👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ....

ارتباط با ما

دانلود


رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ....
هدف از پژوهش حاضر بررسیرابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی .... بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (2007) وپرسشنامه سلامت ­روان25-SCL پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چند گانه وجود دارد و هوش معنوی بهترین پیش بینی کننده سلامت روان دانشجویان می باشد.
کلید واژگان: تاب آوری، هوش معنوی، سلامت روان
 
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش... 2
مقدمه. 3
بیان مسئله. 5
اهمیت و ضرورت پژوهش... 7
اهداف پژوهش... 9
فرضيه‏ هاي تحقیق.. 9
تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها10
فصل دوم: پیشینه پژوهش... 12
هوش... 13
معنویت... 14
هوش معنوی و مؤلفه های آن. 16
مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 23
رشد هوش معنوی.. 25
هوش معنوی و سلامت روانی.. 28
مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر. 29
مفهوم تاب آوری.. 31
تاب آوری چیست؟. 32
روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 34
تعاریف دیگر از انعطاف پذیری یا تاب آوری.. 35
ویژگی های افراد دارای تاب آوری.. 36
روش های ایجاد تاب آوری در افراد. 37
دیدگاه های مربوط به تاب آوری.. 38
نقش محیط در تاب آوری.. 43
سلامت روان. 47
تعریف سلامت روان. 48
عوامل مؤثر بر سلامت روان. 50
سلامت روان در مکاتب مختلف... 51
نظریه های سلامتروان. 57
بازنگری پژوهش ها62
فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 68
مقدمه. 69
جامعه آماری.. 69
حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 69
خصوصیات آزمودنی ها70
طرح پژوهش... 70
ابزار پژوهش... 71
نحوه انجام پژوهش... 74
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش... 76
الف) يافته هاي توصيفي.. 77
ب) يافته هاي استنباطی مربوط به فرضيه هاي پژوهش... 79
ج) يافته هاي جانبي.. 81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 83
بحث و نتیجه گیری.. 84
محدودیت های پژوهش... 89
پیشنهادات پژوهش... 90
منابع. 91
پیوست ها102
چکیده لاتین.. 109
 
فهرست جداول
جدول 2-1: مقايسه هوش معنوي و هوش متعارف... 31
جدول 3-1: توزیع دانشجویان برحسب جنسیت... 70
جدول 3-2: توزیع دانشجویان برحسب وضعیت تاهل.. 70
جدول4-1: ميانگين و انحراف معيار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان. 77
جدول4-2: ميانگين و انحراف معيار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر 78
جدول4-3: ميانگين و انحراف معيار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل 78
جدول 4-4: رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان. 79
جدول 4-5: رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80
جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان. 80
جدول4-7: نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر 81
جدول4-8: نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان متاهل و مجرد82

👇 تصادفی👇

طراحی ماشین گلف در کتیاdoenload managerفلسفه در دادگاه ایدئولژیپنجم دبستان - 110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل پنجم ریاضی پنجم دبستان (اعداد اعشاری)دانلود جزوه توپولوژی عمومیبررسي تاثير نسبت هوا به سوخت بر تعادل انرژي در يك موتور تحقيقاتي SI گازسوزبا استفاده از نتايج تجربيبررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شدهعوامل و موانع رشد خلاقیتدانلود پروژه چگونگی تاسیس و راه اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ....

رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ....

دانلود رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ....

خرید اینترنتی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ....

👇🏞 تصاویر 🏞