دار است. اما در دو سبک مقابله‌ای دیگر یعنی هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار این تفاوت معنی‌دار نیست.همچنین میانگین طرح واره های ناسازگار در بین این دو گروه تفاوت وجود دارد و این تفاوت درسطح 02/0 معنی‌دار است.مقدار نمره بدست آمده از پرسشنامه تاب‌آوری نیز نشان داد که بین افراد سالم و معتاد در این مقیاس تفاوتی وجود ندارد در نتیجه این رابطه معنی‌دار نمی‌باشد.
کلید واژه ها:سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تاب‌آوری، سوء مصرف مواد.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات... 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله. 5
1-3- اهمیت پژوهش... 11
1-4- اهداف پژوهش... 14
1-4-1- اهداف کلی.. 14
1-4-2- اهداف جزئی.. 14
1-4-3- اهداف کاربردی.. 14
1-5- سؤالات پژوهش... 14
1-6- تعريف متغیرهای پژوهش... 15
1-6-1- تعریف نظری.. 15
1-6-2- تعریف عملی.. 15
 
فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش... 17
2-1- مقدمه. 18
2-2- اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن. 18
2-2-1- نظریه‌های سبب شناسی.. 19
2-2-1-1- نظریه ژنتیکی.. 19
2-2-1-2- نظريه روان‌ پويشي.. 19
2-2-1-3- نظریه‌های رفتاری‌نگر. 20
2-2-1-4- نظریه‌های شناختی.. 21
2-2-1-5- نظریه‌های رفتاري و شناختي رفتاري.. 21
 
2-3- دلبستگی.. 22
2-3-1- فرایند شکل‌گیری دلبستگی.. 24
2-3-2- انواع سبک‌های دلبستگی.. 25
2-3-3- اختلال‌های مرتبط با دلبستگی.. 26
2-3-4- عملكرد بيولوژيكي سيستم دلبستگي.. 26
2-4- مهارت‌های مقابله‌ای.. 28
2-4-1- انواع مهارت‌های مقابله‌ای.. 28
2-5- طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. 31
2-5-1- شکل‌گیری طرح‌وارهای ناسازگار. 32
2-5-2- عملکرد طرح‌وارههای ناسازگار. 33
2-5-3- طرح‌واره‌های شرطی و غیر شرطی.. 33
2-6- تاب‌آوری.. 34
2-6-1- مدل‌های تاب‌آوری.. 35
2-6-2- ابعاد تاب‌آوری.. 36
2-7- ارتباط اعتیاد با متغیرهای پژوهش... 37
2-8 - پیشینه پژوهشی.. 41
2-8-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 41
2-8-2- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 45
2-8-3- جمع بندی پژوهش‌ها 50
 
فصل سوم:روش پژوهش... 52
3-1- مقدمه. 53
3-2- روش پژوهش... 53
3-3- جامعه آماری.. 53
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 53
3-5- ابزار پژوهش... 54
3-5-1- پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی بزرگسالان. 54
3-5-1-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 54
3-5-2- پرسشنامه‌ی مقابله با فشار روانی.. 55
3-5-2-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 56
3-5-3- مقياس تاب‌آوری کونوروديويدسون(٢٠٠3 ) 57
3-5-3-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 57
3-5-4-پرسشنامه طرح‌واره ناسازگار یانگ... 59
3-6- روش اجرای آزمون. 60
3-7- روش تحلیل اطلاعات... 60
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 61
4-1- مقدمه. 62
4-2- آمارهای توصیفی.. 62
4-3- آمارهای استنباطی.. 76
4-4- یافته‌های جانبی.. 80
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 84
5-1- مقدمه. 85
5-2- بحث و تفسیر نتایج.. 85
5-3- تبیین یافته‌ها 90
5-4- محدودیت‌های پژوهش... 92
5-5- پیشنهادات... 93
 
فهرست منابع. 94
Refrences. 100
پیوست... 101
 
فهرست جدول‌ها
جدول (3-1) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر سبکهای دلبستگی.. 55
جدول (3-2) آزمون آلفاي كرونباخ بر روی سبکهای مقابله ای و ابعاد آن. 57
جدول (3-3) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر تاب‌آوری.. 58
جدول (3-4) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر طرح واره های ناسازگار. 60
جدول(4-1) توزیع افراد براساس سن و وضعیت اعتیاد. 62
جدول(4-2) توزیع افراد براساس تحصیلات و وضعیت اعتیاد. 64
جدول(4-3) توزیع افراد براساس شغل و وضعیت اعتیاد. 66
جدول(4-4) توزیع افراد براساس وضعیت تأهل و وضعیت اعتیاد. 68
جدول(4-5) توزیع افراد براساس تعداد فرزند و وضعیت اعتیاد. 70
جدول(4-6) آمارهاي توصيفي سبکهای دلبستگی و خرده مقیاسهای آن در افراد سالم و بیمار. 72
جدول(4-7) آمارهاي توصيفي سبکهای مقابلهای در افراد سالم و بیمار. 73
جدول(4-8) آمارهاي توصيفي طرح‌واره‌های ناسازگار در افراد سالم و بیمار. 74
جدول(4-9) آمارهاي توصيفي تاب‌آوری در افراد سالم و بیمار. 75
جدول(4-10) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 76
جدول (4-11) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 76
جدول(4-12) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های مقابلهای.. 77
جدول (4-13) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 77
جدول(4-14) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 78
جدول (4-15) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 78
جدول(4-16) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 79
جدول (4-17) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 79
جدول(4-18) همبستگي بین وضعیت اعتیاد و سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار. 80
جدول (4-19) معادله رگرسیون و آماره های آن بین وضعیت اعتیاد و مقابله مسئله‌مدار. 80
جدول(4-20) متغیرهای خارج شده از مدل. 80
جدول(4-21) همبستگي بین وضعیت اعتیاد و سبک دلبستگی نزدیکی.. 81
جدول (4-22) معادله رگرسیون و آماره های آن بین وضعیت اعتیاد و سبک دلبستگی نزدیکی.. 81
جدول (4-23) متغیرهای خارج شده از مدل. 81
جدول(4-24) آزمون T دو گروه مستقل بین وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 82
جدول (4-25) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 82
جدول(4-26) آزمون T دو گروه مستقل بین وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 83
جدول (4-27) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 83
 
فهرست نمودارها
نمودار (4-1) توزیع افراد براساس سن و وضعیت اعتیاد. 63
نمودار (4-2) توزیع افراد براساس تحصیلات و وضعیت اعتیاد. 65
نمودار (4-3) توزیع افراد براساس شغل و وضعیت اعتیاد. 67
نمودار (4-4) توزیع افراد براساس وضعیت تأهل و وضعیت اعتیاد. 69
نمودار (4-5) توزیع افراد براساس تعداد فرزند و وضعیت اعتیاد. 71

👇 تصادفی👇

ادبیات اروپا-مجموعه آثار استفانی باندتحقیق آشنایی با تجهیزات برق از تولید تا مصرفدانلود کتاب پراکنده رویی شهری و سلامت اجتماعیمباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان ایرانجبران توان راکتیو با استفاده از کنترلر منطق فازی در Svc و Statcomدو طبقه سه بعدیانگیزه های غیرطبیعیمطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراكم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسودهشرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان{سهامی خاص}دانلود آموزش تنظیمات فلزیاب gpx5000 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

دانلود مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

خرید اینترنتی مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

👇🏞 تصاویر 🏞