👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی (شعب منتخب بانک های استان ....)

ارتباط با ما

دانلود


بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی  (شعب منتخب بانک های استان ....)
چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان ....انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازماني موثر بر فساد اداري و مشخص کردن رابطه عوامل سازماني موثر بر فساد اداري با فساد اداري در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازماني موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گيري خوشه اي برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های «شفافيت فرايندها و رويه‌های کاری وانحصار وظيفه در سازمان» و «حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان» بر «فساد اداري» تاثير دارند و از آنجایي كه مقدار0β < مي­باشد ،نوع تاثير منفی مي­باشد. از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازماني موثر بر فساد اداري با فساد اداري بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.
واژگان کلیدی : فساد اداري ،سيستم هاي کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرايندها و شيوهاي انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان ....
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
مقدمه .......................................................................................................................................................... 3
1-1- بيان مسأله .......................................................................................................................................... 4
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق ................................................................................................................ 5
1-3- سئوال های تحقیق...............................................................................................................................7
1-4- اهداف تحقیق.................................................................................................................................... 7
1-5- فرضیه های تحقیق.............................................................................................................................. 8
1-6- متغیرهای تحقیق..................................................................................................................................8
1-7- مدل مفهومی تحقيق.....................................................................................................................9
1-8- قلمرو تحقیق....................................................................................................................................... 9
1-8-1-قلمروموضوعي.................................................................................................................................9
1-8-2 - قلمرو مكاني...............................................................................................................................10
1-8-3 - قلمرو زماني.................................................................................................................................10
1-9- تعریف واژگان کليدي تحقيق ..........................................................................................................10
فصل دوم : ادبیات نظری
مقدمه ..................................................................................................................................................... 14
2-1- سازمان و عوامل سازمانی............................................................................................................... 14
2-1- 1- تعريف سازمان..............................................................................................................................14
2-1- 2- سيستم‌هاي كنترل و نظارت......................................................................................................... .16
2-1- 3- اهميت کنترل...............................................................................................................................16
2-1- 4- ماهيت كنترل.................................................................................................................... ..........17
2-1- 5- ديدگاهها درباره انواع کنترل......................................................................................17
2-1- 6- ارکان كنترل...............................................................................................................................19
2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد .................................................................................................................20
2-1- 8- هدف مديريت جبران خدمت..................................................................................................... 22
2-2- فساد اداری........................................................................................................................................23
2-2- 1- تعريف فساد.................................................................................................................................27
2-2- 2- سطوح فساد.................................................................................................................................29
2-2-3- انواع فساد.....................................................................................................................................29
2-2-4- 1- فساد سياسي............................................................................................................................31
2-2-4- 2- فساد اداري.............................................................................................................................31
2-2-4- 3- فساد مالي (اقتصادي)..............................................................................................................32
2-2-5 - مفهوم و تعريف فساد اداري........................................................................................................32
2-2-6- تاريخچه فساد اداري....................................................................................................................34
2-2-7 - مبارزه با فساد در ايران................................................................................................................35
2-2-8 - وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي..............................................................................36
2-2-9 - انواع فساد اداري..........................................................................................................................39
2-2-10 - تبيين علل موجبه فساد.................................................................................................................43
2-2-11 - رهيافت‌هاي تبيين فساد.............................................................................................................. 47
2-2-12 - تبيين علل فساد اداری................................................................................................................ 49
2-2-13 - قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد................................................................................................52
2-2-14 - متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد....................................................................53
2-3- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی...........................................................................................56
2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد.......................................................................................................56
2-3- 2- كنترل و نظارت و رابطه آن با فساد...............................................................................................60
2-3- 3- فرايند‌هاي كاري و رابطه آن با فساد..............................................................................................61
2-4- فساد اداری و رابطه آن با ساير عوامل اجتماعی..................................................................................62
2-4- 1- حكومت كارآمد و نقش آن در كنترل فساد..................................................................................62
2-4- 2- رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي..............................................................................................64
2-4- 3- بزرگي دولت و فساد.....................................................................................................................64
2-4- 4- خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد...............................................................................................65
2-4- 5- فساد و فقر....................................................................................................................................66
2-4- 6- فساد و قوانين و مقررات...............................................................................................................67
2-4- 7- فساد و دستگاه قضايي..................................................................................................................67
2-4- 8- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد...................................................................................................68
2-4- 9- فرهنگ و فساد.............................................................................................................................68
2-4- 10- فساد و جنسيت...........................................................................................................................68
2-4- 11- فساد و برنامه‌هاي توسعه.............................................................................................................69
2-4- 12- سياست‌هاي اقتصادي و فساد......................................................................................................69
2-4- 13- فساد و سرمايه‌گذاري.................................................................................................................70
2-4- 14- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار......................................................70
2-4- 15- تحليل فساد در کشورهای جهان سوم..........................................................................................72
2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم....................................................................................................73
2-4- 17- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد...........................................................................74
2-4- 18- سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد...........................................................................................76
2-4- 19-استراتژي مبارزه با فساد، جايگاه و نوع كاربرد آ نها......................................................................77
2-5- پیشینه تحقیق.....................................................................................................................................77
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ............................................................................................................................................ ...........87
3-1- روش تحقیق .............................................................................................................. ....................87
3-2 - چهارچوب مفهومی..........................................................................................................................88
3-3 - جامعه آماري....................................................................................................................................90
3-4- نمونه آماری.......................................................................................................................................92
3-5 - متغيرهاي تحقيق................................................................................................................................92
3-6- ابزار سنجش تحقیق............................................................................................................................93
3-7 -نحوه امتیاز بندی پرسشنامه................................................................................................................93
3- 8- روایی پرسشنامه...............................................................................................................................94
3-9- پايايي پرسشنامه.................................................................................................................................94
3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها..........................................................................................................95
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه .....................................................................................................................................................98
4-1- آمار توصيفي ................................................................................................................................99
4-1-1- جنسيت ....................................................................................................................................99
4-1-2- تحصیلات ................................................................................................................................100
4-1-3- سابقه کار...................................................................................................................................101
4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد.................................................................................................................102
4-1-5- نوع استخدام..............................................................................................................................103
4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده‌ها............................................................................................104
4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف................................................................................................104
4-2-2-آزمون رگرسیون........................................................................................................................105
4-2-3- آزمون فرضیههای تحقیق..........................................................................................................108
4-2-3-1- فرضیه فرعی اول....................................................................................................................108
4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم...................................................................................................................110
4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم..................................................................................................................111
4-2-3-4- فرضیه اصلی..........................................................................................................................112
4-2-4- آزمون فریدمن...........................................................................................................................111
 
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه .....................................................................................................................................................117
5-1- نتایج حاصل از یافتههای تحقیق......................................................................................................117
5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی...................................................................................... 117
5-1-2- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف....................................................118
5-1-3- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ............................................................. 118
5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول...................................................................................................... 118
5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم..................................................................................................... 119
5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم.................................................................................................... 120
5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی....................................................................................................121
5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق.................................................................................................. .................122
5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون................................................................................................................123
5-1-4- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فریدمن.............................................................................123
5-2- پيشنهادات...................................................................................................................................... 123
5-2-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق........................................................ 123
5-2-2 - ارائه پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی.........................................................................................125
5-3- محدودیت های تحقیق................................................................................................................ ....126
منابع......................................................................................................................................................... 129
پیوست :پرسشنامه ها................................................................................................................................ 136
 
فهرست جداول
جدول 1-1: متغیرهای تحقیق...................................................................................................................8
جدول 2- 1: استراتژيهاي کنترل..............................................................................................................19
جدول 3-1 : تعداد شعب در هر بانک...................................................................................................90
جدول 3-2 : انواع بانک ها...................................................................................................................91
جدول 3-3 : متغیرهای پرسشنامه همراه با شماره سئوالات......................................................................93
جدول 3- 4 : نحوه نمره دهی به سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق.......................................................94
جدول4-1: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت............................................................99
جدول4-2 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات......................................................100
جدول4-3 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار ................................................... ..101
جدول4-4 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل...............................................................102
جدول4-5 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام................................................. 103
جدول4-6: نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقیق..............................................................104
جدول4-7: نتايج آزمون ANOVA.................................................................................................. ...105
جدول4-8 : آزمون دوربین – واتسون................................................................................................ ..106
جدول4-9: نتايج آزمون رگرسيون.......................................................................................................106
جدول4-10 : نتايج آزمون رگرسيون ................................................................................................ ..107
جدول4-11 : نتايج آزمون رگرسيون ...................................................................................................108
جدول4-12 : مقادیر ضریب همبستگی.................................................................................................109
جدول4-13 : مقادیر ضریب همبستگی ............................................................................................. 110
جدول4-14: مقادیر ضریب همبستگی .............................................................................................. 111
جدول4-15 : مقادیر ضریب همبستگی ............................................................................................. 113
جدول4-16 : نتايج اجمالي آزمون فرضيه­ها........................................................................................ 113
جدول شماره 4-17 : نتایج آزمون فریدمن.................................................................................. ......114
جدول شماره 4-18: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن..........................................................................115
جدول 5-1 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی......................................................118
جدول 5-2 : نتایج آزمون فرعی اول............................................................................................................119
جدول 5-3 : نتایج آزمون فرعی دوم............................................................................................................119
جدول 5-4 : نتایج آزمون سوم............................................................................................................120
جدول 5-5 : نتیجه فرضیه اصلی..........................................................................................................121
جدول5-6 : نتايج آزمون رگرسيون ......................................................................................................123
جدول 5-6 : خلاصه نتایج آزمونفریدمن..........................................................................................124
 
فهرست شکل ها
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقيق.....................................................................................................................9
شکل 2-1: کل برنامه جبران خدمات که کارفرما براي يک شخص در قبال کار فراهم مي‌کند.....................22
شکل 2- 2 : اهداف نظام جبران خدمات......................................................................................................23
شکل 2-3: عوامل محيطي موجبه فساد.........................................................................................................52
شکل 2- 4: استراتژي‌هاي چند بعدي براي بهبود كارائي حكومت و مبارزه با فساد.......................................63
شکل 2- 5 : مدل مفهومی تحقيق...............................................................................................................85
شکل 5-1: مدل نهايي تحقیق ................................................................................................................ 122
 
فهرست نمودارها
نمودار4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت ....................................................... 99
نمودار4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات....................................................100
نمودار4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار.....................................................101
نمودار4-4 : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل و تجرد...............................................102
نمودار4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام.................................................103

👇 تصادفی👇

تحقیق مدیریت استراتژیکشناخت استاندارد موادشرح کامل واقعه کربلا (مقاله۱۳۷صفحهword)شبيه سازي عددي اثر تغيير دبي سوختکد آماده نرم افزار Matlab برای محاسبه و رسم نمودار طیف پاسخ جابجایی، شبه سرعت و شبه شتاب به همراه توضیحات و صحت سنجی آن119-مدل بندی ریاضی هیدرولوژیكی حوضه های آبخیز در پروژه های راهسازی (مطالعه موردی مسیر حسین آباد آبشور - گرینوئیه)دانلود پاورپوینت معماری پست مدرندامپ بی کد ایسیو L90دانلود طرح تفصیلی منطقه2 تهراندانلود بانک شماره موبایل همراه اول کل کشور به تفکیک استان و شهر(اعتباری) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی (شعب منتخب بانک های استان ....)

بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی (شعب منتخب بانک های استان ....)

دانلود بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی (شعب منتخب بانک های استان ....)

خرید اینترنتی بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی (شعب منتخب بانک های استان ....)

👇🏞 تصاویر 🏞