👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت word

ارتباط با ما

دانلود


ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت  با حفظ معيارهاي امنيت word
جزیره‌سازی سیستمهای ‌‌قدرت به هم پیوسته که به جداسازی و شکستن سیستمهای قدرت نیز مشهور است آخرین خط دفاعی برای مقابله با فروپاشی سیستم و جلوگیری از وقوع حوادث سهمگین در شبکه قدرت می‌باشد.
جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته به عنوان یک روش کنترل گسترده به صورت یک مساله تصمیم‌گیری جامع با جزئیات بسیار زیاد و به عنوان یک بخش مهم از استراتژیهای کنترل اصلاحی مطرح می‌گردد. پس از وقوع یک اغتشاش بزرگ در یک سیستم قدرت در صورتی که به موقع هیچگونه طرح و الگوی چاره‌ساز مناسبی موجود نباشد، این اغتشاش ممکن است منجر به فروپاشی کلی سیستم گردد.
طبق تعریف جزیره‌سازی سیستمهای قدرت به معنی تعیین نقاط صحیح جداسازی سیستم یکپارچه به تعدادی جزیره کوچکتر می‌باشد در صورتی که حفظ یکپارچگی سیستم امکان پذیر نباشد.
در این رساله یک روش نوین و بهینه جهت جزیره‌‌سازی سیستمهای‌ قدرت به هم پیوسته ارائه گردیده است. الگوریتم ارایه شده طوری طراحی شده است تا بتواند بر بسیاری از محدودیتهای موجود در بحث جزیره‌سازی غلبه کرده و نتایج و دستاوردهای قابل قبولی را ارایه کند. در روش پیشنهادی این رساله از مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی شبکه‌های قدرت به هم پیوسته برای تعیین تعداد جزایر و نقاط صحیح شکسته شدن آنها استفاده گردیده است. در این رساله ابتدا با استفاده از تئوریهای خوشه‌بندی دینامیکی و همسویی، مرزهای تقریبی جزایر احتمالی با توجه به گروه‌بندی ماشینهای همسو تعیین می‌گردد و به دنبال آن با اعمال یک الگوریتم جستجوی قوی بر اساس نظریه گراف مرز دقیق جزایر اولیه تعیین می گردد. در بخش اول الگوریتم هدف تعیین سریع و کلی تعداد و مرز تقریبی جزایر با توجه به محدودیتهای دینامیکی و توپولوژی شبکه و خوشه بندی ماشینها در گروههای همسو می‌باشد. در قدم بعدی مرز دقیق نواحی طوری تعیین می‌گردد که پس از جداسازی، حداقل بارزدایی در بین جزایر وجود داشته باشد. با توجه به این حقیقت که اصولا الگوریتم جزیره‌سازی بایستی در حالت ایده‌ال به صورت زمان واقعی بوده و از طرفی با توجه به پیچیدگی بسیار زیاد و گستردگی ابعاد فضای جستجوی آن یک تلاش اساسی لازم است تا بتوان ضمن ارائه یک الگوریتم دقیق سرعت محاسبات آن را نیز افزایش داده و بر مشکل زمان غلبه کرد.
تلاش پژوهش حاضر عمدتا در روی این دو امر متمرکز بوده است تا بتواند تا حد امکان بر پدیده زمان بر بودن محاسبات آن غلبه کرده و حدلاامکان جزایری با احتمال پایداری بیشتر ارایه کند. از آنجا که پایداری جزایر تعیین شده از مسایل عمده در امر جزیره سازی است و نیاز به توجه فراوان دارد بنابراین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این تحقیق سعی بر این بوده است تا بتوان قبل از اعمال الگوریتم جداسازی بتوان پایداری جزایر را پیش بینی کرده و آنها را مورد بررسی قرار داد. یک جزیره‌بندی دقیق و صحیح به معنی تعیین جزایری است که پس از عمل جداسازی پایدار بوده و حداقل بارزدایی را داشته باشند. بخش دیگری از تلاشهای این تحقیق این بوده است تا مرزهای جزایر پیشنهادی را با دقت بالاتری انتخاب کند. مرزبندی دقیق جزایر با استفاده از الگوریتمهای قوی در تئوری گراف تعیین می‌گردد. این الگوریتمها به عنوان الگوریتمهای جستجوی مستقیم و غیر تکراری بوده و جوابهای قطعی را ارایه می‌کنند که این امر امکان تصمیم گیری دقیق برای جزیره سازی را در اختیار می‌گذارند.
به طور کلی در بحث جزیره‌سازی سیستمهای قدرت سه سوال اساسی مطرح می‌گردد که به صورت زیر بیان می‌شوند.
الف – یک سیستم قدرت که در شرایط معین بهره‌برداری با یک اغتشاش شدید روبرو شده است، آیا نیاز به جزیره‌سازی دارد؟
پاسخ به این سوال لزوم جزیره‌سازی را آشکار می‌سازد.
ب - در صورتی که پاسخ به سوال بالا مثبت باشد سیستم قدرت مورد نظر از کجاها باید شکسته شود؟ و مرزهای جداسازی جزایر در کجاها قرار دارند؟
پاسخ به این سوال به معنی تعیین دقیق نقاط جداسازی سیستم به هم پیوسته می‌باشد.
ج- چگونه بایستی جزیره‌سازی صورت گیرد و ترتیب و زمان بازکردن خطوط چه لحظاتی می‌باشد؟
پاسخ به این سوال به معنی تعیین لحظات صحیح و ترتیب باز کردن خطوط به منظور جزیره سازی است.
هدف این تحقیق پاسخ به سوالات فوق با تاکید بر سوالات شماره (ب) و (ج) می‌باشد.
با توجه به نتایج آخرین تحقیقات صورت گرفته هنوز یک استراتژی کلی که بتواند به هر سه سوال فوق در یک زمان کوتاه به طور مناسب پاسخ دهد وجود ندارد و رسیدن به این هدف جامع نیاز به تحقیقات گسترده‌ای دارد. متاسفانه تاکنون جوابهای جامعی برای سوالهای (ب) و (ج) ارایه نشده است و تحقیقات در مورد این سوالات با چالشهای جدی روبرو میباشد.
در یک کلام حل جامع و یکپارچه مساله جزیره‌سازی صحیح به معنی پاسخ به همه سوالات فوق در کمترین زمان ممکن است.
 
کلمات کلیدی: پایداری سیستمهای قدرت، جزیره سازی، الگوهای حفاظتی خاص، نظریه گراف، بهینه سازی چند منظوره، الگوریتمهای هوشمند
 
 
عنوان
صفحه
چکیده
1
 
مقدمه
4
1-1- مقدمه
4
 
سابقه کارهای انجام يافته، اهداف، ايدهها و محدوديتهای انجام رساله
 
 
9
2-1-مقدمه
9
2-2- مطالعات انجام شده در تشخيص پايداري گذرا
9
2-3- مطالعات انجام شده در مورد همسويي(Coherency) و تعيين معادلهای ديناميکی
11
2-3-1- مطالعات انجام گرفته در حوزه زمان
13
2-3-2- مطالعات انجام گرفته در حوزه فرکانس
13
2-4- مطالعات انجام شده در مورد همسويي و جزيره‌سازی سيستم
15
2-5- مطالعات انجام گرفته در حوزه جزيره‌سازي
18
2-6- كاهش شبكه در جزیره‌سازی
26
2-7- روش جزاير توده‌اي يا متراكم
28
2-8- بارزدايي در جزایر
30
2-8-1- تعريف حذف بار
30
2-8-1- تعريف حذف بار
31
2-9- ضرورت انجام پژوهش
31
2-10- اهداف تحقیق
32
2-11- استراتژی جزیره سازی
36
2-11-1- فضای جستجوی اصلی (واقعی)
37
2-11-2- استراتژی شدنی
37
2-11-3- فضای استراتژی شدنی
37
2-12- ايده‌ها و نوآوريها
37
2-13- نيازمنديها و ملاحظات لازم در تشکيل جزيره‌ها
40
2-14- الگوهاي حفاظتي خاص
41
2-14-1- معيارهاي مورد نياز در طراحي SPS
42
2-15- روش پيشنهادي
43
 
پايداري سيستمهاي قدرت
53
3-1- پايداري سيستمهاي قدرت
53
3-2- پايداري گذرا
53
3-2-1- مدل بدون ورودي
5
3-2-2- معادلات حالت در چهارچوب مركز زاويه (COA)
56
3-2-3- قضيه لياپانف
57
3-2-4- تابع لياپانف براي يك سيستم چند ماشينه
57
3-2-5- محاسبه ناحيه همگرايي
59
3-3- پايداری فرکانس
61
3-4- معیار برابری سطوح توسعه یافته
 
62
کاهش مرتبه سيستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات
66
4-1-کاهش مرتبه سيستمهای قدرت و خوشه بندی اطلاعات
66
4-1-1- خوشه‌بندی تقسیم‌گر K-Means
68
4-2- بکارگیری روشهای خوشه بندی در سیستم های قدرت
69
4-3- روشهای معادلسازی دینامیکی
69
4-4- روش تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis)
74
4-4-1- آنالیز شکل نرمال در نزدیکی تشدیدهای قوی
77
4-5- روش زیرفضای Krylov
80
4-5-1- روش اسکالر Arnoldi
81
4-5-2- روش بلوکی Arnoldi
81
4-5-3- تطبیق گشتاورها و زیرفضای Krylov
83
4-6- کاهش مرتبه با زیر فضای Krylov و نظریه همسویی
84
4-7-تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis )
87
 
نظریه گراف و کاربرد آن در سیستمهای قدرت
90
5-1- تعريف گراف
91
5-2- تعريف گرافهاي متصل
91
5-3- ماتريس همسايگي يك گراف
91
5-4- اتصال (Connectivity)
92
5-5- گراف جهت دار
92
5-6- تعريف حداقل كات‌ست
92
5-7- تعريف ادغام رئوس (گوشه‌ها)
92
5-8- حداقل درخت پوشا
93
5-9- درخت استينير
93
5-10- تحقق تئوري گراف در سيستم قدرت
93
5-11- بکارگیری الگوریتم پریم (AlgorithmPrim) جهت حل مساله درخت پوشای حداقل
94
5-12- الگوریتم Prim
96
5-13- الگوریتمKruskal
97
5-14-الگوریتم Baruvka
98
امنیت سيستمهای قدرت
100
6-1- قابلیت اطمینان سيستمهای قدرت
100
6-2- حالت نرمال
102
6-3- وضعيت هشدار
102
6-4- وضعيت اضطراري
102
6-5- وضعيت فوق بحراني
102
6-6- وضعيت بازيابي
103
6-6-1- بازيابي سيستم قدرت (Power System Restoration)
104
6-7- پايداري فركانس
110
6-8- ناپايداري ولتاژ
111
6-9- ناپايداري زاويه‌اي گذرا
112
6-10- عوامل موثر در پديده فروپاشي سيستم
112
6-10-1- راه‌حلهاي بلندمدت
113
6-10-2- دستيابي به كنترلهاي هوشمند
113
6-10-3- جزيره‌سازي
113
6-10-4- حذف بار
114
6-11- طراحي يك سيستم انعطاف‌پذير به جاي يك سيستم شكننده
114
6-12- بازيابي از خروجهاي متوالي
116
6-13- امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستمهای قدرت
117
6-13-1- معیارهای امنیت
118
6-13-2- روشهای ارزیابی امنیت
119
6-13-3-روش انتگرالگیری عددی
120
6-13-4- روش مستقیم لیاپانف
120
6-13-5- روشهای احتمالی
120
6-13-6- روشهای مبتنی بر سیستمهای خبره
121
6-14- ارزیابی آنلاین امنیت دینامیکی
122
6-15- ویژگیهای حوادث متوالی در سیستمهای قدرت
124
6-16- روشهای بررسی حوادث نادر
125
6-17- خطای پنهان (Hidden Failure) در سیستمهای حفاظتی
127
6-18- ارزیابی احتمال خطر (Probability Risk Assessment)
129
6-19- درخت حادثه دینامیکی (DET: Dynamic Event Tree)
130
 
نتایج حاصل از پژوهش
133
7-1-نتایج حاصل از پژوهش
133
7-2- محاسبه مدهای بین ناحیه‌‌ای
133
7-3- تحلیل پدیده همسویی با استفاده از روش ماتریس های اسپارس
142
7-4- شبیه سازی و ارایه نتایج
142
7-5- شبیه سازی زمانی
149
7-6- مطالعه بر روی شبکه 118 شینه IEEE
157
7-7- شبیه سازی زمانی در شبکه 118 باسه IEEE
162
 
نتیجه گيری و ارائه پیشنهادات
171
8-1- نتیجه‌گيری
172
8-2- ارائه پیشنهادات
174
 
 
مراجع و ماخذ
176
ضمائم
184
ضمیمه (الف)
NPCC68 BUS TEST SYSTEM (STATIC AND DYNAMIC DATA)
185
ضمیمه (ب)
IEEE118 BUS TEST SYSTEM (STATIC AND DYNAMIC DATA)
188
ضمیمه (ج)
INCIDENT BUS MATRIX FOR IEEE 118BUS SYSTEM
193
ضمیمه (د)
LOAD-GENERATION MISMACH FOR IEEE118 BUS (7 AREA)
195
ضمیمه (و)
LOAD-GENERATION MISMACH FOR IEEE118 BUS (2 AREA)
 
199
  1-1- مقدمه
شبکه قدرت بزرگترين و پيچيده‌ترين شبکه به هم پيوسته‌اي است که تاکنون بدست بشر طراحي شده است از اینرو کار کنترل آن بسیار مشکل می‌باشد. با ظهور خصوصي‌سازي و تجديد ساختار شبکه قدرت، بهره‌برداري از سيستم قدرت به دليل فشارهاي تجديد ساختار شبکه، که اهداف جديد فنی و اقتصادي را در بهره‌برداري از سيستم قدرت دنبال می کند، تنشهاي فزاينده‌اي را براي سيستم قدرت تحميل کرده است. زماني که سيستم قدرت در نزديکي‌ حدود بهره‌برداري کار مي‌کند، اتصالات ضعيف، حوادث غيرمترقبه، خطاهاي پنهان در سيستمهاي حفاظتي، خطاهاي انساني و نيز يک مجموعه‌اي از عوامل ديگر، ممکن است باعث ناپايداري سيستم شده و يا حتي سيستم را به سمت خطاهاي سهمگين (Catastrophic Failures) پيش ببرند. از اينرو مطالعه سيستماتيک شبكه قدرت و طراحي يک استراتژي جامع براي کنترل آن مورد توجه روزافزون قرار گرفته است [3-1].در حالت کلي توانايي يک سيستم قدرت در مقابله با وقوع يک اغتشاش معين بستگي به شرايط بهره‌برداري سيستم در لحظه وقوع آن دارد و هر شکل از کنترل تطبيقي بايستي طوري طراحي گردد که تنها در شرايط مناسب بهره‌برداري سيستم فعال شود. از طرف ديگر توجه به اين نكته ضروري است كه در هنگام وقوع اغتشاشات شديد در شبکه قدرت بررسی پايداري گذراي آن، سيستم به طور كلي غيرخطي بوده و براي پيش‌بيني پايداري و يا ناپايداري آن تنها بايستي از تئوري سيستمهاي غيرخطي استفاده كرد كه اين امر كار تحليل آن را در اين شرايط دشوارتر خواهد كرد. به طور كلي دو نوع روش كنترلي روي شبكه قدرت قابل اعمال است كه اولي بنام كنترل ‌پيش‌گيرانه (PreventeControl) و دومي بنام كنترل اصلاحي(CorrectiveControl) مشهور است [10-4]. استراتژيهاي كنترلي اصلاحي در حل مسايل مربوط به امنيت در بسياري از جنبه‌ها مانند اضافه بار خطوط، مسائل ولتاژ و حالات گذراي سيستم قدرت مشاركت مي‌كنند[11]. زماني كه سيستم در وضعيت هشدار قرار دارد، يك اغتشاش نسبتا بزرگ ممكن است آن را وارد حالت اضطراري كند كه در آن ولتاژهاي بسياري از باسها در زير حدود نرمال خود قرار مي‌گيرند و ممكن است يك يا چندين المان سيستم دچار اضافه بار شوند. در اين حالت، شبكه همچنان در وضعيت بهره‌برداري بوده و اين امكان وجود دارد كه بتوان آن را با استفاده از كنترلهاي اصلاحي مانند بازآراي سيستم قدرت (TSR : Transmission System Reconfiguration)، تغيير برنامه توليد (GR : Generators Scheduling )، بارزدايي ( Load shedding: LS) و غيره به حالت هشدار برگرداند.
در صورتي كه كنترلهاي اصلاحي مربوطه در مرحله بحراني اعمال نشوند و يا اينكه غير موثر بوده باشند سيستم وارد وضعيت فوق بحراني مي‌شود. در اين حالت روشهای كنترلي اصلاحي شامل بارزدايي و جزيره‌سازي سيستم قدرت (CSI : Controlled System Islanding) مي‌باشد [12]. اين نوع كنترل قصد دارد تا حد ممكن شبكه را حفظ كرده و از فروپاشي كلي آن جلوگيري كند. در حالت كلي چنين سيستماي كنترلي را الگوي حفاظتي خاص (SPS: Special Protection Scheme)، سیستمهای حفاظتي خاص (SPS: Special Protection System)، و يا طرح اعمال شفابخش(RAS: Remedial ActionScheme) گويند. از اينرو SPS‌ يك طرح حفاظتي است كه براي تشخيص شرايط خاص سيستم قدرت كه باعث ايجاد تنشهاي غيرمعمول در سيستم شده‌اند، طراحي گرديده است تا يك سري اعمال كنترلي از پيش‌تعيين شده را براي مقابله با شرايط ايجاد شده به صورت كنترل شده انجام دهد. در بعضي حالات، SPS براي تشخيص شرايط خاص سيستم مانند اضافه بار، ناپايداري و فروپاشي شبکه در سيستم استفاده مي‌گردد. اين اعمال از پيش‌تعيين شده می‌تواند شامل بازكردن يك يا چندين خط، خارج‌كردن يك ژنراتور، تغيير توان انتقالي با خطوط HVDC، بارزدايي و جزيره‌سازي شبكه باشد كه همگي براي كاهش اثرات مضر بحران بوجود آمده مورد استفاده قرار مي‌گيرند. انواع مرسوم حفاظت مانند حفاظت خطوط و ادوات ديگر سيستم قدرت شامل اين نوع سيستم حفاظتي نمي‌باشند.

👇 تصادفی👇

پروژه در مورد بهره وری و تعاونی هاگام به گام پروژه راهسازی با استفاده از نرم افزار CIVIL 3Dدانلود مقاله رنگها در صنایع غذاییرابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی با بهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ....نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه - منطق قدیم کد درس: 1220308پایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - بررسی عملکرد شرکت های خدماتی با مدل سروکوئال (مطالعه موردی)دانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان زنجانبانک شماره تلفن کشور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت word

ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت word

دانلود ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت word

خرید اینترنتی ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت word

👇🏞 تصاویر 🏞