👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی .... صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی JDI (اسمیت ،کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد : تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی( ماهیت کار ، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار ، سرپرستان ، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان ، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد . بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسیت ، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .
واژه های کلیدی :رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، پرستاران ، بیمارستان
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مساله. 3
1-3- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق. 5
1-4- اهداف تحقیق. 7
1-5- فرضیه های تحقیق. 8
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها8
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه
2-2- رضایت شغلی
2-3- تعریف شغل. 11
2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی.. 12
2-5- عوامل مؤثردر انتخاب شغل. 13
2-6- تعریف رضایت شغلی.. 14
2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی.. 15
2-8- عوامل موثر بررضایت شغلی.. 18
2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی.. 22
2-10- کیفیت زندگی کاری.. 24
2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی.. 25
2-12- افزایش رضایت شغلی.. 25
2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 27
2-14- رضایت شغلی و عملکرد. 27
2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان. 28
2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی.. 28
2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی.. 29
2-18-تعاریف تعهد سازمانی.. 33
2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی.. 35
2-20- انواع تعهد. 37
2-21- انواع تعهد سازمانی.. 37
2-22- اهمیت تعهد سازمانی.. 38
2-23- جوانب تعهد سازمانی.. 38
2-24- حوزه های تعهد سازمانی.. 39
2-25- نظریه های تعهد سازمانی.. 45
2-26- توسعه منابع انسانی.. 52
2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد. 53
2-28- رضایت شغلی و بهره­ وری.. 53
2-29- نقش تعهد در بهره­ وری کارکنان. 54
2-30- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق. 55
2-30-1- مروری بر مطالعات داخلی
2-30-2- مروری بر مطالعات خارجی
فصل سوم :روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش پژوهش... 62
3-3- جامعه آماری پژوهش... 62
3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری.. 62
3-5- ابزارگردآوری اطلاعات.. 64
3-6- روایی وپایایی ابزار. 64
3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 65
3-8- ملاحظات اخلاقی.. 65
فصل چهارم : نتایج پژوهش
4-1- مقدمه
4-2- داده های توصیفی ..67
4-3-یافته های توصیفی
4-4-یافته های ا ستنباطی...68
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2-خلاصه یافته ها و نتایج..69
5-3-تحلیل نتایج پژوهش..71
5-4-بحث و نتیجه گیری..72
5-5-محدودیتهای حقیق..73
5-6-پیشنهادات کاربردی..74
5-7-پیشنهادات پژوهشی..75
فهرست منابع فارسی.76
فهرست منابع انگلیسی..77
پیوستها
چکیده انگلیسی
طرح روی جلد انگلیسی
پرسشنامه
 
فهرست جداول
4-1- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک بخش محل خدمت..
4-2- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک جنسیت..
4-3- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سنوات خدمت..
4-4- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تحصیلات..
4-5- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک سمت..
4-6- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک نوع استخدام.
4-7- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک وضعیت مسکن..
4-8- توزیع فراوانی کادر درمانی شرکت کننده در مطالعه به تفکیک تاهل.
4-9- توزیع فراوانی تعهد سازمانی
4-10- توزیع فراوانی رضایت شغلی
4-11- توصیف تعهد سازمانی پرستاران.
4-12- توصیف مولفه های رضایت شغلی..
4-13- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه تعهد سازمانی
4-14- شاخص های آماری نمرات کسب شده از پرسشنامه رضایت شغلی..
4-15- رابطه بین تعهد مستمر و رضایت شغلی
4-16- رابطه بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی..
4-17- رابطه بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی..
4-18- رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی..
4-19- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با بخش محل خدمت..
4-20- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با بخش محل خدمت..
4-21- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سمت..
4-22- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سمت..
4-23- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با سنوات خدمت..
4-24- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با سنوات خدمت..
4-25- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با نوع استخدام.
4-26- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با نوع استخدام.
4-27- ارتباط رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت مسکن..
4-28- ارتباط تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت مسکن..
4-29- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با جنسیت..
4-30- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با جنسیت..
4-31- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی
4-32- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با مقطع تحصیلی..
4-33- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.
4-34- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با وضعیت تاهل.
4-35- ارتباط بین تعهد سازمانی و مولفه های آن با شغل فعلی..
4-36- ارتباط بین رضایت شغلی و مولفه های آن با شغل فعلی..
 
فهرست شکل ها
شکل 2-1- رابطه عوامل انسانی و رضایت شغلی
شکل 2-2- عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی..
شکل 2-3- عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی..
شکل 2-4- عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی..

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان تجربيات مدون امور اداري و ارزشيابيپروژه آماده: محاسبات و طراحی قالب سوراخکاری همراه با فایل ورد و فایل های مدلسازیمجموعه سوالات دروس مهندسی صنایع دانشگاه ازاد ابهر از سال 84-90سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی -اصول و روش تدریس زبانهای خارجی کد درس: 1212233گزارشکار آزمایشگاه فیزیک ۱ - سری اولکارآفرینی تولید نان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....

دانلود بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....

خرید اینترنتی بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی ....

👇🏞 تصاویر 🏞