👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان شناخت راهکارهای حمایت از حقوق سرمایه گذاران 36ص
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادي برخورداري از حق اطلاع، حـق دریافـت سـود و بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت ایـن اسـت کـه هـر فـردي در نقـش خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حـق اساسـی از بـازار مطالبـه مـی کنـد، اول اینکـه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیري دیگر، وي در مقابـل فـساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وي برخورداري از یک چارچوب فعالیتی هدفمنـد اسـت. ایـن چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. براي دستیابی بـه ایـن حقوق که می توان دومی را اداي حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شـود کـه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیـه یـک فعالیـت اقتـصادي و پـیش از ایجـاد چـارچوب حقوقی پیچیده براي انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادي یـا اجتمـاعی، معقـول آن اسـت کـه اهداف و زیربناي شناخته شده و آزمون شده اي براي آن درنظر گرفته شـود. امتیـاز ایـن روش، فـراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدود خواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیمگیـري و تصمیمسازي در این چارچوب بهینهگرا باشد، باالطبع این سیستم بـدنبال اسـتفاده از جدیـدترین ابزارهـا براي محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژي و کاهش هزینههاي فعالیت است. این نوشتار در پی تبیین و زمینه سازي براي ایجاد یک برنامه راهبردي با هدف حمایـت از حقـوق سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی است. نویسندگان معتقدند که بـازار سـرمایه بـه عنـوان یکـی از عرصههاي بروز فعالیت اقتصادي و بازرگانی در وهله اول نیازمند تعریف چارچوب و هـدف اسـت. در بخش(1) ابتدا ضمن ارائه تعریف مفاهیم اولیه، چارچوب پیشنهادي براي بازار بـه شـکلی کلـی معرفـی می شود، در بخش(2) نیز بحـث فـساد در بـازار و راهکـار جلـوگیري از آن بررسـی خواهـد شـد. در بخشهاي آتی ضمن بررسی سرمایه گذاري توسط سرمایه گذاران خارجی بـه بررسـی شـرایط کـشور و جذابیتهاي آن و نیز تسهیلات قانونی در نظر گرفته شده براي سرمایه گذاران خـارجی پرداختـه خواهـد شد. در پایان با یک بررسی تطبیقی بین تسهیلات پیشبینی شده توسط کشورهاي مختلف براي تـشویق سرمایه گذاران خارجی این گفتار را به پایان می رسانیم

👇 تصادفی👇

آموزش جامع نرم افزار ArcGISبنر فروشگاه موتور سیکلت لایه باز و فرم بندی مدرننمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان فارسی- کاربرد نظریه اجتماعی در آموزش زبان کد درس: 1213165مبانی مدیریت صنعتیدانلود لایه shapefile بخشهای استان لرستانASME STP-PT-033:2011-DEGRADATION OF NOTCH TOUGHNESS BY A POST WELD HEAT TREATMENT (PWHT)تعيين ترك در تير اويلر- برنولي داراي بستر الاستيك به روش تكنيك المان مجزا و با استفاده از الگوريتم ژنتيك165-قالب بندی بتن معماری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞