👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودسرمایه گذاری در ساختمان احداث شده نشان گر هزینه در کوتاه در کوتاه مدت است که فقط در طول استفاده بلند مدت از ساختمان منافعی به بار می آورد. بنابراین،هزینه ها پیش از منافع پیش می آین ومالکان ساختمانها جهت تامین مالی هزینه تامین امور مالی کافی می تواند کاملاً زیاد باشد. به همین دلایل، پروژه تدوین تامین مالی کافی پیش نمی رود، وجنبه ی مهمی از تامین پروژه است.امور مالی هم موضضوع توجه سازمان های دیگری است که در پروژه شرکت دارند نظیر پیمان کار اصلی و تامین کننده مصالح. مگر آنکه مالک به سرعت و به طور کامل هزینه های تحمیل شده از هر شرکت کننده را پوشش دهد، این ازمانها با مسائل مالی خودشان مواجه می شوند. در سطح عمومی تر، امور مالی پروژه فقط یک جنبه از مسائل کلی امور مالی شرکت است. اگر پروژه های متعددی با هم مد نظر ومورد نظر ومورد تامین مالی باشند، آنگاه ملزومات گردش پول نقد مسأله تأمین مالی شرکت برای سرمایه گذاری سرمایه ای را تشکیل می دهد. اینکه آیا امور مالی پروژه در سطح پروژه یا شرکت اجرا شود. مسأله تأمین مالی شرکت را تغییر نمی دهد. در اصل، مسأله امور مالی پروژه به دست آوردن بودجه برای ارتباط دادن زمان بین خرج کردن ریسک درآمد است. بر مبنای طرح مفهومی، برآورد هزینه و طرح ساختمان، گردش وجوه هزینه ها و دریافتی برای پروژه قابل تخمین است. معمولاً این گردش وجه شامل مخارج در دوره های اولیه است. پوشش دادن مانده نقدی منفی به مقرون به صرفه ترین سبک مساله امور مالی مالی پروژهه است. در طول برنامه ریزی و طراحی، مخارج مالک بستاًکم است،در حالی که هزینه های اصلی در طول ساخت تحمیل می شود. فقط غیر از تکمیل ساختمان درآمد شروع می شود. در مقایسه، پیمانکار از مالکبا پیشرفت ساختمان پرداخت های دوره ای دریافت می کند. هر چند، پیمانکار هم ممکن است به علت تاخیر در پرداخت و حفظ سود یا باز پرداخت هزینه از سوی مالک باقی مانده نقدی داشته باشد. طرح های مورد نظر مالکان برای تامین مالی ساختمان هر دو بعد کوتاه و بلند مدت را دارد. در بلند مدت، منابع درآمد شامل فروش، کمکی مالی دولت و در آمد مالیاتی است. بودجه های قرض گرفته شده باید در نهایتاز این منابع دیگر باز پرداختشوند، در کوتاه مدت، نوع وسیع تری از انتخاب های امور مالی وجود دارد کهشامل استقراض، کمک مالی دولت، بودجه های سرمایه گذاری شرکت، تاخیر پرداخت و ... میباشد. بسیاری از این اختیارات تامین تامین مالی مشارکت جناح سومی نظیر بانک یا بیمه گران اوراق قرضه را شامل می شود. برای ساختمانی های خصوصی نظیر ساختمان های اداری،داشتن مقدمات تامین مالی کاملاً متفاوت در طول دوره ساخت و دوره استفاده از ساختمان متعارف است. در طول دوره استفاده از ساختمان، رهن یا صندوق وام با ارزش خود ساختمان تامین می شود. بنابراین، مقدمات مختلف اختیارات و شرکت کنندگان در تامین مالی در مراحل مختلف پروژه امکان پذیر است. در نتیجه شیوه برنامه ریزی مالی شرکت اغلب نوع است. از طرفی، اختیار برای استقراض از طرف پیمانکار برای اتصال دادن مخارج دریافتی هایشان در طول احداث نسبتاً محدود است. برای پروژه هایکوچک یا متوسط، اضافه برداشت از حساب بانکی عادیترین شکل از تامین مالی احداث است. معمولاً حداکثر محدودیت توسط بانک بر مبنای مخارج دریافتی پیش بینی شده برای مدت ساخت بر روی اضافه برداشت حساب اعمال می شود. پیمانکارانی که در پروژه های بزرگ شرکت داده می شوند. اغلب سرمایه های اساسی خودشانرا دارند و می توانند از اشکال مختلف تامین مالی که شارژ سود کمتری نسبت به اضافه برداشت دارند استفاده کنند. در این فصل اول تامین ساختمان از دیدگاه مالک،همراه بر هم کنش آن با سازمانهای دیگر درگیر در پروژه را مدنظر قرار دهیم. بعد، در مورد مسائل تامین مالی که برای سودآوری و توانایی پرداخت بدهی پیمانکاران ساختمان تعیین کننده هستند بحث و گفتگو می کنیم.

👇 تصادفی👇

سمینار مقايسه تطبيقي آيين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازيپاورپوینت بزرگترین سازه چوبی جهان مترو پل پاراسول اسپانیاAdvanced Shipping by Rules for VirtueMart V6.1.4 - پلاگین محاسبه پیشرفته هزینه ارسال محصولات برای ویرچومارتتقویت جنسیدانلود کتاب کتاب رسانه ملی و تغییر سیاست جمعیتی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞