👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....

ارتباط با ما

دانلود


رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....
چکیده
این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ....انجام شد.فرضيه‏هاي تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی:بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.و فرضیه های فرعی:1- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.2- بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.3-- بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان .... است. این دانش آموزان مطابق اعلام مدیریت آموزش و پرورش شهرستان .... 3361 نفر اعلام شده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه تعداد 346 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای می باشد.داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه سبک های اسنادی(ASQ )،پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی گردآوری شد .
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که:1-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد
2-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد
3-بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.
 
فهرست مطالب
عنوان................................................................................................................................ صفحه
چکیده ............................................................................................................................. 1
مقدمه ............................................................................................................................... 2
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-تعریف و بیان مساله ................................................................................................... 4
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .................................................................................. 5
1-3-اهداف تحقیق ........................................................................................................... 5
1-3-1-هدف کلی ............................................................................................................ 5
1-3-2-اهداف جزئی ........................................................................................................ 6
1-4-سؤالات تحقیق ......................................................................................................... 6
1-4-1-سئوال اصلی ......................................................................................................... 6
1-4-2-سئوالات فرعی ...................................................................................................... 6
1-5-فرضيه ‏هاي تحقیق ...................................................................................................... 6
1-5-1-فرضیه اصلی ......................................................................................................... 6
1-5-2-فرضیه های فرعی .................................................................................................. 6
1-6-تعريف متغیرها .......................................................................................................... 7
1-6-1-انگیزش پیشرفت .................................................................................................. 7
1-6-2-سبک های اسنادی ................................................................................................ 7
1-6-3-خودکارآمدی تحصیلی .......................................................................................... 7
1-6-4-انگیزش تحصیلی .................................................................................................. 8
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق .................................................................................................... 10
2-1-1-انگيزش پيشرفت تحصيلي ...................................................................................... 10
2-1-2-پيشرفت ............................................................................................................... 11
2-1-3-اهداف پيشرفت ..................................................................................................... 12
2-1-4-منشا نياز به پيشرفت .............................................................................................. 12
2-1-5-مدل پيشرفت اتكينسون .......................................................................................... 15
2-1-6-نظریه مک کللند .................................................................................................... 16
2-1-7-انگیزه پیشرفت ...................................................................................................... 16
2-1-8-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت ................................................................................ 17
2-1-9-ويژگي هاي دانش آموزان داراي انگيزش پيشرفت ..................................................... 18
2-1-10-نظريه هاي انگيزشي ............................................................................................. 19
2-1-10-1-جان اتکینسون ................................................................................................ 19
2-1-10-2-ویکتور وروم .................................................................................................. 19
2-1-10-3-کمپبل و پریچارد ............................................................................................. 19
2-1-10-4-وین ماندی و همکارانش .................................................................................. 19
2-1-10-5-بیریل سان و استانیر ......................................................................................... 19
2-1-10-6-میسکل .......................................................................................................... 20
2-1-10-7-فرويد ............................................................................................................ 20
2-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله ................................................................................ 20
2-1-12-عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ............................................ 21
2-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ............................................................. 24
2-1-14-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا ........................................................ 24
2-1-15-راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي ................... 26
2-1-16-آموزش انگیزه پیشرفت ........................................................................................ 29
2-1-17-خود کار آمدی .................................................................................................... 30
2-1-18-نظريه هاي خودكارآمدي ...................................................................................... 32
2-1-19-عوامل موثر بر خودكارآمدي ................................................................................. 34
2-1-20-وراثت .............................................................................................................. 37
2-1-21-موقعيت ............................................................................................................. 38
2-1-22-زمان .................................................................................................................. 39
2-1-23-ابعاد خودکارآمدی ............................................................................................... 40
2-1-24-سبک های اسنادی ............................................................................................... 42
2-1-25-منابع کنترل ........................................................................................................ 43
2-1-26-جریان نسبت دادن ............................................................................................... 45
2-1-27-پیشایندهای استنباطهای علی ................................................................................. 45
2-1-28-خواص استنباطهای علی ....................................................................................... 47
2-1-29-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست ................................................... 49
2-2-پیشینه تحقیق ............................................................................................................ 50
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقيق ............................................................................................................. 56
3-2-جامعه آماري ،نمونه آماري و روش نمونه گيري ........................................................... 56
3-3-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ............................................................................. 56
3-4-روايي ...................................................................................................................... 58
3-5-پايایي ...................................................................................................................... 58
3-6-روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات ........................................................................... 59
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه ...................................................................................................................... 61
4-2-توصیف داده های پژوهشی ........................................................................................ 61
4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .................................................................. 61
4-2-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی ........................................................... 62
4-3-آزمون فرضیه ها ........................................................................................................ 62
4-3-1-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم ....................................................................... 62
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه ...................................................................................................................... 67
5-2-نتیجه گیری .............................................................................................................. 67
5-3-پیشنهادات ................................................................................................................ 69
5-3-2-پیشنهادات پژوهشی ............................................................................................... 69
5-4-محدودیت های تحقیق ............................................................................................... 70
فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................................ 71
منابع فارسی ...................................................................................................................... 71
منابع لاتین ........................................................................................................................ 72
پیوست ها ........................................................................................................................ 73
 
فهرست جداول
جدول شماره1:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .................................... 61
جدول شماره2:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی.............................. 62
جدول شماره3:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص متغیرهای فرضیه اول و......... 63
جدول شماره4:خلاصه مدل ................................................................................................ 63
جدول شماره5:نتایج تحلیل واریانس .................................................................................... 64
جدول شماره6:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان .................................................................. 65
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره1:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ............................................... 61
نمودار شماره2:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی ........................................ 62

👇 تصادفی👇

تحقیق درباره سند و اقسام آنخوزستاندانلود کارآموزی رشته صنایع در کارخانه فولاد میلگرد‎ با فرمت وردپژوهش نظام آموزشی فرانسهپاورپوینت گزارشكارهوا و اقليم شناسيتحقیق درباره حقوق خانوادهدانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان قزویندهه فجر8- کاربرد روش المانهای مرزی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....

دانلود رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....

خرید اینترنتی رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....

👇🏞 تصاویر 🏞