👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق منطقه ای ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق منطقه ای ....
یکی از عواملی که نقش مهمی در افزایش بهره ­وری ایفا می­کند، فن­آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط­ های اداری، افزایش بهره ­وری کسانی است که در این ادارات کار می­ کنند. اتوماسیون اداری، ایده نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی­ رسد. سیستم اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم­ های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اشخاص در داخل و خارج موسسه مربوط می­ شود.
در این مطالعه ­ی پیمایشی، تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره ­وری سازمانی و مولفه­ های تشکیل­ دهنده ­ی آن (کارایی و اثربخشی) مورد ارزیابی قرار می­ گیرد.. جامعه ­ی آماری تحقیق سازمان برق منطقه ­ای .... است که با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده، 100 نفر به عنوان نمونه­ ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­­ ای سه بخشی بود. پس از جمع ­آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم­ افزارهای SPSS 16 و Amos 20 انجام شد.
ضریب مسیر برآورد شده نشان می ­دهند که استفاده از سیستم اتوماسیون اداری بر بهره ­وری سازمان برق منطقه ­ای ....، تاثیر مثبت و معناداری داشته است. علاوه بر این، تاثیر استفاده از چنین سیستم ­هایی بر مولفه­ ی کارایی بهره­ وری نیز تایید شد. با این حال سیستم­ های مذکور بر مولفه­ ی اثربخشی بهره­ وری تاثیر معناداری نداشته است. از بین متغیرهای جمعیت ­شناختی، تنها سن افراد، تاثیر معناداری را بر بهره ­وری سازمانی نشان داد. این رابطه بین سن و مولفه ­ی کارایی نیز مشاهده شد.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
چکیده. 1
1 فصل اول کلیــــات... 2
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مساله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4 اهداف تحقیق.. 6
1-4-1 اهداف علمی.. 6
1-4-2 اهداف کاربردی.. 6
1-5 فرضیات تحقیق.. 6
1-6 قلمرو تحقیق.. 7
1-6-1 قلمرو زمانی.. 7
1-6-2 قلمرو مکانی.. 7
1-7 روش تحقیق.. 7
1-7-1 ابزار گردآوری اطلاعات... 8
1-7-2 جامعه و نمونه آماری.. 8
1-7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 8
1-8 مروری بر فصل های تحقیق.. 9
2 فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10
2-1 مقدمه. 11
2-2 تعریف بهره وری.. 12
2-3 دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری.. 15
2-3-1 بهره وری از دیدگاه سیستمی.. 15
2-3-2 بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها. 16
2-3-3 بهره وری از دیدگاه تاریخی.. 17
2-4 عوامل موثر بر بهره وری.. 17
2-5 عناصر تشکیل دهنده بهره وری.. 18
2-5-1 کارایی.. 18
2-5-2 اثربخشی.. 19
2-6 مدل های بهبود بهره وری.. 20
2-6-1 مدل گودوین.. 21
2-6-2 مدل هرشاور و راش.... 21
2-6-3 مدل کوانتان و وتون.. 21
2-7 مفهوم اتوماسیون.. 22
2-8 سیر تکاملی فناوری اداری.. 23
2-9 اتوماسیون اداری.. 24
2-10 زیرسیستم های اتوماسیون اداری.. 25
2-11 تاثیر استفاده از سیستم اتوماسیون اداری.. 26
2-12 پیشینه تحقیق.. 29
2-12-1 مطالعات خارجی.. 29
2-12-2 مطالعات داخلی.. 29
2-13 مدل مفهومی تحقیق و ارتباط اتوماسیون اداری و بهره وری.. 34
3 فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 36
3-1 مقدمه. 37
3-2 روش تحقیق.. 37
3-3 جامعه و نمونه آماری.. 37
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات... 38
3-5 فرضیات تحقیق.. 41
3-6 مدل و متغیرهای تحقیق.. 42
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 43
3-7-1 آمار توصیفی.. 43
3-7-2 مدل معادلات ساختاری.. 44
4 فصل چهارم یافته های تحقیق.. 46
4-1 مقدمه. 47
4-2 آمار توصیفی.. 47
4-3 آزمون فرض.... 49
4-3-1 آزمون فرضیه های اصلی.. 50
4-3-2 آزمون فرضیه های فرعی.. 52
5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 55
5-1 نتیجه گیری.. 56
5-1-1 خلاصه آزمون فرض های اصلی.. 57
5-1-2 خلاصه آزمون فرضیه های فرعی.. 57
5-2 محدودیت های تحقیق.. 58
5-2-1 محدودیت مکانی.. 58
5-2-2 محدودیت زمانی.. 58
5-3 پیشنهادات... 58
پیوست... 59
پرسشنامه تحقیق.. 60
خروجی های نرم افزار. 62
آمار توصیفی.. 62
آزمون فرض.... 63
منابع.. 67
Abstract. 70
جدول ‏2‑1: برخی از تعاریف بهره وری.. 14
جدول ‏3‑1: دسته بندی سوالات بخش دوم و سوم پرسشنامه. 39
جدول ‏3‑2: ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفههای بهرهوری.. 41
جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی افراد از نظر جنسیت... 48
جدول ‏4‑2: شاخص های توصیفی سن و سابقه کاری پاسخ دهندگان.. 48
جدول ‏4‑3: شاخص های توصیفی جواب های داده شده به سوالات مربوط به اتوماسیون اداری و مولفه های بهره وری 49
جدول ‏4‑4: نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه های اصلی.. 50
جدول ‏4‑5: نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به فرضیه های فرعی.. 52
 
فهرست اشکال
شکل ‏2‑1: برآبند کارایی و اثربخشی.. 20
شکل ‏2‑2:زیر سیستم های اتوماسیون اداری.. 26
شکل ‏2‑3: نمای ساده ای از مدل مفهومی تحقیق.. 35
شکل ‏3‑1: مدل مفهومی تحقیق.. 43
شکل ‏4‑1: نمودار مسیر مربوط به فرضیه های اصلی.. 50
شکل ‏4‑2: مدل نهایی مربوط به فرضیه های اصلی پس از اصلاح بر اساس شاخص های بهبود مدل.. 51
شکل ‏4‑3:نمودار مسیر مربوط به فرضه های فرعی.. 52
شکل ‏4‑4: مدل نهایی مربوط به فرضیه های فرعی پس از اصلاح بر اساس شاخص های بهبود مدل.. 53

👇 تصادفی👇

طراحی سه بعدی پمپ آب در نرم افزار SolidWorks 2010انواع ترفندهای ویندوزهای مختلفساختمان ماهیچه هافایل ترمیم سریال Y320-U01نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق -فقه استدلالی 3 سه کد درس: 1220375اومانیسم و نقد آن در کلام رهبریپایان نامه ارشد تحلیل استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق منطقه ای ....

بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق منطقه ای ....

دانلود بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق منطقه ای ....

خرید اینترنتی بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره وری سازمان برق منطقه ای ....

👇🏞 تصاویر 🏞