👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله 91- تحقیق آماری در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

ارتباط با ما

دانلود


مقاله 91- تحقیق آماری در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان
سرمقاله
امروزه كسي نيست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سياسي،اجتماعي و فرهنگي معضل اعتياد و قاچاق مواد مخدر شكّي داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران يعني((بحران نابودي محيط زيست،بحران تهديد اتمي و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبيعي است كه حل اين بحران و معضل و بلاي خانمانسوز از عهده يك سازمان و يا چند مرجع،آن هم صرفاً با يك بر خورد قهري نه تنها خارج بوده بلكه نگرش يك بُعدي به مسئله است و وضعيت فعلي را بدتر خواهد نمود.به گونه اي كه عميقاً احساس مي شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزي))و گام برداشتن در مسير ((برنامه ريزي))و ايجاد عزم ملي و بسيج همگاني در اين راستا است. اعتياد يا به تعبير آن وابستگي به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترين و دردناكترين معضلات بشري است.سيل خروشان اعتياد بي رحمانه در مسير حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتي سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشي كردن كانون گرم و پاك خانوادگي سبب ناكامي در زندگي و تمايل بخودكشي و مرگ در آنها نيز مي گردد.
 
 
 
 
موضوع تحقيق:
 
تحقيق آماري در خصوص ارتباط وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده بر معتاد شدن افراد در بين زندانيان ندامتگاه نيشابور
 
 
مسئله تحقيق:
 
مفاهيم تعريف شده در مسئله و موضوع تحقيق:
الف: زندانيان ب: خانواده ج:اعتياد د: وضعيت اقتصادي و اجتماعي افراد و خانواده ها
 
 
 
تعريف اعتياد: اعتياد يعني عادت كردن،خو گرفتن،حالتي كه سبب مداومت در استعمال بعضي از داروها از قبيل ترياك،مرفين،هروئين،حشيش ، اكستازي و الكل در انسان مي شود.(فرهنگ فارسي عميد) يا به عبارتي ديگر حالتي ناشي از استعمال منظم و پيگير بعضي از مواد كه شخص در صورت محروميت از آنان دچار اختلالات عصبي و مزاجي مي شود.
اهميت و ضرورت تحقيق:
درك راههاي مبارزه با اعتياد و اتخاذ تصميمات پيشگيرانه با توجه به نتايج تحقيق
 
اهداف تحقيق:
الف:هدف كلي 1- بررسي و آشنايي با علل خانوادگي اعتياد در جامعه زندانيان نيشابور 2- آشنايي با نيازها و تمايلات و خواسته هاي زندانيان نيشابور
ب: اهداف جزئي: 1- شناسايي مهمترين عوامل خانوادگي مؤثر در اعتياد زندانيان نيشابور 2- تعيين ميزان و تنوع و پراكندگي مواد مواد مخدر در بين زندانيان نيشابور
 
 
 
فرضيات تحقيق: فرضيات انتخاب شده جهت بررسي در اين پژوهش عبارتند از: الف:احتمالاً ميان اعتياد يكي از اعضاي خانواده(الگوي معتاد) و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد ! ب: به نظر مي رسد ميان انسجام در بين اعضاي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد ! ج:احتمالاً بين كم توجهي والدين به نيازهاي جوانان در زندگي و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد ! ح:احتمالاً ميان ميزان در آمد و وضعيت اقتصادي خانواده و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد ! هـ :به نظر مي رسد ميان سطح سواد و آگاهي والدين و اعتياد زنداني رابطه معني داري وجود دارد !
متغييرهاي تحقيق: متغيير وابسته: اعتياد زندانيان ندامتگاه نيشابور متغيير مستقل: كه اثر آنها را بررسي متغيير وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است.عبارتند از: 1)وجود الگوي معتاد در خانواده 2) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفي در بين اعضاي خانواده 3) كم توجهي به نيازهاي افراد در معرض اعتياد 4)پايين بودن وضعيت اقتصادي در خانواده 5) ميزان سواد و آگاهي والدين و خود فرد معتاد
جامعه آماري در تحقيق: تعداد 58 نفر از زندانيان ندامتگاه نيشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند كه سوالات مشخصي از نمونه ها پرسيده شد و در فرم هاي مربوطه ثبت شد .
 
 
 
 
 
 
نمونه فرم سوالات مورد آزمون :
فرم ثبت اطلاعات مربوط به تحقيق و پژوهش در خصوص تاثير سطح اقتصاد خانواده بر گرايش به مواد مخدر در زندانيان ندامتگاه نيشابور
نمونه شماره :
سن :
جنس:
متاهل:
مجرد :
افراد تحت تكفل:
اعتياد به مواد مخدر :
دارد
ندارد
نوع اعتياد :
تزريقي
استنشاقي
اكستازي
خوراكي
علت معتاد شدن
بيكاري
فقر
بيماري
سرگرمي
وضعيت معيشتي:
عالي
خوب
متوسط
ضعيف
وضعيت درآمد :
بالاي 200 هزارتومان
100 تا 200 هزارتومان
تا 100 هزارتومان
درآمد ندارم
وضعيت اشتغال:
كار تمام وقت
كارنيمه وقت
كار پاره وقت
بيكار
وضعيت تحصيل
بيسواد
ابتدايي
سيكل
ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا
.چند سال است كه اعتياد به مواد مخدر پيدا نموده ايد ؟
. آيا وضعيت معيشتي شما در خانواده نقشي در معتاد شدن شما داشته است ؟ بلي خير
. در خانواده شما سابقه اعتياد وجود داشته است؟ بلي خير
. آيا روابط عاطفي بين خانواده و بين پدر و مادر در سطح خوبي بوده است.؟ بلي خير
. آيا ميزان درآمد در خانواده شما به اندازه اي بوده كه اعضاي خانواده شما بتوانند به تحصيل ادامه دهند؟ بلي خير
. آيا ميزان در آمد شما و يا خانواده تان به اندازهاي بوده كه بتواند وسايل سرگرمي و تفريحي شما را فراهم كند؟ بلي خير
ازميان 58 مورد نمونه مورد آزمون كه همگي مرد ميباشند :
 
كمترين سن : 20 سال
بيشترين سن : 61 سال
افراد بين 20 تا 30 سال : 22 نفر
افراد بين 30 تا 40 سال : 26 نفر
افراد بين 40 تا 50 سال : 5 نفر
افراد بين 50 تا 61 سال : 5 نفر
 
تعداد افراد داراي اعتياد : 45 نفر
تعداد افراد غيرمعتاد : 13 نفر
 
 
 
 
 
 
قرار داد آماري :
 
V1 = سن
V2= جنس مرد =1 زن = 2
V3= وضعيت تاهل متاهل = 1 مجرد = 2
V4= افراد تحت تكفل ندارد =1 يك نفر=2 دونفر=3 سه نفر=4 بيشتر=5
V5= اعتياد به مواد مخدر دارد = 1 ندارد = 2
V6=نوع اعتياد ندارد=1 تزريقي= 2 استنشاقي=3 اكستازي =4 خوراكي =5
V7= علت معتاد شدن ندارد=1 بيكاري=2 فقر=3 بيماري=4 سرگرمي=5 دوستان ناباب = 6
V8= وضعيت معيشتي عالي=1 خوب= 2 متوسط= 3 ضعيف= 4
V9= وضعيت درآمد بالاي 200 هزارتومان=1 100 تا 200 =2 تا 100 = 3 ندارم=4
V10=وضعيت اشتغال تمام وقت=1 نيمه وقت =2 پاره وقت=3 بيكار=4
V11= وضعيت تحصيل بيسواد=1 ابتدايي=2 سيكل=3 ديپلم=4 ليسانس=5
فوق ليسانس=6 دكترا = 7
V12= سوال يك ندارد=1 زير يكسال=2 يك تا پنج سال=3 بيشتراز پنج سال =4
V13= سوال دو بلي=1 خير = 2
V14= سوال 3 بلي =1 خير=2
V15= سوال چهار بلي=1 خير=2
V16= سوال 5 بلي=1 خير=2
V17=سوال 6 بلي=1 خير = 2
 
 
 
 

👇 تصادفی👇

بتن خود ترمیمی توسط باکتریدانلود کتاب رمان طبقه زیرینگزارش کارآموزی در چاپخانهامتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی چهارم دبیرستان رشته هنر به همراه پاسخنامه خرداد 927 ایده کاری ساده و پولساز که آینده شما را تضمین می کندfreestyle support portal V2.5.21.2074 - کامپوننت فارسی پشتیبانی با تیکت جوملادانلود نقشه کامل سینما موزه همراه با فایل 3dmax ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله 91- تحقیق آماری در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

مقاله 91- تحقیق آماری در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

دانلود مقاله 91- تحقیق آماری در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

خرید اینترنتی مقاله 91- تحقیق آماری در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

👇🏞 تصاویر 🏞