👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

ارتباط با ما

دانلود


نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر غیرفعال‌سازی سیستم دلبستگی) با واسطه‌گری متغیرهای مرتبط با «خود» (شامل خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی) و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 384 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه یزد بود که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌های ابعاد دلبستگی (کولینز، 1996)، راهکارهای تنظیم هیجان (کارور و همکاران، 1989)، خودکارآمدی اجتماعی (اسمیت و بتز، 2000)، خودافشاسازی (کان و هسلینگ، 2001) و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته (نرم‌افزار کامپیوتری واشبرن و پوتنی، 1998) مورد استفاده قرار گرفتند و نتایج تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ نیز روایی و پایایی مطلوب آنها را تأیید نمودند. نتایج مطالعه حاضر مبتنی بر یک مدل علّی با متغیرهای آشکار و نهفته، نشان داد اضطراب دلبستگی، راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی)، راهکارهای بیش‌فعال‌سازی را بصورت مثبت (مستقیم و با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی) و راهکارهای غیرفعال‌سازی را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری عدم ظرفیت شناختی) پیش‌بینی می‌کند. همچنین اجتناب دلبستگی راهکارهای انطباقی را بصورت منفی (مستقیم)، راهکارهای بیش‌فعال‌سازی را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری خودافشاسازی) و راهکارهای غیرفعال‌سازی را بصورت مثبت (مستقیم و با واسطه‌گری خودافشاسازی و عدم ظرفیت شناختی) پیش‌بینی می‌کند. در ضمن مدل پیشنهادی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود. در مجموع می‌توان اذعان داشت که ابعاد دلبستگی دوره بزرگسالی، راهکارهای مورد استفاده فرد را در مواجهه با عوامل تنش‌زا پیش‌بینی می‌کنند. اضطراب و اجتناب هر دو منجر به عدم استفاده از راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان می‌گردند و هر کدام به نوعی، فرد را به سمت راهکارهای غیرانطباقی خاص خود سوق می‌دهند. متغیرهای مرتبط با «خود» و ظرفیت شناختی افراد نیز این رابطه را واسطه‌گری می‌نمایند.
واژه‌های کلیدی: اضطراب دلبستگی، اجتناب دلبستگی، راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان، راهکارهای غیرانطباقی تنظیم هیجان، خودکارآمدی اجتماعی، خودافشاسازی و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
1-1- کلیات....................................................................................................................................................... 2
1-1-1- مدل شیور و میکالینسر............................................................................................................ 5
1-1-2- خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی.............................................................................. 9
1-1-3- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته............................................................................ 16
1-2- بیان مسأله.............................................................................................................................................. 19
1-2-1- سؤالهای پژوهش........................................................................................................................ 23
1-3- اهداف پژوهش........................................................................................................................................ 24
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................... 25
فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین
2-1- هیجان و تنظیم هیجان........................................................................................................................ 29
2-1-1- راهکارهای تنظیم هیجان......................................................................................................... 42
2-2- دلبستگی................................................................................................................................................. 50
2-3- مدل شیور و میکالینسر....................................................................................................................... 61
2-3-1- فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکار دلبستگی اولیه..................................................... 62
2-3-2- دسترسی نگاره‌های دلبستگی و راهکارهای مبتنی بر ایمنی.......................................... 62
2-3-3- امکان جستجوی مجاورت و راهکارهای دلبستگی ثانویه................................................. 64
2-3-4- رشد راهکارهای مبتنی بر دلبستگی..................................................................................... 66
2-3-4-1- رشد راهکارهای مبتنی بر ایمنی................................................................................ 66
2-3-4-2- رشد راهبردهای ثانویه دلبستگی............................................................................... 70
2-4- دلبستگی و تنظیم هیجان................................................................................................................... 72
2-5- خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی......................................................................................... 82
2-5-1- مدل‌های کارکردی دلبستگی................................................................................................. 83
2-5-2- خودکارآمدی اجتماعی............................................................................................................. 86
2-5-3- خودافشاسازی............................................................................................................................. 104
2-6- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته........................................................................................ 114
2-7- نتیجه گیری از تحقیقات پیشین....................................................................................................... 121
2-7-1- فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................................... 122
 
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- نوع پژوهش............................................................................................................................................. 124
3-2- شرکت‌کنندگان پژوهش...................................................................................................................... 124
3-3- ابزارهای پژوهش.................................................................................................................................... 125
3-3-1- مقیاس ابعاد دلبستگی.............................................................................................................. 125
3-3-2- راهکارهای تنظیم هیجان......................................................................................................... 127
3-3-3- خودکارآمدی اجتماعی ............................................................................................................ 131
3-3-4- خودافشاسازی ............................................................................................................................ 133
3-3-5- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته............................................................................ 134
3-4- روش اجرا................................................................................................................................................ 137
3-5- روش تحلیل آماری............................................................................................................................... 138
1-5-3- شاخص‌هاي برازش مدل.......................................................................................................... 140
 
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1- يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي آشكار پژوهش.................................................................................. 148
4-2- تحليل مقدماتي...................................................................................................................................... 150
4-4- ارزيابي بخش اندازه گيري مدل ........................................................................................................ 153
4-5- ارزيابي مدل ساختاري ........................................................................................................................ 158
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- اضطراب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان............................................................................. 172
5-2- نقش واسطه‌ای خودکارآمدی اجتماعی و عدم ظرفیت شناختی در رابطه بین
اضطراب دلسبتگی و راهکارهای تنظیم هیجان........................................................................................ 176
5-3- اجتناب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان............................................................................... 181
5-4- نقش واسطه‌ای خود افشاسازی و عدم ظرفیت شناختی در رابطه بین اجتناب
دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان.......................................................................................................... 184
5-5- مضامین و پیشنهادات پژوهش........................................................................................................... 188
6-5- محدودیت‌های پژوهش......................................................................................................................... 190
 
منابع
منابع فارسی....................................................................................................................................................... 191
منابع انگلیسی.................................................................................................................................................... 192
 
پیوست‌ها
پیوست 1: مقیاس ابعاد دلبستگی................................................................................................................. 216
پیوست 2: ابزار تنظیم هیجان........................................................................................................................ 217
پیوست 3: مقیاس خودافشاسازی.................................................................................................................. 219
پیوست 4: ابزار خودکارآمدی اجتماعی....................................................................................................... 220
پیوست 5: ابزار ایجاد هیجان منفی.............................................................................................................. 221
 
فهرست جدول‌ها
جدول 3-1- نتایج تحلیل عاملی مقیاس ابعاد دلبستگی........................................................................ 127
جدول 3-2- نتایج تحلیل عاملی مقیاس راهکارهای تنظیم هیجان.................................................... 130
جدول 3-3- ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد مقیاس راهکارهای تنظیم هیجان...................................... 131
جدول 3-4- نتایج تحلیل عاملی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی........................................................ 132
جدول 3-5- نتایج تحلیل عاملی مقیاس خودافشاسازی........................................................................ 134
جدول 3-6- شاخص‌های برازش مطلق....................................................................................................... 143
جدول 3-7- شاخص‌های برازش تطبیقی................................................................................................... 144
جدول 3-8- شاخص‌های برازش مقتصد..................................................................................................... 144
جدول 4-1- میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات
مربوط به متغیرهای آشکار پژوهش (384=n)........................................................................................... 149
جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای آشکار پژوهش................................................................... 150
جدول 4-4- آماره‌های کجی و کشیدگی توزیع نمرات متغیرهای آشکار پژوهش............................ 152
جدول4-5- ماتريس همبستگي متغيرهاي نهفته پژوهش..................................................................... 153
جدول4-6- متغيرهاي نهفته و آشكار مدل................................................................................................ 154
جدول4-7- تحلیل عامل تأییدی متغیر نهفته راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان........................... 154
جدول4-8- تحلیل عامل تأییدی متغیر نهفته راهکارهای بیش‌فعالسازی تنظیم هیجان............... 155
جدول4-9- تحلیل عامل تأییدی متغیر نهفته راهکارهای غیر‌فعالسازی تنظیم هیجان................. 155
جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیرهای نهفته................................................. 156
جدول 4-11- پیش‌بینی راهکارهای تنظیم هیجان توسط ابعاد دلبستگی........................................ 159
جدول 4-12- شاخص‌های برازش مدل پیش‌بینی
متغیرهای درونزاد توسط متغیرهای برونزاد.............................................................................................. 160
جدول4-13- ضرایب و معنی‌داری مسیرهای مدل پیش‌بینی متغیرهای درون‌زاد
توسط برون‌زاد با حضور متغیرهای میانجی................................................................................................ 162
جدول 4-14- شاخص‌های برازش مدل پیش‌بینی متغیرهای درون‌زاد
توسط برون‌زاد با حضور متغیرهای میانجی................................... 163
جدول 4-15- اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل بین متغیرهای پژوهش.......................................... 166
 
فهرست شکل‌ها
شکل 1-1- مدل شیور و میکالینسر (2002)............................................................................................ 7
شکل 1-2- واسطه‌گری خودکارآمدی و خودافشاسازی در رابطه بین ابعاد دلبستگی و تنظیم هیجان 16
شکل 1-3- واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته در رابطه بین ابعاد دلبستگی
و تنظیم هیجان................................................................................................................................................ 19
شکل 1-4- نقش ابعاد دلبستگی در تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی
سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی....................................................... 23
شکل2-1- مدل فرایندی تنظیم هیجان گروس (1998)....................................................................... 35
شکل 2-2- مراحل رشد راهکارهای مبتنی بر ایمنی ............................................................................. 67
شکل 3-1- محرک ناهمخوان........................................................................................................................ 136
شکل 4-1- مدل اندازه‌گیری متغیرهای نهفته پژوهش........................................................................... 157
شکل 4-2- مدل پیش‌بینی متغیرهای درونزاد توسط متغیرهای برونزاد............................................ 161
شکل4-3- مدل پیش‌بینی متغیرهای درونزاد توسط برونزاد با حضور متغیرهای واسطه‌ای.......... 164
شکل4-4- مدل نهایی پژوهش...................................................................................................................... 169

👇 تصادفی👇

262-به کارگیری روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارایه مدل تصادفی پدیده کربناتاسیون بتنشبیه سازی عددی آب شستگی موضعی در پایه پل های استوانه ایتحت جریان های غیر دائمیافزایش اعضاي كانال تلگرام – نرم افزار ادد ممبربررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهدكسب در امد در اينترنت 100 تست شده188- آنالیز شكنندگی لرزه ای بادبندهای كمانش ناپذیر (BRBF) به كمك تحلیل دینامیكی غیر خطی فزاینده (IDA)تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله-های کربنی/ پلیمر رسانا word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

دانلود نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

خرید اینترنتی نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

👇🏞 تصاویر 🏞