👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و...........

ارتباط با ما

دانلود


شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي  .... و...........
چكيده:
اين مقاله موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در منطقه .... و نيمور را بر اساس عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني شناسايي نموده ، سپس بر اساس درجه اهميت رتبه بندي مي نمايد. براي افزايش اطلاعات از كتاب ها ، اينترنت ، روزنامه ها ، پرسش ها و مصاحبه ها استفاده كرده ايم. اين تحقيق علمي بنا به نياز منطقه و محتواي جمعيت شناختي براي تمامي صادر كنندگان سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و نيمور انجام شده است . اين تحقيق شامل دو سوال مي باشد كه سوال اول مهمترين عوامل درون سازماني كه به عنوان موانع صادرات مطرح مي شود را شناسايي مي كند و سوال دوم مهمترين عوامل برون سازماني موثر بر صادرات را بررسي مي نمايد. جهت انجام اين تحقيق از دو پرسشنامه كه يكي عوامل درون سازماني ديگري عوامل برون سازماني را بررسي مي كند استفاده شده است . جامعه آماري كليه كارخانجات توليد و فرآوري سنگ هاي ساختماني در منطقه .... و نيمور مي باشد. در اين تحقيق از آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي تحقيق استفاده شده است . همچنين براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل عاملي و روش شباهت به گزينه ايده آل يا TOPSIS استفاده شده است .
واژگان كليدي : 1- صادرات 2- سنگ های ساختمانی 4- موانع صادرات 5- عوامل درون سازماني6- عوامل برون سازماني
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده......................................................................................................... ....................................1
فصل اول كليات تحقيق ............................................................................... ...................................3
مقدمه.............................................................................................. ................................................3
1-1: شرح و بيان مسئله پژوهشي ................................................. .....................................................4
2-1:اهميت و ارزش پژوهش.................................................... .......................................................6
3-1: اهداف پژوهش.......................................................................................................................7
1-3-1:هدف اصلي ...................................................................................................................7
2-3-1:اهداف فرعي......... .........................................................................................................7
4-1:سوالات پژوهش................................................................................................... ..................8
1-4-1: سوال اصلی. ..................................................................................................................8
2-4-1: سوالات فرعي ...................................................................... ....................................8
5-1 : تعریف واژه های عملیاتی ............... 8
فصل دوم : ادبيات پژوهش .................... 12
مقدمه ..................................... 12
1-2 : نقش سازمان های دست اندر کار در توسعه بازرگانی خارجی........................................... 12
2-2 : بخش اول :صادرات ، بازاریابی بین المللی 14
1-2-2 : اهمیت صادرات در توسعه اقتصادی کشورها 14
2-2-2: علل اصلی توجه شرکت ها به صادرات..... 16
3-2-2: تصمیم درباره ورود به بازارهای بین المللی 18
4-2-2 : بررسی و تحلیل ترکیب صادرات غیر نفتی ایران 23
5-2-2 : بررسی اهمیت صادرات و واردات و عوامل موثر بر آن 24
6-2-2: مزیت نسبی صادرات در بازرگانی خارجی . 25
7-2-2 : جایگاه ایران در صادرات جهانی....... 27
8-2-2 : تحولات صادرات غیر نفتی و واردات طی سالهای 1356 تا 1382....................................... 51
9-2-2: اقدامات دولت ، مجلس و دستگاه های اجرایی برای توسعه صادرات .................................... 56
10-2-2 : خط مشی های آتی صادرات ............ 58
3-2: بخش دوم :وضعیت اقتصادی صنعت سنگ های ساختمانی در جهان 59
1-3-2: وضعیت جهانی تولید سنگ های ساختمانی . 61
2-3-2 : مبادلات بین المللی سنگ های ساختمانی 66
3-3-2 : موقعیت صنعت سنگ ، در ایران......... 69
4-3-2 :شرایط اقتصادی صنعت سنگ در ایران .... 71
4-2 : بخش سوم :انتخاب بازارهای بین المللی ، جهت صادرات 77
1-4-2: محیط فرهنگی و تاثیر آن در انتخاب بازار هدف 79
2-4-2 : بازار سنگ های ساختمانی ایران ، در خارج از کشور 81
5-2: بخش چهارم : مروری بر تحقیقات انجام شده. 84
تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی بین الملل و صادرات 84
1-5-2: مطالعات خارجی ...................... 85
2-5-2: مطالعات داخلی....................... 87
3-5-2: تحقیقات انجام شده در زمینه سنگ های ساختمانی 88
خلاصه ........................................ 92
فصل سوم : روش تحقيق ......................... 97
مقدمه : .................................. 97
1- 3 : روش تحقیق............................. 98
2-3 : قلمرو مکانی .......................... 100
3-3 : قلمرو زماني ......................... 100
4-3 : قلمروموضوعي .......................... 100
5-3 : سوالات تحقيق........................... 101
1-5-3 : سوال اصلی ....................... 101
2-5-3 : سوال‌های فرعی .................... 101
6-3 : جامعه آماری........................... 101
7-3 : تعیین حجم نمونه ...................... 101
8-3 : روش گردآوری اطلاعات................... 103
9-3 : تعیین روایی پرسشنامه ................. 103
10-3 : تعیین پایایی پرسشنامه............... 104
11-3 : روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............ 105
12-3 : روش تحلیل عاملی...................... 106
13-3 : روش شباهت به گزینه ایده‌آل یا تاپسیس (TOPSIS) 109
14-3 : مراحل روش شباهت به گزینه ایده‌‎آل یا تاپسیس 109
خلاصه ....................................... 112
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها ......... 114
مقدمه....................................... 114
1-4 : بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 114
2-4 : بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 119
3-4 : تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق............ 131
1-3-4 : سوال‌های فرعی...................... 131
2-3-4 : سوال‌ اصلی......................... 148
خلاصه ....................................... 154
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها ......... 156
مقدمه....................................... 156
1-5 : نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 156
2-5 : نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه.................................... 157
3-5 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق 162
1-3-5 :سوال‌های فرعی......................... 162
2-3-5 : سوال‌ اصلی........................... 164
4-5 :کاربرد نتایج پژوهش..................... 166
5-5 : محدوديت هاي پژوهش .................... 166
6-5 : پیشنهادها............................. 167
7-5 : پيشنهادات به محققين آينده............ 168
ضمائم و پيوست ها ...................... 190- 169
منابع و ماخذ........................... 195- 191
Abstract....................................... 196
 
فهرست جداول
جدول 2-1: جایگاه صادراتی ایران در تجارت جهانی ...................... 29
جدول 2-2: موانع و راهکار های توسعه صادرات غیر نفتی در یک نگاه........................................... 52
جدول2-3 : تولیدات جهانی سنگ بر حسب تقسیمات قاره ای....................................................... 63
جدول 2-4 : تولیدات جهانی سنگ، در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ..............................................65
جدول 2-5 : آمار صادرات سنگ های تزئینی کار شده سال 1387.................................................................................74
جدول 2-6 : آمار صادرات سنگ های تزئینی خام سال 1387 ....................................................... 76
جدول 2-7 : موانع درون سازماني و برون سازماني موثر بر صادرات سنگ هاي ساختماني............. 94-92
جدول 3-1 : شاخص‌های موجود در چارچوب ارائه شده........................................................... 103
جدول 3-2 : ضریب پایایی پرسشنامه ..................................................................................... 105
جدول 4-1 : جدول فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان................................................................... 114
جدول 4-2 : جدول فراوانی سن پاسخ دهندگان ..................................................................... 116
جدول 4-3 : جدول فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان ........................................................ 117
جدول 4-4 : جدول فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان.............................................................. 118
جدول 4-5 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 1 و 2 پرسشنامه................................ 120
جدول 4-6 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 3 و 4 پرسشنامه............................... 121
جدول 4-7 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 5 و 6 پرسشنامه............................... 122
جدول 4-8 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 7 و 8 پرسشنامه................................ 123
جدول 4-9 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 9 و 10 پرسشنامه............................. 124
جدول 4-10 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 11 و 12 پرسشنامه ......................... 125
جدول 4-11 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 13 و 14 پرسشنامه......................... 127
جدول 4-12 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 15 و 16 پرسشنامه.......................... 128
جدول 4-13 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 17 و 18 پرسشنامه.......................... 129
جدول 4-14 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 19 و 20 پرسشنامه.......................... 130
جدول 4-15 : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال 21 پرسشنامه................................. 131
جدول 4-16 : نتایج آمار توصیفی برای عوامل درون سازمانی...................................................... 135
جدول 4-17 : ماتریس همبستگی برای عوامل درون سازمانی....................................................... 136
جدول 4-18 : نتایج آزمون بارتلت و شاخص KMO.................................................................. 136
جدول 4-19 : نتایج اشتراک اولیه و استخراجی برای عوامل درون سازمانی................................... 136
جدول 4-20 : نتایج توضیح دهنده واریانس کل ........................................................................ 137
جدول 4-21 : ماتریس مولفه‌ها.............................................................................................. 137
جدول 4-22 : ماتریس چرخیده شده مولفه‌ها............................................................................. 138
جدول 4-23 : نتایج آمار توصیفی برای عوامل برون سازمانی....................................................... 143
جدول 4-24 : ماتریس همبستگی برای عوامل برون سازماني........................................................ 143
جدول 4-25 : نتایج آزمون بارتلت و شاخص KMO.................................................................. 144
جدول 4-26 : نتایج اشتراک اولیه و استخراجی برای عوامل برون سازمانی.................................... 144
جدول 4-27 : نتایج توضیح دهنده واریانس کل......................................................................... 145
جدول 4-28 : ماتریس مولفه‌ها............................................................................................... 146
جدول 4-29 : ماتریس چرخیده شده مولفه‌ها............................................................................. 146
جدول 4-30 : فاصله گزینه‌ها از جواب ایده‌آل و ضد ایده‌آل....................................................... 151
جدول 4-31 : مقادیر شاخص شباهت برای گزینه‌ها.................................................................... 152
جدول 4-32 : رتبه‌بندی عوامل موثر بر صادرات سنگهای ساختمانی.............................................. 153
جدول 5-1 : رتبه‌بندی عوامل موثر بر صادرات سنگهای ساختمانی............................................... 165

فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 : نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان................................................................... 115
نمودار 4-2 : نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان....................................................................... 116
نمودار 4-3 : نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان........................................................... 118
نمودار 4-4 : نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................... 119
 
فهرست شكل ها
شکل 2-1 : خط و مشی های ورود به بازارهای بین المللی............................................................ 19
شكل 2-2 : تجزیه و تحلیل صادرات غیر نفتی با استفاده از ماتریس SWOT ................................... 30
شكل 2-3 : چارچوب مفهومي تحقيق .................................................................................. 95

👇 تصادفی👇

دانلود طرح توجیهی کنسرو گوشتیفتوشاپ و استفاده در عکاسیآموزش تضمینی حذف FRP Lock گوشی های LG-K10 با آندروید 6.0 تست شده از پرامیس شاپتحقيق "بانک اطلاعاتی "بررسي رابطه ي بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و عملكرد تحصيلي دانشجويانطرح توجیهی قند کبریتی  دانلود پايان نامه شيمي مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهنفاندروید39-بررسی عملكرد بیوراكتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب شهری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و...........

شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و...........

دانلود شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و...........

خرید اینترنتی شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني در شهرستان هاي .... و...........

👇🏞 تصاویر 🏞