👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ....

ارتباط با ما

دانلود


رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ....
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه .... در سال 93-94 با روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی است که جمعاً 303 نفر است. نمونه آماری پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان 170 نفر بدست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده ویک و لئون و اثربخشی سازمانی ساخته هوی و همکارانش بدست آمد. پایایی هر دو پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون تحلیل واریانسیکراهه استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام مشخص گردید که از بین پنج مؤلفه سازمان یادگیرنده سه مؤلفه نوآوری، اجرا و برنامه قادر به پیش‌بینی متغیر اثربخشی سازمانی هستند و نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد تفاوت معناداری بین دانشکده‌های مختلف از نظر بعد سازمان یادگیرنده وجود ندارد اما از نظر نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی سازمانی بین دانشکده‌های مختلف تفاوت وجود دارد.
کلید واژه‌ها: سازمان یادگیرنده، اثربخشی سازمانی، نوآوری، دانشگاه.
 
 
 فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
2
مقدمه......................................................................................................................................................................
3
بیان مسأله.............................................................................................................................................................
5
اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................................................................................................
6
چهارچوب مفهومی پژوهش...............................................................................................................................
7
اهداف کلی و ویژه پژوهش.................................................................................................................................
7
هدف کلی...............................................................................................................................................................
8
اهداف ویژه.............................................................................................................................................................
8
سؤال‌های کلی و ویژه پژوهش............................................................................................................................
8
سؤال کلی...............................................................................................................................................................
8
سؤال‌های ویژه........................................................................................................................................................
8
تعاریف نظری مفاهیم سازمان یادگیرنده.........................................................................................................
9
تعریف نظری اثربخشی سازمانی........................................................................................................................
10
تعاریف عملیاتی مفاهیم سازمان یادگیرنده.....................................................................................................
10
تعریف عملیاتی اثربخشی سازمانی....................................................................................................................
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان یادگیرنده
12
یادگیری..................................................................................................................................................................
13
یادگیری در سطح فردی.....................................................................................................................................
13
یادگیری در سطح تیمی یا گروهی...................................................................................................................
14
یادگیری در سطح سازمان..................................................................................................................................
15
تعریف و مفهوم یادگیری سازمانی....................................................................................................................
16
فرایند یادگیری سازمانی.....................................................................................................................................
17
انواع یادگیری سازمانی........................................................................................................................................
18
تعریف و مفهوم سازمان یادگیرنده ...................................................................................................................
21
تاریخچه سازمان یادگیرنده................................................................................................................................
23
تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده...............................................................................................
25
ویژگی‌های سازمان یادگیرنده............................................................................................................................
26
مزایای بالقوه سازمان یادگیرنده........................................................................................................................
28
تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی....................................................................................
29
سازمان یادگیرنده به عنوان مزیت رقابتی پایدار............................................................................................
30
سازمان یادگیرنده از دیدگاه دیگر صاحب‌نظران............................................................................................
30
سنگه........................................................................................................................................................................
31
گاروین.....................................................................................................................................................................
31
جفارت و مارسیک................................................................................................................................................
32
مارکوآرت................................................................................................................................................................
32
آرگریس و شون.....................................................................................................................................................
33
واتکینز و مارسیک................................................................................................................................................
34
مامفورد....................................................................................................................................................................
اثربخشی سازمانی
35
تعریف و مفهوم اثربخشی سازمانی....................................................................................................................
36
اثربخشی فردی......................................................................................................................................................
36
اثربخشی گروهی...................................................................................................................................................
36
اثربخشی سازمان...................................................................................................................................................
37
بررسی تاریخی مفهوم مفهوم اثربخشی سازمانی............................................................................................
39
روش‌های سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی..........................................................................................
40
روش مبتنی بر تأمین هدف................................................................................................................................
40
روش مبتنی بر تأمین منابع................................................................................................................................
41
روش مبتنی بر فرآیند درونی.............................................................................................................................
42
روش‌های نوین برای سنجش اثربخشی سازمانی............................................................................................
42
روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع.............................................................................................
43
روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی........................................................................................................................
45
مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و موارد کاربرد آن‌ها........................................................................................
46
معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی.........................................................................................................
49
تئوری‌های اثربخشی سازمانی.............................................................................................................................
49
دیدگاه لیکرت........................................................................................................................................................
50
دیدگاه استیرز........................................................................................................................................................
51
دیدگاه کمپل.........................................................................................................................................................
52
دیدگاه پارسونز......................................................................................................................................................
پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
53
پیشینه داخلی.......................................................................................................................................................
58
پیشینه خارجی......................................................................................................................................................
61
خلاصه فصل دوم..................................................................................................................................................
فصل سوم: روش پژوهش
64
روش تحقیق...........................................................................................................................................................
64
جامعه‌ی مورد پژوهش.........................................................................................................................................
64
دامنه‌ی پژوهش.....................................................................................................................................................
64
نمونه و روش نمونه‌گیری....................................................................................................................................
65
ابزار اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری داده‌ها.....................................................................................................
67
روایی و پایایی ابزارها...........................................................................................................................................
70
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها...............................................................................................................................
70
روش اجرای پژوهش.............................................................................................................................................
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
73
یافته‌های توصیفی.................................................................................................................................................
73
توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها..........................................................................................
73
جنسیت...................................................................................................................................................................
74
سن...........................................................................................................................................................................
75
سطح تحصیلات.....................................................................................................................................................
76
سابقه خدمت.........................................................................................................................................................
79
یافته‌های استنباطی..............................................................................................................................................
79
بررسی طبیعی بودن توزیع نمونه‌ها...................................................................................................................
79
آزمون سؤالهای پژوهش.......................................................................................................................................
79
آزمون سؤال اصلی................................................................................................................................................
80
آزمون سؤال ویژه اول...........................................................................................................................................
81
آزمون سؤال ویژه دوم..........................................................................................................................................
82
آزمون سؤال ویژه سوم.........................................................................................................................................
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
85
خلاصه و بحث در مورد یافته‌های پژوهش........................................................................................................
85
خلاصه یافته‌های سؤال اصلی و بحث در مورد آن............................................................................................................
86
خلاصه یافته‌های سؤال ویژه اول و بحث در مورد آن.......................................................................................
87
خلاصه یافته‌های سؤال ویژه دوم و بحث در مورد آن...................................................................................
87
خلاصه یافته‌های سؤال ویژه سوم و بحث در مورد آن..................................................................................
88
بحث و نتیجه‌گیری...............................................................................................................................................
89
پیشنهادهای پژوهشی...........................................................................................................................................
90
پیشنهادهای کاربردی...........................................................................................................................................
92
محدودیت‌های پژوهش.........................................................................................................................................
فهرست جداول
15
جدول 2-1) تعاریف یادگیری سازمانی............................................................................................................
17
جدول 2-2) مراحل اصلی فرایند یادگیری سازمانی.....................................................................................
20
جدول 2-3) سیر تاریخی مفهوم سازمان یادگیرنده.....................................................................................
24
جدول 2-4) تفاوت یادگیری سازمانی با سازمان یادگیرنده........................................................................
29
جدول 2-5) تفاوت میان سازمان یادگیرنده با سازمان‌های سنتی............................................................
37
جدول 2-6) سیر تاریخی اثربخشی سازمانی..................................................................................................
44
جدول 2-7) چهار الگوی ارزشهای اثربخشی..................................................................................................
45
جدول 2-8) مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد آنها..........................................................
51
جدول 2-9) معیارهای اثربخشی سازمانی از دیدگاه استیرز.......................................................................
52
جدول 2-10) مؤلفه‌های مدل اثربخشی سازمانی پارسونز..........................................................................
56
جدول 2-11 خلاصه پیشینه داخلی.................................................................................................................
60
جدول 2-12 خلاصه پیشینه خارجی...............................................................................................................
64
جدول 3-1) شرکت کنندگان پژوهش به تفکیک دانشکده........................................................................
65
جدول 3-2) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه سازمان یادگیرنده...................................................................
65
جدول 3-3) ابعاد و نمونه سؤالات پرسشنامه سازمان یادگیرنده...............................................................
66
جدول 3-4) طریقه نمره‌گذاری پرسشنامه اثربخشی سازمانی...................................................................
66
جدول 3-5) نمونه سؤالات پرسشنامه اثربخشی سازمانی...........................................................................
67
جدول 3-6) ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده.............................................................
68
جدول 3-7) ارزشويژهودرصدواريانستبيينشده‌ی عاملاستخراجشدهدرمقیاس سازمان اثربخش....................................................................................................................................................................
69
جدول 3-8) تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس و بارهای عاملی برای 8 سؤال سازمان اثربخش....................................................................................................................................................................
70
جدول3-9) ضرایب پایایی مقیاس.....................................................................................................................
73
جدول 4-1) توزیع و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت...........................................
74
جدول 4-2) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن...................................................................
75
جدول 4-3) توزیع و درصد فراوانی سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان........................................................
76
جدول 4-4) توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت کارکنان.........................................................................
77
جدول 4-5) آماره‌های توصیفی برای مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده..........................................................
78
جدول 4-6) آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی به تفکیک دانشکده‌ها.................................................................................................................................................
79
جدول 4-7) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌های پژوهش..............
79
جدول 4-8) بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی.............
80
جدول 4-9) نتایج رگرسیون مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده بر اثربخشی سازمانی در گام آخر............
81
متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون......t جدول 4-10) ضرایب استاندارد، غیر استاندارد و آمار
81
جدول 4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی میزان برخورداری دانشکده‌ها از ابعاد سازمان یادگیرنده....................................................................................................................................
82
جدول 4-12) نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه به منظور بررسی تفاوت نگرش کارکنان نسبت به اثربخشی به تفکیک دانشکده........................................................................................................................
82
جدول 4-13) نتایج آزمون تعقیبی توکی........................................................................................................
فهرست شکل‌ها
7
شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش....................................................................................................................
23
شکل 2-1) خاستگاه‌های ظهور و تکامل سازمان یادگیرنده.......................................................................
28
شکل 2-2) تکامل فکری سازمان‌ها..................................................................................................................
37
شکل 2-3) ارتباط بین دیدگاه‌های اثربخشی.................................................................................................
40
شکل 2-4) بخش‌های مختلف اثربخشی سازمان..........................................................................................
50
شکل 2-5) رابطه میان متغیرهای علتی، میانجی و بازده............................................................................
فهرست نمودارها
69
نمودار 3-1) نمودار سنگ ریزه‌ی کتل..................................................................................................
74
نمودار 4-1) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت..........................................................................
75
نمودار 4-2) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سن..................................................................................
76
نمودار 4-3) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب میزان تحصیلات...........................................................
77
نمودار 4-4) نمودار توزیع فراوانی افراد بر حسب سابقه خدمت.................................................................
فهرست منابع
93
منابع فارسی...........................................................................................................................................................
97
منابع انگلیسی........................................................................................................................................................
پیوست‌ها
پرسشنامه سازمان یادگیرنده.................................................................................................................................103
پرسشنامه اثربخشی سازمانی.................................................................................................................................104

👇 تصادفی👇

416-روشی ساده برای تحلیل پی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن توزیع تنش در خاكزندگینامه مهدی اخوان ثالثنقش مديريت استراتژيکي در رشد اقتصادي مناطق226- استفاده از شبكه های عصبی به منظور تحلیل پارامترهای مناقصهطرح توجيهی - اقتصادی- مالی احداث واحد توليدی صنایع فلزیفایل تری دی اشپزخانه 3مقاله مسئوليت پزشكي پزشکطرح توجیهی تولید پلاسما در خوراک دامدانلود پایان نامه مجموعه هاي مركزي و شعاع ها درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي 10ص ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ....

رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ....

دانلود رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ....

خرید اینترنتی رابطه بین سازمان یادگیرنده با اثربخشی سازمانی در دانشگاه ....

👇🏞 تصاویر 🏞