👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ....

ارتباط با ما

دانلود


تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی  با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان  دوره دوم متوسطه شهرستان ....
چکیده
پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان .... پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان .... در سال تحصیلی 93-1392 بود. 313دانش آموز (153 پسر، 160 دختر) به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه صفات شخصیت نئو، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایچ استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین صفات شخصیت و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطة معنادار وجود دارد. هم چنین بین سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطة معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از میان متغیرهای پیش بین، به ترتیب دو متغیر وظیفه شناسی و برون گرایی در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان به صورت مستقیم نقش داشتند و هم چنین دو متغیر روان رنجوری و تجربه پذیری در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان به صورت مستقیم و متغیر توافق پذیری به صورت معکوس نقش داشت. در نهایت، تبیین های احتمالی برای یافته ها و هم چنین پیشنهادات و محدودیت های این پژوهش ارائه شده است.
کلید واژه‎ها: راهبردهای مثبت تنظیم هیجان، راهبردهای منفی تنظیم هیجان، صفات شخصیت، سبک های دلبستگی، ابعاد دلبستگی
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح کلی پژوهش
1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 2
1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................................. 5
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................................... 9
1-4- متغیرهای اساسی پژوهش................................................................................................................. 12
1-5- اهداف پژوهش...................................................................................................................................... 12
1-5-1- هدف کلی..........................................................................................................................................12
1-5-2- اهداف جزئی.................................................................................................................................... 12
1-6- فرضیه های پژوهش............................................................................................................................ 12
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................................................ 13
1-7-1- تعریف مفهومی صفات شخصیت................................................................................................. 13
1-7-2- تعریف عملیاتی صفات شخصیت..................................................................................................13
1-7-3- تعریف مفهومی سبک های دلبستگی........................................................................................ 13
1-7-4- تعریف عملیاتی سبک های دلبستگی........................................................................................ 13
1-7-5- تعریف مفهومی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان............................................................... 14
1-7-6- تعریف عملیاتی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان............................................................... 14
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه..................................................................................................................................................... 16
2-2- پیشینه نظری....................................................................................................................................... 16
2-2-1- تنظیم هیجان.................................................................................................................................. 16
2-2-1-1- مبانی هیجان.............................................................................................................................. 16
2-2-1-2- تعاریف هیجان و نظریات مرتبط با آن.................................................................................. 17
2-2-1-3- ابعاد هیجان................................................................................................................................ 18
2-2-1-4- تعاریف مختلف تنظیم هیجان................................................................................................ 19
2-2-1-5- انواع روش های تنظیم هیجان............................................................................................... 20
2-2-1-6- فرآیندهای مؤثر در تنظیم هیجانات..................................................................................... 22
2-2-1-7- انواع استراتژی های هیجان از نظر گارنفسکی و همکاران................................................ 28
2-2-1-8- انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان....................................... 30
2-2-1-9- نظریه های تنظیم هیجان....................................................................................................... 34
2-2-1- 10- تنظیم هیجان و تمایز آن با سبک های مقابله................................................................35
2-2- 11-1- پیامد تنظیم مؤفق هیجانات............................................................................................... 36
2-2-12-2- پیامد تنظیم نامؤفق هیجانات.............................................................................................. 37
2-2-12- شخصیت........................................................................................................................................ 39
2-2- 12-1- تعریف شخصیت.................................................................................................................... 39
2-2-12-2- عوامل تعیین کننده شخصیت............................................................................................. 41
2-2-12- 3- رویکردهای اصلی شخصیت..................................................................................................42
2-2-12-3-1- رویکرد روان تحلیل گری..................................................................................................42
2-2-12-3-2- رویکرد رفتار گرایی........................................................................................................... 44
2-2-12-3-3- رویکرد شناختی................................................................................................................. 44
2-2-12-3-4- رویکرد انسان گرایی...........................................................................................................45
2-2-12-3-5- رویکرد صفات......................................................................................................................45
2-2-12-4- نظریه های شخصیت............................................................................................................. 46
2-2-12-4-1- نظریه بقراط........................................................................................................................ 46
2-2-12-4-2- نظریه آلپورت..................................................................................................................... 46
2-2-12-4-3- نظریه کتل.......................................................................................................................... 48
2-2-12-4-4- نظریه آیزنک....................................................................................................................... 49
2-2-12-4-5- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا............................................................................... 51
2-2-12-4-5- 1- تاریخچه ای از پنج عامل بزرگ............................................................................... 53
2-2-12-4-5-2- تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری و کاستا................................................... 55
2-2-12-4-6- نظریه ابن سینا....................................................................................................................59
2-2-13- دلبستگی........................................................................................................................................ 60
2-2-13- 1- تعاریف دلبستگی................................................................................................................... 60
2-2-13-2- تفاوت دلبستگی با وابستگی..................................................................................................63
2-2-13-3- اصول نظریه دلبستگی............................................................................................................63
2-2-13-4- مراحل دلبستگی..................................................................................................................... 64
2-2-13-5- مبنای نظری دلبستگی.......................................................................................................... 64
2-2-13-5-1- نظریه های دلبستگی........................................................................................................ 65
2-2-13-5-2- نظریه روان تحلیل گری فروید....................................................................................... 65
2-2-13- 5-3- نظریه آنافروید................................................................................................................... 66
2-2-13-5-4- نظریه اریکسون................................................................................................................... 66
2-2-13-5-5- نظریه یادگیری................................................................................................................... 67
2-2-13-5-6- نظریه کردارشناسی........................................................................................................... 68
2-2-13-5-7- نظریه شناختی................................................................................................................... 68
2-2-13-5-8- نظریه آدلر........................................................................................................................... 69
2-2-13-5-9- نظریه اشپیتز ..................................................................................................................... 70
2-2-13-5- 10- نظریه ماهلر ................................................................................................................... 70
2-2-13-5-11-نظریه ملانی کلاین.......................................................................................................... 71
2-2-13-5-12- نظریه کارن هورنای........................................................................................................ 72
2-2-13-5-13-نظریه هارلو........................................................................................................................ 72
2-2-13-5-14- نظریه دونالد وینی کات................................................................................................. 73
2-2-13-5-15- نظریه سالیوان...................................................................................................................74
2-2-13-5-16- نظریه مازلو....................................................................................................................... 74
2-2-13-5-17- نظریه دلبستگی بالبی.................................................................................................... 74
2-2-13-6- انواع سبک های دلبستگی(سه گانه) در کودکان............................................................. 77
2-2-13-7- دلبستگی نوجوانان................................................................................................................. 79
2-2-13-8-1- دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................... 80
2-2-13-8-2- سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان.................................................................... 82
2-2-13-9- تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک.................................................................................... 84
2-2-13-10- الگوهای فعال درونی........................................................................................................... 85
2-2-13-11- الگوی چهارگروهی دلبستگی بزرگسال........................................................................... 87
2-2-13-12- تغییر در دلبستگی.............................................................................................................. 90
2-3- پیشینه پژوهشی....................................................................................................................................92
2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور .................................................................................. 92
2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ............................................................................ 98
2-4- جمع بندی......................................................................................................................................... 101
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 104
3-2- روش تحقیق...................................................................................................................................... 104
3-3- جامعه آماری..................................................................................................................................... 104
3-4- نمونه و روش نمونه گیری..............................................................................................................104
3-5- ابزارهای پژوهش................................................................................................................................105
3-5- 1- پرسشنامه شخصیتی نئو............................................................................................................105
3-5-2- پرسشنامه دلبستگی بزرگسال کولینز و رید......................................................................... 106
3-5-3- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان........................................................................................... 108
3-6- نحوه اجرای پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها........................................................................ 109
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................................... 110
فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 112
4-2- یافته های توصیفی........................................................................................................................... 112
4-3- یافته های استنباطی........................................................................................................................ 115
4-3-1- آزمون فرضیه ها........................................................................................................................... 115
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه ................................................................................................................................................. 125
5-2- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین....................................... 125
5-3- نتیجه گیری....................................................................................................................................... 133
5-4- پیشنهادهای پژوهش........................................................................................................................ 134
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی................................................................................................................. 134
5-4-2- پیشنهادهای اجرایی.................................................................................................................... 134
5-5- محدودیت های پژوهش.................................................................................................................. 135
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی.................................................................................................................................................. 136
منابع لاتین ................................................................................................................................................... 145
 
فهرست جدول ها
جدول 2-1- ویژگی های افراد با نمره بالا و پایین در هر یک از ابعاد شخصیتی............................. 58
جدول 4-1- فراوانی و درصد متغیر جنسیت دانش آموزان................................................................ 112
جدول 4-2- فراوانی و درصد متغیر رشته تحصیلی دانش آموزان.................................................... 112
جدول 4-3- فراوانی و درصد متغیر پایه تحصیلی دانش آموزان....................................................... 113
جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان...................... 114
جدول 4-5- ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان....................................................... 115
جدول 4-6- ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و راهبردهای منفی تنظیم هیجان........................................................ 116
جدول 4-7- ضرایب همبستگی بین متغیرهای سبک های دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان................................................ 117
جدول 4-8- ضرایب همبستگی بین متغیرهای سبک های دلبستگی و راهبردهای منفی تنظیم هیجان................................................. 117
جدول 4-9- ضرایب همبستگی بین متغیرهای ابعاد دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان........................................................... 118
جدول 4-10- ضرایب همبستگی بین متغیرهای ابعاد دلبستگی و راهبردهای منفی تنظیم هیجان........................................................ 118
جدول 4-11- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان.............................. 119
جدول 4-12- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 119
جدول 4-13- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان...................... 120
جدول 4-14- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 120
جدول 4-15- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان................................. 121
جدول 4-16- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 121
جدول 4-17- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان........................ 122
جدول 4-18- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 122
 
فهرست شکل ها
شکل2-1- پنج خانواده از فرایندهای تنظیم هیجان مطابق با مدل کیفیت تولید هیجان............. 23
شکل 2-2-رابطه دو بعد از شخصیت، برمبنای تحلیل عاملی و طبایع چهارگانه یونانی................. 51
شکل 2-3- محورهای اجتناب و اضطراب و سبک های چهارگانه دلبستگی بزرگسال.....................89
شکل2-4- الگوهای مثبت و منفی از خود ودیگران................................................................................90

👇 تصادفی👇

مجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت مبلمان (سری دوم 5 طرح)سیستم اموزش مکتب565-ارزیابی تحلیلی اتصال ممان گیر تیر به ستون پیش ساخته بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی به روش اجزاء محدودنقشه زمین شناسی کهريزنو(1:100000)استفاده از روش پردازش موازي و تكنيك هاي بهينه عددي در تحليل رشد ترك توسط اجزاء محدود توسعه يافتهمقاله بررسی موفقیت شغلی دانشجویان مرد علوم تربیتینقش معلم و دستگاههای مسئول در ایجاد روحیه و نشاط معلمیملكه صحراروش جديد برای جايابی و تعيين اندازه منابع توليد پراكنده در سيستم های توزيع براساس تلفات و پروفيل سطح ولتاژ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ....

تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ....

دانلود تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ....

خرید اینترنتی تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان ....

👇🏞 تصاویر 🏞