👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان......... بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

ارتباط با ما

دانلود


ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان......... بر اساس  شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM
چکیده
اين تحقیق به دنبال بررسی ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان .... بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و روش گردآوري داده ها توصيفي و از شاخه مطالعات ميداني به شمار مي آيد. جامعه آماري اين تحقيق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان .... در حدود 614 نفر مي باشد كه بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 237 نفر تعيين شد. در این تحقیق تلاش شده است تا وضعیّت شعب بانک تجارت استان .... بر اساس حوزه های نه گانه مندرج در دو گروه نتایج و توانمندسازها مورد بررسی قرار گیرد. در نهايت نیز محقّق پس از انجام تجزيه و تحليل نهايي و با استفاده از آزمون‌ مرتبط با فرضيه‌ها و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مشخص نمود که جامعه مد نظر این تحقیق یعنی شعب بانک تجارت استان ....514 امتیاز از1000 کسب نموده است. کلیّه فرضیات پذیرفته شده و نهایتاً جهت بهبود مستمر پیشنهادهایی برای هریک از معیارها ارایه شده است.
- واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت اروپا، توانمندسازها- نتایج- رهبري- خط مشي و استراتژي- کارکنان- مشارکت ها و منابع- فرآيندها- نتايج مشتري- نتايج کارکنان- نتايج جامعه- نتايج کليدي عملکرد.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده.......................................................................................................................................................... 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه..................................................................................................................................................... 3
1-2 بیان مسئله.............................................................................................................................................. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................ 9
1-4 مدل محتوایی تحقیق.................................................................................................................................. 12
1-5 اهداف تحقیق............................................................................................................................................. 16
1-6 فرضیه های تحقیق...................................................................................................................................... 16
1-7 تعاریف متغیرهای اصلی تحقیق...................................................................................................................... 18
1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرهای اصلی تحقیق....................................................................................................... 18
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق....................................................................................................... 20
1-8 قلمرو تحقیق................................................................................................................................................ 30
1-8-1 قلمرو موضوعی.......................................................................................................................................... 30
1-8-2 قلمرو مکانی.............................................................................................................................................. 30
1-8-3 قلمرو زمانی............................................................................................................................................... 30
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه.......................................................................................................................................................... 32
2-2 تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد................................................................................................................. 32
2-2-1 تعریف ارزیابی عملکرد................................................................................................................................... 32
2-2-2 سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد..................................................................................................................... 33
2-2-3 دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد..................................................................................................... 34
2-2-4 فرایند ارزیابی عملکرد..................................................................................................................................... 37
2-2-5 ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب................................................................................................. 40
2-2-6 مدل های نوین ارزیابی عملکرد......................................................................................................................... 41
2-2-7 تاریخچه مدل های سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت.......................................................................................... 50
2-3 مدل تعالی سازمانیEFQM.................................................................................................................................. 53
2-3-1 تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM...................................................................................... 53
2-3-2 خود ارزیابی در مدل EFQM................................................................................................................................. 55
2-3-3 بررسی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM..................................................................................................... 59
2-3-4 بررسی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیازدهی به آنها......................................................................................... 68
2-3-5 معرفی جایزه ملی تعالی سازمانی..................................................................................................................... 73
2-3-6 اهداف........................................................................................................................................................... 74
2-3-7 ارکان............................................................................................................................................................. 74
2-3-8 دامنه شمول.................................................................................................................................................. 75
2-3-9 بخش های جایزه ملی تعالی سازمانی............................................................................................................... 76
2-3-10 سطوح جوایز طرح تعالی سازمان....................................................................................................................... 78
2-3-11 سطوح تعالی در جایزه EFQM................................................................................................................................ 80
2-4 معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط.................................................................................................................. 81
2-4-1 مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران............................................................................................................... 81
2-4-2 مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج............................................................................................................... 86
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه.............................................................................................................................................................. 92
3-2 روش تحقیق...................................................................................................................................................... 92
3-3 توصیف آزمودنی های تحقیق(جامعه و نمونه آماری).................................................................................................. 92
3-3-1 جامعه تحقیق................................................................................................................................................. 92
3-3-2 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................. 93
3-3-2-1 برآورد حجم نمونه......................................................................................................................................... 93
3-3-2-2 روش نمونه گیری......................................................................................................................................... 95
3-4 روش گرد آوری داده ها........................................................................................................................................ 95
3-5 ابزار گرد آوری داده ها(معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی و تنظیم سئوال های آن).......................................................... 95
3-6 روایی(اعتبار)پرسشنامه..................................................................................................................................... 97
3-7 پایایی(قابلیت اطمینان)پرسشنامه....................................................................................................................... 98
3-8 معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................. 99
3-8-1 آمار توصیفی................................................................................................................................................. 99
3-8-2 آمار استنباطی............................................................................................................................................. 100
3-9 خلاصه فصل.................................................................................................................................................... 101
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه............................................................................................................................................................ 103
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)................................................................................................................... 103
4-2-1 تحلیل سوالات عمومی................................................................................................................................... 103
4-2-2 تحلیل متغیرها ............................................................................................................................................. 109
4-3 تجزیه و تحلیل اطلاعات...................................................................................................................................... 121
4-3-1 بررسی آزمون فرضیه اول................................................................................................................................. 123
4-3-2 بررسی آزمون فرضیه دوم............................................................................................................................... 124
4-3-3 بررسی آزمون فرضیه سوم............................................................................................................................. 126
4-3-4 بررسی آزمون فرضیه چهارم............................................................................................................................. 127
4-3-5 بررسی آزمون فرضیه پنجم............................................................................................................................... 128
4-3-6 بررسی آزمون فرضیه ششم............................................................................................................................ 129
4-3-7 بررسی آزمون فرضیه هفتم.............................................................................................................................. 130
4-3-8 بررسی آزمون فرضیه هشتم............................................................................................................................. 131
4-3-9 بررسی آزمون فرضیه نهم.................................................................................................................................. 133
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................... 136
5-2 نتیجه گیری......................................................................................................................................................... 136
5-3 پیشنهادها.......................................................................................................................................................... 140
5-3-1 پیشنهادهایی در راستای فرضیات تحقیق............................................................................................................... 141
5-3-2 محدودیت های تحقیق........................................................................................................................................ 144
5-3-3 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی........................................................................................................................... 144
منابع......................................................................................................................................................................... 147
پیوست ها................................................................................................................................................................. 154 فهرست جداول
جدول 2-1 جدول ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی................................................... 36
جدول 2-2 راهنمای انتخاب روش ارزیابی............................................................................................................................ 57
جدول 3-1 تعداد تسهیم به نسبت کارکنان بانک تجارت استان .... جهت اخذ نمونه..................................................................... 94
جدول 3-2 پایایی پرسشنامه تحقیق(ضریب آلفای کرانباخ)...................................................................................................... 99
جدول 4-1 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص جنس................................................................................................................. 104
جدول 4-2 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص سن................................................................................................................... 105
جدول 4-3 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص میزان تحصیلات..................................................................................................... 107
جدول 4-4 فراوانی پاسخ دهندگان شاخص سابقه کاری......................................................................................................... 108
جدول 4-5 شاخص های آماری متغیر رهبری........................................................................................................................ 109
جدول 4-6 شاخص های آماری متغیر منابع انسانی............................................................................................................... 111
جدول 4-7 شاخص های آماری متغیر راهبردها و خط مشی..................................................................................................... 112
جدول 4-8 شاخص های آماری متغیر شراکتها...................................................................................................................... 113
جدول 4-9 شاخص های آماری متغیر فرایندها....................................................................................................................... 115
جدول 4-10 شاخص های آماری متغیر نتایج منابع انسانی...................................................................................................... 116
جدول 4-11 شاخص های آماری متغیر نتایج مشتریان.............................................................................................................. 118
جدول 4-12 شاخص های آماری متغیر نتایج جامعه.................................................................................................................. 119
جدول 4-13 شاخص های آماری متغیر نتایج کلیدی عملکرد......................................................................................................... 120
جدول 4-14 بررسی تفاوت عامل رهبری شعب بانک تجارت استان ........................................................................................... 124
جدول 4-15 بررسی تفاوت عامل منابع انسانی شعب بانک تجارت استان ................................................................................. 125
جدول 4-16 بررسی تفاوت عامل راهبردها و خط مشی شعب بانک تجارت استان ..................................................................... 126
جدول 4-17 بررسی تفاوت عامل منابع و شرکای شعب بانک تجارت استان .............................................................................. 127
جدول 4-18 بررسی تفاوت عامل فرآیندهای شعب بانک تجارت استان ..................................................................................... 128
جدول 4-19 بررسی تفاوت عامل نتایج منابع انسانی شعب بانک تجارت استان ......................................................................... 129
جدول 4-20 بررسی تفاوت عامل نتایج مشتریان شعب بانک تجارت استان .............................................................................. 131
جدول 4-21 بررسی تفاوت عامل نتایج جامعه شعب بانک تجارت استان ................................................................................... 132
جدول 4-22 بررسی تفاوت عامل نتایج کلیدی عملکرد شعب بانک تجارت استان ......................................................................... 133
جدول 4-23 نهایی وضعیت مدل تعالی سازمانی در شعب بانک تجارت استان ............................................................................ 134
جدول 5-1 خلاصه شاخص های آماری ( میانگین و انحراف معیار) عامل های تحقیق..................................................................... 137
 
فهرست نمودارها و اشکال
نمودار 2-3 نحوه تعامل این مفاهیم بنیادین.......................................................................................................................... 60
نمودار 2-4 شماتیک مدل تعالی سازمانی........................................................................................................................... 69
نمودار 4-1 شاخص جنس............................................................................................................................................... 104
نمودار 4-2 شاخص سن................................................................................................................................................ 106
نمودار 4-3 شاخص میزان تحصیلات.................................................................................................................................. 107
نمودار 4-4 شاخص سابقه کاری ..................................................................................................................................... 109
4-5 هیستوگرام توزیع متغیر منابع انسانی......................................................................................................................... 111
4-7 هیستوگرام توزیع متغیر راهبردها و خط مشی............................................................................................................... 112
4-8 هیستوگرام توزیع متغیر شراکتها.................................................................................................................................. 114
4-9 هیستوگرام توزیع متغیر فرایندها.................................................................................................................................. 115
4-10 هیستوگرام توزیع متغیر نتایج منابع انسانی مشتریان..................................................................................................... 118
4-12 هیستوگرام توزیع متغیر نتایج جامعه............................................................................................................................ 119
4-13 هیستوگرام توزیع متغیر نتایج کلیدی عملکرد.................................................................................................................... 121
شکل 1-1 شماتیک مدل تعالی سازمانی(EFQM)...................................................................................................................... 14

👇 تصادفی👇

تحقیق در مورد بیکاری جوانان و فشار روی خانواده های کم درامد (فرمت word و باقابلیت ویرایش) -تعداد صفحات 59 صفحهگزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1طراحی سه بعدی سینک ظرفشویی در محیط sheet metal design CATIAدانلود پروژه Flash Memory چیست؟تشخیص راه از تصاویر ماهواره ای با استفاده از الگوریتم های بخش بندی و ماشین بردار پشتیبانزندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران (مطالعه ای در هویت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه¬های سطح شهر تهران)پروژه کامل کاربرد بهینه سازی استوار در حل مسأله زمانبندی (Scheduling) ماشین های موازی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان......... بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان......... بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

دانلود ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان......... بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

خرید اینترنتی ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان......... بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني EFQM

👇🏞 تصاویر 🏞