👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

ارتباط با ما

دانلود


ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان
چکیده
تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و ...،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است. در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد. برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHPسعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.
کلید واژگان: ظرفیت سنجی ،درامد های غیر مشاع،ضمانتنامه،کارمزد ،تکنیک برنامه ریزیSWOT،مدل تصمیم گیریAHP
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ل
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4- اهداف تحقیق.. 8
1-5- سوال تحقیق.. 9
1-6- قلمرو مکانی تحقیق.. 9
1-7- قلمرو زمانی تحقیق.. 9
1-8- طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل. 9
1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها10
1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت :10
1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی):10
1-9-3-کارمزد بانکی:11
1-9-4-ضمانتنامه بانکی 11
1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC)11
1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق.. 13
1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم)14
2-1-مقدمه. 15
2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع تحقیق.. 16
2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت.. 16
2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت.. 17
2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی.. 20
2-2-4-خدمات بانکی.. 20
2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)21
2-2-6- سود اوری.. 23
2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت.. 24
2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت.. 25
2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی.. 26
2-2-8-کارمزد بانکی.. 27
2-2-9- ضمانت نامه بانکی.. 28
2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC)29
2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده29
1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی 29
2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی)32
2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها33
2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده33
2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها34
2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی.. 35
2-3-7-نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)37
2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه. 40
2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه. 41
2-10- جمع بندی.. 42
3-1- مقدمه. 45
3-2- روش تحقیق.. 46
3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق.. 47
3-4- نمونه و نمونه گیری.. 48
3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات.. 48
3-5-1- مصاحبه. 48
3-5-2- مطالعات علمی(كتابخانه اي)48
3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق.. 49
3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT. 49
3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE. 55
3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE. 57
3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP. 58
3-6-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP):58
3-6-2-2-اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي.. 59
3-6-2-3- مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 60
4-1-برخی مبانی نظری تحقیق.. 65
4-2-پیاده سازی مدل تحقیق.. 67
4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT)67
4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE)72
5-1-مقدمه. 76
5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT)78
5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی.. 78
5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)84
5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی.. 84
5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP)87
5-5- اجرای مدلAHP. 88
5-6- استراتژیهای ترکیبی.. 98
5-7-نکته 1. 101
5-8-نکته 2. 102
5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 103
منابع و ماخذ. 104
منابع فارسی.. 104
منابع لاتین.. 107
پیوست ها109
 
فهرست اشکال
شکل1-1- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق.. 13
شکل1-2- مراحل اجرایی تحقیق.. 14
شکل3-1- نمایش یک سلسله مراتب یک مسئله تصمیم. 61
شکل5-1-تشکیل درخت سلسله مراتبی.. 88
 
فهرست جداول
جدول2-1- جدول تعیین اهداف عملیاتی 25
جدول2-2-تقسیم بندی موضوعی ادبیات تحقیق.. 43
جدول3-1 جدول تجزیه و تحلیل SWOT. 51
جدول3-2- تجزیه و تحلیل قوت و ضعف، فرصت و تهدید(SWOT )بهبود یافته. 54
جدول3-3- جدول EFE سازمان. 56
جدول3-4- جدول IFEسازمان. 58
جدول 3-5-ارزش گذاري شاخص‌ها62
جدول4-1- تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی(تعیین ظرفیت)75
جدول5-1- جدول استراتژی تهاجمی(SO)79
جدول5-2- جدول استراتژی تنوع(ST)80
جدول5-3- جدول استراتژی گرایش به تغییر(WO)68
جدول5-4- جدول استراتژی تدافعی(WT)83
جدول5-5- ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها91
جدول5-6- ماتریس نرمال شده و تعیین وزن نسبی شاخص ها91
جدول5-7-ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص قابلیت اجرا92
جدول5-8- ماتریس نرمالایز شده ماتریس قبل. 93
جدو5-9- ماتریس مقایسات زوجی بر اساس شاخص هزینه. 94
جدول5-10- ماتریس نرمالایز شده بر اساس شاخص هزینه. 94
جدول5-11- ماتریس تعیین اوزان نهایی.. 97

👇 تصادفی👇

کد تشخیص تیروئید thyroid با شبکه عصبی MLP در متلبشیپ فایل آبوهواشناسی استان ایلامامتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه اردیبهشت 91دانلود مقاله و پروژه سيل استان گلستانرياضيات و ژنوم+پاورپوینتدانلود پکیج با ارزش آموزش سئو و بهینه سازی سایتدانلود شبیه سازی موتور سه فاز با تکرار توالی گشتاور در متلبجامعه شناسی علم و تکنولوژی(سوالات پایان ترم 9 نیمسال تحصیلی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

دانلود ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

خرید اینترنتی ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،...) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

👇🏞 تصاویر 🏞