👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا ( مورد مطالعه: صنعت نانومواد و تجهیزات)

ارتباط با ما

دانلود


چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا ( مورد مطالعه: صنعت نانومواد و تجهیزات)
چکیده
امروزه علم نانو که چند دهه بیشتر از پیدایش آن نمی­گذرد در حال تبدیل شدن به انقلابی بنیادین است؛ علمی که با قابلیت های بنیادین و ماهیت بین رشته ای خود در کوتاه مدت تمام جنبه های زندگی بشری را متحول خواهد ساخت و گواه این امر سرمایه گذاری قدرت های برتر جهان در این حوزه از فناوری است. کشورمان ایران دارای جایگاه نهم در حوزۀ فناوری نانو و رتبۀ هشتم به لحاظ تولید علم در این حوزه در دنیاست، لکن ارزش این تولیدات علمی زمانی است که بتوان آنها را به محصولات مورد نیاز بازار تبدیل نموده و به فروش رسانید؛ در غیر این صورت تمامی تلاش های صورت گرفته و زمان و هزینۀ صرف شده توسط مجموعۀ بزرگی از عوامل همگی به هدر خواهد رفت. به همین جهت نگارنده در این تحقیق برآن استتا چالش های اثرگذار بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات را مورد بررسی قرار دهد.
اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و به لحاظ روش کمی بوده و از تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده برای گردآوری اطلاعات از جامعۀ آماری بهره گیری شده است؛ با تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه ها به کمک تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T و آزمون فریدمن، رتبه بندی مهمترین چالش های اثرگذار بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات به ترتیب ذیل مشخص گردید: چالش های نیروی انسانی، چالش های مالی، چالش های تحقیق و توسعه، چالش های زیرساختی و سرانجام چالش های بازار. البته در تحلیل های تکمیلی انجام گرفته برای هر یک از دو گروه صنعت نانومواد و تجهیزات، چالش نیروی انسانی در شرکت های تجهیزاتی به رتبۀ دوم اهمیت انتقال یافت و چالش های مالی در رتبۀ نخست جای گرفت که دلیل آن را در گران بودن این صنعت می توان جستجو نمود.
کلمات کلیدی: چالش های تجاری سازی، صنایع هایتک، فناوری نانو، نانومواد، تجهیزات
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 2
1-1 بیان مسئله. 2
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع. 3
3-1 گزاره های تحقیق.. 5
4-1 فرضیه های تحقیق.. 5
5-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار5
6-1 روش کلی تحقیق.. 5
1-6-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق... 5
2-6-1 قلمرو زمانی تحقیق... 5
3-6-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. 6
4-6-1روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن.. 6
5-6-1 روشهای تحلیل داده ها6
6-6-1 موانع و محدودیتهای تحقیق... 7
7-6-1 چارچوب کلان نظری تحقیق... 7
7-1 نقشه راه8
8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 8
فصل دوم. 10
مقدمه. 11
فصل دو در یک نگاه12
بخش اول.. 13
1-2 تجارت و تجاری سازی.. 13
1-1-2 اهمیت تجاری سازی... 16
2-1-2 مراحل تجاری سازی... 16
2-2 تکنولوژی: مفهوم و اهمیت... 18
1-2-2 طبقه بندی انواع تکنولوژی... 19
2-2-2 فناوری های پیشرفته: تعریف و اهمیت.... 19
3-2-2 صنایع فناوری پیشرفته. 19
4-2-2 صادرات صنایع هایتک..... 20
5-2-2 صادرات محصولات هایتک در ایران.. 20
6-2-2 مقایسه ای میان دو فناوری انقلابی قرن بیست و یکم: نانوفناوری و فناوری اطلاعات... 21
7-2-2 چالش های تجاری سازی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه. 21
1-7-2-2 چالش های تجاری سازی تکنولوژی در ایران.. 22
8-2-2راهکارهای تجاری سازی ابداعات... 22
9-2-2 فرایند تجاری سازی نانو. 24
10-2-2 چالش های تجاری سازی در صنایع هایتک و نانو. 25
1-10-2-2 موانع موفقیت نانوفناوری در انگلستان.. 25
2-10-2-2 چالش های تجاری سازی در کشور ژاپن... 26
3-10-2-2 چالش های تجاری سازی نانو در امریکا26
11-2-2 اقدامات مؤثر در زمینۀ تجاری سازی فناوری نانو. 27
1-11-2-2اقدامات انجام گرفته در راستای تجاری سازی نانوتکنولوژی در ایالات متحده. 28
2-11-2-2 تجاری سازی نانومواد کربنی در ژاپن... 28
3-11-2-2 روند و اقدامات تجاری سازی در ایران.. 28
3-2 طبقه بندی چالش‌های تجاری سازی نانوفناوری... 30
1-3-2چالش‌های زیرساختی... 30
2-3-2چالش‌های تحقیق و توسعه (R&D)35
1-2-3-2 انواع تحقیقات و پتانسیل آنها در ایجاد ارزش مالی... 36
2-2-3-2نقش ایده های کاربردی... 38
3-3-2چالش نیروی انسانی... 40
4-3-2 چالش نیاز بازار. 43
1-4-3-2 ریسک های مرتبط با نانوفناوری... 44
5-3-2 چالش‌های مـالی... 45
1-5-3-2سرمایه گذاری خطر پذیر. 45
2-5-3-2 تأمین مالی در امریکا47
4-2 مدل مفهومی تحقیق.. 48
بخش دوم. 49
5-2 درآمدی بر نانوفناوری.. 49
1-5-2 تاریخچه و اهمیت.... 51
پایگاه اطلاعاتی نانوورک 52
1-1-5-2 مروری بر تاریخچۀ نانوفناوری در ایران.. 52
2-5-2 سازمان های مرتبط با فناوری نانو در ایران.. 54
1-2-5-2 مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار (کریدور)55
3-5-2 کاربردهای نانوفناوری در کشورهای در حال توسعه. 55
1-3-5-2 کاربردهای نانوتکنولوژی در ایران.. 57
4-5-2 مروری بر نانومواد. 58
1-4-5-2 نانومواد قابل دسترس امروزی... 59
جدول 4-2) لیستی از نانومواد قابل دسترس..... 59
5-6-2 کاربردهای تجهیزات... 62
1-5-5-2 اقدامات انجام شده در جهت تجاری سازی تجهیزات... 65
6-5-2 میزان سرمایه گذاری در نانوتکنولوژی و نانومواد. 65
جمع بندی.. 67
فصل سوم. 68
مقدمه. 69
3-1 روش تحقیق.. 70
1-1-3 بررسی پژوهش با توجه به پیاز فرایند پژوهش..... 70
2-1-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف... 71
3-1-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش..... 71
4-1-3 نوع پژوهش از نظر زمان.. 71
5-1-3 نوع پژوهش از نظر اجرا یا نحوه جمع آوری داده‌ها72
2-3 قلمرو تحقیق.. 72
1-2-3 قلمرو موضوعی... 72
2-2-3 قلمرو زمانی... 72
3-2-3 قلمرو مکانی... 72
3-3 جامعه آماری.. 72
4-3 دلایل انتخاب جامعه آماری.. 73
5-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 73
6-3 روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 73
1-6-3 مطالعات کتابخانه ای... 74
2-6-3 مطالعات میدانی... 74
7-3 ابزار گردآوری داده‌ها75
1-7-3 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق... 75
جدول 1-3) شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات... 76
8-3 جدول تعریف عملیاتی.. 76
9-3 اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش.... 80
1-9-3 روایی( اعتبار) ابزار پژوهش..... 80
1-1-9-3 روایی صوری... 80
2-1-9-3 روایی محتوا80
2-9-3 پایایی (قابلیت اعتماد)ابزار پژوهش..... 83
10-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها84
1-10-3 تحلیل عاملی تأییدی... 84
نتیجه گیری.. 86
فصل چهارم. 87
1- 4 مقدمه. 88
2-4 بررسي توصیفی مشاهدات.. 88
3-4 تحلیل استنباطی یافته‌ها91
1-3-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو. 91
2-3-4 نتایج تحلیل عاملی تاییدی (بارهای عاملی)92
3-3-4 بررسی ضرایب روایی و پایایی... 94
4-3-4 تحلیل عاملی... 95
1-4-3-4 آزمون کفایت نمونه گیری... 96
4-4 برآورد مدل تحقیق... 96
5-4 بررسی فرضیه های تحقیق.. 98
4-4 آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 102
5-4 مقایسه میان صنایعنانومواد و تجهیزات.. 103
1-5-4 مقایسۀ زیرشاخص ها در دو صنعت نانومواد و تجهیزات... 104
6-4 تحلیل جانبی: تاثیر زیر مقیاس ها بر تجاری سازی محصولات.. 111
7-4 نتیجه گیری.. 115
مقدمه. 117
1-5 مروری کلی بر تحقیق.. 117
2-5 خلاصه نتایج و تحلیل یافته ها119
3-5 مقایسۀ مدل مبتنی بر یافته های تحقق و مدل مفهومی تحقیق.. 120
1-3-5 مقایسۀ نتایج به دست آمده میان شرکت های نانومواد و شرکت های تجهیزات... 122
4-5 مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه. 122
5-5 پیشنهادها و راهکارها (براساس فرضیات تحقیق)127
6-5 محدودیت های تحقیق.. 131
7-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 132
منابع و مآخذ. 133
منابع فارسی... 133
منابع لاتین... 135
پیوست­ها..138
 
فهرست اشکال، نمودارها و جداول
شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق... 7
شکل1-2) توسعه و پیاده سازی نانوتکنولوژی... 38
شکل 2-2) مدل مفهومی تحقیق... 48
شکل 1-5 مدل مفهومی تحقیق... 120
شکل 2-5 مدل به دست آمده از یافته های تحقیق... 121
نمودار1-2) مراحل تجاری سازی... 17
نمودار2-2) مراحل تجاری سازی... 17
نمودار3-2) زنجیره ارزش تحقیق تا بازار یا زنجیره ثمردهی... 23
نمودار4-2) فرایند تجاری سازی نانو. 24
نمودار5-2) تعداد مقالات منتشر شده بین سال های 2000 تا 2012.. 29
نمودار6-2) سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو 2010-2000. 30
نمودار7-2) تأثیر متقابل سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعۀ اقتصادی... 36
نمودار 8-2) پیوستار انواع تحقیقات و پتانیسل آنها برای دستیابی به منافع دانشی و مالی... 37
نمودار 9-2) تغییرات رتبۀ استان ها در ترویج فناوری نانو از 1390 تا 1391.. 54
نمودار10-2) درصد شرکت های فعال در زمینۀ فناوری نانو برحسب حوزۀ صنعتی در ایران در سال 2013.. 57
نمودار 11-2) تعداد تجهیزات ساخته شده در مقایسه با کل محصولات فناوری نانوی کشور از سال 1378 تا 1392 63
نمودار 1-3) مراحل انجام تحقیق... 69
نمودار 1-4) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان.. 89
نمودار 2-4) وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگان.. 89
نمودار 3-4) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان.. 90
نمودار 4-4) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان.. 90
نمودار 5-4) مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 97
جدول 2-2) عمده رخدادها در صنعت نانو از زمان پیدایش..... 51
جدول 3-2) نظری به رویدادهای مربوط به توسعۀ نانوفناوری در ایران.. 53
جدول 4-2) لیستی از نانومواد قابل دسترس..... 59
جدول 1-3) شکل کلی و امتیاز بندی سؤالات... 76
جدول 2-3) حداقل CVR مورد قبول با توجه به تعداد ارزیابان.. 81
جدول 3-3 ) نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای بدست آمده برای سوالات پرسشنامه. 82
جدول 4-3) محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازه گیری برای 15 پرسش نامه اولیه 84
جدول1-4) نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک..... 88
جدول 2-4) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش..... 92
جدول 3-4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی... 92
جدول4-4) شاخص های روایی و پایایی... 94
جدول 5-4) بررسي کفايت نمونه. 96
جدول 6-4) نتایج آزمون t یک نمونه ای... 99
جدول 7-4) نتایج آزمون t یک نمونه ای... 100
جدول 8-4) نتایج آزمون t یک نمونه ای... 100
جدول 10-4) نتایج آزمون t یک نمونه ای... 101
جدول 11-4 ) ميانگين رتبه ها در آزمون فريدمن... 102
جدول 12-4) معني داري آزمون فريدمن... 102
جدول 13-4) نتایج توصیفی... 103
جدول 15-4) مقایسه زیرشاخص ها در دو صنعت.... 105
جدول 17-4) نتایج آزمون T یک نمونه ای... 111
جدول 18-4) اهمیت هریک از زیرشاخص ها در هر گروه چالش ها113
جدول 1-5) تأیید فرضیه ها119
جدول1-4-5 مقایسه میان پژوهش های انجام گرفته. 126
جدول 2-5) مقایسه با برخی تحقیقات انجام گرفته در این حوزه. 126
جدول 3-5) راهکارهای پیشنهادی 130

👇 تصادفی👇

دوره اول در روش اجزاء محدود به همراه حل مسئلهآشنایی با بتن ریزی زیر آب ***تحلیل محتوای کتب درسی2قانون دیوان عدالت اداری و راهنمای شکایت و فرمهای دادخواست جدید 95 و آدرس و وظایف دفاتر کشوری با فرمت WORDپایان نامه کاربردهای الگوریتم ژنتیکمقاله جامعه شناسی آموزش و پرورشآموزش کامل دائوشو و جین شو( شمشیر باریک و پهن )کیبورد حرفه ای آرا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا ( مورد مطالعه: صنعت نانومواد و تجهیزات)

چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا ( مورد مطالعه: صنعت نانومواد و تجهیزات)

دانلود چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا ( مورد مطالعه: صنعت نانومواد و تجهیزات)

خرید اینترنتی چالش های تجاری سازی محصولات با فناوری بالا ( مورد مطالعه: صنعت نانومواد و تجهیزات)

👇🏞 تصاویر 🏞