👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله 15- بررسی آلاینده های موجود در هوا

ارتباط با ما

دانلود


مقاله 15- بررسی آلاینده های موجود در هوا
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه.1
ترکيبات جو.1
ارتفاع و ساختار جو.2
تاثير فعاليت هاي انسان بر وضعيت جو.5
آلاينده هاي گازي شکل... 5
آئروسلها.8
آيا هوا با کمبود اکسيژن مواجه خواهد شد؟.9
آيا دماي کره زمين افزايش خواهد يافت. 9
آلودگي هوا..11
هواي غير آلوده.. 11
منشاء و ماهيت آلاينده هاي هوا 14
هواي آلوده........ 14
آلودگي هوا..... 15
کربن منوکسيد.... 16
اهميت co ناشي از فعاليت هاي انسان.... 18
شيمي تشکيل co.. 19
غلظت و توزيع . 21
اثرات co روي انسان...... 22
اکسيد هاي نيتروژن. 23
منابع اکسيد هاي نيتروژن..... 24
اکسيد هاي نيتروژن به عنوان آلوده کننده ها.. 26
شيمي تشکيل . 26
چرخه نوري .... 29
اثرات ... 30
کنترل آلودگي ..... 31
اندازه گيري ..... 34
هيدروکربن ها و اکسيدان هاي فتو شيميايي.......
هيدروکربن ها.................................................................................................................................................... 35
منابع هيدروکربن ها....... 38
تشکيل اکسيدانهاي فتوشيميايي.. 40
غلظت هيدروکربن ها و اکسيدان ها فتوشيميايي..42
اکسيدهاي سولفور....... 46
منابع سولفور اکسيدها......... 46
شيمي تشکيل soX..... 49
ذرات معلق....... 51
ترکيب شيميايي ذرات معلق.... 54
اثرات ذرات معلق بر روي مقدار کل اشعه خورشيدي. 58
کنترل انتشار ذرات معلق.......... 59
ذرات معلق آلي...62
آلاينده هاي معدني مختلف... 63
بوها... 66
تاثير روي انسانها..... 67
تاثير روي حيوانات...... 72
ثمر بخشي درختان در تقليل ميزان سرب... 77
اثر درختان روي ساير عوامل آلاينده 78
آلودگي هوا بوسيله ايروسل ها....79
استفاده از گياهان به عنوان بيوانديکاتور...... 83
اثر آلاينده هاي شيميايي هوا روي گياه....89
آلاينده هاي هوا.... 91
علائم قابل رويت.. 95
تيپ هاي کلي صدمات... 99
مرگ سلول ها و نکروتيک شدن برگها..... 100
کلروز و ساير تغيير رنگها100
رشد غيرطبيعي گياهان102
شناخت اثرات مواد آلاينده103
اثرات غير قابل رويت105
1-رشد محصول105
2- اثرات الاينده ها بر روي پروسه هاي بيوشيميائي و فيزيولوژيکي107
بازدهي محصول111
اثرات آلاينده هاي هوا روي جمعيت هاي گياهي وجوامع112
بخش ترجمه114
مقدمه:
ترکيبات جو
هوا مخلوطي از گازهاي مختلف است. گرچه جو زمين ظاهراً به دليل ماهيت گازي شکل خود بي وزن به نظر مي رسد، اما داراي جرمي به مقدار 1014×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي دهد که ازت با 78 درصد، پيکره اصلي جو زمين است، بعد از آن اکسيژن قرار دارد، و ساير گازها فقط يک درصد را شامل مي شوندو جدول گازهاي تشکيل دهنده جو را در يک هواي خشک (بدون بخار آب و آلاينده ها) به صورتهاي حجمي و جرمي نشان مي دهد که معمولاً تقسيم بندي حجمي آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نيز در اين تقسيم بندي دخالت دهيم، اين نسبتها ثابت نخواهد بود زيرا دماي طبقات پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع، درصد حجمي بخارآب در جو تغيير خواهد کرد. گرچه وزن مولکولي بخار آب از وزن ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، با اين وجود بخار آب عمده در لايه هاي پايين جو متمرکز مي باشد. بيشترين مقدار بخار آب در لايه مجاور سطح زمين است و با افزايش ارتفاع، به سرعت از ميزان آن کاسته مي شود. وجود بخار آب در نزديکي سطح زمين: اولاً به دليل وجود اقيانوسهاست که منبع اصلي تأمين آن است؛ و ثانياً سرد بودن لايه هاي فوقاني جو که مانع از نفوذ بخار آب مي شوند.
جالب است بدانيم که مقدار دي اکسيد کربن موجود در جو زمين در طول قرن گذشته افزايش پيدا کرده است. بخشي از اين افزايش به دليل مصرف زياد سوختهاي فسيلي است که نتيجه آن آزاد شدن گاز CO2 است.
علاوه بر ترکيبات دائمي جو که اشاره شد، جو زمين حاوي مواد معلق گوناگون مانند ذرات نمک، گرد و غبار و قطرات بسيار کوچک آب نيز مي باشد که نبايد آنها را جزء ترکيبات گازي جو به حساب آورد. اما نقش اين مواد، بخصوص قطرات کوچک آب را نيز نمي توان نايده گرفت.
جدول1– تركيبات حجمي و جرمي هواي خشك
نوع گاز
درصد حجمي
درصد جرمي
ازت
اكسيژن
آرگون
دي اكسيد كربن
084/78
946/40
934/0
033/0
51/75
15/23
28/1
046/0
 
ارتفاع و ساختار جو
جو زمين، پوشش عظيم گازي شكل است كه اطراف كره زمين قرار گرفته و حتي در سطح آن نيز نفوذ نموده است. هر مقدار از سطح زمين دور شويم از غلظت هوا كاسته مي شود. بطوري كه غلظت هوا در لايه هاي انتهايي آنقدر كم مي شود كه بالاخره بطور غير محسوسي با جو خورشيد در هم مي آميزد. در ابتدا كاهش غلظت هوا بسيار سريع است بطوري كه 50 درصد جرم هوا در ارتفاع كمتر از 5/5كيلومتري سطح زمين قرار دارد و نيمي از آنچه باقي مي ماند نيز در 5/5 كيلومتر دوم متمركز است. به عبارت ديگر سه چهارم جرم هوا در ارتفاع كمتر از 11 كيلومتري سطح زمين پراكنده است. افزايش غلظت هوا در نزديك سطح زمين يكي به دليل جاذبه و ديگري فشاروارده از سطوح بالاتر جو است.
ساختارجو را ميتوان از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داد. يكي از معيارهايي كه بر اساس آن لايه هاي جو طبقه بندي مي شوند دماي هوا است. طبقه بندي حرارتي از نظر تغييرات هوا و اثرات مستقيم گرما بسيار با اهميت مي باشد.
با توجه به محدود بودن اطلاعات ما از خصوصيات جو در لايه هاي فوقاني و به اين دليل كه سطوح بالايي هنوز تحت بررسي و تحقيق مي باشد هيچ گونه تعريف و مشخصه جامعي از ساختار جو در اين قسمت وجود ندارد. در شكل 1 ساختار لايه بندي جو از برخي جنبه هاي فيزيكي نشان داده شده است. پايينترين لايه جو كه در برگيرنده بيشترين جرم هواست و همچنين بزرگترين ويژگي آن كاهش تدريجي دماي هوا نسبت به ارتفاع مي باشد. لايه تروپوسفر نام دارد. بيشترين تغييرات جوي كه كاهش دما نسبت به ارتفاع مهمترين آنهاست، در اين لايه اتفاق مي افتد. ضخامت متوسط لايه تروپوسفر حدود 11 كيلومتر است.
روي لايه تروپوسفر طبقه استراتوسفر قرار دارد كه ضخامت متوسط آن حدود 23 كيلومتر است. در 3 كيلومتر اول استراتوسفر، دماي هوا ثابت است اما در قسمتهايي بالاتر دماي هوا با ارتفاع افزايش مي يابد لايه مزوسفر در بالاي طبقه استراتوسفر واقع شده و به صورتي است كه در آن دماي هوا نسبت به افزايش ارتفاع بطور سريع كاهش پيدا مي كند. ترموسفر انتهاييترين لايه جو مي باشد كه در آن بار ديگر دماي هوا با ارتفاع به سرعت زياد مي شود. اين لايه از ارتفاع تقريبي 80 كيلومتري شروع و تا 190 كيلومتري سطح زمين ادامه دارد. بدين ترتيب جو زمين از نظر حرارتي به چهار لايه متمايز: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، و ترموسفر تقسيم مي شود. مرز بين لايه هاي اول و دوم، تروپوپاز،مرز لايه هاي دوم و سوم استراتوپاز و مرز لايه هاي سوم و چهارم مزوپاز نام گرفته است. مزوپاز محلي است كه پايينترين دما را دارا مي باشد.

تأثير فعاليتهاي انسان بر وضعيت جو
وقتي مي شنويم که مثلاً مردم شهر لوس آنجلس در وضعيت مه دود (Smong) هوا با ماسک ضد گاز در خيابانها ظاهر مي شوند، بايد به خود آئيم که واقعاً چه بلايي بر سر جو زمين آورده ايم.
مواد زايدي که در يک جامعه غير صنعتي دور ريخته مي شود نه تنها آلوده کننده به حساب نمي آيند بلکه اين مواد در اصل بخشي از چرخه عناصر در طبيعت است. اما در جوامع صنعتي، توسعه فرايندهاي انرژي، بيش از نياز شخصي افراد آن جامعه بوده و به دو صورت بر جو زمين تأثير مي گذارد: يکي تغيير در ترکيب گازهاي جو؛ و ديگري تغييردماي جو. از زمان انقلاب صنعتي تاکنون بشر هميشه بيش از توان طبيعت درپاک سازي جو، مواد آلاينده وارد آن کرده است. اثرات آلودگي هوا از چند نظر حائزاهميت است: تأثير اول آن، تغييراتي است که در ترکيب گازهاي جوي ايجاد مي شود و براي سلامتي انسان مضر است؛ دومين تأثير، افزوده شدن ذرات معلق در هوا (Aerosols)؛ و سومين اثر، تغيير دماي جو زمين است.
 
آلاينده هاي گازي شکل
بطوري که در جدول نشان داده شد، دي اکسيد کربن فقط بخش بسيار کوچکي از گازهاي جو را تشکيل مي دهد؛ اما اين مقدار ناچيز، همان طور که مشروحاً خواهيم ديد، اهميت زيادي دارد. CO2 و بخار آب، جذب کننده اصلي انواع طول موجهاي تابشهاي حرارتي هستند که باعث گرم شدن هوا مي شوند. هر چه ميزان CO2 در جو اضافه شود بر دماي هواي کره زمين افزوده مي گردد. کارشناسان هواشناسي بر اين عقيده اند که اگر افزايش CO2 موجب افزايش دماي هوا مي گردد؛ برعکس، افزايش ذرات معلق در هوا با انعکاس و پراکنده کردن تابش خورشيدي باعث سرد شدن جو مي شوند، و لذا تأثير گاز CO2 از اين طريق خنثي مي گردد.
گاز دي اکسيد کربن در اثر سوخت کامل کربن و مواد فسيلي، حاصل مي گردد. گرچه CO2 به مقدار بسيار زيادي توسط وسايل نقليه، صنايع و سوختهاي خانگي توليد مي شود، اما تنفس آن مستقيماً بر سلامتي انسان اثر ندارد، و تنها تأثير آن، گرم شدن جو زمين مي باشد. در شکل 2 تغييرات گاز کربنيک هوا از سال 1860 تا 1970 و پيش بيني روند افزايشي آن تا سال 2000 نشان داده شده است.
مونوکسيدکربن يا گاز CO2 که در اثر سوخت ناقص مواد کربن دار حاصل مي شود بسيار خطرناک و سمي است. با تراکم اين گاز به مقدار 100 قسمت در ميليون به فاصله چند ساعت سلامتي انسان به خطر مي افتد. گازهاي CO2 و اسيد سولفوريک نيز به مقدار کمتري توليد مي شوند، اما اثرات آنها بيشتر و کشنده تر است. هنگام تنفس، وقتي گاز اسيدسولفوريک وارد ريه ها مي شود سلولها به طور دايم از بين مي روند. گاز SH2 که بوي تخم مرغ گنديده مي دهد از ضايعات کارخانجات حاصل شده و سمي بودن آن به مراتب خطرناکتر از ديگر گازها مي باشد. اين گاز موجب اغلب مرگ و ميرها و بيماريهاي ناشي از آلودگي هواست. در فرايندهاي شيميايي جو چندين نوع اکسيد ازت توليد مي شود که خطرناکترين آن اکسيد نيتريک (NO2) است. تابش خورشيد، اکسيد ازت را به ازن که نوعي اکسيژن فعال و سمي است تجزيه مي کند. بعضي از فرايندهاي صنعتي موادي از جمله فلوريد هيدروژن (HF) توليد مي کند. اين ماده شيميايي بسيار خورنده است و با تراكمي كمتر از يك قسمت در بيليون مي تواند خسارات زيادي به گياهان وارد آورد. دي سولفيد كربن نوع ديگري از گازهاي سمي است كه در صنايع كاغذسازي به مقدار زياد توليد مي شود.
علاوه بر گازهاي معدني مذكور، تركيباتي از نوع گازهاي آلي و فرار كه بسيار سمي هستند نيز وارد جو مي گردد. اين گازها عبارتنداز: اتيلين، فورمالدئيد و تعدادي گازهاي حلال. اتيلين، هيدروكربن مهمي است كه در دود اتومبيلها، اتوبوسها و كاميونها وجود دارد. تراكم اين گازها به مقدار يك قسمت در بيليون به اغلب گياهان زراعتي صدمه مي زند. فورمالدئيد، ماده شيميايي از انواع گازهاي آلوده كننده است. اين ماده تركيبي تحريك كننده دودي شكل بوده كه در محل سوزانيدن زباله ها توليد مي شود. حلالهاي آلي در هواي نواحي صنعتي به وفور يافته مي شود كه اثرات آنها، از تحريكات ساده تا مسموميتهاي شديد مي باشد.
هنوز به خوبي اثرات واقعي گازهاي راديواكتيو روشن نشده و خطرات حاصله چه به لحاظ توارثي و چه به لحاظ پزشكي قابل توجه و تحت بررسي است.
 
آئروسلها
هر چند بيشتر آئروسلها و ذرات معلق در هوا منشا طبيعي داشته و حاصل انفجارهاي آتشفشانها ، گردو خاك حاصل از باد و يا ذرات نمك مي باشند، با وجود اين مقدار زيادي از مواد معلق همان طور كه گفته شد، توسط انسان و فعاليتهاي صنعتي وارد جو مي شود. صرف نظر از اين كه ذرات مزبور چگونه توليد و در فضا پراكنده شده باشند. نقش مهمي در تغيير اب و هواي كره زمين دارند از حالت کلي دواثر متضاد مواد ملق در هوا ، اين است كه با انعكاس پرتوهاي خورشيدي به خارج از جو باعث سرد شدن زمين مي شوند، و يا ممكن است با جذب انرژي خورشيد، موجب گرم شدن هواي كره زمين گردند.
در حال حاضر ما شاهد افزايش مقدار آئروسلها در مناطق شهري هستيم ، ولي هنوز دلايلي كه نشان دهد ذرات فوق در مقياس جهاني تاثير دارند به دست نيامده است. با اين وجود بااطمينان مي توان انظار داشت كه با گسترش شهرها باز هم به مقدار ذرات معلق در هوا اضافه شود و اثرات جدي آن در زندگي بشر و تغيير آب و هواي زمين مشهود گردد.
هر چند نقش انسان در آلوده كرده جو موثر است، اما طبيعت نيز گاهي اوقات با وارونگي دما نسبت به ارتفاع در تشديد موضوع دخالت دارد. زيرا هنگامي كه اين حالت اتفاق مي افتد، هواي سرد و آلوده به دليل سنگيني بيشتر در سطوح پايين، و هواي گرم در ارتفاع بالا قرار مي گيرد ولذا جو حالت پايدار به خود گرفته و امكان مخلوط شدن و تهويه هوا وجود ندارد.
كربن منوكسيد carbon MoNoxide
كربن منوكسيد يكي از فراوانترين و گسترده ترين آلوده كننده ها است كه در اتمسفر پايين يافت مي شود كربن منوكسيد گازي است كه در تمام دماهاي بالاتر از نقطه جوشش (192- درجه سانتيگراد) بي رنگ بي بو و بي مزه است. چگالي آن 5/96 درصد هوا است و به طور قابل ملاحظه اي غير قابل حل در آب مي باشد. اين گاز قابل اشتعال است و با شعله آبي مي سوزد.
1-2 منابع co
منابع طبيعي و مصنوعي (انساني) هر دو در تشكيل co اتمسفر سهيم هستند. وجود co در اگزوز اتومبيلها و ساير مواد زائد كه نتيجه سوخت ضعيف و ناقص مي باشد، كاملا شناخته شده است، اثرات محيطي co از اين منابع و ساير منابع مصنوعي مورد مطالعه قرار گرفته است. تشخيص اهميت نقشي كه به وسيله منابع طبيعي co ايفا مي گردد اخيرا صورت گرفته است. اولن بار در سال 1949 مشخص گرديد كه co سازنده بخش بسيار كوچكي از اتمسفر است. اين تشخيص زماني بود كه خطوط جذبي در سيستم طيف خورشيدي كشف شد. در نهايت اين مشاهدات به تحقيقات مختصري در مورد منابع طبيعي co قبل از 1972 انجاميد، ابتدا تصور مي شد كه سهم اين منابع در مقايسه با نتايجي كه از فعاليتهاي انسان (مصنوعي) به دست آمده بسيارجزئي است. ولي مطالعات بعد از 1972 خلاف اين مسئله رانشان داد. منابع طبيعي درتوليد co نسبت به منابع مصنوعي سهم بيشتري دارند، همانطور كه در شكل 3 نشان داده شده است.
 
 
 
 
 
 
تقريبا 10 برابر co وارد اتمسفر مي شود از منابع طبيعي است. متان منبع بيش از 77 درصد co اتمسفري طبيعي است و معلوم شده است كه در نتيجه تجزيه مواد آلي فرورفته در باتلاق ها كشترازهاي برنج و مناطق گرمسيري جهان تجزيه مواد آلي فرورفته در باتلاق ها، كشترازهاي برنج و مناطق گرمسيري جهان حاصل مي شود. انتشار جهاني متان به مقدار حداقل 1.6 بيليون تن در سال تخمين زده شده است. مسلم است كه متان اتمسفري با راديكالهاي هيدروكسيل(OH) يا اكسيژن اتمي(O) براي تشكيل راديكال هاي متيل(CH3) عمل مي كند. واكنش هاي عبارتند از:
CH4+OHèH2O+CH3
CH4+OèOH+CH3
رابطه بالا بيشتر انجام مي شود، اما هر دو وظيفه يكساني بعهده دارند كه عبارتند از ويراني دائمي CH4 اتمسفري.
CH3 راديكالي توليد شده بيشتر براي توليد CO نهائي عمل مي كند.
راديكال هاي هيدروكسيل و اكسيژن محتاج اكسايش اوليه CH4 هستند و طبق واكنش هاي زيرحاصل مي شوند:
نورخورشيد
O3èO2+O
O+H20èOH+OH
بنابر اين منبع اصلي co اتمسفري مرحله اي است كه CO در اتمسفر توليد مي گردد نسبت به مرحله ايكه در اتمسفر پخش مي شود.
اقيانوسها دومين منبع توليد co اتمسفري مي باشند از انجا كه سطح آبها در تماس با اتمسفر مي باشند انتظار مي رود كه شامل co حل شده و جذب شده از اتمسفر باشند. هر چند كه عملا مقدار co حل شده دراقيانوس ها از 10 تا 40 برابر بيش از مقداري است كه ازچنين جذبي انتظار مي رود. گياهان پست دريائي و ساير منابع بيولوژيكي سهم قابل ملاحظه اي در توليد co موجود در آبها را دارند اين co متعاقبا در اتمسفر آزاد مي شود. اين يك باور غلط عمومي است كه تقريبا هر چيز موجود در اتمسفر زمين به جز نيتروژن، اكسيژن و مقدار كمي از گازهاي نادر در نتيجه فعاليت هاي بشري به وجود مي آيد.
اهميت CO ناشي از فعاليهاي انسان (منابع مصنوعي)
عليرغم سهم كوچك اين منابع در مقام مقايسه با انتشار جهاني CO (9.4 درصد از کل) تاثير منابع مصنوعي نيز نبايد ناديده گرفته شود. اطلاعات قبلي نمي توانند توجيه كننده اين واقعيت مهم باشند كه منابع طبيعي CO در سراسر جهان پخش شده اند در حالي كه منابع مصنوعي در مناطق بسيار كوچك متمركز شده اند. براي مثال 95 تا 98 درصد از CO اتمسفري در يك منطقه شهري ناشي از فعاليتهاي انساني حاصل مي شود. اين مقادير CO بطور معمول 50 تا 100 برابر از مقادير مشخص جهاني( 0.1 تا 0.5 PPM) بالاتر است. اثر نابع مصنوعي در مشكلات آلودگي هوا به طور مقدماتي محصول دو خاصيت موقعيت و سرعت بالاي انتشار هستند بنابر اين باقيمانده بحث آلودگي CO روي منابع مصنوعي متمركز خواهد بود.
 
شيمي تشكيل CO
تشكيل CO از منابع مصنوعي در فضا از يكي از فرايندهاي شيميائي زير ناشي مي گردد.
1- سوخت ناقص كربن يا محصولات حاوي كربن- زماني كه اكسيژن كافي جهت سوخت وجود نداشته باشد به وقوع مي پيوندد و به جاي كربن دي اكسيد(co2) توليد مي گردد.
2- يك واكنش در حرارت بالا، بين CO2 و مواد حاوي كربن صورت مي پذيرد.
3- در حرارت بالا CO2به co و o تجزيه مي گردد.
مطالعات جزئيات اين فرايندها نقش آلودگي كربن منواكسيد را مشخص مي نمايد.
فرايند1- تشكيل اكسيدهاي كربن، وقتي كه كربن و اكسيژن خالص با هم تركيب مي گردند‏ ، فرايند ساده ايست. نظير سوختن مواد حاوي كربن در هوا كه شامل يك سري فعل و انفعالات مي گردد. عليرغم پيچيدگي پاره اي اصول كلي در خصوص اين واكنش ها شناخته شده، به عبارت ساده سوختن كربن در مواد سوختي به شكل مراحل زير انجام مي گيرد.
2c+o2è2co
2co+o2è2co2
واكنش اول تقريبا ده بار سريعتي از دومي انجام مي شود. بنابر اين co در فعل وانفعال سوختن يك واسطه است و اگر O2 به اندازه كافي موجود نباشد به صورت محصول نهائي ظاهر خواهد شد. Co همچنين مي تواند در به عنوان محصول نهائي ظاهر گردد. اگر مواد سوختي و هوا به خوبي مخلوط نشده باشند مخلوط ناقص موجب مي گردد كه در مناطقي از اختلاط هوا و مواد سوختي اكسيژن كافي وجود نداشته باشد. رابطه توليد co و وجود اكسيژن در شكل 4 نشان داده شده كه در آن توليد co در سه موتور احتراق داخلي در مقابل نسبت هوا به مواد سوختي ترسيم گرديده است. تاثير كمبود اكسيژن در توليد co كاملا مشهود است.
 
 
 
 
 
 
 
فرآيند2: واكنش مورد نظر در اين فرآيند به صورت زير مي باشد.
Co2+cè2co
اين واكنش به آساني در حرارتهاي بالا، كه معمولا در بسياري از تجهيزات صنعتي ماند كوره ها وجود دارند انجام مي گيرد.
Co توليد شده از اين طريق در پاره اي موارد لازم و سودمند مي باشد مثل كوره ها كه به عنوان احيا كننده در توليد آهن از سنگ اكسيد آهن عمل مي كند. ولي بخشي از co ممكن است وارد اتمسفر شود و موجب آلودگي گردد.
فرآيند 3: تحت شرائط خاصي واكنشي كه در آن اكسيژن كافي براي سوختن كامل نيز وجود داشته باشد هنوز ممكن است به عنوان منبعي براي توليد co عمل كند. اين به علت حرارت بالاي ناشي از تجزيه co2 به oو coمي باشد.
در اين وضعيت در حرارت بالا كربن دي اكسيد و co درحال تعادل وجود خواهند داشت. طبق فرمول:
حرارت بالاتر به توليد co و o كمك مي كند. براي مثال در حرارت 1745 درجه سانتيگراد يك درصد co2 به o و coتجزيه خواهد شد و در حرارت 1940 درجه سانتيگراد 5% آن تجزيه مي گردد. اگر يك مخلوط در حال تعادل در حرارت بالا به طور ناگهاني سرد شود، co موجود در مخلوط سرد شده باقي مي ماند.
 
غلظت و توزيع co:
از آنجا كه اتومبيل به تنهايي توليد كننده بزرگترين منبع آلودگي co مي باشد(6/65%) مناطق پرجمعيت شهري غلظت بالايي از co را نشان مي دهند. در چنين مناطقي غلظت co بستگي به وضعيت فعاليتهاي روزانه جمعيت دارد.
غلظت روزانه co بستگي كامل به ميزان ترافيك دارد.
بالاترين ميزان تراكم در محلهايي ديده مي شود كه بار سنگين ترافيك دارند و وضعيت روزانه جز در آخر هفته ها تفاوت چنداني با هم ندارند. تراكم در زوهاي هفته بالاتر از روز جمعه مي باشد.
غلظت هوا از co در هر منطقه با سرعت ورود آن به اتمسفر سرعت پراكندگي و از بين رفتن آن مشخص مي گردد. در مناطق شهري سرعت از بين رفتن خيلي پائين تر است لذا سرعت پراكندگي مستقيما به جهت سرعت باد تلاطم هوا و پايداري اتمسفر مربوط مي گردد. شهرهاي بزرگ اگر چه تلاطم به وسيله حركت اتومبيلها و جريان هوا در بالا و اطراف ساختمانها ايجاد مي گردد. ولي به طور موضعي دوره هاي طولاني از سكون هوا پيش مي آيد. كه منجر به پراكندگي ناكافي و نتيجتا افزايش تراكم coدر هواي خواهد شد.
اثرات co روي انسان:
مسلم است كه اگر شخص در معرض coبا غلظت زياد قرار بگيرد خواهد مرد ولي تاثير co باميزان كم (100ppm و يا كمتر) اخيرا كشف شده است. اين حد غلظت از آن نظر اهيمت دارد كه معمولا ميزان co در هواي آلوده از 100ppm كمتر مي باشد. كربن منوكسيد از آن نظر خطرناك است كه قادر است با هموگلوبين خون تركيب گردد. هموگلوبين معمولا به عنوان انتقال دهنده در خون عمل مي كند و اكسيژن را به شكل o2Hb اكسي هموگلوبين از ششها به سلولهاي بدن و co2 را از سلولها به ششها مي رساند (به شكل co2Hb) علاوه بر اين هموگلوبين مي تواند تركيبي با co به شكل (coHb) به وجود آورد. هنگامي كه چنين تركيبي ايجاد مي شود قدرت خون جهت انتقال اكسيژن كم مي شود. ميل تركيبي co با هموگلوبين 200 بار بيشتراز o2 است. در نتيجه اگر هر دو امكان وجود داشته باشد coHb بيشتر از Hbo2 تشكيل خواهد شد. اثرات co بر روي سلامتي موجودات عموما از نسبت در صد coHb در خون تعيين مي شود. هنگاميكه غلظت coHb پايين تر از دو درصد باشد اثر چنداني بر روي سلامتي ندارد.
پاره اي از شواهد گواه بر آنست كه غلظت coHb به ميزان دو تا پنج درصد تاثير مخربي بر سلامتي دارد. شواهد مسلمي وجود دارد دال بر آنكه اشخاصي كه مبتلا به امراض قلبي كرونرو آسم هستند مخصوصا در مقابل coHb باميزان بيشتر از 5% آسيب پذير مي باشند.
سطح coHb خون 1%
توضيح اثرات
كمتر از 1
اثر مخصوصي مشاهده نشده
1 تا 2
اثرات رفتاري كمي مشاهده مي شود
2 تا 5
اثر بر روي سيستم مركزي عصبي، بينايي،‌علائم رواني
بيشتراز 5
اختلال بر روي اندامهاي بدن ظاهر مي گردد.
10 تا 80
سردرد، خستگي، خواب آلودگي، اختلال تنفسي، كوما و مرگ
 
اكسيدهاي نيتروژن
هشت نوع متفاوت اكسيد ازت شناخته شده اند. ولي معمولا فقط سه نوع آنهادر اتمسفر يافت مي شوند.اين سه نوع عبارت از: نيتروس اكسيد N2o نيتريك اكسيد NO نيتروژن دي اكسيد NO2 است.
نيتروس اكسيد، گازي بيرنگ، غير قابل اشتعال وغير سمي بامزه و بوي نسبتا خوب است.
نتريك اكسيد نيز، بي رنگ و غير قابل اشتعال ولي بي بو و سمي است.
نيتروژن دي اكسيد، گازي است با رنگ قرمز- قهوه اي غير قابل اشتعال وبي بوي شديدا خفقان زا مشخص مي شود.
منابع اكسيدهاي نيتروژن
منابع طبيعي و مصنوعي هر دو مسئول توليد آنها هستند. انتشار اين منابع طبق اصول و برآوردهاي جهاني همان الگوئي را كه قبلا براي كربن منواكسيدذكر شد دنبال مي كند. عمدتا منابع طبيعي از منابع مصنوعي در اين مورد سهم بيشتري دارند. درصد انتشار از منابع طبيعي و منابع مصنوعي مشخصا در اين سه نوع اكسيد متفاوت است. NO اتمسفري به وسيله هر دو منبع طبيعي (80%) و مصنوعي (20%) توليد مي شود در حالي كه تقريبا تمام N2O منتشر شده در اتمسفر از يك منبع مصنوعي به وجود مي آيد. عمل تخمير به وسيله باكتريها در خاك به منظور تجزيه تركيبات تشكيل دهنده ازت منبع عمده N2O را تشكيل مي دهد. مكانيسم دقيق شيميائي اين فرآيند هنوز قطعا مشخص نشده است. ولي تاثير زيادي در انتشار سالانه كه 592 ميليون تن N2O برآورد شده است دارد. عمل تخمير باكتريها همچنين مسئول يك توليد تخميني سالانه 430 ميليون تن NO مي باشد. اشعه هاي نوري باعث مي شوند كه ازت و اكسيژن اتمسفر به روشهاي گوناگوني تركيب شوند. NO.N2o,No2 مقدار كلي اكسيدهاي ازت توليد شده ناچيز است. احتراق منبع اصلي توليد مصنوعي اكسيد نيتروژن است در طي احتراق با دماي بالا ازت و اكسيژن هوا واكنش نشان مي دهند كه هم NO و NO2 را تشكيل مي دهند. مقدار نسبي NO و NO2توليد شده به دماي احتراق و به نسبت ازت به اكسيژن موجود بستگي دارد. به هر حال NO2اغلب به كمترين مقدار تشكيل مي شود. بر طبق اصول جهاني فرآيندهاي احتراق 106 ميليون تن در سال اكسيد نيتروژن برآورد شده را كه مانند NO محاسبه گرديده است منتشر مي سازد. اين مقدار در حدود 35 درصد پايين تر از 163 ميليون تن به دست آمده بر اساس NO2 است. غالبا به صورت NO2مورد استفاده قرار مي گيرند زيرا كه NO هنگامي كه در اتمسفر است به NO2­ تبديل مي شود. شكل 5 مقدار نسبي انتشار اكسيد نيتروژن را از منابع مختلف نشان مي دهد. درصدهاي استفاده شده بر اساس حجم كل اكسيدهاي نيتروژن انتشار يافته هستند. بنابر اين 43% NO2­ يعني كه هر 100 حجم از اكسيدهاي نيتروژن توليد شده بر اساس مقياس هاي جهاني 43 حجم از NO2­ را در بر دارند.
فرض بر اين بود كه تمام اكسيدهاي نيتروژن از منابع سوختي، احتراق به شكل NO دارند. از قراين موجود چنين بر مي آيد كه تقريبا 9 برابر اكسيد ازت از منابع طبيعي و نه از منابع مصنوعي وارد اتمسفر مي شود. يك چنين موقعيت مشابهي در موردي كه قبلا براي CO ذكر كرديم وجود دارد. منابع طبيعي در كل دنيا گسترده هستند. در حالي كه منابع مصنوعي در فضاهاي كوچكي متمركز مي شوند.
 
اكسيدهاي نيتروژن به عنوان آلوده كنندهها:
آلودگي اكسيد نيتروژن هوا عليرغم حضور مقادير N2o در اتمسفر معمولا برحسب No2 , NO در نظر گرفته مي شود. دلايل چنين عملي عبارتند از:
1- NO و NO2 سمي هستند، در حاليكه N2O چنين نيست.
2- NO و NO2 در واكنش هاي فتوشيميائي اتمسفر سهيم هستند وليN2O نيست.
3- NO و NO2 ­ منابع عمده مصنوعي دارند در حالي كه N2O ندارد. علامت Nox اغلب مجموعه اي براي NO و NO2 دخيل در آلودگي هوا به كار مي رود.
شيمي تشكيل Nox
تقريبا تمام NO و NO2ناشي از منابع مصنوعي توسط اكسايش اتمسفري ازت در طي احتراق در دماي بالا توليد مي شوند. ازت و اكسيژن هوا NO را به وجود مي آورند. واكنتش هاي بعدي NO با اكسيژن بيشتر NO2 مي دهد. رابطه هايي كه اين واكنش ها را نشان مي دهند عبارتند از:
2NO+O2èNO2
N2+O2è2NO
هوا تقريبا از 78% ازت و 21 % حجمي اكسيژن تشكيل شده است. در دماي معمولي اين دو گاز تمايل خيلي كمي به واكنش با يكديگر دارند زيرا واكنش دومي بي نهايت گرماگير است. انرژي مطلوب فقط دردماهاي بالا مثل حرارتهايي كه توسط فرآيندهاي احتراق توليد مي شوند قابل دسترس است. حتي در اين دماها فقط مقدار كمي No توليد مي شود ولي اين مقدار از لحاظ تغليظ آلودگي هوا داراي اهميت است. جدول پايين حاوي داده هائي است كه دماي وابسته به واكنش اولي و سرعتي را كه برحسب آن واكنش دنبال مي شود نشان مي دهد. اين داده ها براي مخلطو گازهائي است كه حاوي 75% N2 و 3% O2 مي باشد كه مي توانند در دماي مشخص شده به تعادل برسند. اين مخلوط ازت –اكسيژن شرايط واكنش را در فرآيند احتراق آماده مي سازد زيرا عمده اكسيژن موجود در هوا با مواد تحت واكنش احتراق در يكجا قرار مي گيرد.
در طي احتراق گازهاي در حال واكنش براي يك مدت خيلي كوتاهي در دماي شعله هستند. از اين رو اگر قرار است مقادير زيادي No توليد شود سرعت واكنش بايد زياد باشد. بر طبق جدول پايين سرعت واكنش انطوركه توسط زمان لازم براي تشكيل 500PPMNO اندازه گيري شده است در دماهاي پايين 1700 درجه سانتيگراد بطور نسبي پائين است ولي در دماهاي بالاتر به سرعت افزايش مي يابد. بنابر اين زمان اقامت گازها در منطقه احتراق و همچنين دماي شعله مقدار NO را كه عملا تشكيل مي گردند مشخص مي سازد.
اگر مايعات دفعي احتراق همين كه خارج مي شوند به آرامي سرد شوند NO به O2 ,N2 بر ميگردد. در هر حال در اغلب وسايل احتراقي بخش عمده اي از انرژي حرارتي توليدات گاز سريعا بكار مفيد بر گردانده مي شوند و گازها سريعا سرد ميگردند. تحت چين شرايطي NO در دماي پايين تر خروجي باقي مي ماند چرا كه فرصت تجزيه شدن را ندارد. واكنش NO با اكسيژن براي تشكيل تحت شرايط احتراق صورت نمي گيرد.
درجه حرارت (سانتيگراد)
غلظت No در معادله ppm
زمان براي تشكيل 500PPM از NO
27
527
1316
1538
1760
1980
10-10*1/1
77/0
550
1380
2600
4150
-
-
+1370
162
1/1
117/0
 
جائي كه CO فورا واكنش مي دهد تا co2 را تشكيل دهد. دليل اين موضوع پايداري NO2 در دماهاي بالاست. در دماي 150 درجه سانتيگراد NO2 شروع به تجزيه شدن به NO و O2 و در دماي 600 درجه سانتيگراد به طور كامل تجزيه مي شود. نتيجتا مقدار بسيار كمي NO2 در مخلوط گازي در دماي احتراق يافت مي شود. هنگام ترك منطقه احتراق NO شامل مايعات دفعي در مخلوط شدن با هوا به سرعت سرد مي گردد. هنگامي كه دما به زير 600 درجه سانتيگراد مي رسد NO2 تشكيل مي شود كه مقدارآن بسيار اندك است زيرا كه سرعت واكنش در دماهاي پايين تر خيلي آهسته است. بنابر اين عمده NOX منتشر شده بيشتر به شكل NO است تا 2NO درست مخالف موقعيت اكسيد كربن جائي كه CO2 در بيشترين مقدار توليد مي شود. در حدود 10% از NOX از كارخانجات توليد نيرو و فقط 2 تا 3 درصد NOX از اتومبيل ها به شكل NO توليد مي شوند. جدول زمان مطلوب براي اكسايش NO به NO2 از طريق واكنش 2 در دماي 200 درجه سانتيگراد را نشان مي دهد. زمان براي دست يافتن به تبديلات 25% و 90% داده شده است. به وابستگي سرعت واكنش به غلظت NO توجه كنيد. گرچه غلظت NO ممكن است از 3000PPM بالاتر در منطقه احتراق باشد اين غلظت دراثر رقيق شدن گازهاي احتراقي توسط هوا به سرعت كاهش مي يابد.
غلظت NO
PPM
زمان اكسايش
25%
50%
90%
10000
1000
100
10
1
4/8ثانيه
4/1 دقيقه
14 دقيقه
3/2 ساعت
24 ساعت
24 ثانيه
4 دقيقه
40دقيقه
7 ساعت
72 ساعت
6/3 دقيقه
36 دقيقه
6 ساعت
63 ساعت
648 ساعت
بنابر اين آخرين خط جدول سرعت حقيقي واكنشها را به طور تقريبي نشان مي دهد.
 
چرخه نوري NO2
در اتمسفر NO2 , NO هر دو درگير يكسري واكنشهاي فتوشيميائي كه به طور طبيعي اتفاق مي افتد و منجر به افزايش در غلظتNO2 و كاهش در غلظت NO مي شود. اين واكنشها كه مجتما بهعنوان چرخه نوري NO2 شناخته شده اند يك نتيجه مستقيم از يك عمل متقابل بين نور خورشيد و NO2 مي باشند. مراحل اين چرخه كه در شكل نشان داده شده اند عبارتند از:
1- NO2 انرژي را به شكل نور ماوراي بنفش از خورشيد جذب مي كند.
2- انرژي جذب شده مولكولهاي NO2 را به مولكول هاي NO و اتم هاي اكسيژن مي شكند. اكسيژن اتمي توليد شده بسيار فعال است.
3- اتم هاي اكسيژن اتمي با اكسيژن اتمسفري واكنش نشان مي دهند تا ازون يك آلوده كننده فرعي را توليد كنند.
4- ازون با NO واكنش مي دهد تا NO2 و O2 بدهد و چرخه كامل مي شود.
اثر ويژه اين چرخه گردش سريع NO2 است واگر براي واكنش دهندگان رقابت كننده در اتمسفر اين چنين نبود، اين چرخه هيچ اثر ويژه اي نداشت.
غلظتهاي محدود NO2 و No تا زماني كه O3 , NO در كميت هاي مساوي تشكيل و نابود شوند تغيير نخواند يافت.
 
واكنش هاي رقابتي ئيدروكربن ها را غالبا از همان منابع NOX منتشر مي شوند درگير مي سازد. ئيدروكربن ها طوري با يكديگر واكنش مي دهند كه چرخه نامتعادل مي شوند و تبديل NO به NO2 سريعتر از تفكيك NO2 به O,NO است. اين اثر همچنين منجر به ساخته شدن مواد ديگري كه مجموعا به عنوان اكسيدانها شناخته شده اند مي گردد.
 
8-3- اثرات NOx بر روي اجسام:
زمينه مطالعه و تحقيقات آزمايشگاهي اكسيدهاي نيتروژن (NOx) و محصولات واكنش آنها (نيترات) را به طور موفقيت آميزي به مشكلات مربوط به رنگهاي نساجي، تارهاي نساجي و آلياژهاي نيكل – برنج مربوط ساخته است. بعضي از رنگهاي نساجي وقتي كه در معرض NOx قرار بگيرند رنگ مي بازند. اين رنگ هاي شامل آنهايي كه در استات ريون، پنبه و ويسكوزريون استفاده مي شوند، مي گردد. مشكل رنگ زدايي پنبه، در نيمه سال 1950 روشن گرديد. هنگامي كه خانم هاي خانه دار از رنگ زدايي پارچه هاي ابريشمي زماني كه آن پارچه ها با خشك كن هاي گازسوز خانگي خشك مي شدند، شكايت كردند. اين رنگ زدايي به اكسيدهاي نيتروژني كه در طي احتراق گاز طبيعي كه براي گرم كردن خشك كن ها استفاده مي شد، مربوط دانسته شد. سطح NOx در چنين خشك کن هايي بين ppm 6/0 تا 2/0 تشخيص داده شد. سطوح بالاي نيترات هاي ذره اي باعث ايجاد عارضه فشردگي در فنرهاي سيمي نيكل – برنجي در دستگاههاي تقويت كننده اي كه توسط شركتهاي تلفن استفاده مي شوند گرديده است. معلوم شد كه غلظت هاي بالاي نيتراتي در گرد و غبار هوائي كه در مجاورت محل هاي ترك برداشته جمع شده، اين عوارض را توليد كردند.
 
9-3- كنترل آلودگي NOx:
پيشرفت روش هاي كنترل اكسيدهاي نيتروژن نسبت به ساير آلوده كننده هاي عمده اتمسفري كمتر بوده است. بسياري از مشكلات به متغيرهاي مربوط به فرايندهاي احتراق بستگي دارند. فرايندهايي كه مسئول بيشتر انتشارات NOx هستند. اين متغيرها شامل اين موارد مي شوند:
1- تنوع انواع گوناگون سوخت مصرف شده.
2- تنوع در تدابير مختلف احتراق استفاده شده.
3- دماهاي شعله اي متفاوتي كه بدست مي آيد.
4- آلوده كننده هاي متفاوت ديگري كه در توليدات احتراقي به وجود مي آيند.
به علت فعل و انفعالات بين اين متغيرها، محتمل به نظر نمي رسد كه يك روش ساده تنها براي كنترل عمومي NOx كافي باشد. براي مثال روشي كه هم اكنون براي استعمال در كنترل NOx در حال پيشرفت است استفاده از ديگ هاي بخار با سوخت نفت مي باشد كه به نظر اميد بخش مي رسد. همين روش وقتي كه براي ديگ هاي بخار با سوخت زغال سنگ مورد استفاده قرار مي گيرد، نقص هاي زيادي را نشان مي دهد. روش ديگري كه براي رفع NOx از گازهاي دفعي استفاده مي شود، در صورتي كه SO2 نيز وجود داشته باشد عملي است ولي در عدم حضورآن عملي نمي گردد. زغال سنگ در حال سوختن so2 توليد مي كند. در صورتي كه گازوئيل در حال سوختن آن را توليد نمي كند. دو روش عمومي براي كنترل انتشارات NOx وجود دارد:
1- اصلاحات منابع براي كاهش مقدار NOx توليد شده،
2- رفع NOx از گازهاي دفعي قبل از آزادسازي آنها در اتمسفر.
اغلب روشهاي كنترل مورد استفاده كه در اصلاحات منابع استفاده مي شوند، به ويژه شرايط احتراقي هستند. غلظت NOx در گازهاي دفعي به شدت به دماي احتراق و غير قابل دسترسي به اكسيژن در ماكزيمم بستگي دارد. كاهش در هر دو عامل باعث كاهش در سطوح NOx مي گردد، و اين تأثيرات فزاينده هستند. براي كنترل انتشارات NOx از 1975 به بعد اتومبيل هاي متحده با چرخش مجدد گازهاي دفعي (EGR) كامل گرديدند.
در اين روش يك گاز بي اثر (غير قابل احتراق) براي رقيق كردن مخلوط هواي سوخت در حال سوختن در موتور استفاده قرار مي گيرد. اين رقيق كردن ماكزيمم دماي احتراق را پايين مي آورد و غلظت اكسيژن را در مخلوط در حال سوختن كاهش مي دهد. قسمتي از گاز دفعي برگردانيده شده به وسيله يك سرپوش تنظيم مي شود و معمولاً در حد دامنه 15 تا 22 درصد از حجم مخلوط هواي سوختي پايين مي آيد. استفاده از احتراق دو مرحله اي محقق گرديده كه يك روش موثر جديد براي كاهش توليد NO در ماشين هاي جديد الكتريكي مولد نيرو مي باشد. در مرحله اول احتراق، سوخت در دماي نسبتاً بالا با حضور مقدار زير استوكيومتري هوا سوخته مي شود. فقط 95 تا 90 درصد از مقدار لازم براي احتراق كامل مورد نياز است. تشكيل NO توسط فقدان هواي اضافه محدود مي گردد.در مرحله دوم، احتراق سوخت در يك دماي نسبتاً پايين صورت مي گيرد كه همچنين تشكيل NO را محدود مي سازد. كنترل كاتالتيك انتشارات NOx از اتومبيل ها روشي است كه فعالانه تحت بررسي است. رفع NO مستلزم كاهش O2 و N2 است در حالي كه رفع CO و ئيدروكربن ها مستلزم اكسايش CO2 و H2O است. بنابراين يك سيستم كاتاليزور دو گانه لازم است. در سيستم هايي كه هم اكنون تحت مطالعه هستند گازهاي دفعي ابتدا از يك كاتاليزور كاهنده عبور داده مي شوند. جائي كه NO با ئيدروكربنها واكنش نشان مي دهند تا N2 و H2O تشكيل گردند. (هم چنين در اگزوز) مقداري آمونياك (NH3) نيز در اين مرحله از عمل تشكيل مي شود.
هوا بعداً تزريق مي گردد و مخلوط از يك كاتاليزور اكسيدي عبور داده مي شود جايي كه آلوده كننده هاي باقي مانده به H2O و CO2 اكسيد مي شوند. مقدار اضافي هوا قبل از مرحله آخر اكسايش باعث مشكلاتي چند مي گردد. زيرا كه هر آمونياك تشكيل شده در مرحله كاهش به وسيله كاتاليزور اكسيدي مجدداً به NO2 اكسيد مي شود. كاتاليزورهاي كاهنده، شامل فلز روتانيم يا نمك هاي مربوطه، تحت بررسي قرار دارند چرا كه آنها NOx را به ميزان بسيار كمي به NH3 تبديل مي كنند. كاتاليزور مسي – نيكلي كه به عنوان كاتاليزورهاي كاهنده موثر شناخته شده اند.
 
10-3- اندازه گيري NOx
براي تعيين غلظت گاز NO2 از روش كالريمتري استفاده مي شود، (روش رنگ سنجي) گاز NO2 را با محلول اسيدي سولفانيليك اسيد و محلول يك نرمال N– (1- نفتيل) – اتيلن دي آمين هيدروكلريد مخلوط مي كنند. رنگ صورتي توليد مي شود كه داراي جذب ماكزيممي در nm-550 نانومتر است. با استفاده از روش اسپكروسكپي مي توان غلظت گاز NO2 را تعيين نمود. در صورت وجود NO مي توان نمونه را با عبور از محلول اسيدي پرمنگنات و تبديل به NO2 كامل نمود. اين روش نسبتاً ساده مي باشد ولي غلظت گاز NO به دست آمده دقيق نمي باشد. در اين روش گاز ازنNO مي توانند نا مطلوب داشته باشند با اين روش مي توان غلظت گاز NO2 را از ppm5 تا چند ppb (قسمت در بيليون) تعيين نمود.
هيدروكربن ها و اكسيدهاي فتوشيميايي دو مقوله جدا، ولي مربوط به هم از تركيبات آلوده كننده هستند. هيدروكربن ها آلوده كننده هاي عمده، هستند. چون كه آنها مستقيماً به داخل هوا فرستاده مي شوند. اكسيدان هاي فتوشيميايي آلوده كننده هاي فرعي مي باشند که منشاء آنها در اتمسفر از واکنش هايي است که به آلودکننده هاي عمده مربوط مي شود.. هر دو گروه با همديگر مورد بحث قرار مي گيرند. چرا كه اغلب اكسيدان هاي فتوشيميايي از واكنش هايي كه در آن هيدروكربن ها مستقيماً يا غير مستقيم دخالت دارند، منشا مي گيرند. هر تخميني از اثرات آلودگي هيدروكربن اتمسفري بايد عوامل مهم بوجود آمده توسط اكسيدانهاي فتوشيميايي را شامل شود. در حقيقت تصور مي شود كه اغلب اثرات اصل آلودگي هيدروكربن به وسيله تركيبات ناشي شده از واكنش اتمسفري هيدروكربن ها به وجود مي آيند.
 
1-4- هيدروكربن ها:
اين تركيبات از عناصر هيدروژن و كربن تشكيل يافته اند. دقيقاً وجود دهها هزار تركيب از چنين تركيباتي شناخته شده اند. آنها در هر سه حالت فيزيكي (گاز، مايع، جامد) در دماي معمولي يافت مي شوند. خصوصيات حالت فيزيكي هر يك از آنها به ساختمان مولكولي و به خصوص به تعداد اتم هاي كربني كه اين مولكول ها را مي سازند بستگي دارد. اين مولكول ها كه شامل يك تا چهار اتم كربن مي شوند و در دماي معمولي به صورت گاز هستند در حالي كه آنهائي كه پنج يا بيشتر اتم كربن دارند مايع يا جامد هستند. به طور كلي تمايل به حالت جامد يا افزايش تعداد اتم هاي كربن افزايش مي يابد.
هيدروكربن هايي كه مهمترين عامل آلودگي هوا هستند در دماي معمولي اتمسفري به حالت گازند يا آنهائي كه در چنين دماهائي بسيار فرازند (به راحتي به گاز تبديل مي شود)
اغلب ساختمان نسبتاً ساده اي متشكل از دوازده يا كمتر اتم كربن در هر مولكول دارند. هيدروكربن ها مي توانند بر اساس ساختمان مولكول هايشان به خطي و حلقوي تقسيم بندي مي شوند.

👇 تصادفی👇

تحليل راهبردي هزينه و مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايرانضرب المثل های فارسیتأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسالبررسی آماری عملکرد گمرک و ورود و خروج کالا ها ***hand book of food enzymology ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله 15- بررسی آلاینده های موجود در هوا

مقاله 15- بررسی آلاینده های موجود در هوا

دانلود مقاله 15- بررسی آلاینده های موجود در هوا

خرید اینترنتی مقاله 15- بررسی آلاینده های موجود در هوا

👇🏞 تصاویر 🏞