👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان ....

ارتباط با ما

دانلود


تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب  بانک تجارت استان ....
چكيده
فرضيه اصلي 1:
سرمايه اجتماعي درون سازماني بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان .... اثر دارد.
فرضيه‌هاي فرعي:
ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه اصلي 2:
سرمايه اجتماعي برون سازماني بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان .... اثر دارد.
فرضيه هاي فرعي:
ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم‌گيري استراتژيک و بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان .... رابطه معناداري وجود دارد.
كليد واژه ها:سرمايه اجتماعي، تصميم‌گيري استراتژيک ، بعد ساختاري ، بعد شناختي، بعد رابطه اي.
 
فهرست مطالب
 عنوان صفحه
چکیده ......................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه‌ی موضوع، روش تحقیق
1-1) مقدمه.................................................................................................................. 4
1-3)تحقيقات انجام شده ............................................................................................... 7
1-4)اهداف.................................................................................................................. 10
1-5)فرضيات تحقيق...................................................................................................... 11
1-6) روش و ابزار گردآوري اطلاعات............................................................................. 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: سرمایه اجتماعی
2-1-1 مقدمه................................................................................................................ 16
2-1-2 مفهوم سرمايه اجتماعي....................................................................................... 17
2-1-3 اهميت سرمايه اجتماعي...................................................................................... 18
2-1-4 تعاريف سرمايه اجتماعي .................................................................................... 19
2-1-5 سرمايه اجتماعي از ديدگاه ديگران........................................................................ 20
2-1-5-1 سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام....................................................................... 20
3-2) روش تحقيق ....................................................................................................... 50
3-6) روش گردآورى اطلاعات....................................................................................... 53
3-10) فرضيات تحقيق.................................................................................................. 59
3-10) فرضيات تحقيق.................................................................................................. 61
فصل چهارم : يافته ها و نتايج تحقيق
4-1 مقدمه.................................................................................................................... 64
4-2 ويژگي هاي نمونه ............................................................................................... 65
4-3 آزمون فرضيات ..................................................................................................... 77
فصل پنجم: نتيجه گيري،پيشنهادها و محدوديت ها
5-1 مقدمه.................................................................................................................... 94
5-2 نتيجه گيري.......................................................................................................... 95
5-3 پيشنهادها.............................................................................................................. 100
5-4 پيشنهاد براي تحقيقات آتي...................................................................................... 105
5-5 محدوديت هاي تحقيق............................................................................................ 106
پیوست ها .................................................................................................................... 107
منابع و مآخذ................................................................................................................. 119
چکیده فارسی............................................................................................................... 125
 
فهرست جداول
جدول(3-1): ساختار پرسشنامه....................................................................................... 55
جدول (4-1): جنسيت.................................................................................................. 65
جدول (4-2) : سابقه خدمت.......................................................................................... 66
جدول (4-3): سن......................................................................................................... 67
جدول (4-4): وضعيت تأهل........................................................................................... 68
جدول (4-5): سطح تحصيلات....................................................................................... 69
جدول (4-6): پاسخ‌هاي ارائه‌شده توسط نمونه آماري........................................................ 70
جدول (4-7): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني 78
جدول (4-8): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني 79
جدول (4-9): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني 80
جدول (4-10): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني 82
جدول (4-11): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي درون سازماني 83
جدول (4-12): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي درون سازماني 84
جدول (4-13): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني 85
جدول (4-14): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني 86
جدول (4-15): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني 87
جدول (4-16): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني. 88
جدول (4-17): رابطه مؤلفه‌هاي تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه‌اي سرمايه اجتماعي برون سازماني 89
جدول (4-18): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي برون سازماني 91
جدول (4-19): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با سرمايه اجتماعي درون سازماني.................. 91
جدول (4-20): رابطه تصميم‌گيري استراتژيک با سرمايه اجتماعي برون سازماني................... 92
 
فهرست اشکال
شكل شماره ( 2-4 ): ابعاد و ويژگيهاي تصميمات، سلسله مراتبي....................................... 33
شكل (4-1): جنسيت..................................................................................................... 65
شکل (4-2) : سابقه خدمت............................................................................................ 66
شکل (4-3): سن........................................................................................................... 67
شكل (4-4): وضعيت تأهل........................................................................................... 68
شکل (4-5): سطح تحصيلات......................................................................................... 69
 
 

👇 تصادفی👇

پایان نامه کامپیوتر معماری سرویس گراآموزش تعمیر ایسیو SL96دینامیک خاکنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم سیاسی- حقوق بین الملل عمومی 1 کد درس: 1223011کتاب ریاضی 1 پارسه17 - دانلود طرح توجیهی: تولید مواد موثر دارویی با اولتراسوند - 52 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنویدانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان مازندراندانلود مقاله مفاهيم: ABC و ABB و ABM ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان ....

تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان ....

دانلود تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان ....

خرید اینترنتی تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان ....

👇🏞 تصاویر 🏞