👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری

ارتباط با ما

دانلود


استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت
 عنوان پایان نامه:
استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ......................................... 1
فصل اول: مقدمه
مقدمه ......................................... 3
پیشینه و سوابق ................................ 4
مهمترین اجزای سیستم تحریک ..................... 5
فرضیه‌ها ....................................... 6
اهداف این پایان نامه .......................... 6
اهداف کاربردی این پایان نامه .................. 6
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
فرضیات تحلیل مبدل Buck ........................ 12
مزایا مبدل باک ................................ 16
معایب مبدل باک ................................ 16
فصل سوم: مواد و روشها
کنترل مبدل DC-DC باک .......................... 18
سیستم‌های فازی ................................. 18
سیستم کنترل حلقه باز .......................... 19
سیستم کنترل حلقه بسته ......................... 19
منطق فازی ..................................... 19
کنترل مد لغزشی مبدل باک (sliding mode control) ...... 20
بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی 22
تئوری کنترل لغزشی ............................. 22
مدل فضاي حالت مبدل باك ........................ 25
طراحی کنترل مد لغزشی (SMC) .................... 26
تعیین سطح لغزش ................................ 27
اعمال شرط لغزش ................................ 28
کنترل لغزشی مبدل باک........................... 29
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تعیین قانون کنترل ............................. 30
پدیده چترینگ (Chattering) ........................ 32
فصل چهارم: نتایج و بحث
منطق فازی ..................................... 36
مد لغزشی ...................................... 43
فصل پنجم: نتیجه گیری
مزایای کنترل کننده فازی ....................... 63
مزایای کنترل مد لغزشی ......................... 63
معایب کنترل مد لغزشی .......................... 63
مقایسه مد لغزشی با منطق فازی .................. 63
نتیجه گیری .................................... 65
جنبه نوآوری این پایان نامه .................... 65
منابع فارسی ................................... 66
منابع انگلیسی ................................. 66
چکیده انگلیسی ................................. 68
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1: ........................................... 56
جدول 2: ........................................... 59
جدول 3: ........................................... 60
جدول 4: ........................................... 61
 فهرست نمودار
عنوان صفحه
 نمودار1........................................ 39
نمودار2........................................ 41
نمودار3........................................ 41
نمودار4........................................ 42
نمودار5........................................ 42
نمودار6........................................ 52
نمودار7........................................ 52
نمودار8........................................ 53
نمودار9........................................ 53
نمودار10....................................... 54
نمودار11....................................... 54
نمودار12....................................... 55
نمودار13....................................... 55
نمودار14....................................... 56
نمودار15....................................... 57
نمودار16....................................... 57
نمودار17....................................... 58
نمودار18....................................... 59
نمودار19....................................... 60
نمودار20....................................... 61

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1 .............................................. 8
شکل 2 مدارهای معادل BUCK .......................... 9
شکل3 شکل موج‌های ولتاژ و جریان ایده آل ............. 10
(شکل 4) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم =خطای ولتاژ متغیر و =خطای ولتاژ دینامیکی نسبی 21
(شکل 5) مدلسازی مبدل در فضای حالت ................. 23
(شکل 6) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز 24
(شکل 7) کنترل مبدل توسط مد لغزشی .................. 25
(شکل 8) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که 30
(شکل 9) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که 30
(شکل10) رسم همزمان مسیرهاي فازمعادلات حالت باك ..... 31
(شکل 11) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش .................. 31
(شکل12) پدیده چاترینگ در کنترل لغزشی بر مبنای سیستم غیرخطی 32
(شکل 13) نمایش بزرگتر ازمسیرفازدرحضورپهناي باندهیسترزیس 33
شکل 14 ............................................ 36
شکل 15: مفهوم بلندی قد در دو مجموعه کلاسیک و فازی. . 36
شکل 16: تابع عضویت ورودی .......................... 37
شکل 17: تابع عضویت خروجی........................... 38
شکل 18: پنجره ورود قوانین ......................... 38
شکل 19: توابع عضویت ورودی اول...................... 39
شکل 20: توابع عضویت ورودی دوم...................... 40
شکل 21:............................................ 40
شکل 22: ........................................... 44
شکل 23: مدار شبیه‌سازی دربرگیرنده بخش کنترلی........ 44
شکل 24: بلوک کنترلی SMC............................ 45
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 25: تولیدکننده سیگنال پالس برای مبدل AC/DC..... 46
شکل 26: مبدل AC/DC. ............................... 46
شکل 27: بلوک مبدل باک. ........................... 47
شکل 28: شماتیک مداری مبدل Buck..................... 48
شکل 29: مدار داخلی بلوک مبدل Buck.................. 48
 چکیده:
ژنراتورها در نیروگاهها وظیفۀ تولید انرژی الکتریکی دارند. در ژنراتور سنکرون یک ولتاژ dc به رتور داده می‌شود تا میدان مغانطیسی رتور شکل بگیرد و سپس رتور به حرکت در می‌آید و در سیم پیچ‌های استاتور ولتاژ سه فاز القاء می‌کند.
سيستم تحريك استاتيك توان ميدان اصلي ژنراتور تأمين مي‌‌كند، در حاليكه تنظيم كننده ولتاژ، توان ميدان تحريك كننده را برآورده مي‌سازد. در سيستم تحريك استاتيك3 مؤلفه اصلي وجود دارند: قسمت كنترل، پل يكسوساز و ترانسفورماتور قدرت كه در تركيب باهم ميدان ژنراتور را براي دستيابي به ولتاژ خروجي مناسب، كنترل مي‌‌كنند. در این پایان نامه می‌خواهیم بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک (Buck converter) که با کنترلر لغزشی فرآیند کنترل آن صورت می­پذیرد، استفاده کنیم. همچنین به مقایسه دو روش کنترل مبدل باک که یکی منطق فازی و دیگری مد لغزشی است، توسط نرم افزار متلب پرداختیم و نتیجه گرفتیم، روش مد لغزشی با دینامیک سریعتر و دفع کامل اغتشاشات به کنترل خروجی مبدل باک نسبت به منطق فازی پرداخته است.
 کلمات کلیدی:(مبدل باک، کنترل مد لغزشی، کنترل منطق فازی)
فصل اول:
مقدمه:
ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکۀ قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفا می‌کنند. و برای ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سراسر جهان به کار می‌رود. امروزه ژنراتورهای سنکرون سه فاز ستون فقرات شبکه‌های برق را در جهان تشکیل می‌دهند و ژنراتورهای عظیم در نیروگاهها وظیفۀ تولید انرژی الکتریکی دارند. در ژنراتور سنکرون یک ولتاژ dc به رتور داده می‌شود تا میدان مغانطیسی رتور شکل بگیرد و سپس رتور به حرکت در می‌آید و در سیم پیچ‌های استاتور ولتاژ سه فاز القاء می‌کند. برای رساندن جریان dc به رتور مکانیزم خاصی مورد نظر است:
1-رساندن توان از یک منبع خارجی به رتور توسط حلقه‌های لغزان و جاروبکها (در این حالت استهلاک زیاد است و بیشتر در ژنراتورهای کوچک کاربرد دارد)
2-رساندن توان از یک منبع خاص که مستقیما بر روی محور ژنراتور نصب شده است. (در ژنراتورهای بزرگ)
يك سيستم تحريك استاتيك به لحاظ عملكرد شبيه تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ ميدان رفتار مي‌كند بطوريكه اگر ولتاژ ژنراتور كاهش داشته باشد، جريان ميدان را افزايش مي‌‌دهد و بر عكس اگر ولتاژ ژنراتور افزايش داشته باشد، جريان ميدان را كاهش مي‌دهد. درواقع سيستم تحريك استاتيك توان ميدان اصلي ژنراتور تأمين مي‌‌كند، در حاليكه تنظيم كننده ولتاژ، توان ميدان تحريك كننده را برآورده مي‌سازد. درسيستم تحريك استاتيك3 مؤلفه اصلي وجود دارند: قسمت كنترل، پل يكسوساز و ترانسفورماتور قدرت كه در تركيب باهم ميدان ژنراتور را براي دستيابي به ولتاژ خروجي مناسب، كنترل مي‌‌كنند. در این پایان نامه میخواهیم بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک (Buck converter) که با کنترلر لغزشی فرآیند کنترل آن صورت می­پذیرد، استفاده کنیم.
مبدل DC/DC‏ مبدلی است که جریان DChc یک منبع را به سطح ولتاژیدیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. مبدل باک (Buck converter) نوعی مبدل DC-DC کاهنده است. از این نوع مبدل برای کاهش ولتاژ در سطح دلخواه استفاده می‌شود. برای کنترل این فرآیند روش‌هایی مثل: کنترلر PI، کنترلر PID، کنترلر فازی و کنترلر لغزشی استفاده می‌شود. ما در این پایان نامه از کنترلر لغزشی برای مبدل باک میخواهیم استفاده کنیم.
روش كنترل مد لغزشي يكي از مهمترين روشهاي كنترل غيرخطي مي‌باشد، كه از مشخصه‌هاي بارز آن عدم حساسيت به تغيير پارامترها و دفع كامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعيت است. اين كنترل‌كننده ابتدا سيستم را از حالت اوليه با استفاده از قانون رسيدن به سطح تعريف شده لغزش كه از پايداري مجانبي لياپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشي آن را به حالت تعادل مي‌رساند. دراين روش پايداري بوسيله نگهداشتن حالتهاي سيستم روي سطح لغزش بدست می‌آيد. در واقع با داشتن مدل عدم قطعیت‌ها و اغتشاشات میتوان از این مدل استفاده کرد، به شرطی که محدوده این عدم قطعیت‌ها و اغتشاشات معلوم باشد.

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب قدم صفر بازاریابی اینترنتیسوسياليسم از دوران غارنشيني تا ظهور توراتپکتینکوییدیچ در گذر زمان-کتیل ورتی ویسپاولین ها در ایرانمقایسه عملکرد مدلهای پیش بینی مقاومت فشاری بتن به روش تحلیل رگرسیون، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بیان ژن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری

استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری

دانلود استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری

خرید اینترنتی استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری

👇🏞 تصاویر 🏞