👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر ....

ارتباط با ما

دانلود


رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر ....
چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بین معلمان مرد مدارس متوسطه شهر .... اجرا شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری همه معلمان مرد مدارس متوسطه شهر .... در سال تحصیلی 92-93 بودند.تعداد معلمان 1740 نفر بود که از بین آنها 95 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزارهای سنجش پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج داده‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معناداری وجود دارد طوری که افزایش نگرش مذهبی باعث افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش فرسودگی شغلی در معلمان می‌شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نگرش مذهبی پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان است.
کلید واژه ها: نگرش مذهبی، بهزیستی روان شناختی، فرسودگی شغلی، دبیران شاغل.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش.... 1
1-1- مقدمه:2
1-2- بیان مسئله :4
1-3- سئوال اصلی تحقیق:7
1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :7
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:7
1-5- اهداف تحقیق :9
1-6- فرضیه های اصلی :9
1-7- تعریف اصطلاحات :9
1-8- تعاریف عملیاتی :11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق... 13
2-1- پيشينه تحقيق:14
2-2- مفهوم نگرش مذهبی :17
2-3- مفهوم بهزیستی روانشناختی:19
2-4-1- مدل تعادل پویا :22
2-4-2- الگوی ویسینگ و وان ایدن :23
2-4-3- نظریه ناهمخوانی رضایت :23
2-4-4- نظریه هدف غایی :24
2-5- ابعاد بهزیستی روان شناختی :24
2-5-1- پذیرش خود:25
2-5-2- هدفمندی در زندگی:25
2-5-3-رشد شخصی :25
2-5-4- تسلط بر محیط :26
2-5-5- خود مختاری :26
2-5-6- روابط مثبت با دیگران :27
2-6- مفهوم فرسودگی شغلی :27
2-7- مروری بر مطالعات انجام شده داخلی :29
2-8- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی :31
2-8- رابطه ایمان و مذهبی بودن :35
2-9- ویژگیهای افراد مذهبی :36
2-10- رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی :41
2-11- رابطه مذهب با فرسودگی شغلی :43
2-12- رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی :45
2-13- انواع جهت گیری مذهبی :45
2-14- آثار نگرش مذهبی بر زندگی :47
فصل سوم: روش تحقيق... 51
3-1- طرح تحقیق.. 52
3-2- جامعه آماری.. 52
3-3- حجم نمونه. 52
3-4- قلمرو تحقيق:53
3-5- مراحل اجرای تحقیق.. 53
3-6- متغیرهای تحقیق.. 53
3-7- روش و ابزارجمع آوری داده ها53
3-8- روش اجرا54
3-9- پرسشنامه ها :54
3-10- روایی وپایایی پرسشنامه. 55
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات... 59
4-1- تجزيه و تحليل اطلاعات:60
4-2- بخش اول آمار توصیفی.. 60
4-3- توصیف وضعیت جمعیت شناختی (دموگرافیک نمونه)61
4-3- آمار استنباطی:69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 73
5-1- نتيجه گيري:74
5-2- بحث در مورد یافته ها در پرتو پژوهش‌های پیشین :75
5-3- محدودیتها :80
منابع.. 85
پیوستها95
 
فهرست جداول
جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ها58
جدول4-1 ) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی از نظرسن.. 61
جدول4-2): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی.. 62
جدول 4-3) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سابقه کار63
جدول 4-4) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر درآمد. 64
جدول 4-5) :میانگین و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی روانشناختی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 65
جدول 4-6) : میانگین و انحراف استاندارد نمرات فرسودگی شغلی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 67
جدول4-7): آماره آزمون ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و ابعاد بهزیستی روانشناختی.. 69
جدول4-8):ضریب همبستگی نگرش مذهبی و ابعاد فرسودگی شغلی.. 70
جدول4-9): نتایج کلی تحلیل واریانس مقایسه بین افراد با نگرش مذهبی مختلف در ابعاد بهزیستی روانشناختی 70
جدول4-10): نتایج تحلیل تفاوتهای بین گروهی در ابعاد مختلف بهزیستی روانشناختی.. 71
جدول 4-11) : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی.. 72
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1) توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سن.. 61
نمودار 4-2 ):توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی.. 62
نمودار4-3) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سابقه کار63
نمودار 4-4): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر درآمد. 64
نمودار 4-5): مقایسه نمرات بهزیستی روانشناختی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 66
نمودار 4-6): مقایسه نمرات فرسودگی شغلی بر حسب میزان نگرش مذهبی.. 68

👇 تصادفی👇

پیش بینی مصرف انرژی در ایران با استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و اقتصاد سنجیدانلود تعزیه حر سی دی اول . رضا مشایخی . شکرالله .امیر صفری. گلختمی. محمد رضایی .برکتی پورsecretطراحی معماری هتلبانک شماره موبایل كامپیوتر قسمت آموزش با قیمت مناسب204- روش جدید تحلیل دینامیكی غیر خطی سیستم های یك درجه آزادی با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی ریاضیAutodesk® AutoCAD برای اندرویدالگوریتم های ژنتیک موازیدانلود مقاله به همراه ترجمه-بهینه سازی ازدحام ذرات برای توزیع اقتصادی با توابع هزینه ای ناصاف ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر ....

رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر ....

دانلود رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر ....

خرید اینترنتی رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر ....

👇🏞 تصاویر 🏞