👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله 23- تشریح کامل موتور اتومبيل

ارتباط با ما

دانلود


مقاله 23- تشریح کامل موتور اتومبيل
فهرست مطالب
عنوان صفحه
موتور اتومبيل.. 1
موتور. 1
هدف از به كارگيري موتور و محل نصب آن. 1
انواع موتور. 1
موتور شمع‌دار و موتور خوداشتعال. 2
سيستم‌هاي جانبي موتور اتومبيل.. 3
سيستم‌هاي اساسي موتور. 3
سيستم سوخت‌رساني.. 3
سيستم جرقه‌زني.. 4
سيستم روغن‌كاري.. 4
سيستم خنك‌كن.. 5
ساير سيستم‌هاي موتور. 6
عيب‌يابي و تعمير و نگهداري سيستم‌هاي سوخت‌رساني كاربراتوري.. 6
عيب‌يابي سيستم سوخت‌رساني كاربراتوري.. 7
تشخيص عيوب سيستم‌هاي سوخت‌رساني كاربراتوري.. 7
مشكلات پمپ‌بنزين مكانيكي.. 8
امتحان كردن پمپ‌بنزين‌هاي مكانيكي.. 9
مشكلات كاربراتور. 10
وارسي سريع كاربراتور. 14
امتحان كردن سولنوئيد تنظيم مخلوط هوا- سوخت... 15
وارسي ساسات... 16
وارسي سولنوئيد دورآرام. 17
تنظيم كاربراتور. 17
تنظيم ساسات خودكار. 17
تنظيم ژيگلور دورآرام. 18
نحوه‌ي تنظيم دورآرام. 19
تنظيم ژيگلور. 19
الف
سرويس سيستم‌هاي سوخت‌رساني كاربراتوري.. 20
سرويس صافي‌هاي بنزين.. 20
تعمير و نگهداري پمپ‌بنزين مكانيكي.. 20
باز كردن كاربراتور. 21
تميز كردن و نوسازي كاربراتور. 22
نصب كاربراتور. 25
عيب‌يابي و تعمير و نگهداري سيستم جرقه‌زني.. 25
عيب‌يابي سيستم جرقه‌زني.. 25
امتحان كردن سيستم جرقه‌زني.. 26
آزمون جرقه‌. 26
آزمون راه‌اندازي.. 27
شكل موج‌هاي نوسان‌نما28
متصل كردن نوسان‌نما29
خواندن شكل موج‌هاي نوسان‌نما30
رمزهاي عيب ذخيره شده در مورد سيستم جرقه‌زني.. 31
امتحان كردن با استفاده از جعبه‌ي آزمون. 32
وارسي اجزاي سيستم جرقه‌زني.. 33
تعمير و نگهداري سيستم جرقه‌زني.. 33
وارسي وايرها33
وارسي در دلكو و چكش‌برق.. 34
امتحان كردن كوئل.. 35
وارسي دلكو. 36
تعمير و نگهداري شمع. 38
بازديد دهانه‌ي شمع. 40
تنظيم زمان جرقه. 40
باز كردن و بستن دلكو. 40
تنظيم زماني دلكو با موتور. 41
تنظيم زمان جرقه. 43
تنظيم زمان جرقه با چراغ تنظيم موتور. 44
وارسي تنظيم زمان جرقه با استفاده از تنظيم‌آزماي مغناطيسي.. 45
تعمير موتور: سرسيلندر و سيستم محرك سوپاپ... 46
ب
احتياط و پاكيزگي در حين تعمير موتور. 46
تعمير سر سيلندر و سوپاپ... 47
عيب‌يابي سوپاپ... 48
مشكلات سوپاپ... 48
چسبيدن سوپاپ... 49
سوختن سوپاپ... 49
شكستن سوپاپ... 50
سايش پيشاني سوپاپ... 50
گود شدن سوپاپ‌نشين.. 51
جرم‌گرفتگي سوپاپ... 51
تنظيم خلاصي يا فيلرگيري سيستم محرك سوپاپ... 52
فيلرگيري سوپاپ... 52
فيلرگيري سوپاپ‌ها در موتورهاي سوپاپ رو با تايپيت مكانيكي.. 53
فيلرگيري تايپيت‌هاي روغني در موتورهاي سوپاپ رو. 53
فيلرگيري سوپاپ‌ها در موتورهاي ميل سوپاپ رو. 54
تنظيم سوپاپ ثانوي هوا56
تعمير سر سيلندر و سيستم محرك سوپاپ... 57
تعمير كامل سوپاپ... 57
تعمير سر سيلندر. 59
تعمير پيچ بالابر انگشتي.. 61
تعمير انگشتي سوپاپ... 61
تعمير ميل تايپيت... 62
بازديد فنر سوپاپ... 62
تعمير راهنماي ساق سوپاپ... 62
تميزكاري و بازديد سوپاپ... 64
تعمير سوپاپ... 64
تعمير سوپاپ‌نشين.. 66
تعمير ميل سوپاپ... 69
جمع‌ كردن و نصب سر سيلندر. 71
نصب سوپاپ‌ها71
نصب سر سيلندر. 72
ج
نصب منيفولد بنزين.. 74
تعمير موتور: شاتون‌ها، ياتاقان‌هاي متحرك، پيستون‌ها و رينگ‌ها74
انواع كارهاي تعمير موتور. 74
تدارك براي باز كردن پيستون‌ها و رينگ‌ها75
تعمير شاتون و ياتاقان متحرك.... 76
باز كردن مجموعه‌ي پيستون و شاتون. 76
جدا كردن پيستون‌ها و شاتون‌ها از يكديگر. 77
وارسي شاتون‌ها77
بازديد ياتاقان‌هاي متحرك.... 78
بازديد ياتاقان‌گردهاي متحرك.... 80
تعمير رينگ و پيستون. 80
لزوم تعمير رينگ و پيستون. 80
تعمير پيستون. 81
انتخاب پيستون نو. 82
انتخاب رينگ پيستون نو. 82
تعمير رينگ پيستون. 83
نصب مجموعه‌ي پيستون و شاتون. 84
نصب ياتاقان‌هاي متحرك.... 84
نصب مجموعه‌ي پيستون و شاتون. 85
وارسي خلاصي ياتاقان‌هاي متحرك.... 86
وارسي خلاصي جانبي شاتون. 87
تعمير موتور: ميل‌لنگ و بدنه‌ي موتور. 87
نيم‌موتور. 87
تعمير ميل‌لنگ و بدنه‌ي موتور. 88
تعمير دسته موتور. 88
پايين آوردن موتور. 89
تعمير ميل‌لنگ.... 91
تعمير ميل‌لنگ و ياتاقان‌هاي ثابت... 91
باز كردن كپه‌هاي ياتاقان ثابت... 92
بازديد ياتاقان‌هاي ثابت... 93
وارسي ياتاقان‌گردهاي ثابت... 93
د
وارسي خلاصي ياتاقان ثابت... 94
وارسي خلاصي افقي سر ميل‌لنگ.... 95
تعويض ياتاقان‌هاي ثابت بودن باز كردن ميل‌لنگ.... 95
تعويض ياتاقان ثابتي كه مجراي روغن ندارد. 96
تعويض كاسه‌نمدهاي ميل‌لنگ.... 96
باز كردن ميل‌لنگ.... 97
وارسي ميل‌لنگ.... 98
تميز كردن ميل‌لنگ.... 98
تعمير بدنه‌ي موتور. 99
بازديد بدنه‌ي موتور. 99
ثابت‌تراشي براي هم‌راستا كردن ياتاقان‌هاي ثابت... 100
تميز كردن بدنه‌ي موتور. 101
تعمير سيلندر. 101
سنگ زدن سيلندرها102
تميزكاري سيلندرها103
نصب بوش سيلندر. 103
تعمير ترك‌ها يا سوراخ‌هاي بدنه‌ي موتور. 104
نصب پولك‌هاي موتور. 104
هـ
موتور اتومبيل
موتور
هدف از به كارگيري موتور و محل نصب آن
هدف از به كارگيري موتور تأمين توان لازم براي به حركت در آوردن خودرو است. موتور اين توان را با احتراق سوخت در درون خود فراهم مي‌كند. چون موتور اتومبيل سوخت را در درون خود مي‌سوزاند آن را موتور درون‌سوز يا موتور احتراق داخلي مي‌نامند.
بيشتر موتورها در جلو خودرو نصب مي‌شوند. بعضي از موتورها در امتداد طولي نصب مي‌شوند (طول موتور در امتداد جلو به عقب اتومبيل قرار مي‌گيرد) و چرخ‌هاي عقب را به حركت در مي‌آورند. در نتيجه به يك ميل‌گاردان بلند نياز هست كه از جلو خودرو تا اكسل (محور) امتداد داشته باشد. موتورهاي ديگر در امتداد عرضي (يا اريب) نصب مي‌شوند و چرخ‌هاي جلو را به حركت در مي‌آورند.
در بعضي خودروها موتور در پشت صندلي جلو و قبل از اكسل عقب نصب مي‌شود. اين نوع خودروها موتور وسط‌اند. بعضي ديگر از خودروها موتور عقب‌اند. در اين خودروها موتور در عقب خودرو، بعد از صندلي عقب و اكسل عقب نصب مي‌شود.
بعضي از خودروها چهارچرخ محرك (WD4) يا همه چرخ محرك (AWD ) هستند. موتور اين خودروها ممكن است در جلو يا عقب نصب شده باشد، اما در اين خودروها، در هنگام نياز، مي‌توان توان را به هر چهارچرخ انتقال داد. در همه‌ي خودروها، صرف‌نظر از اين‌كه كدام‌يك از چرخ‌ها به حركت در مي‌آيند، توان موتور به وسيله‌ي چرخدنده‌ها و محورها به چرخ‌هاي محرك انتقال مي‌يابد.
انواع موتور
در خودروها از انواع مختلف موتور استفاده مي‌شود. دو نوع مهم موتور عبارت‌اند از:
1. موتور پيستوني كه در آن پيستون‌ها در سيلندرها بالا و پايين مي‌روند (يا عمل رفت و برگشت انجام مي‌دهند). در همه‌ي اتومبيل‌هاي امروزي، به جز در بعضي از مدل‌هاي اتومبيل مزدا از اين نوع موتور استفاده شده است.
2. موتور دوار وانكل كه در آن روتورها مي‌گردند يا مي‌چرخند. شركت مزدا موتور ژاپن سازنده‌ي اصلي اين نوع موتور است.
موتور شمع‌دار و موتور خوداشتعال
موتورهاي پيستوني بر دو نوع‌اند: شمع‌دار و خوداشتعال.
در موتورهاي شمع‌دار از يك سيستم جرقه‌زني برقي با شمع استفاده مي‌شود. جرقه‌هاي شمع سوخت را در سيلندرهاي موتور مشتعل مي‌كند يا مي‌سوزاند. احتراق سوخت موتور را به كار مي‌اندازد و توان توليد مي‌كند. در اغلب اتومبيل‌ها از اين نوع موتور استفاده مي‌شود.
در موتور خوداشتعال يا موتور ديزل، از گرماي تراكم براي اشتعال سوخت استفاده مي‌شود. وقتي پيستون در طي حركت تراكم در سيلندر بالا مي‌رود، هوا، كه به سرعت متراكم شده بسيار داغ مي‌شود و دماي آن تا 538 درجه سانتيگراد (1000 درجه فارنهايت) يا بيشتر مي‌رسد. در همين حين كه دماي هوا بسيار بالاست، سوخت ديزل به داخل محفظه‌ي احتراق، در بالاي سيلندر، پاشيده مي‌شود و بر اثر گرما آتش مي‌گيرد. بعضي اتومبيل‌ها و اغلب اتوبوس‌ها و كاميون‌هاي سنگين موتور ديزل دارند.
موتورها يا نيروگاه‌هاي ديگري نيز در دست ابداع است كه ممكن است روزي اهميت پيدا كنند. از جمله مي‌توان به موتورهاي توربيني گازي، موتورهاي استرلينگ، پيل‌هاي سوختي و خودروهاي برقي باتري‌دار اشاره كرد.

سيستم‌هاي جانبي موتور اتومبيل
سيستم‌هاي اساسي موتور
موتور شمع‌دار به چهار سيستم اساسي براي كار كردن نياز دارد، اما موتور ديزل فقط به سه سيستم نيازمند است. اين سيستم‌ها عبارت‌اند از:
در ادامه‌ي مطلب هر سيستم را، كه نقش متفاوتي در كار موتور دارد، به طور اجمالي توصيف مي‌كنيم.
سيستم سوخت‌رساني
سيستم سوخت‌رساني بنزين يا گازوئيل به موتور مي‌رساند. سوخت با هوا آميخته مي‌شود تا مخلوطي احتراق‌پذير (مخلوطي كه بتواند بسوزد) توليد شود. هر سيلندر بارها و بارها با اين مخلوط پر مي‌شود. در زمان مناسب مخلوط مشتعل مي‌شود. وقتي مخلوط مي‌سوزد، در محفظه‌ي احتراق و سيلندر فشار زيادي ايجاد مي‌كند كه ناشي از احتراق است. اين فشار زياد پيستون را در سيلندر به پايين مي‌راند (يا روتور را به چرخش وا مي‌دارد). اين حركت، به نوبه‌ي خود، سبب چرخيدن ميل‌لنگ مي‌شود. سپس چرخش ميل‌لنگ، از طريق محورها و چرخ‌دنده‌هاي مختلف به چرخ‌ها انتقال مي‌يابد.
موتور شمع‌داري كه بنزين مصرف مي‌كند غالباً موتور بنزيني ناميده مي‌شود. باك (مخزن سوخت) حاوي سوخت است. پمپ‌بنزين سوخت را از باك مي‌كشد و آن را به كاربراتور يا سيستم سوخت‌پاشي مي‌فرستد. سپس مقدار معيني سوخت كه از كاربراتور يا سيستم سوخت‌پاشي گذشته، با هوايي كه از فيلتر هوا عبور كرده و در حال ورود به موتور است مخلوط مي‌شود. مخلوط هوا- سوخت وارد سيلندرهاي موتور مي‌شود. در سيلندرها مخلوط هوا- سوخت متراكم مي‌شود، مشتعل مي‌شود و مي‌سوزد تا توان ايجاد كند.
سيستم جرقه‌زني
پس از ورود مخلوط هوا- سوخت به سيلندر، سيستم جرقه‌زني جرقه‌اي ايجاد مي‌كند تا اين مخلوط مشتعل شود. جرقه فاصله‌ي دهانه‌ي شمع را، كه تا داخل محفظه‌ي احتراق ادامه يافته است، با جهش طي مي‌كند. در نتيجه احتراق مخلوط هوا- سوخت فشار زيادي ايجاد مي‌شود كه پيستون را به حركت در مي‌آورد و ميل‌لنگ را مي‌چرخاند. در حين كار موتور، اين فرايند در هر ثانيه بارها در هر سيلندر تكرار مي‌شود.
سيستم جرقه‌زني ولتاژ پايين باتري را مي‌گيرد و آن را تقويت مي‌كند و گاه تا 60000 ولت يا بيشتر مي‌رساند. گاهي براي جهش جرقه‌ها در دهانه‌ي شمع و ايجاد جرقه‌اي كه بتواند مخلوط سوخت- هوا را مشتعل كند به چنين ولتاژ بالايي نياز هست.
سيستم روغن‌كاري
موتور قطعات فلزي متحرك بسياري دارد. اگر اين قطعات روي يكديگر ماليده شوند به سرعت ساييده خواهند شد. براي جلوگيري از اين عمل موتور را به يك سيستم روغن‌كاري مجهز مي‌كنند تا همه‌ي قطعات را با لايه‌اي از روغن روانكار بپوشاند. روغن بين قطعات فلزي قرار مي‌گيرد تا آنها روي روغن بلغزند نه روي يكديگر.
كارتر كه در زير موتور قرار دارد چندين ليتر روغن را در خود جاي مي‌دهد. پمپ روغن (اويل پمپ)، كه موتور را به كار مي‌اندازد، روغن را از اين مخزن مي‌كشد و آن را از فيلتر روغن مي‌گذراند. فيلتر براده‌هاي فلز و ساير آلاينده‌ها را از روغن جدا مي‌كند تا به قطعات موتور آسيب نرسانند. سپس روغن پاكيزه به درون موتور جاري مي‌شود و دوباره به كارتر باز مي‌گردد. تا وقتي موتور روشن است پمپ روغن هم كار مي‌كند.
سيستم خنك‌كن
هر جا احتراق باشد، گرما هم هست. سوختن مخلوط هوا- سوخت در داخل سيلندرهاي موتور دما را تا چند هزار درجه [فارنهايت] بالا مي‌برد. بخشي از اين گرما صرف ايجاد فشار زياد مي‌شود و بر اثر فشار زياد پيستون‌ها به حركت در مي‌آيند و توان توليد مي‌كنند. بقيه‌ي گرما- گرماي اضافي- بايد دفع شود، تا موتور داغ نكند.
گرماي اضافي موتور به سه طريق دفع مي‌شود:
1. بخشي از گرما همواره دود از سيلندرها خارج مي‌شود. دود مخلوط گازهاي سوخته و نسوخته‌اي است كه پس از احتراق باقي مي‌مانند.
2. بخشي از گرما را روغن روانكار دفع مي‌كند. پس از آن‌كه روغن داغ وارد كارتر شود، هواي عبوري از زير سيني كارتر بخشي از گرماي آن را مي‌گيرد.
3. دفع باقيمانده‌ي گرماي اضافي به عهده‌ي سيستم خنك‌كن موتور است.
در اطراف سيلندرها، در بدنه‌ي موتور، حفره‌هايي وجود دارد. اين حفره‌ها را مجراهاي آب مي‌نامند.
پمپ آب (واترپمپ) سيال خنك‌كن (مخلوط آب و ضد يخ) را از اين مجراها عبور مي‌دهد. پمپ آب معمولاً به وسيله‌‌ي تسمه از ميل‌لنگ نيرو مي‌گيرد و كار مي‌كند. آب (سيال خنك‌كن) گرما را از موتور مي‌گيرد و آن را به رادياتور مي‌رساند. هوايي كه از بين پره‌هاي رادياتور مي‌گذرد گرماي اضافي را از آب مي‌گيرد. در نتيجه موتور داغ نمي‌كند.
 
ساير سيستم‌هاي موتور
موتور به كمك چهار سيستم اساسي سوخت‌رساني، جرقه‌زني، روغن‌كاري و خنك‌كن كار مي‌كند كه آنها را توصيف كرديم. اما سه سيستم ديگر نيز براي كار موتور لازم‌اند. اين سيستم‌ها عبارت‌اند از: سيستم راه‌اندازي (استارت)، سيستم كنترل آلايندگي و سيستم تخليه‌ي دود (اگزوز). هر يك از اين سيستم‌ها را در زير به اختصار توصيف مي‌كنيم.
استارت براي گرداندن موتور لازم است. موتور استارت با برقي كه از باتري مي‌گيرد كار مي‌كند. باتري برق مورد نياز سيستم جرقه‌زني را در حين گرداندن موتور براي راه‌اندازي نيز تأمين مي‌كند. سيستم كنترل آلايندگي ميزان آلاينده‌هاي هوا را، كه موتور توليد مي‌كند، كاهش مي‌دهد. سيستم تخليه‌ي دود سر و صداي ناشي از احتراق سوخت و خروج دود از سيلندرها را كاهش مي‌دهد. همين سيستم دور كردن دود و ايمن نگه‌داشتن سرنشينان خودرو را نيز به عهده دارد.
پس از آن‌كه موتور روشن شد، سيستم بازي پركن (شارژ) برق مورد نياز براي پر كردن باتري و بار مصرفي را به عهده مي‌گيرد.
عيب‌يابي و تعمير و نگهداري سيستم‌هاي سوخت‌رساني كاربراتوري
در سيستم‌هاي سوخت‌رساني كاربراتوري بسياري از مشكلاتي كه در سيستم‌هاي سوخت‌رساني سوخت‌پاشي ديديم ايجاد مي‌شود و راه كارهاي برطرف كردن اين مشكلات هم مشابه راه كارهاي برطرف كردن آن مشكلات است.
چند تذكر ايمني به شرح زير مي‌باشد:
عيب‌يابي سيستم سوخت‌رساني كاربراتوري
تشخيص عيوب سيستم‌هاي سوخت‌رساني كاربراتوري
بيشتر اطلاعات عيب‌يابي در مورد سيستم‌هاي سوخت‌رساني كاربراتوري نيز صادق است. اين گفته شامل راه كارهاي عام بازديد و كاهش فشار لوله‌ي سوخت‌رساني است. استفاده از سيستم عيب‌يابي همراه، بازيافت رمزهاي عيب و تفسير اين رمزها و روبش داده‌ها در مورد سيستم‌هاي كاربراتوري با كنترل الكترونيكي نيز به كار مي‌آيد. در اين مورد نيز استفاده مشابهي از روبشگر و كامپيوتر عيب‌ياب تعميرگاهي به عمل مي‌آيد. رمزهاي عيب و نمودارهاي عيب‌يابي، همراه با ساير وسايل كمك عيب‌يابي در راهنماهاي تعمير و نگهداري خودرو آمده است.
سيستم‌هاي كامپيوتري يا كاربراتورهاي پسخوردي بسياري از حسگرهاي مورد استفاده در سيستم‌هاي سوخت‌پاشي الكترونيكي را دارند. هر دو سيستم كامپيوتر يا مدول كنترل الكترونيكي، حسگر وضعيت دريچه‌ي گاز، حسگر دماي آب، حسگر فشار مطلق منيفولد، حسگر اكسيژن، حسگر دور موتور و حسگرهاي ديگر دارند. تفاوت عمده‌ي آنها آن است كه مدول كنترل الكترونيكي، به جاي كنترل سوخت‌پاش‌ها، كاربراتور را كنترل مي‌كند.
بيشتر مشكلات سيستم‌هاي سوخت‌رساني و كاربراتورها از سيستم كنترل الكترونيكي ناشي نمي‌شود. اين مشكلات از صافي‌هاي بنزين، لوله‌هاي سوخت‌رسان، شيلنگ‌هاي خلأ و بخار، پمپ‌بنزين و كاربراتور ناشي مي‌شوند. اين مشكلات و ساير مسائل راندن‌پذيري را در ادامه‌ي مطلب شرح مي‌دهيم.
مشكلات پمپ‌بنزين مكانيكي
در زير به مشكلات سيستم سوخت‌رساني، ناشي از پمپ‌بنزين‌هاي مكانيكي اشاره مي‌شود:
1. سوخت‌رساني ناقص: اين مشكل از پايين بودن فشار در نتيجه‌ي بروز يكي از وضعيت‌هاي زير در پمپ‌بنزين ناشي مي‌شود:
الف) شكستن، فرسوده شدن يا ترك خوردن ديافراگم
ب) بد كار كردن دريچه‌هاي پمپ‌بنزين
ج) شكستن يا آسيب ديدن انگشتي پمپ‌بنزين
د) گرفتگي صافي پمپ‌بنزين يا توري ورودي
شرايط ديگر نيز مانع سوخت‌رساني عادي مي‌شود. اين شرايط عبارت‌اند از گرفتگي هواكش يا خرابي شيري در داخل در باك، گرفتگي لوله‌ي سوخت‌رسان يا صافي بنزين، نشت هوا به داخل لوله‌ي سوخت‌رسان و ايجاد قفل گازي. در كاربراتور، تراز نادرست سوخت، گرفتگي توري ورودي، يا بد كار كردن شير سوزني مانع سوخت‌رساني عادي به پياله‌ي كاربراتور مي‌شود.
2. زياد بودن فشار پمپ‌بنزين: هرگاه فشار پمپ‌بنزين زياد باشد، سوخت زيادي به كاربراتور مي‌رسد. فشار اضافي سبب مي‌شود كه شير سوزني از سوزن‌نشين خود جدا شود و سطح سوخت در پياله‌ي كاربراتور بيش از حد بالا برود.
3. نشت از پمپ‌بنزين: هرگاه پمپ‌بنزين نشت داشته باشد، بنزين با آهنگي بيش از آنچه سيستم تهويه‌ي كارتر قادر به دفع آن است وارد سيني كارتر مي‌شود. بيشتر پمپ‌بنزين‌ها پرسي‌اند و در هنگام مونتاژ دو تكه‌ي بالا و پايين آنها را به هم پرس مي‌كنند. اگر اين عمل درست انجام نشود ممكن است ديافراگم در اطراف لبه‌ها نشتي پيدا كند، يا آسيب ببيند. اگر پمپ‌بنزين نشتي دارد آن را تعويض كنيد. بر اثر شل بودن اتصالات لوله‌ي سوخت‌رسان هم ممكن است سوخت نشت كند.
4. پمپ‌بنزين صدا مي‌كند: صدا كردن پمپ‌بنزين معمولاً نتيجه‌ي وجود قطعات فرسوده يا شكسته در آن است. قطعات در معرض فرسودگي و شكستن عبارت‌اند از فنر انگشتي، انگشتي يا پين‌انگشتي و فنر ديافراگم. به علاوه اگر پمپ‌بنزين سفت نشده باشد يا انگشتي يا بادامكي پريدگي داشته باشد، ممكن است صدا ايجاد شود. صداي پمپ‌بنزين ممكن است شبيه صداي تايپيت‌هاي سوپاپ موتور باشد. صداي پمپ‌بنزين با دور ميل سوپاپ هماهنگ است. اگر دستتان را روي پمپ‌بنزين بگذاريد (به شرط آن‌كه بتوانيد اين كار را در كمال ايمني انجام دهيد) صداي بلندي را حس مي‌كنيد. با استفاده از گوشي هم مي‌توان اين صدا را تشخيص داد. صداي تايپيت معمولاً در سرتاسر موتور شنيده مي‌شود.
امتحان كردن پمپ‌بنزين‌هاي مكانيكي
پمپ‌بنزين‌هاي مكانيكي را روي موتور امتحان مي‌كنند. آزمون‌هايي براي اندازه‌گيري فشار، حجم و مكش پمپ‌بنزين ابداع شده است. فشارسنج را به كاربراتور ببنديد. اگر پمپ‌بنزين لوله‌ي برگشت بخار دارد، آن را ببنديد. وقتي موتور با دور آرام كار مي‌كند، فشارسنج فشار پمپ‌بنزين را نشان مي‌دهد. فشار پمپ‌بنزين‌هاي مكانيكي معمولاً بين 28 تا 48 كيلوپاسكال (4 تا 7 پوند بر اينچ مربع) است.
سرشيلنگ انعطاف‌پذير را در ظرفي مدرج قرار دهيد. گيره‌ي شيلنگ‌بند را به مدت 30 ثانيه باز كنيد. اگر پمپ‌بنزين سالم باشد، وقتي موتور آرام كار مي‌كند، 47/0 ليتر يا بيشتر بنزين را در مدت 30 ثانيه يا كمتر تحويل مي‌دهد.
موتور را خاموش كنيد و خلأسنجي را به ورودي يا سمت مكش پمپ‌بنزين ببنديد. سپس استارت بزنيد و بگذاريد موتور، با مصرف بنزين داخل پياله‌ي كاربراتور، درجا كار كند. حداقل مكشي كه در هنگام آرام كار كردن موتور قرائت مي‌شود بايد 250 ميليمتر جيوه باشد.
اگر پمپ‌بنزين فاقد مشخصاتي است كه سازنده براي اين آزمون‌ها اعلام كرده، آن را تعويض كنيد. گاهي اين آزمون‌ها را در حين موتورگرداني انجام مي‌دهند نه در حين كار كردن موتور.
مشكلات كاربراتور
در زير به مشكلات مختلف موتور كه از خرابي كاربراتور ناشي مي‌شود اشاره مي‌كنيم. اين مشكلات به علل ديگري هم بروز مي‌كند.
1. مصرف زياد ممكن است از علل زير ناشي شود:
الف) بالا بودن تراز شناور، يا فرو رفتن بيش از حد شناور در سوخت‌
ب) چسبنده يا كثيف بودن شير سوزني
ج) فرسودگي ژيگلورها يا نازل‌ها
د) چسبيدگي سوزن ژيگلو يا پيستون كمكي بنزين
ه‍( مخلوط غني يا دور آرام تند
و) چسبيدگي شير تنظيم پمپ‌ شتاب‌دهنده
ز) نشت از كاربراتور
ح) زياد بودن فشار پمپ‌بنزين
ط) چسبنده بودن يا تنظيم نادرست ساسات
ي) نشت از ديافراگم سوپاپ قدرت
ك) نشت مكش
ل) خراب بودن حسگر وضعيت دريچه‌ي گاز يا تنظيم نادرست آن
2. كم بودن توان، شتاب يا نازل بودن عملكرد موتور در سرعت‌هاي بالا از علل زير ناشي مي‌شود:
الف) پله‌ي توان روي سوزن‌ ژيگلور از ژيگلور بيرون نمي‌آيد.
ب) گرد و خاك يا رسوب بنزين ژيگلورها را مسدود كرده است.
ج) پيستون كمكي بنزين يا سوپاپ قدرت چسبيده است.
د) پايين بودن تراز شناور
ه‍( كثيف بودن فيلتر هوا
و) چسبيدن ساسات يا عمل نكردن آن
ز) منيفولد بنزين هوا مي‌كشد.
ح) دريچه‌ي گاز كاملاً باز نمي‌شود.
ط) دريچه‌ي كنترل گرماي منيفولد در حالت بسته چسبيده است.
3. بد كار كردن موتور در دور آرام ممكن است از نشت شيلنگ خلأ، چسبيدن سوپاپ هواكش كارتر، يا ريتارد (عقب) بودن جرقه ناشي شود. اين عيب ممكن است از گرفتگي ژيگلور دور آرام يا هر يك از علل برشمرده در بند 2 بالا ناشي شود.
 
4. روشن نشدن موتور، مگر پس از پر كردن (با استفاده از پمپ شتاب‌دهنده) ممكن است از علل زير ناشي شود:
الف) نبودن سوخت در كاربراتور يا باك
ب) نامناسب بودن درِ باك
ج) گرفتگي مجراي هواكش باك
د) نشت هوا به داخل پمپ‌بنزين بر اثر خراب بودن اتصالات يا سوراخ بودن شيلنگ انعطاف‌پذير
ه‍( گرفتگي لوله‌ي سوخت‌رسان يا ژيگلورهاي كاربراتور
و) بسته نشدن ساسات
ز) تأخير طولاني بين باز كردن سوئيچ و استارت خوردن موتور، كه سبب آزاد شدن ساسات برقي مي‌شود.
ح) نشت داشتن پياله‌ي كاربراتور

👇 تصادفی👇

ديوان فروغ فرخ زادبررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعیدانلود مقاله و پروژه رنگرزی با پوست انار6اسلایدپاورپوینت OHSAS 18001دانلود کتاب جامع میکروکنترلرهای AVR(2000 تومان)پروژه آماده - مدارات کنترلی و برقی و موتورهای مورد استفاده در آسانسور - 117 صفحه فایل ورد و قابل ویرایشدانلود لایه shapefile مرز شهرستان بمميلياردر جوان ثروت آفريني ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله 23- تشریح کامل موتور اتومبيل

مقاله 23- تشریح کامل موتور اتومبيل

دانلود مقاله 23- تشریح کامل موتور اتومبيل

خرید اینترنتی مقاله 23- تشریح کامل موتور اتومبيل

👇🏞 تصاویر 🏞