👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....

ارتباط با ما

دانلود


تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....
چکیده :
با توجه به تغییراتی که از سال 1950 و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و خانواده ها دچار تغییرات شدند و مادران خانواده نیز وارد عرصه تحصیل و کار شدند، فرایند تصمیم گیری خانواده ها نیز دچار دگرگونی شد و والدین که دیگر زمان کمتری برای فرزندان داشتند ، برای آن که رضایت آن ها فراهم آورند و آن ها را برای نقش های آینده شان آماده کنند ، آن ها را در این فرایند ، مشارکت دادند . به همین منظور بر آن شدیم که تأثیر فرزندان را بر مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی و سفرهای تفریحی از دیدگاه والدین را بررسی کنیم و دریابیم که آیا فرزندان تأثیری بر مراحل فرایند تصمیم گیری دارند ودر صورت وجود تأثیر آیا تأثیرشان مستقیم است یا غیر مستقیم و اینکه آیا جنسیت و سن فرزندان نیز نقشی در این فرایند دارند یا خیر.
به همین منظور در شهر .... و منطقه عظیمیه خانواده هایی مورد بررسی قرار گرفته که دارای فرزندان 12-18 ساله بودند . پرسشنامه ها در مدارس توزیع شد و 161 خانواده بررسی شدند . برای انتخاب افراد نمونه 4 مدرسه شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه از شهر .... انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان هر مدرسه تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را برای تکمیل به والدین خود ارایه دهند. یافته های حاصل از پژوهش بیان داشت که فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد موثر بوده و این تأثیر بیشتر به صورت غیر مستقیم بوده است و با 95% اطمینان تأثیر مستقیمی دیده نشد. بیشترین تأثیر فرزندان بر مرحله اول فرایند تصمیم گیری است وبا 95% اطمینان از نتیجه آزمون کای اسکوئر سن و جنس آنان بر این فرایند تأثیر نداشتند.
کلمات کلیدی: تأثیر، فرزندان، فرایند تصمیم گیری، انتخاب مقصد ، سفر تفریحی ، سن و جنس ، دیدگاه والدین
 
فهرست
عنوان صفحه
فصل یک : طرح و کلیات تحقیق.. 11
1.1مقدمه. 12
1.2بیان مسئله. 13
1.3اهمیت و ضرورت موضوع. 16
1.4گزاره های تحقیق.. 20
1.4.1 پرسش های اصلی و فرعی.. 20
1.4.2فرضیه های تحقیق.. 20
1.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار. 20
1.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 21
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین.. 23
2.1مقدمه. 24
2.2تصمیم گیری کلی.. 25
2.3تصمیم گیری مصرف کننده. 29
2.3.1تئوری های کلاسیک.. 29
2.3.2تئوری های پست مدرن. 30
2.4مراحل تصمیم گیری.. 32
2.5تصمیم گیری خانوادگی.. 35
2.5.1پیوستگی گروه. 40
2.5.2توزیع نقش ها40
2.6تصمیم گیریسفر تفریحی و تعطیلات در خانواده43
2.7فرزندان و تعطیلات.. 46
2.8فرزندان و تصمیم گیری.. 48
2.9تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری.. 51
2.10تأثیر فرزندان بر مرحله ی تصمیم گیری.. 56
2.11تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری تعطیلات.. 58
2.12متغیرهای تأثیر گذار بر تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 60
2.12.1سن فرزندان. 60
2.12.2جنسیت فرزندان. 61
2.12.3استراتژی های تأثیری فرزندان. 62
2.13تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد. 62
2.14سفرهای تفریحی خانوادگی.. 63
2.15 مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای انتخاب مقصد :64
فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 76
-1. 3مقدمه. 77
3-2. روش انجام پژوهش... 77
3-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق.. 77
3-4. جامعه آماری پژوهش... 78
3-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 78
3-6. روش گردآوری داده‌ها79
3-6-1 مطالعه كتابخانه‌اي.. 79
3-6-2 مطالعه پیمایشی.. 80
3-7اعتبار سنجی ابزار. 80
3-8. روش تحلیل داده ها81
فصل چهارم :یافته های پژوهش... 82
-4.1 مقدمه. 83
4.2 بررسي ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان. 84
4.3 مقصد آخرین سفر خانواده‌ها89
4-4. ویژگیهای سفر خانواده‌ها96
4.5 آزمون فرضیه های تحقیق.. 104
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری.. 108
5.1 مقدمه. 109
5.2 یافته ها110
5.3پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 116
پیوست ها117
Abstract:120
فهرست منابع ...........................................................................................................................................121
 
فهرست جدولها
جدول شماره 3- 1: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه. 80
جدول شماره 4- 1: توزیع فراوانی تعداد پرسشنامه‌های گردآوری شده 83
جدول شماره 4- 2: توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان 85
جدول شماره 4- 3: توزیع فراوانی تعداد دفعات سفر به مقصد موردنظر 90
جدول شماره 4- 4: توزیع فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر 90
جدول شماره 4- 5: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر 91
جدول شماره 4- 6: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد سفر 92
جدول شماره 4- 7: توزیع فراوانی مخالفت کننده برای مقصد سفر انتخاب شده 94
جدول شماره 4- 8: توزیع فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر 95
جدول شماره 4- 10: توزیع فراوانی زمان تصمیم به مسافرت خانواده‌ها96
جدول شماره 4- 11: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر 97
جدول شماره 4- 12: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر 98
جدول شماره 4- 13: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر 98
جدول شماره 4- 14: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن به سفر 99
جدول شماره 4- 16: توزیع فراوانی جستجو کننده اطلاعات در مورد مقصد سفرهای تفریحی 100
جدول شماره 4- 17: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد 101
جدول شماره 4- 18: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی جذاب بودن مقصد 103
جدول شماره 4- 19: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه اول پژوهش 104
جدول شماره 4- 20: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه دوم پژوهش 105
جدول شماره 4- 21: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد 106
جدول شماره 4- 22: نتایج آزمون کا-اسکوئر در آزمون فرضیه چهارم پژوهش 106
جدول شماره 4- 23: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه پنجم پژوهش 107
 
فهرست شکلها
شکل شماره 4- 1: نمودار درصد فراوانی نسبت پاسخگویان با دانش آموز. 87
شکل شماره 4- 2: نمودار درصد فراوانی تعداد فرزندان.. 87
شکل شماره 4- 3: نمودار درصد فراوانی تحصیلات پدران.. 87
شکل شماره 4- 4:نمودار درصد فراوانی سطح تحصیلات مادران.. 88
شکل شماره 4- 5:نمودار درصد فراوانی تعداد شاغلان در خانواده. 88
شکل شماره 4- 6:نمودار درصد فراوانی شغل پدران.. 88
شکل شماره 4- 7:نمودار درصد فراوانی شغل مادران.. 89
شکل شماره 4- 8: نمودار درصد فراوانی تعداد دفعات سفر به آخرین مقصد. 90
شکل شماره 4- 9: نمودار درصد فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر. 91
شکل شماره 4- 10: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر. 92
شکل شماره 4- 11: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد. 93
شکل شماره 4- 12: نمودار درصد فراوانی مخالفت کننده با مقصد مورد نظر. 94
شکل شماره 4- 13: نمودار درصد فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر. 95
شکل شماره 4- 15: نمودار درصد فراوانی زمان تصمیم به مسافرت.. 96
شکل شماره 4- 16: نمودار درصد فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر. 97
شکل شماره 4- 17: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن سفر. 99
شکل شماره 4- 19: نمودار درصد فراوانی جستجو کننده اطلاعات.. 100
شکل شماره 4- 20: نمودار مجموع امتیازات اولویت دلایل اصلی انتخاب مقصد. 102
شکل شماره 4- 21: نمودار مجموع امتیازات اولویت جذابیتهای مقصد. 103

👇 تصادفی👇

اقدام پژوهی درس تاریخ، کمک به یادگیری درستحقیق اصولي از قانون جمهوري ايران243- تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMIshapefile خطوط همباران استان خراسان شمالیجذب فوری ثروتطرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمزطرح توجیهی بسته‌بنـدي مـواد غـذايي 1400 تندانلود سوالات عقيدتي استخدام راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليدطرح توليدي چراغ هاي اضطراريعملیات حرارتی چدنها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....

تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....

دانلود تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....

خرید اینترنتی تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر ....

👇🏞 تصاویر 🏞