👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

ارتباط با ما

دانلود


مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)
چکیده
این پژوهش با عنوان «مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی» با این هدف کلی و 5هدف فرعی در سال 1391 در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش پیمایشی از نوع علّی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات تولیدی و خدماتی در شهرک صنعتی بوعلی می باشد که شامل 180نفر می‌باشند. حجم نمونه توسط فرمول کوکران برابر با 123 نفر برآورد و به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ­های پژوهش توسط سه پرسشنامه؛ که یک پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ با 33 سؤال و دو پرسشنامه محقق ساخته هوش بازاریابی و توفیق در امر بازاریابی جمع­آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل گردید. روایی هر سه پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی برآورد و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که در تمامی پرسشنامه­ ها و ابعاد بیش از 70/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بیش از هوش بازاریابی بر توفیق بازاریابان و مسئولین بازاریابی بنگاه‌هاي اقتصادی اثرگذار بوده است نتایج دقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی در ابعاد؛ مجموع توفیق در امر بازاریابی، تجزیه و تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، قویتر از هوش بازاریابی بوده است، اما هوش بازاریابی تنها در دو بعد؛ ترکیب عناصر بازاریابی و تلاش‌هاي بازاریابی قویتر از هوش هیجانی عمل نموده است.
کلید واژگان: هوش هیجانی، هوش بازاریابی، توفیق در تجارت و بازاریابی، شهرک صنعتی، بوعلی، همدان
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه....................................................................................................................................................................... 2
1-2.بیان مسئله............................................................................................................................................................... 3
1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق.................................................................................................................................... 5
1-4.اهداف تحقیق......................................................................................................................................................... 7
1-4-1.هدف كلي پژوهش........................................................................................................................................... 7
1-4-2.اهداف جزئي پژوهش...................................................................................................................................... 7
1-5.فرضیه­های تحقیق.................................................................................................................................................. 7
1-5-1.فرضیه­ های اصلی تحقیق.................................................................................................................................. 7
1-5-2.فرضیه­ های فرعی تحقیق.................................................................................................................................. 7
1-6چارچوب نظری تحقیق......................................................................................................................................... 7
1-7.مدل عملیاتی تحقیق........................................................................................................................................... 12
1-8.متغیرهای تحقیق.................................................................................................................................................. 12
1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان................................................................................................................... 12
1-9-1.تعریف مفهومی واژگان................................................................................................................................. 12
1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان................................................................................................................................. 15
1-10.خلاصه فصل..................................................................................................................................................... 15
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1.مقدمه.................................................................................................................................................................... 17
2-2. ادبیات تحقیق..................................................................................................................................................... 18
2-2-1.توفیق در تجارت............................................................................................................................................ 18
2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟....................................................................................................................... 19
2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی.............................................................................................................................. 19
2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی................................................................................................................................... 19
2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی.............................................................................................................................. 19
2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی................................................................................................................................ 20
2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک.......................................................................................................................... 20
2-2-2-6.هوش درون فردی..................................................................................................................................... 20
2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)................................................................................................................. 21
2-2-2-8.سایر ابعاد هوش........................................................................................................................................ 21
2-2-3.هوش هیجانی................................................................................................................................................. 23
2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی............................................................................................................................... 24
2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت........................................................................................................... 25
2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن............................................................................................... 27
2-2-3-3-1.خود آگاهی........................................................................................................................................... 27
2-2-3-3-2.خود انگیزشی....................................................................................................................................... 28
2-2-3-3-3.خود مدیریتی........................................................................................................................................ 28
2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی............................................................................................................................ 29
2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری......................................................................................................... 29
2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی).............................................................................................. 30
2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی........................................................................................................................... 32
2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی................................................................................................ 32
2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی........................................................................................................................ 33
2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار................................................................................................................ 34
2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی................................................................................................................. 36
2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی.................................. 36
2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری....................................................................................... 37
2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار............................................................................................................. 38
2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار..................................................................... 39
2-2-3-13.نتیجه‌گیری............................................................................................................................................... 41
2-2-4.هوش بازاريابي............................................................................................................................................... 41
2-2-4-1.مشخصات هوش بازاريابي....................................................................................................................... 42
2-2-4-2.مواردي را كه در كسب هوش بازاريابي بايد مد نظر داشت............................................................... 43
2-2-4-2-1.كشف مشتريان بالقوه........................................................................................................................... 44
2-2-4-2-2.مدل سيكل هوش بازاريابي................................................................................................................. 44
2-2-4-2-3.جهت دهي فعاليت هاي هوش بازاريابي.......................................................................................... 44
2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات............................................................................................................................ 45
2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات...................................................................................................... 45
2-2-4-2-6.بررسي داده‌ها، ارزيابي و تفسير......................................................................................................... 45
2-2-4-2-7.منتشر كردن........................................................................................................................................... 45
2-2-4-3.خصوصيات متخصصان هوش بازاريابي................................................................................................ 45
2-2-4-4.هوش بازاريابي و ارتباط با ساير هوشها در سازمان............................................................................. 46
2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار.......................................................................................................... 47
2-2-5-1.طراحی سیستم........................................................................................................................................... 48
2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات........................................................................................................................... 48
2-2-5-1-2.بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان).............................................................................. 48
2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا......................................................................................... 49
2-2-5-2.بررسی رفتار مصرف کنندگان................................................................................................................. 50
2-2-5-2-1.آنالیز رفتار............................................................................................................................................. 50
2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات.............................................................................................. 50
2-2-5-2-3.کاربردهای محصول............................................................................................................................. 52
2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات......................................................... 53
2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی............................................................................................................................ 53
2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک.......................................................................................................................... 53
2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند.................................................................................................................... 55
2-2-7.ده فرمان بازاریابی.......................................................................................................................................... 58
2-2-7-1.تحقیق عملکرد کسب و کار و میزان خشنودی مشتری....................................................................... 58
2-2-7-2.آشنایی........................................................................................................................................................ 58
2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان.................................................................... 58
2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید..................................................................................................... 59
2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)......................................................................................................... 60
2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات................................................................................................................................. 61
2-2-8-1.خلق اطلاعات............................................................................................................................................ 61
2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات............................................................................................................................. 61
2-2-8-3.مشتری مداری........................................................................................................................................... 62
2-2-8-4.رقیب گرایی............................................................................................................................................... 63
2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن................................................................................................... 64
2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان............................................................................................................. 64
2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی...................................................................................................................... 66
2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات...................................................................................................... 66
2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف............................................................................................................. 66
2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان............................................................... 66
2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات........................................................................................................................ 66
2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما..................................................................... 67
2-2-11-6. فقدان شکیبایی....................................................................................................................................... 67
2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون.......................................................................................................................... 67
2-3.پیشینه تحقیقاتی................................................................................................................................................... 68
2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی............................................................................................................................... 68
2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی................................................................................................................................. 71
فصل سوم : روش تحقیق
3-1.مقدمه.................................................................................................................................................................... 75
3-2.روش تحقیق........................................................................................................................................................ 75
3-3.طرح تحقیق.......................................................................................................................................................... 75
3-4.جامعه آماری تحقیق............................................................................................................................................ 76
3-5.واحد تجزیه و تحلیل تحقیق............................................................................................................................. 76
3-6. حجم نمونه......................................................................................................................................................... 76
3-7.شیوه­ ی نمونه­ گیری.............................................................................................................................................. 77
3-8.قلمرو تحقیق........................................................................................................................................................ 77
3-8-1.قلمرو موضوعی.............................................................................................................................................. 77
3-8-2.قلمرو زمانی.................................................................................................................................................... 77
3-8-3.قلمرو مکانی................................................................................................................................................... 77
3-9.روش گردآوری اطلاعات.................................................................................................................................. 77
3-10.ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................................................. 78
3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ............................................................................................................... 78
3-10-1-1.روایی........................................................................................................................................................ 79
3-10-1-2.پایایی........................................................................................................................................................ 79
3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی........................................................................................................................... 79
3-10-3.پرسشنامه میزان توفیق در تجارت............................................................................................................. 80
3-10-4.روايي آزمون‌های محقق ساخته................................................................................................................. 80
3-10-5.پايايي پرسشنامه‌های محقق ساخته............................................................................................................ 81
3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای تحقیق................................................................................................................... 81
3-12.روش‌هاي آماري............................................................................................................................................... 81
3-13.روش تجزیه و تحلیل داده ­ها........................................................................................................................... 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها(اطلاعات)
4-1.مقدمه.................................................................................................................................................................... 84
4-2.یافته ­های توصیفی(جمعیت­شناختی)................................................................................................................. 85
4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای تحقیق............................................................................................ 91
4-4.یافته ­های استنباطی............................................................................................................................................... 98
4-4-1. بررسی توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.................................. 98
4-4-2.آزمون فرضیه های تحقیق............................................................................................................................. 99
فصل پنجم: استنتاج و نتیجه گیری
5-1.بحث................................................................................................................................................................... 110
5-2.انطباق نتایج تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده.......................................................................................... 113
5-3.جمع­ بندی نتایج تحقیق.................................................................................................................................... 114
5-4.پيشنهادات تحقیق ............................................................................................................................................ 114
5-4-1.پيشنهادات کاربردی..................................................................................................................................... 114
5-4-2.پيشنهادات برای تحقیقات در آینده........................................................................................................... 116
5-5.محدودیت­های تحقیق...................................................................................................................................... 116
منابع............................................................................................................................................................................ 118
چکیده لاتین............................................................................................................................................................... 125

👇 تصادفی👇

آموزش مشاهده پیغام های ادیت شده در تلگرام قبل از ادیت371-كنترل ایمنی و پایداری سد بتن غلتكی (RCC جگین با استفاده از تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانیتشریح مسایل مقاومت مصالح پوپوفمدیریت هزینه براساس شش سیگماآسيب‌ شناسي آموزش زبان‌ انگليسي در مدارس ايران بانضمام نگاهي به مشكلات آموزش زبان در دوره راهنمايي با نظر به تحليل محتواي كتاب درسيدانلود پلان و نقشه مسجد جامع شبستر‎دانلود شیپ فایل کاربری فضای سبز کلانشهر تهرانروش اجزاي محدود توسعه يافته با رهيافت مكانيك آسيبپیاده سازی شبکه های سروری و رسیدن به کسب و کار میلیونی مبلغ 1000 توماندانلود مقاله برند یا نام تجاری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

دانلود مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

خرید اینترنتی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه های اقتصادی در بازاریابی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

👇🏞 تصاویر 🏞