👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی روشهای تامین مالی و تاثیر آن در ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ارتباط با ما

دانلود


بررسی روشهای تامین مالی و تاثیر آن در ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس
گسترش فزاينده وپيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و يا بين المللي ونياز شركتهاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعا ليتها و طرح ها،سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي وجهاني نياز اين شركتها را به منابع مالي را افزايش داده است وتوانائي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب، از عوامل اصلي رشد وپيشرفت شركت به حساب مي آيد .از چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركتها بيشترازهرزماني ضرورت دارد.
تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدفهاي استراژيك را تقويت مي كند.بديهي است براي شركتها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر،هزينه كمتر وفروش باقيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تأمين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. دراغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه به عنوان يكي ازمهمترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته مي شود. ايران اگرچه كشوري با قابليت هاي پيدا وپنهان بسيار است ولي اغلب شركتهاي ايران از كمبود سرمايه رنجمي برند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمي كند.با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استانها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روشهاي تأمين مالي و فرايند هاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است . عوامل متعددي باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز شركتها مي باشند يكي از مهمترين عوامل اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه مي باشد در صحنه رقابت شركتهايي موفق اند كه علاوه بر تداوم فعاليت و حفظ سرمايه خود از بازار، در راستاي رشد و پيشرفت نيز گام بردارند .
عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمتها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه مورد نياز براي انجام فعاليتهاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سالهاي قبل باشد . از اين رو مديريت شركت همواره با مشكل تأمين مالي روبرو است . تصميمات تأمين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهام داران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت . به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تأمين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روشهاي تأمين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزار هاي مناسبي را در بازارهاي مالي بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تأمين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند.
با توجه با اينكه يكي از وظايف عمده و مهم شركتها تصميمات مالي است شركتها در تامين منابع مالي مورد نياز خود حق انتخاب دارند كه يا با پذيرش شركاي جديد و واگذاري قسمتي از مالكيت واحد تجاري و يا با استقراض اقدام به تامين مالي نمايند . و شركتها در صدد هستند با اتخاذ تصميمات مناسب و مقتضي در اين رابطه با مناسب ترين تركيب تامين مالي يا " ساختار مالي " دست يابند . چراكه در حال حاضر دستيابي به ساختار مالي بهينه به جهت اثر عمده آن بر روي ارزش شركت و ساير جنبه ها از اهميت خاصي برخوردار است .
ساختار مالي يك شركت به مجموعه مبالغي كه از طريق استقراض، سهام ممتاز، سهام عادي و سود تقسيم نشده تامين شده است، اشاره دارد مبالغي كه از منابع مذكور تامين مي گردد در جهت حفظ ظرفيت موجود و يا ظرفيت سازي جديد بكار گرفته مي شود با توجه به اينكه منابع تامين مالي داراي هزينه و ريسك متفاوتي است لذا بكارگيري بهينه منابع سرمايه بسيار حائز اهميت است، تا از طريق انتخاب بهترين ساختار مالي با حداقل هزينه، ارزش فعلي شركت حداكثر گردد.
افزايش ثروت سهامداران هدف نهايي موسسات انتفاعي است بدست آوردن سود بيشتر از طريق تغيير تركيب ساختار سرمايه، بخصوص استفاده از استقراض براي دوره هاي زماني بلند مدت، از جمله مواردي است كه شركتها بعنوان يك شيوه جهت دست يافتن به اهداف خود مدنظر قرار مي دهند . گر وهي از متخصصين مالي مانند بريلي و مايرز معتقدند كه ارزش شركت بستگي به عملكرد مديريت دارد نه ساختار سرمايه . با اتخاذ تصميمات مدبرانه در زمينه سرمايه گذاري مي توان به پولهاي زيادي دست يافت نه با تصميمات مدبرانه اي كه در زمينه تامين مالي گرفته مي شود .و گروهي از صاحب
نظران علوم مالي مانند دونالد فارار و لي سيليون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جويي مالياتي ناشي از استقراض باعث افزايش ارزش شركت و يا به عبارتي افزايش ثروت سهام داران مي گردد . جان همپتون نيز در اين مورد مي گويد شركتها در برنامه ريزي سود به كسب سود خالص بيشتر از محل اهرم ناشي از استقراض توجه مي نمايند . در مقابل توجه به صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي هاي گروه بيشتري از استادان مالي را متقاعد كرده است كه استفاده از بدهي هاي بلند مدت در تامين مالي شركتها يكي از راههاي قتبل توجه براي افزايش ارزش شركت و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران است . اينها معتقدند براي هر شركت يك ساختار مطلوب سرمايه وجود دارد كه در آن حالت، ارزش شركت حداكثر خواهد شد .
عنوان            صفحه
فصل اول:1
كليات تحقيق. 1
1-1 مقدمه :1
1-2 بيان مسئله. 2
1-3 اهميت موضوع تحقيق. 3
1-4 اهداف تحقيق. 4
1-5 فرضيه هاي تحقيق :5
1-6 قلمرو تحقيق:6
1-7 جامعه آماري :6
1-8 روش تحقيق :6
1-9 روش جمع آوري اطلاعات :7
1-10 روش تجزيه و تحليل اطلاعات :7
1-11 ساختار كلي تحقيق :7
1-12 تعريف واژه ها :8
فصل دوم:10
مباني نظري تحقيق. 10
2-1 روشهاي تامين مالي.. 11
2-2 شيوه هاي تامين مالي :12
2-3 مزاياي اختيار خريد سهام :14
2-4 نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركت‌ها15
2-5 نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركت‌ها16
2-6 سود انباشته:18
2-6-1 مزاياي استفاده از سود انباشته :20
2-6-2 معايب استفاده از سود انباشته :20
2-6-3 روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سودشرکت‌ها :21
2-7 سود سهمي.. 21
2-8 اشکالات استاندارد حسابداريشماره 15 :25
2-9 بازده سهام. 25
2-10 هزينه هاي تامين مالي.. 27
2-10-1 هزينه سرمايه :27
2-10-2 هزينه سهام ممتاز :29
2-10-3 هزينه سهام عادي.. 30
2-10-4 هزينه سود انباشته :31
2-12 تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها44
2-13 اهرم مالي :48
2-14 تحقيقات انجام شده (داخل و خارج ). 53
2-15 تحقيقات انجام شده در داخل ايران:57
فصل سوم :58
3-1 مقدمه :59
3-2 فرضيه هاي تحقيق :59
3-3 جامعه آماري :60
3-4 نمونه آماري :60
3-5 قلمرو تحقيق:67
3-6 روش جمع آوري اطلاعات :68
3-7 روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق :68
3-8 ضريب همبستگي پيرسون:68
3-9 روشهاي آزمون معني داري ضريب همبستگي :70
3-10 آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه ـ ( توزيع t ـ استيودنت، توزيع- استاتيک ). 71
فصل چهارم :77
4-1 مقدمه :78
4-2 آزمون فرضيه ها :78
فصل پنجم. 86
نتيجه گيري و پيشنهادات.. 86
5-1 مقدمه :87
5-2 نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق :87
5-3 نتيجه گيري کلي :88
5-4 پيشنهادات تحقيق :90
5-5 محدوديتهاي تحقيق :91
منابع و ماخذ:92
 

👇 تصادفی👇

دانلود پایان نامه قالب word با عنوان پایان نامه قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگر بيسيم ۶۱ صراه آهندانلود تقویم نجومی حسین جانقربانی(نجم السپهر)1395نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی- تاریخ آموزش و پرورش در اسلام کد درس: 1211023-1220535نمونه سوال تحلیل آماری دکتر ترابیاندانلود پاورپوینت نظام روابط کار در سازمانمقاله 29- تاثير ميزان سرمي اینترلوکین 24 در بيماران مبتلا به سرطان معدهمشاهده پیامک دیگران،به همراه آموزش ( صد در صد تست شده و کارآمد ) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی روشهای تامین مالی و تاثیر آن در ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی روشهای تامین مالی و تاثیر آن در ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دانلود بررسی روشهای تامین مالی و تاثیر آن در ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

خرید اینترنتی بررسی روشهای تامین مالی و تاثیر آن در ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

👇🏞 تصاویر 🏞