👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....

ارتباط با ما

دانلود


رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان .... تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی استان .... به تعداد 1074 شرکت تشکیل داده اند و حجم نمونه نیز 94 شرکت برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS19 با استفاده از آزمون همبستگی، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول یعنی وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ، تایید شده است. در رابطه با فرضیه دوم نتایج حاکی از تایید این فرضیه است یعنی بین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود دارد. بررسی فرضیه سوم نشان می دهد که این فرضیه رد می شود یعنی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود ندارد. در رابطه با فرضیه چهارم نتایج حاکی از آن است که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط وجود دارد.
کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، عملکرد بازار، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتیاطی
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
‌أ1-1) مقدمه. 3
1-2) تعریف و بیان مساله. 4
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق.. 7
1-4 )اهداف تحقیق.. 8
1-5 )فرضیه ی تحقیق.. 9
1-6) تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌ها10
1-7) قلمرو تحقيق.. 13
1-7-1) قلمروموضوعی:13
1-7-2) قلمروزمانی:14
1-7-3) قلمرو مکانی :14
فصل دوم: مباني نظري پيشينه تحقيق.. 15
مقدمه 16
بخش اول: سرمایه اجتماعی:18
2-1 )مفهوم سرمایه اجتماعی.. 19
2- 2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیربوردیو. 21
2-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن.. 23
2-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرتپاتنام. 25
2-5- سير تحول سرمایه اجتماعی.. 27
2-6- مدل های سرمایه اجتماعی.. 30
2-6-1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال. 30
2-6-2- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسايوگوشال (1998)31
2-6-3- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)32
2-7- ويژگي هاي کلیدی سرمایه اجتماعی.. 33
2-8-عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي.. 38
2-8-1-اعتماد اجتماعي38
2-8-2 -انسجام اجتماعی40
2-8-3 -مشارکت اجتماعی.. 43
2-9-اهميت و مزاياي سرمايه اجتماعي.. 47
2-10- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیتوگوشال. 48
2-10-1- بعدساختاري.. 49
2-10-1-1- روابط شبکه اي.. 49
2-10-1-2-پیکربندي روابط شبکه اي.. 49
2-10-1-3- سازمان مناسب... 50
2-10-2- بعدشناختی.. 50
2-10-2-1-زبان و کدهاي مشترك.. 50
2-10-2-2- حکایات مشترك.. 51
2-10-3- بعد رابطه اي.. 51
2-10-3-1-اعتماد. 51
2-10-3-2- هنجارها51
2-10-3-3-الزامات و انتظارات... 52
2-10-3-4- هویت... 52
2-11- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحثهاي شرکت ها و عملکرد بازار. 53
بخش دوم:عملکرد بازار. 54
2-2- مفهوم بازار. 55
2-3-سير تحول عملكرد بازار. 56
2-4- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 57
2-5- مدیریت ارتباط با مشتری.. 57
2-6-مديريت دانايي ارتباط با مشتري.. 58
2-7-دستیابی به سهم بازار. 60
2-8-اهمیت کیفیت خدمات... 62
2-9-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال. 64
2-10- بدست آوردن و حفظ مشتری.. 66
2-11- شاخصهای سنجش عملکرد بازار. 67
2-12-ایجاد ارزش برای مشتری.. 68
2-13- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری.. 68
2-14-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی.. 71
2-15-شناسائی توقعات مشتری.. 73
2-16- طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری.. 73
2-17- ارائه خدمت بر اساس طراحی.. 74
2-18-مدیریت انتظارات مشتری.. 75
2-19- رضایت سنجی مشتری.. 75
2-20-معيارهاي عملكرد شركت... 79
2-21- معیارهای مالی سنتی.. 80
2-21-1- بازده سرمایه گذاری.. 80
2-21-2- سود باقیمانده80
2-21-3- بازده فروش... 80
2-21-4- سود هر سهم. 81
2-21-5- قیمت به سود هر سهم. 81
2-22- معیارهای مالی نوین.. 81
2-22-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)81
بخش سوم :یشینه تحقیقات انجام شده83
2-3- پیشینه تحقیقات انجام شده84
2-3-1-تحقیات داخلی.. 84
2-3-2-تحقیقات خارجی.. 85
فصل سوم: روش تحقيق.. 88
3-1)مقدمه. 89
3-2) روش تحقیق.. 90
3-3) مراحل اجرای پژوهش... 90
3-4) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 92
3-5) روش جمع آوري داده ها94
3-6) ابزار جمع آوري داده ها94
3-6-1) اجزاي پرسشنامه. 96
3-6-2) روایی و پایائی پرسشنامه. 97
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها98
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات... 99
4-1) مقدمه:100
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی:101
4-3) توصیف متغیر های تحقيق.. 103
4-4) آزمون فرضیات تحقیق:108
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات... 112
5-1)مقدمه. 113
5-2) خلاصه تحقيق.. 114
5-3) نتايج آمار توصيفي.. 115
5-4 نتايج آمار استنباطي.. 118
5-5) محدوديت هاي تحقيق.. 120
5-6) پيشنهادات با توجه به فرضيه هاي تحقيق.. 121
5-7) پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 122
منابع و ماخذ. 124
 
فهرست جداول
جدول2-1) تلفیق و تلخیص ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات... 64
جدول 2-2): تاثیر استراتژی بازارمحوری، یادگیری محوری و نوآوری در عملکرد بازار شرکت ها78
جدول 3-1): آزمونهاي كرلموگروف- اسميرنف... 91
جدول 3-2) بخش های مختلف پرسشنامه و تعداد سوالات هر بخش... 96
جدول 3-3) آلفاي كرونباخ.. 97
جدول4-1) توصیف تعداد کارکنان. 101
جدول4-2) توصیف سابقه فعاليت... 102
جدول4-3) توصیف متغیر عملکرد بازار. 103
جدول4-4) توصیف متغیر سرمايه اجتماعي.. 104
جدول4-5) توصیف متغیر بعد ساختاري.. 105
جدول4-6) توصیف متغیر بعد شناختي.. 106
جدول4-7) توصیف متغیر بعد ارتباطي.. 107
جدول4-8) ضریب همبستگی بين سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 108
جدول4-9) ضریب همبستگی بين بعد شناختي سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. 109
جدول 4-10) ضریب همبستگی بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و عملکرد بازار. 110
جدول 4-11) ضریب همبستگی بين بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي و عملکرد بازار. 111
جدول 5-1) توصيف معيارهاي بعد ساختاري.. 115
جدول 5-2) توصيف معيارهاي بعد شناختي.. 116
جدول 5-3) توصيف معيارهاي بعد ارتباطي.. 117
جدول (5-4) توصيف معيارهاي عملكرد بازار. 118
 
فهرست نمودار
نمودار 2-1) مدل علی تحقیق (منبع:کسکین، 2006)79
نمودار4-1) هیستوگرام تعداد کارکنان شركت هاي توليدي.. 101
نمودار4-2) هیستوگرام سابقه فعاليت شركت هاي توليدي.. 102
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر عملکرد بازار. 103
نمودار4-4) هیستوگرام متغیر سرمايه اجتماعي.. 105
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر بعد ساختاري.. 105
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر بعد شناختي.. 106
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر بعد ارتباطي.. 107
 
فهرست اشكال
شکل 2-1: مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال (منبع، ناهاپیتوگوشال،1998)21
شکل 2-2: مدل سرمایه اجتماعی و ايجاد ارزش ناهاپیتوگوشال (منبع، ناهاپیتوگوشال،1998)33
شکل2-3- مدل جذب و حفظ مشتری(Olakunle,2010)66
شکل2-4- مدل خط مشتري (Helit Keskin,2006)67

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی-زیست محیطی- اصول نمونه برداری وتجزیه نمونه های زیست محیطی 1116290-1116299کارآموزی در شرکت سویا سانآموزش جامع برنامه نویسی اندروید - فشیshapefile خطوط هم دما استان اردبیلقانون جذب و شیوه کاربرد آنبررسي اثرات مسدود شدن كانال جريان كاتد بر انتقال اجزا در پيل سوختي غشا پليمريمبانی نظری بهره وری نیروی انسانیپایان نامه اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....

دانلود رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....

خرید اینترنتی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان ....

👇🏞 تصاویر 🏞