👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

امکان سنجی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی های بادی و خورشیدی word

ارتباط با ما

دانلود


امکان سنجی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی های بادی و خورشیدی word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده............................................. 1
فصل اول – کلیات
1 – 1 مقدمه....................................... 3
1 – 2 سیستم انرژی ترکیبی ......................... 4
1 – 3 انرژی بادی.................................. 4
1 – 4 انرژی خورشیدی............................... 7
1- 5- ضرورت تحقیق................................. 9
1- 6- اهداف تحقیق................................. 9
1- 7- سوالات تحقیق................................. 10
1- 8- فرضیه­های تحقیق.............................. 10
1- 9- ساختار پایان نامه........................... 11
1 – 10- خلاصه...................................... 12
فصل دوم- بررسی موقعیت­ جغرافیایی، توزیع انرژی الکتریکی و داده­های بادی و خورشیدی استان هرمزگان
2 – 1- مقدمه...................................... 14
2 – 1- 1- توپوگرافی و ناهمواری­های استان......... 14
2 – 1- 2- اقلیم و آب و هوا...................... 15
2 – 2- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان­ها........... 16
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2 – 2- 1- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان ابوموسی16
2 – 2- 2- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان بستک... 17
2 – 2- 3- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان بشاگرد. 18
2 – 2- 4- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان بندرعباس19
2 – 2- 5- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان بندرلنگه20
2- 2- 6- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان پارسیان. 21
2 – 2- 7- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان جاسک... 21
2- 2- 8- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان حاجی آباد22
2 – 2- 9- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان بندر خمیر23
2 – 2- 10- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان رودان. 24
2 – 2- 11- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان سیریک. 25
2 – 2- 12- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان قشم... 26
2 – 2- 13- محل و مختصات جغرافیایی شهرستان میناب. 27
2 – 3- وضعیت توزیع انرژی الکتریکی................. 28
2 – 3- 1- مصرف انرژی الکتریکی و حداکثر بار همزمان و غیرهمزمان توزیع............................................. 31
2 – 3- 2 – آمار تاسیسات توزیع برق............... 33
2 – 4- داده­های بادی و خورشیدی..................... 37
2 – 4- 1- داده­های سرعت باد.................... 38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2- 4 – 2- داده­های تشعشع خورشید................ 40
2 – 5- خلاصه....................................... 43
فصل سوم- انتخاب مکان بهینه جهت احداث نیروگاه بادی و خورشیدی با استفاده از الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی
3 – 1- مقدمه...................................... 45
3 – 2- معرفی مبانی الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی (AHP)45
3 – 3- مدل سازی و انتخاب مکان بهینه نیروگاه بادی و خورشیدی با استفاده از نرم افزار EC........................... 49
3 – 3- 1- مکان­یابی نیروگاه بادی با نرم افزار EC. 55
3 – 3- 2- مکان یابی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار EC58
3 – 3- 3- مکان یابی نیروگاه بادی خورشیدی با نرم افزار EC 60
3 – 4- خلاصه....................................... 62
فصل چهارم- بررسی فنی و اقتصادی سیستم ترکیبی بادی خورشیدی با نرم افزار EC
4 – 1- مقدمه...................................... 65
4 – 2- معرفی مبانی نرم افزار HOMER............... 67
4 – 3- مدل سازی و تحلیل فنی و اقتصادی سیستم ترکیبی با HOMER 72
4 – 3- 1- اجزای سیستم ترکیبی.................... 72
4 – 3- 1- 1- بار الکتریکی..................... 73
4 – 3- 1- 2- منابع باد و خورشید............... 81
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4 – 3- 1 – 3- توربین بادی..................... 95
4 – 3- 1- 4- آرایه فتوولتائیک................. 101
4 – 3- 1- 5- باتری............................ 108
4 – 3- 1- 6- مبدل توان........................ 110
4 – 3- 2- تحلیل سیستم ترکیبی و آنالیز حساسیت.... 111
4 – 3- 2- 1- شبیه سازی و تحلیل سیستم ترکیبی... 112
4 -3- 2- 2- راستی آزمایی و تعمیم نتایج........ 114
4 – 3- 2- 3- آنالیز حساسیت.................... 115
4 – 4- خلاصه....................................... 116
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1- نتایج....................................... 118
5 – 2- تحقیقات آتی................................ 119
منابع و مآخذ
منابع فارسی....................................... 121
منابع غیر فارسی ................................. 122
چکیده انگلیسی..................................... 125
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 – 1 تعداد مشترکین برق استان هرمزگان به تفکیک تعرفه در نواحی مختلف............................................. 30
جدول 2 – 2 مصرف انرژی برق در استان هرمزگان به تفکیک تعرفه در نواحی مختلف............................................. 32
جدول 2 – 3 طول شبکه­های توزیع در نواحی برق استان... 34
جدول 2 – 4 تعداد و ظرفیت پست­های توزیع در نواحی برق استان35
جدول 2 – 5 تعداد چراغ­های روشنایی معابر در نواحی برق استان 36
جدول 3 – 1 شاخص ناسازگاری تصادفی.................. 48
جدول 3 – 2 مقیاس AHP ............................. 49
جدول 3 – 3 ماتریس مقایسات زوجی شاخص­ها برای احداث نیروگاه بادی52
جدول 3 – 4 ماتریس مقایسات زوجی شاخص­ها برای احداث نیروگاه خورشیدی.................................................. 52
جدول 3 – 5 ماتریس مقایسات زوجی شاخص­ها برای احداث نیروگاه ترکیبی باد خورشیدی....................................... 53
جدول 3 – 6 ماتریس مقایسات زوجی گزینه­ها نسبت به شاخص سرعت باد53
جدول 3 – 7 ماتریس مقایسات زوجی گزینه­ها نسبت به شاخص تشعشع خورشید.................................................. 53
جدول 3 – 8 ماتریس مقایسات زوجی گزینه­ها نسبت به شاخص قیمت زمین54
جدول 3 – 9 ماتریس مقایسات زوجی گزینه­ها نسبت به شاخص مناطق صعب العبور............................................ 54
جدول 3 – 10 ماتریس مقایسات زوجی گزینه­ها نسبت به شاخص عدم وجود سازه­های بلند...................................... 54
جدول 4 – 1 مقدار پارامترهای C1 – C5 ................ 99
 فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1 – 1 اطلس سرعت باد ایران در ارتفاع 40 متری... 6
شکل 1 – 2 اطلس انرژی باد ایران در ارتفاع 40 متری.. 7
شکل 1 – 3 متوسط سالیانه تابش خورشید بر نقاط مختلف کره زمین 8
شکل 1 – 4 متوسط سالیانه تابش خورشید بر نقاط مختلف ایران 8
شکل 2 – 1 نقشه تقسیمات استان هرمزگان.............. 15
شکل 2 – 2 نقشه تقسیمات شهرستان ابوموسی............ 16
شکل 2 – 3 نقشه تقسیمات شهرستان بستک............... 17
شکل 2 – 4 نقشه تقسیمات شهرستان بشاگرد............. 18
شکل 2 – 5 نقشه تقسیمات شهرستان بندرعباس........... 19
شکل 2 – 6 نقشه تقسیمات شهرستان بندرلنگه........... 20
شکل 2 – 7 نقشه تقسیمات شهرستان پارسیان............ 21
شکل 2 – 8 نقشه تقسیمات شهرستان جاسک............... 22
شکل 2 – 9 نقشه تقسیمات شهرستان حاجی آباد.......... 23
شکل 2 – 10 نقشه تقسیمات شهرستان بندرخمیر.......... 24
شکل 2 – 11 نقشه تقسیمات شهرستان رودان............. 25
شکل 2 – 12 نقشه تقسیمات شهرستان سیریک............. 26
شکل 2 – 13 نقشه تقسیمات شهرستان قشم............... 27
شکل 2 – 14 نقشه تقسیمات شهرستان میناب............. 28
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 3 – 1 تعیین هدف، معیارها و گزینه­ها در نرم افزار 55
شکل 3 – 2 قضاوت عددی بین شاخص­ها................... 55
شکل 3 – 3 وزن نسبی شاخص­ها......................... 56
شکل 3 – 4 وزن نسبی گزینه­ها نسبت به شاخص سرعت باد.. 56
شکل 3 – 5 وزن نهایی گزینه­ها از نظر هدف............ 56
شکل 3 – 6 وزن نسبی شاخص­ها......................... 58
شکل 3 – 7 وزن نسبی گزینه­ها نسبت به شاخص تشعشع خورشید59
شکل 3 – 8 وزن نهایی گزینه­ها از نظر هدف............ 59
شکل 3 – 9 وزن نسبی شاخص­ها......................... 60
شکل 3 – 10 وزن نهایی گزینه­ها از نظر هدف........... 61
شکل 4 – 1 شماتیک کلی سیستم تولید مستقل از شبکه.... 65
شکل 4 – 2 نمایی از ترکیب انرژی باد و خورشید با باتری66
شکل 4 – 3 شماتیک سیستم ترکیبی بادی خورشیدی مستقل از شبکه با ذخیره ساز باتری......................................... 66
شکل 4 – 4 مدل سیستم تولید مستقل از شبکه در نرم افزار HOMER 73
شکل 4 – 5 بلوک دیاگرام نمونه یک سیستم تبدیل انرژی بادی 97
شکل 4 – 6 بلوک دیاگرام سلول خورشیدی............... 104
شکل 4 – 7 شناخت تفاوت بین سلول خورشیدی، ماژول و آرایه 104
شکل 4 – 8 مدار معادل استاتیکی سلول خورشیدی........ 105
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4 -9 مدل دینامیکی یک سلول خورشیدی............. 107
شکل 4 – 10 فضای جستجوی HOMER برای اجزا و سیستم ترکیبی 112
شکل 4 – 11 ترکیبات ممکن براساس افزایش هزینه خالص نهایی (Total NPC).................................................. 112
شکل 4 – 12 سهم منابع باد و خورشید در تامین باد.... 113
شکل 4 – 13 میزان تولید سیستم ترکیبی در ماه­های مختلف سال به تفکیک مشارکت توربین بادی و آرایه خورشیدی................ 113
شکل 4 – 14 خلاصه گردش وجوه نقد سیستم ترکیبی........ 114
شکل 4 – 15 ترکیب بهینه پیشنهادی توسط نرم افزار HOMER 115
شکل 4 – 16 سهم منابع باد و خورشید در تامین بار.... 115
 فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2 – 1 تعداد مشترکین برق استان هرمزگان به تفکیک تعرفه 29
نمودار 2 – 2 مصرف انرژی برق به تفکیک تعرفه­های مختلف 31
نمودار 2 – 3 حداکثر بار همزمان توزیع در نواحی برق مختلف 33
نمودار 2- 4 درصد شبکه­های توزیع برق موجود استان در سال 1391 37
نمودار 2 – 5 متوسط ماهانه سرعت باد بشاگرد در دوره پنج ساله برحسب متربرثانیه....................................... 38
نمودار 2 – 6 متوسط ماهانه سرعت باد بندرعباس در دوره پنج ساله برحسب متربرثانیه....................................... 39
نمودار 2 – 7 متوسط ماهانه سرعت باد بندرخمیر در دوره پنج ساله برحسب متربرثانیه....................................... 39
نمودار 2 – 8 متوسط ماهانه سرعت باد بندرلنگه در دوره پنج ساله برحسب متربرثانیه....................................... 40
نمودار 2 – 9 متوسط ماهانه تشعشع خورشید بشاگرد در دوره پنج ساله برحسب وات برمترمربع.............................. 41
نمودار 2 – 10 متوسط ماهانه تشعشع خورشید بندرعباس در دوره پنج ساله برحسب وات برمترمربع......................................... 41
نمودار 2 – 11 متوسط ماهانه تشعشع خورشید بندرخمیر در دوره پنج ساله برحس42ب وات برمترمربع......................................... 42
نمودار 2- 12 متوسط ماهانه تشعشع خورشید بندرلنگه در دوره پنج ساله برحسب وات برمترمربع............................... 42
نمودار 3 – 1 نمودار درختی سلسله مراتبی برای احداث نیروگاه بادی.................................................. 51
نمودار 3 – 2 نمودار درختی سلسله مراتبی برای احداث نیروگاه خورشیدی.................................................. 51
نمودار 3 – 3 نمودار درختی سلسله مراتبی برای احداث نیروگاه ترکیبی بادی خورشیدی...................................... 52
نمودار 3 – 4 نمودار حساسیت براساس کارایی.......... 58
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3 – 5 نمودار حساسیت براساس کارایی.......... 60
نمودار 3 – 6 نمودار حساسیت براساس کارایی.......... 62
نمودار 4 – 1 پروفایل روزانه بار مصرفی روستای برست. 73
نمودار 4 – 2 پروفایل برق مصرفی منطقه در ماه­های مختلف سال74
نمودار 4 – 3 پروفایل برق مصرفی منطقه در 8760 ساعت سال 74
نمودار 4 – 4 (الف) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه ژانویه 75
نمودار 4 – 4 (ب) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه فوریه 75
نمودار 4 – 4 (ج) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه مارس 76
نمودار 4 – 4 (د) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه آوریل 76
نمودار 4 – 4 (ه) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه می 77
نمودار 4 – 4 (و) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه ژوئن 77
نمودار 4 – 4 (ز) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه ژولای 78
نمودار 4 – 4 (ح) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه آگوست 78
نمودار 4 – 4 (ط) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه سپتامبر79
نمودار 4 – 4 (ی) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه اکتبر 79
نمودار 4 – 4 (ک) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه نوامبر 80
نمودار 4 – 4 (ل) پروفایل روزانه برق مصرفی در ماه دسامبر 80
نمودار 4 – 5 میانگین سرعت باد منطقه برای ماه­های مختلف سال 81
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4 – 6 داده­های سرعت باد در ساعات مختلف سال.. 81
نمودار 4 – 7 (الف) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه ژانویه.................................................. 82
نمودار 4 – 7 (ب) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه فوریه 82
نمودار 4 – 7 (ج) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه مارس 83
نمودار 4 – 7 (د) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه آوریل 83
نمودار 4 – 7 (ه) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه می84
نمودار 4 – 7 (و) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه ژوئن 84
نمودار 4 – 7 (ز) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه ژولای 85
نمودار 4 – 7 (ح) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه آگوست 85
نمودار 4 – 7 (ط) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه سپتامبر86
نمودار 4 – 7 (ی) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه اکتبر 86
نمودار 4 – 7 (ک) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه نوامبر87
نمودار 4 – 7 (ل) داده­های روزانه سرعت باد منطقه در ماه دسامبر87
نمودار 4 – 8 تابع توزیع تجمعی سرعت باد منطقه...... 88
نمودار 4 – 9 میانگین ماهانه تشعشع خورشید در HOMER 88
نمودار 4 – 10 داده­های تابش خورشید در ساعات مختلف سال89
نمودار 4 – 11 (الف) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه ژانویه.................................................. 89
نمودار 4 – 11 (ب) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه فوریه.................................................. 90
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4 – 11 (ج) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه مارس.................................................. 90
نمودار 4 – 11 (د) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه آوری.................................................. 91
نمودار 4 – 11 (ه) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه می91
نمودار 4 – 11 (و) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه ژوئن.................................................. 92
نمودار 4 – 11 (ز) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه ژولای.................................................. 92
نمودار 4 – 11 (ح) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه آگوست.................................................. 93
نمودار 4 – 11 (ط) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه سپتامبر.................................................. 93
نمودار 4 – 11 (ی) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه اکتبر.................................................. 94
نمودار 4 – 11 (ک) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه نوامبر.................................................. 94
نمودار 4 – 11 (ل) داده­های روزانه تابش خورشیدی منطقه در ماه دسامبر.................................................. 95
نمودار 4 – 12 مشخصه توان خروجی توربین بادی Fuhrlaender 100
نمودار 4 – 13 منحنی هزینه توربین بادی Fuhrlaender .... 100
نمودار 4 – 14 منحنی هزینه آرایه خورشیدی........... 107
نمودار 4 – 15 منحنی هزینه واحد باتری.............. 110
نمودار 4 – 16 منحنی هزینه مبدل توان............... 110
 چکیده
در حال حاضر منابع فسيلي به سرعت در حال تمام شدن هستند و همچنين با نگراني روزافزون درباره آلودگي هوا و گرمايش جهاني زمين متخصصان به فكر استفاده از منابع انرژي پاك تر و سازگاري بيشتر با محيط زيست هستند. از اين ميان نيروي باد و انرژي خورشيد دو نوع از منابع عظيم قابل بازيافت انرژي می باشند.
از جمله متداول ترين ساختارهاي بهره برداري از اين انرژي ها، مي توان به تركيب توربين هاي بادي و سيستم فتوولتائيك اشاره نمود، اما متاسفانه اين منابع بازيافت شدني بازده كاملاٌ متغيري دارند. براي كاهش و يا به طور کلی حذف اين نوسانات می توان از فن آوري ذخيره نيرو باتري هاي ذخيره اي [1](SB) استفاده نمود. در اين پايان نامه، ضمن امكان سنجي بكارگيري از انرژي هاي تجديدپذير باد و خورشيد در استان هرمزگان، مكان بهينه براي احداث نيروگاه بادي و خورشيدي بصورت جداگانه و سيستم تركيبي تعيين مي شود و در ادامه بصورت موردي يك سيستم تركيبي بادي خورشيدي بهينه طراحي و مورد تحليل فني و اقتصادي قرار مي گيرد. بدين منظور ابتدا با بررسي نقشه هاي هواشناسي مبتني بر رژيم باد منطقه در يك دوره زماني 5ساله، بهترين منطقه به لحاظ سرعت باد مناسب براي توليد انرژي توسط توربين هاي بادي مشخص مي شود، همچنين نقشه هاي تشعشع خورشيدي منطقه نيز در يك دوره زماني5ساله مورد بررسي قرار خواهد گرفت و بهترين منطقه به لحاظ ميزان تابش خورشيد براي توليد انرژي توسط آرايه هاي فتوولتائيك تعيين مي گردد. در مرحله بعد با درنظر گرفتن تمام پارامترهاي فوق و خصوصيات منطقه اي و با استفاده از الگوريتم تحليل سلسله مراتبي (AHP)[2] و نرم افزار EC[3] ، محل مناسب در استان هرمزگان براي احداث نيروگاه بادي و خورشيدي بصورت جداگانه و سيستم تركيبي انتخاب خواهد شد. پس از انتخاب محل مناسب براي ايجاد سيستم تركيبي در استان هرمزگان، بصورت موردي با درنظر گرفتن يك بار مصرفي معين، توسط نرم افزار HOMER ، يك سيستم تركيبي بادي خورشيدي مستقل از شبكه طراحي مي­گردد. اين سيستم تركيبي شامل: توربين بادي، آرايه خورشيدي، مبدل توان و باتري هاي ذخيره ساز مي باشد.
 
 

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه ی آماری بررسی بین اوقات فراغت وعملکرد دانش آموزان در مدرسه وخانهپاورپوینت الکترونیک عمومیكتاب Physics of Solid State Lasers (فيزيك ليزرهاي حالت جامد)بررسی انتقادی نظریه هستی اجتماعی در اندیشه بسکارطراحی کتابخانه با استفاده از ابزار Rational Roseدانلود کتاب مرجع آموزش Writing Security Tools and Exploitsاز میمون تا انسان - شایاندوربین شگفت انگیزبانک شماره موبایل لوازم مهندسی با قیمت مناسب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل امکان سنجی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی های بادی و خورشیدی word

امکان سنجی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی های بادی و خورشیدی word

دانلود امکان سنجی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی های بادی و خورشیدی word

خرید اینترنتی امکان سنجی بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان با تاکید بر انرژی های بادی و خورشیدی word

👇🏞 تصاویر 🏞