👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....

ارتباط با ما

دانلود


تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....
چکيده
سازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان .... انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان .... که بنابر آمار91 شرکت بود،تشکیل می داد. از این تعداد، 52 شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و 52 شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریقپرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ،پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/.، 83/.، 90/. به دست آمد، سپس داده‌ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند .
کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، پویایی محیطی، عملکرد سازمانی.
 
فهرست مطالب
چکیده ................................................................................................................................................1
فصل اول: كليات تحقیق
1-1- مقدمه...................................................................................................................................3
1-2- بيان مساله.............................................................................................................................3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق....................................................................................................5
1-4- اهداف تحقيق.......................................................................................................................6
1-5- چارچوب نظری تحقیق.......................................................................................................7
1-6- فرضیات تحقیق...................................................................................................................8
1-7- تعاریف مفهومي و عملياتي متغیرهای تحقيق.....................................................................8
1-8- قلمرو انجام تحقيق ............................................................................................................9
فصل دوم: پيشينه‌ تحقیق
2-1- مقدمه.................................................................................................................................11
2-2- بخش اول: مبانی نظری یادگیری سازمانی..........................................................................11
2-2-1- تعریف یادگیری و یادگیری سازمانی.............................................................................11
2-2-2- تعریف سازمان یادگیرنده..............................................................................................12
2-2-3- تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده.......................................................13
2-2-4- انواع سطوح یادگیری و تفاوت آنها..............................................................................14
2-2-5- سطوح یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه ............................................................16
2-2-6- قابلیت یادگیری سازمانی...............................................................................................16
2-2-7- عناصر اصلی یادگیری از دیدگاه پیتر سنگه...................................................................18
2-2-8- روش های ارتقاء یادگیری سازمانی از نظر آرمسترانگ.................................................18
2-2-9- مراحل توانمندی یادگیری سازمانی از دیدگاه یونگ و آرتور........................................19
2-2-10- مراحل یادگیری سازمانی از دیدگاه گاروین................................................................19
2-2-11- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه ویک و لئون............................................................19
2-2-12- مولفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه گومز و همکاران...........................................20
2-2-13- ابعاد یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه.........................................................................21
2-2-14- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه پیتر سنگه......................................................22
2-3- بخش دوم: مبانی نظری پویایی محیطی.............................................................................23
2-3-1- پویایی محیطی..............................................................................................................24
2-3-2- پویایی گروهی..............................................................................................................24
2-3-3- مدیریت محیط سازمانی................................................................................................27
2-3-4- پیچیدگی محیطی..........................................................................................................28
2-3-5- رابطه محیط و ساختار .................................................................................................29
2-3-6- تحقیقات امری و تریست درباره ی محیط ...................................................................30
2-4- بخش سوم: مبانی نظری عملکردسازمانی..........................................................................32
2-4-1- معنای عملکرد..............................................................................................................32
2-4-2- عملکرد سازمانی .........................................................................................................33
2-4-3- موافقت نامه های عملکرد............................................................................................34
2-4-4- استاندارد های عملكرد.................................................................................................34
2-4-5- معیارهایی برای سنجش عملکرد..................................................................................35
2-4-6- عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف...................................................................35
2-4-6-1-عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری.....................................................................36
2-4-6-2-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل...............................................................37
2-4-6-3-عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی..................................................................37
2-5- سوابق تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق........................................................39
2-5-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور..............................................................................39
2-5-2-تحقیقات انجام شده در خارج کشور..............................................................................41
2- 5-3- جمع بندی نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ..............................42
فصل سوم: روش اجرای تحقيق
3-1- مقدمه.................................................................................................................................44
3-2- روش تحقيق......................................................................................................................44
3-3- جامعه آماري......................................................................................................................44
3-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه.............................................................................45
3-5- روش و ابزار جمع آوري داده های تحقیق........................................................................45
3-6- روایی و پایایی ابزار تحقیق................................................................................................46
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها................................................................................46
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه.................................................................................................................................48
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ........................................................................48
4-2-1- داده های جمعیت شناختی مدیران شرکت کننده در تحقیق..........................................48
4-3- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات تحقیق.........................................................52
فصل پنجم: نیتجه گیری تحقیق
5-1- مقدمه ................................................................................................................................56
5-2-نتایج آمار توصیفی..............................................................................................................56
5-2-1-توصیف متغیر یادگیری سازمانی....................................................................................56
5-2-2-توصیف متغیر پویایی محیطی........................................................................................56
5-2-3-متغیر عملکرد سازمانی..................................................................................................56
5-3- یافته­ های استنباطی............................................................................................................57
5-4- پیشنهادهای کاربردی ........................................................................................................58
5-5- محدودیت­ها.....................................................................................................................59
5-6- پیشنهادهای پژوهشی.........................................................................................................59
فهرست منابع ..............................................................................................................................60
پیوست­ها و ضمائم.....................................................................................................................66
 
فهرست جداول
جدول (2-1) سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده............................................ 13
جدول (2-2) محیط های چهارگانه اصلی و ساختار آنها..................................................................... 29
جدول (3- 1): میزان آلفای بدست آمده برای پرسشنامه های مورد استفاده......................................... 46
جدول شماره (4-1): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران............................48
جدول شماره (4-2): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران................................ 49
جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران............................................ 49
جدول(4-4): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران............................ 50
جدول(4-5): توزیع فروانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران............................... 51
جدول(4-6)آزمون کولموگرف- اسمیرنوف برروی یادگیری سازمانی ، پویایی محیطی و عملکرد.... 52
جدول (4-7): ماتریس همبستگی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی.......................................53
جدول (4-8): ماتریس همبستگی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی........................................... 63
جدول(4-9): پيش‌بيني تاثیر یادگیری سازمانی و پویایی محیطی بر عملکرد سازمانی..........................54
 
فهرست نمودار
نمودار(1-1): مدل تحقیق......................................................................................................................8
نمودار(2-1): مدل کاریسون..................................................................................................................14
نمودار (2-2): صورتهای دوگانه پویایی گروه.......................................................................................26
نمودار (2-3 ): الگوی سه بعدی محیط................................................................................................28
نمودار(2-4): فرایندهای تیین معیارهای عملکرد.................................................................................34
نمودار(4-1): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت مدیران.......................................48
نمودار(4-2): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس تاهل مدیران............................................49
نمودار(4-3): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سن مدیران.............................................50
نمودار(4-4): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی مدیران..........................51
نمودار(4-5): توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس سابقه خدمت مدیران..............................52

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله و پروژه چشم انداز توسعه و عمران شهر شاندیزدانلود تحقیق در مورد رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده (فرمت ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 29دانلود گزارش کارآموزی اداره برق ( قسمت خدمات مشرکین ) شهرستان ابهردانلود پروژه مدیریت دانشگاه به زبان سی شارپخلاصه کتاب برنامه ریزی درسی دوره دبستان دکتر برنارد اسپادکدانلود پروژه بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌ سبک (داخلي – خارجي) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....

تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....

دانلود تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....

خرید اینترنتی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان ....

👇🏞 تصاویر 🏞