👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نقش واسطه گري اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضايت جنسی در معلمين متأهل شهر ....

ارتباط با ما

دانلود


نقش واسطه گري اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضايت جنسی در معلمين متأهل شهر ....
چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه گري اضطراب اجتماعي در رابطه سبك هاي هويتي با رضايت جنسي است.اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه معلمين متأهل زن و مرد شهر .... كه در سال تحصیلی 93-92 در مقطع دبيرستان مشغول به تدریس بودند. حجم نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش310 نفر است كه با استفاده ازروش نمونه ­گيري خوشه اي تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ­ها از پرسشنامه هاي رضايت جنسي ياوري كرماني (1386)، سبك هاي هويت برزونسكي (1989) و اضطراب اجتماعي جرابك (1996) استفاده شد. در اين پژوهش داده ها به لحاظ توصيفي و استنباطي توسط نرم افزار SPSS و Amos تحليل شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه اضطراب اجتماعي داراي نقش واسطه­ گري معناداري در رابطه سبك هاي هويت و رضايت جنسي مي باشد. همچنين سبك هاي هويتي بر رضايت جنسي اثر مستقيم معناداري نيز دارد. در مجموع نتايج اين پژوهش تاييدي بر نقش سبك هاي هويت و اضطراب اجتماعي در رضايت جنس معلمين متأهل بود.
كليد واژه ها: سبك هاي هويتي،‌ اضطراب اجتماعي، رضايت جنسي، معلمين متأهل
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده1
فصل اول:كليات پژوهش
1-1 مقدمه3
1-2 بيان مسأله6
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش... 8
1-4 اهداف پژوهش... 9
فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش
2-1- پيشينه نظري پژوهش... 13
2-1-1 رضایت جنسی. 13
2-2- نظریه های مطرح شده در رضایت جنسی. 18
2-3- اضطراب اجتماعی. 29
2-4- سبکهای هویتی. 40
2-5- مفهوم شناسي هويت.. 41
2-6- نظریات مرتبط با سبك هويت.. 43
2-7- تحقيقات خارجي. 51
2-8- تحقيقات داخلي. 54
2-9- جمع بندی و نتیجه گیری. 57
فصل سوم:روش شناسي پژوهش
3-1 روشپژوهش... 59
3-2 جامعه آماري پژوهش... 59
3-3 نمونه مورد مطالعه59
1 -3-2 روش نمونه گيري. 60
3-4 ابزارپژوهش... 60
3 -4-1 مقياس سبکهای هويت (6G-ISI)60
3 -4-2 پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك.. 61
3 -4-3 مقياس رضایت جنسی یاوری کرمانی. 62
3-5 روش اجراي پژوهش... 62
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 63
3-6- ملاحظاتاخلاقي. 63
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
4 -1 يافته‌هاي‌توصيفي مربوط به آزمودني ها65
4 -2 يافته‌هاي‌استنباطي. 67
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
5-1- خلاصه پژوهش... 74
5 -2- بحث و نتيجه گيري (تبيين و تفسير نتايج پژوهش)74
5-4- پيشنهادات.. 78
منابع و مآخذ. 80
منابعفارسي. 81
پيوست ها97
 
فهرست جداول
جدول 3-1 جدول ويژگي هاي دموگرافيك نمونه مورد مطالعه59
جدول 3-2 سوالات خرده مقياس هاي پرسشنامه سبك هويت برزونسكي. 60
جدول 3-3 شماره سوالات خرده مقياس هاي ابزار اضطراب اجتماعي. 62
جدول 4-1 محاسبات شاخص هاي توصيفي اضطراب اجتماعي در كل نمونه آماري. 65
جدول 4-2 محاسبات شاخص هاي توصيفي سبك هاي هويت در كل نمونه آماري. 66
جدول 4-3 محاسبات شاخص هاي توصيفي رضايت جنسي در كل نمونه آماري. 66
جدول 4-4 نتيجه آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه متغيرهاي پژوهش... 66
جدول 4-5: نتيجه شاخص برازش مطلق كاي اسكوئر. 68
جدول 4-6 نتايج محاسبات شاخص هاي برازش تطبيقي. 69
جدول 4-7 نتيجه محاسبات شاخص كاي اسكوئر بهنجار شده69
جدول 4-8 محاسبات وزن رگرسيوني (ضرايب تأثير) مدل تدوين شده70
جدول 4-9 نتيجهي آزمون همبستگي پيرسون (سبك هاي هويتي با اضطراب اجتماعي)71
جدول 4-10 نتيجهي آزمون همبستگي پيرسون (اضطراب اجتماعي با رضايت جنسي)72
 
فهرست شكل ها
شكل1-1 نمودار فرضيه اصلي پژوهش... 10
شكل 4-1 مدل مسير تدوين شده (مفروض)67
شكل 4-2 مدل مسير تدوين شده (مفروض) به همراه مقادير برآورد شده68
شكل 5-1 مدل مسير تدوين شده (مفروض) به همراه مقادير برآورد شده75

👇 تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی در مورد شوینده ها رشته شيمي كاربردي شركت توليدي و شيميايي پاكشوپلان ویلایی 72 متر مربع یک طبقهامتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93دانلود پروژه رشته کامپیوتر پیرامون جاوا اسکریپت (فرمت فایل word وباقابلیت ویرایش )تعداد صفحات 55اسکیزوفرنیپاورپوینت کانسپتخرید و دانلود فایل مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌مقاله 35- رفتارپیامبر با کودکان 31ص ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نقش واسطه گري اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضايت جنسی در معلمين متأهل شهر ....

نقش واسطه گري اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضايت جنسی در معلمين متأهل شهر ....

دانلود نقش واسطه گري اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضايت جنسی در معلمين متأهل شهر ....

خرید اینترنتی نقش واسطه گري اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضايت جنسی در معلمين متأهل شهر ....

👇🏞 تصاویر 🏞