👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا
چکیده
بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. از مهمترین عوامل توانمندسازی کارکنان می توان به دانش، مهارت و نگرش آنان اشاره کرد. در این پژوهش به طور تخصصی به بررسی این سؤال پرداخته شده که تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش، نگرش و مهارت کارکنان پروازی به چه میزان می باشد؟ لذا در این مطالعه، جامعه آماری کلیه خلبانانی هستند که دوره آموزش شبیه ساز پروازی را طی کرده اند. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با مشاوره خلبانان و صاحب نظران، حول موضوع تخصصی مذکور تدوین و روایی و پایایی آن بررسی شد. با روش پیمایش میدانی تعداد 58 پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحليل رگرسیون خطی، و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ويرايش 18 انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش شبیه ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هوا ناجا دارد. تحلیل ضرایب رگرسیون مؤید آن است که آموزش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ارتقای مهارت، نگرش و دانش پروازی خلبانان داشته است. لذا استفاده از آموزش شبیه ساز پروازی به عنوان یکی از مؤلفه های استاندارد آموزش در صنعت هوانوردی ضروری است و می تواند منجر به ارتقای سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان پروازی و در نتیجه پیشگیری از بروز سوانح و رویدادهای هوایی و خسارت های جانی و مالی گردد.
كليد واژه‌گان: آموزش، شبیه ساز پروازی، توانمندسازی کارکنان، دانش پروازی، نگرش پروازی، مهارت پروازی
 
فهرست مطالب
غنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه. 2
1-2) بیان مسئله. 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
1-4) اهداف تحقیق.. 6
1-5) سؤالهای تحقیق.. 7
1-6) فرضیه ها و مدل پژوهش... `7
1-7) قلمرو زماني، قلمرو مکاني و موضوع تحقيق.. 9
1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها9
1-8-1) شبیه ساز پروازی.. 9
1-8-2) آموزش شبیه ساز پروازی.. 10
1-8-3)توانمندسازی کارکنان. 10
1-8-3-1) دانش پروازی.. 11
1-8-3-2) مهارت پروازی.. 12
1-8-3-3) نگرش پروازی.. 12
1-9) خلاصه. 14
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه. 16
2-2) سازمان، عامل انسانی و آموزش... 17
2-2-1)اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان. 17
2-2-2) آموزش کارکنان. 19
2-2-3) اهميت آموزش... 20
2-2-4) روش­های آموزش... 22
2-2-5) عوامل مؤثر بر آموزش كاركنان. 24
2-2-6) شبیه ساز پروازی.. 26
2-2-6-1) تاريخچه. 26
2-2-6-2) آشنایی با شبيه ساز پرواز. 26
2-2-6-3) انواع شبیه سازها و تعاریف آن. 29
2-2-6-4) ویژگی­های شبيه‌ساز پرواز. 35
2-2-6-5) فناوري شبیه ساز و كاربردهاي آن در صنعت هوايي.. 37
2-2-6-6) اصول آموزش توسط شبيه ساز. 43
2-2-7) هواپیمایی ناجا45
2-3) ارزشیابی آموزشی.. 48
2-3-1) مفهوم ارزشیابی آموزشی.. 49
2-3-2) اهداف ارزشیابی آموزشی.. 50
2-3-3) رویکردهای ارزشیابی آموزشی.. 51
2-4) اثربخشی آموزشی.. 56
2-4-1) تعریف اثربخشی.. 57
2-4-2) مفهوم اثربخشی آموزشی.. 58
2-4-3) معیارهای سنجش اثربخشی آموزشی.. 60
2-5) توانمندسازی کارکنان. 61
2-5-1) مفهوم و تعاریف توانمند سازی.. 62
2-5-2) اهميت و ضرورت توانمندسازي.. 63
2-5-3) رویکردهای توانمندسازي.. 65
2-6) پیشینه تحقیق.. 86
2-6-1) توانمندسازی و آموزش... 86
2-6-2) تحقیقات داخلی.. 89
2-6-2-1) حوزه عمومي.. 89
2-6-2-2) حوزه تخصصي.. 92
2-6-3) تحقیقات خارجی.. 93
2-7) الگوی تحلیلی و مفهومی.. 94
2-8) خلاصه. 96
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه. 98
3-2) نوع و روش تحقیق.. 98
3-2-1) ابزار و روش گردآوری داده ها100
3-2-2) روش آماری تجزيه و تحليل داده‌ها100
3-3)جامعه و نمونه آماري.. 101
3-4) روايي و پايايي پرسشنامه. 103
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه. 105
4-2) مشخصه‌هايعمومي پاسخ دهندگان. 105
4-2-1) درجه سازمانی.. 106
4-2-2) میزان تحصیلات.. 106
4-2-3) سن پاسخ دهندگان. 107
4-3) تحلیل های تک متغیره107
4-3-1) آموزش شبیه ساز پروازی.. 107
4-3-2)دانش پروازی.. 108
4-3-3) مهارت پروازی.. 109
4-3-4) نگرش پروازی.. 110
-3-5) میانگین آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش... 110
4-4) تحليل‌هايدومتغيره1114
4-5) تحليل‌هاي چند متغيره112
4-6) آزمون فرضيه‌ها114
4-7) خلاصه. 116
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه. 119
5-2) مروري بر چارچوب کلي تحقيق.. 119
5-3) يافته‌هاي پژوهش... 120
5-4) فرضیه های پژوهش... 123
5-5) بحث و نتيجه‌گيري.. 125
5-6) پيشنهادهاي تحقيق.. 127
5-6-1) پيشنهادهاي اجرایی.. 127
5-6-2) پیشنهادهای پژوهشی.. 128
5-7) محدودیت‌های تحقیق.. 129
منابع و پیوست ها130
 
فهرست جداول و اشکال
شکل 1-1مدل پژوهش......................................................................................................................8
شکل 1-1مدل کرک پاتریک............................................................................................................10
جدول1- 1 تعریف عملیاتی متغیرها در گویه های مورد سنجش.....................................................13
شكل2-1 مدل کرک پاتریک............................................................................................................55
شكل 2-2مفهوم اثربخشی آموزشی..................................................................................................59
جدول 2- 1عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان را از نظر پيتر.......................................................71
جدول2-2خلاصه مدل هاي توانمند سازي بر اساس رويكردهاي توانمندسازي.............................85
شکل 2-3 الگوی مفهومی پژوهش..................................................................................................95
شکل3- 2روش تحقیق....................................................................................................................103
جدول 4- 1جدول فراواني درجه سازمانی......................................................................................106
جدول 4- 2 جدول فراواني ميزان تحصيلات..................................................................................106
جدول 4- 3جدول فراواني سن پاسخ­ دهندگان...............................................................................107
جدول 4-4آمار‌هاي توصيفي متغير آموزش شبیه ساز پروازی.........................................................108
جدول 4-5آمارهاي توصيفي متغير دانش پروازی...........................................................................109
جدول 4-6آمارهاي توصيفي متغير مهارت پروازی.........................................................................109
جدول 4-7آمار‌هاي توصيفي متغير نگرش پروازی.........................................................................110
جدول 4-8 نمره میانگین تأثیر آموزش شبیه ساز بر دانش، مهارت و نگرش پروازی....................111
جدول 4-9نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي پژوهش....................................................................112
جدول 4-10 نتايج حاصل از رگرسيون..........................................................................................113
شکل 4-1تخمین رگرسیون خطی مدل پژوهش............................................................................114
جدول4-11نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها........................................................................117

👇 تصادفی👇

جزوه پیرامون سازه های فولادیآموزش حرفه اي تله كينزي (جا به جا كردن اجسام با چشم و ذهن)مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر شرایط اولیه‌ی حاکم بر محفظه‌ی احتراق موتور پاشش‌مستقیم دیزلی بر شاخص‌های عملکردی موتور و آلاینده‌های منتشرهنمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی کد درس: 1217049پایان نامه شبکه های بیسیم wirelessفایل لایه باز کارت ویزیت دو رو مخصوص تولیدی های نان فانتزیکتاب طرح جامعه شناسي و مباني استراتژي جنبش انقلابی ایرانآموزش روشAHP ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

دانلود بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

خرید اینترنتی بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

👇🏞 تصاویر 🏞