👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی اصفهان)

ارتباط با ما

دانلود


تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی اصفهان)
چکیده:
تحقیق مورد نظر بررسیتاثیرمدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان می باشد. در این تحقیق ابتدا عوامل رقابتی مدل پورتر مورد بررسی وسپس با توجه به عوامل کلیدی رقابت در بازار بیمه به شناسایی بیمه گر ، بیمه گزار ، خود بیمه گری ،شرکت های کپتیو، بیمه مرکزی وشرکت های بیمه پرداخته وسپس مؤلفه های مدل رقابتی مایکل پورترو مدل تطبیقی پورتر در صنعت بیمه مورد ارزیابی قرار می گیرد.در فصل دوّم مقدمه ای بر بیمه و تاریخچه بیمه می باشد به صورتیکه سعی بر آن است صنعت بیمه را به صورت علمی و تخصّصی مورد ارزیابی قرار دهیم. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ای با 24 پرسش می باشد. جامعه مورد بررسی دراین تحقیق نمایندگان شرکت هایبیمه دانا، آسیا، نوین و رازی دراستان اصفهـان می باشند که بر این اساس 188 نفرانتخاب وپرسشنامه دربین انان توزیع واطلاعات لازم جمع آوری گردید .برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون فرضیه ها ،تحلیل واریانس و جداول آماری واز نرم افزار SPSS 19 استفاده گردید .نتایج بدست آمده حاکی ازآن دارد که طبق نظرات نمایندگان بیشترین عامل رقابت برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان را قدرت چانه زنی بیمه گذاران با میانگین رتبه3.35 و کمترین ان را ورود شرکت های بیمه تازه وارد با میانگین رتبه 2.15 دارا می باشد.
واژه گان کلیدی: نیروهای رقابتی پورتر/ مزیت رقابتی/ بیمه گر / بیمه گزار /خود بیمه گری/ چانه زنی
 
فهرست مطالب
چکیده .......................................................................................................................................................................... 1
مقدمه ............................................................................................................................................................................. 2
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1) مسأله پژوهش .................................................................................................................................................. 4
1-2) ضرورت تحقیق ............................................................................................................................................... 5
1-3) اهداف تحقیق ................................................................................................................................................. 5
1-4) فرضیات تحقیق .............................................................................................................................................. 6
1-5) قلمرو تحقیق ................................................................................................................................................... 6
1-6) متغیرهای تحقیق ............................................................................................................................................. 7
1-7) تعریف واژه هاو اصطلاحات........................................................................................................................ 7
1-8) چار چوب پژوهش ........................................................................................................................................ 8
1-8-1)مدل 5 وجهی مایکل پورتر..................................................................................................................... 10
1-8-1-1)تهدید تازه واردها یا رقبای جدید و بالقوه ................................................................................... 10
1-8-1-2)تهدید محصولات یا خدمات جایگزین ....................................................................................... 10
1-8-1-3)قدرت چانه زنی خریداران ............................................................................................................... 11
1-8-1-4)قدرت چانه زنی تامین کنندگان ...................................................................................................... 11
1-8-1-5)میزان رقابت میان رقبای فعلی ......................................................................................................... 12
1-8-2)مفهوم رقابت پذیری................................................................................................................................. 12
1-8-3)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی ................................................................................................... 13
1-8-4)مدل تطبیقی صنعت بیمه با با مدل 5 وجهی پورتر....................................................................... 13
1-8-4-1)تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه ................................................................................... 14
فصل دوم: بررسی ادبیات تحقیق
مقدمه............................................................................................................................................................................ 25
2-1)پیشینه تحقیق .................................................................................................................................................. 26
2-1-1)سابقه تحقیق در داخل کشور.................................................................................................................. 26
2-1-2)سابقه تحقیق در خارج از کشور............................................................................................................ 27
2-2)نقش بیمه........................................................................................................................................................... 30
2-3)تاریخچه بیمه .................................................................................................................................................. 35
2-4)سیر تحول بیمه ............................................................................................................................................... 36
2-5)آغاز حرفه بیمه گری .................................................................................................................................... 37
2-6)تاریخچه بیمه در ایران................................................................................................................................... 40
2-7)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران ................................................................................... 46
2-8)تعریف واژه بیمه .......................................................................................................................................... 47
2-9)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور ........................................................................................................... 48
2-10)چشم انداز و اهداف کلان بیمه ............................................................................................................... 48
فصل سوّم : روش تحقیق
مقدمه .......................................................................................................................................................................... 57
3-1)روش تحقیق ................................................................................................................................................... 58
3-2)جامعه آماری ................................................................................................................................................. 59
3-3)تعیین حجم نمونه .......................................................................................................................................... 59
3-4)روش نمونه گیری ......................................................................................................................................... 62
3-5)روش گردآوری اطلاعات ............................................................................................................................ 63
3-6)تعیین روایی پرسشنامه ................................................................................................................................. 65
3-7)روش تجزیه وتحلیل داده ها ...................................................................................................................... 67
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه............................................................................................................................................................................ 68
4-1)بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان ................................................. 69
4-2)تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق............................................................................................................ 74
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه .......................................................................................................................................................................... 95
5-1)نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی نمایندگان بیمه استان اصفهان................................ 95
5-2)نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق............................................................................... 96
5-3)پیشنهادها........................................................................................................................................................ 100
5-3-1)پیشنهادها جهت بهبود عملکرد شرکت های بیمه استان اصفهان ............................................... 100
5-3-2)محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................... 101
5-3-3)پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده........................................................................................................... 102
منابع فارسی............................................................................................................................................................. 103
منابع لاتین................................................................................................................................................................ 105
ABSTRACTE.......................................................................................................... ....................................................106
 
فهرست جداول
جدول 3-1: حجم جامعه آماری........................................................................................................................... 59
جدول 3-2: محاسبه حجم نمونه آماری............................................................................................................. 61
جدول 3-3: ارتباط سوالات پرسشنامه با متغیرهای تحقیق........................................................................... 64
جدول 3-4: خروجی آزمون آلفای کرونباخ...................................................................................................... 66
جدول4-1:جدول فراوانی تعداد نمایندگان از هر شرکت بیمه در استان اصفهان.................................... 69
جدول 4-2 : جدول فراوانی تحصیلات نمایندگان بیمه در استان اصفهان................................................ 70
جدول 4-3 : جدول فراوانی جنسیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان.................................................... 71
جدول 4-4 : جدول فراوانی سابقه فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان.......................................... 73
جدول 4-5 : جدول فراوانی محل فعالیت نمایندگان بیمه در استان اصفهان............................................ 73
جدول 4-6 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه دانا............................. 74
جدول 4-7 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه آسیا........................... 75
جدول 4-8 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه رازی......................... 75
جدول 4-9 : جدول ازمون کلوموگراف اسمیرنف جهت داده های شرکت بیمه نوین.......................... 76
جدول 4-10 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 1........................................................................................ 78
جدول 4-11 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی 1........................................................................... 79
جدول 4-12 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 2........................................................................................ 81
جدول 4-13 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی2............................................................................ 81
جدول 4-14 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 3........................................................................................ 84
جدول 4-15 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی3............................................................................ 85
جدول 4-16 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 4........................................................................................ 87
جدول 4-17 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی 4........................................................................... 88
جدول 4-18 : آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی 5........................................................................................ 90
جدول 4-19 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه فرعی5............................................................................ 90
جدول 4-20 : آمار توصیفی آزمون فرضیه اصلی............................................................................................ 92
جدول 4-21 : آمار آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی............................................................................... 93
جدول 4-22 : آمار آزمونفرید من جهت رتبه بندی عوامل پورتر............................................................ 94
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : نمودار فراوانی شرکت های بیمه................................................................................................. 69
نمودار 4-2 : نمودار فراوانی تحصیلات.................................................................................................................. 70
نمودار4-3 : نمودار فراوانی جنسیت................................................................................................................... 71
نمودار 4-4 : نمودار فراوانی سابقه فعالیت............................................................................................................. 72
نمودار 4-5 : نمودار فراوانی محل فعالیت......................................................................................................... 73
نمودار 4-6 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 1 برای چهار شرکت بیمه.......................................... 79
نمودار 4-7 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 2 برای چهار شرکت بیمه.......................................... 82
نمودار 4-8 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 3 برای چهار شرکت بیمه.......................................... 85
نمودار 4-9 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 4 برای چهار شرکت بیمه.......................................... 88
نمودار 4-10 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه فرعی 5 برای چهار شرکت بیمه....................................... 91
نمودار 4-11 : تغییرات میانگین متغیر فرضیه اصلی برای چهار شرکت بیمه........................................... 94
 
فهرست شکل ها
شکل 1-1:نمودار5 وجهی مایکل پورتر............................................................................................................. 10
شکل 1-2:مدل تطبیقی صنعت بیمه بامدل 5 وجهی مایکل پورتر.............................................................. 23
 
 

👇 تصادفی👇

آموزش جنسی زنانطب و بهداشت از امام رضا‬‎شمارشگر گایگر مولرآموزش خط میخیپلاگین درج قیمت محصولات ویرچومارت براساس کیفیتجدیدترین ابزار هک تلگرام + ورود به تلگرام دیگران بدون اجازهدور دنیا در 80 روزگزارش کار کارگاه PLCشرح زندگانی حضرت محمد ( سیره رسول الله) نوشته ابن هشام جلد اول ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی اصفهان)

تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی اصفهان)

دانلود تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی اصفهان)

خرید اینترنتی تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا،نوین ورازی اصفهان)

👇🏞 تصاویر 🏞