👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....
چکیده
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره­وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان .... است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی شرکت مخابرات استان .... مي باشد که به روش تصادفی طبقه ­ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 340 نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نظام نگهداشت سنجقي و همکاران (1390)، اله وردی و همکاران (1391) و مهرابیان و همکاران (1390) و پرسشنامه بهره وری سازمانی اولسانیا و همکاران (2012) بود. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، درصد و آمار استنباطی نظیر تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه، آزمون فریدمن و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون خطی برای هر سوال نشان داد که 1- احساس عدالت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره­وری سازمانی دارد. 2-تأمین نیازهای کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر بهره ­وری سازمانی دارد. 3- تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 4- محتوا و ماهيت شغل تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 5- رضايت وامنيت شغلي تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 6- مشخص بودن اهداف وانتظارات تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 7- فضاي همكاري وانسجام گروهي تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 8- حقوق پرداختي ومزايا تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 9- مديريت و رهبري تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری سازمانی دارد. 10- اما تاثیر همزمان متغیرها در مدل نهایی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که به جز عدالت سازمانی و فضاي همكاري و انسجام گروهي بقیه متغیرها تاثیر معناداری بر بهره وری دارند. در این بین تاثیر حقوق پرداختی و مزایا و مدیریت و رهبری منفی و معنادار بود.
کلید واژگان: نظام نگهداشت، مدیریت منابع انسانی، عدالت سازمانی، بهره­ وری سازمانی، شرکت مخابرات.
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیاتپژوهش
مقدمه.................................................................................................................... 2
1-1- بیان مساله..................................................................................................... 3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................. 5
1-3- اهداف پژوهش.............................................................................................. 7
1-3-1- هدف اصلی.............................................................................................. 7
1-3-2- اهدف فرعی.............................................................................................. 8
1-4- فرضیه های پژوهش........................................................................................ 8
1-4-1- فرضیه اصلی پژوهش.................................................................................. 8
1-4-2- فرضیه های فرعی....................................................................................... 8
1-5- سوالات پژوهش............................................................................................ 9
1-5-1- سوال اصلی پژوهش................................................................................... 9
1-5-2- سوالات فرعی پژوهش............................................................................... 9
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................. 10
1-6-1- تعاریف مفهومی....................................................................................... 10
1-6-1-1- مدیریت منابع انسانی............................................................................. 10
1-6-1-2- نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................... 11
1-6-1-3- عدالت سازمانی.................................................................................... 11
1-6-1-4- بهره وری سازمانی................................................................................ 11
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها............................................................................ 12
1-6-2-1- نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................... 12
1-6-2-2- بهره وری سازمانی................................................................................ 12
 
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه.................................................................................................................... 14
2-1-1- نظام نگهداشت.......................................................................................... 14
2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی................................................................. 15
2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی........................................................................ 15
2-1-2-2- ابعاد عدالت سازمانی.............................................................................. 16
2-1-2-2- تامین نیازهای برتر................................................................................ 18
2-1-2-2-1- انگیزش............................................................................................ 18
2-1-2-2-2- نظریه‌های محتوایی انگیزش............................................................... 19
2-1-2-2-3- نظریه های فرایندی انگیزش.............................................................. 25
2-1-2-3- تعهد سازمانی........................................................................................ 31
2-1-2-4- محتوا و ماهیت شغل............................................................................. 34
2-1-2-5- رضایت و امنیت شغلی........................................................................... 35
2-1-2-5-1- مفهوم و تعريف رضايت شغلي........................................................... 36
2-1-2-5-2- دیدگاه های رضایت شغلی................................................................. 37
2-1-2-5-3- نظریه‌های رضایت شغلی.................................................................... 39
2-1-2-5-4- عوامل موثر بر رضايت شغلي.............................................................. 40
2-1-2-5-5- عوامل محيطي سازمان........................................................................ 41
2-1-2-5-6- پيامدهاي رضايت شغلي..................................................................... 43
2-1-2-6- مشخص بودن اهداف و انتظارات............................................................ 43
2-1-2-7- حقوق پرداختی و مزایا........................................................................... 45
2-1-2-8- مدیریت و رهبری................................................................................. 46
2-1-2-8-1- اهمیت رهبری................................................................................... 47
2-1-2-8-2- تفاوت رهبری و مدیریت................................................................... 48
2-1-2-8-3- رویکردها و نظریه های رهبری........................................................... 50
2-1-3- بهره وری................................................................................................. 61
2-1-3-1- تعاریف بهره وری................................................................................. 62
2-1-3-3- نهادي كردن بهره وري در انديشه............................................................ 66
2-1-3-4- نهادي كردن صرفه جويي در كل سازمان.................................................. 66
2-1-3-5- طراحي نظام هاي بهره ور....................................................................... 67
2-1-3-6- طراحي نظام نگهداري و تعميرات فراگير.................................................. 67
2-1-3-7- پياده سازي نظام مديريت كيفيت فراگير.................................................... 68
2-1-3-8- استقرار نظام تحقيقات بهره وري............................................................. 68
2-2- پیشینه پژوهش.............................................................................................. 69
2-2-1- پژوهش های داخلی................................................................................... 69
2-2-2- پژوهش های خارجی................................................................................. 72
2-3- جمع بندی پیشینه پژوهش.............................................................................. 74
2-4- مدل مفهومی پژوهش.................................................................................... 75
2-5- مدل تحلیلی پژوهش...................................................................................... 76
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه.................................................................................................................... 83
3-1- روش پژوهش............................................................................................... 83
3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری................................................................... 84
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................. 86
3-4- روش گردآوری اطلاعات................................................................................ 89
3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................ 89
 
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه................................................................................................................... 92
4-1- آمار توصیفی................................................................................................. 92
4-1-1- اطلاعات جمعیت شناختی.......................................................................... 92
4-1-2- متغیرهای پژوهش...................................................................................... 96
4-2- آزمون فرضیات پژوهش................................................................................. 98
4-2-1- آزمون فرضیه اصلی.................................................................................. 99
4-2-2- آزمون فرضیه­های فرعی............................................................................. 99
4-3- مدل نهایی .................................................................................................. 103
4-4- جمع بندی نهایی ......................................................................................... 108
 
فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها
مقدمه................................................................................................................... 110
5- 1- بحث و نتیجه گیری..................................................................................... 110
5-2- تفسیر یافته ها.............................................................................................. 111
5-3- نتیجه گیری کلی........................................................................................... 117
5-4- محدودیت های پژوهش................................................................................ 119
5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق........................................................ 119
5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق................................................................. 119
5-5- پیشنهادهای پژوهش...................................................................................... 119
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی................................................................................. 119
5-5-2- پینشهادهای پژوهشی................................................................................ 120
فهرست منابع و مآخذ............................................................................................ .121
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1.تئوری انگیزش ـ بهداشت اقتباس از مدیریت آموزشی هوی و میسکل (2005). 38
جدول شماره 2-2. تفاوت رهبر و مدیر.......................................................................... 49
جدول شماره 2-3. مقايسه رهبري پيش نوگرا، نوگرا و فرانوگرا (بوج و دنهي، 1999)......... 52
جدول شماره، 3-1. توزيع فراواني و درصد جامعه پژوهش بر حسب نوع استخدام............. 85
جدول شماره، 3-2. توزيع فراواني و درصد نمونه پژوهش بر حسب نوع استخدام.............. 85
جدول3-3. نحوه امتیازبندی سؤالات پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی....................... 86
جدول 3-4. تفکیک گویه ها در قالب ابعاد نظام نگهداشت............................................... 87
جدول3-5. نتايج روایی (تحلیل گویه) پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی..................... 87
جدول3-6. نتايج پایایی پرسشنامه (آزمون آلفاي کرونباخ) نظام نگهداشت منابع انسانی........ 88
جدول3-7. نحوه امتیازبندی سؤالات پرسشنامه بهره وری سازمانی.................................... 88
جدول3-8.نتايج روایی (تحلیل گویه) و پایایی پرسشنامه بهره وری سازمانی...................... 89
جدول 4-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس جنسیت........................................ 92
جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس وضعیت تاهل................................ 93
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی مختلف................. 94
جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سابقه خدمت................................. 95
جدول 4-5 : میانگین، انحراف معیار و درصد به دست آمده از ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی ....................................96
جدول 4-6 . نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف....................................................... 98
جدول شماره 4-7. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر نظام نگهداشت منابع انسانی بر بهره وری سازمانی................................................... 99
جدول شماره 4-8. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر احساس عدالت سازمانی بر بهره وری سازمانی........................ 99
جدول شماره 4-9. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر تأمین نیازهای کارکنان بر بهره وری سازمانی....................... 99
جدول شماره 4-10. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر تعهد سازمانی بر بهره وری سازمانی ...........................100
جدول شماره 4-11. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر محتوا و ماهیت شغل بر بهره وری سازمانی............................... 100
جدول شماره 4-12. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر رضايت و امنيت شغلي بر بهره وری سازمانی ..........................101
جدول شماره 4-13. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین مشخص بودن اهداف و انتظارات بر بهره وری سازمانی............................................... 101
جدول شماره 4-14. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر فضاي همكاري وانسجام گروهي بر بهره وری سازمانی............................ 101
جدول شماره 4-15. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر حقوق پرداختي ومزايا بر بهره وری سازمانی................................ 102
جدول شماره 4-16. نتایج آزمون رگرسیون خطی در تبیین تاثیر مديريت و رهبري بر بهره وری سازمانی........................... 102
جدول شماره 4-17. بررسی نقش پیش بینی کنندگی ابعاد نظام نگهداشت در بهره وری سازمانی....................................................... 103
جدول شماره 4-18. آزمون فریدمن برای رتبهبندی ابعاد نظام نگهداشت.......................... 104
جدول شماره 4-19. شاخص‌های برازش مدل تأثیر ابعاد نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی......................... 108
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس جنسیت........................................ 93
نمودار 4-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس وضعیت تاهل................................ 94
نمودار 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی مختلف................. 95
نمودار 4-4 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سابقه خدمت................................. 96
 
فهرست اشکال
شکل 2-1. رضایت شغلی اقتباس از مقیمی (1377)........................................................ 42
شکل2-2.مدل مفهومی پژوهش.................................................................................... 75
شکل شماره 4-1. تأثیر ابعاد نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی مدل در حالت اعداد استاندارد............................... 106
شکل شماره 4-2. تأثیر ابعاد نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی مدل در حالت اعداد معناداری............................... 107
شکل شماره 5-1. تأثیر ابعاد نظام نگهداشت نیروی انسانی بر بهره‌وری سازمانی مدل در حالت اعداد استاندارد .....................................118
 
پیوست­
پرسشنامه نظام نگهداشت منابع انسانی........................................................................... 134
پرسشنامه بهره وری سازمانی........................................................................................ 140

👇 تصادفی👇

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد تاریخ - تاریخ انقلاب اسلامی- تاریخ تحلیلی تحولات تشیع در ایران کد درس: 1220409-1229172نقد رمان مزاحم در خاک اثر ویلیام فاکنر Intruder in the Dust by William Faulknerنمونه پرسشنامه تکنیک دیماتل (DEMATEL)سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فقه و مبانی حقوق- فقه 3 کد درس: 1220571teb eslami 3پاسخنامه تشریحی ده سال آزمون نظام مهندسی برقبررسی تاثیر دانش شبکه ای با محوریت رقبا بر ارزش ارتباطات تجاری در بازار خارجی شرکت های صادرکنندهگزارش کار نقشه برداری(ترسیم با استفاده از نرم افزار لند) *** ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....

بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....

دانلود بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....

خرید اینترنتی بررسي تاثير نظام نگهداشت نيروي انساني بر بهره¬وري سازماني در شركت سهامي مخابرات استان ....

👇🏞 تصاویر 🏞