👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

ارتباط با ما

دانلود


تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
فهرست صفحه
1آشنایی با ساختار شبکه های الکتریکی با تأکید بر بخش توزیع.. 3
1-1مقدمه.. 3
1-2ساختار سیستم های قدرت.. 3
1-3آشنایی با شبکه های توزیع.. 5
1-4انواع شبکه های توزیع.. 5
1-5جزیره ای شدن.. 8
1-6عوامل مؤثر در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع.. 9
2مروری بر منابع تولید پراکنده و اهمیت مطالعه آنها.. 14
2-1مروری بر منابع تولید پراکنده.. 14
2-1-1منابع تجدید ناپذیر.. 15
2-1-1-1 توربین های گازی15
2-1-1-2 موتور های احتراق داخلی پیستونی17
2-1-1-3 تکنولوژی میکرو توربین ها20
2-1-2 منابع تجدید پذیر.. 21
2-1-2-1 توربين های آبي كوچك21
2-1-2-2 پیل های سوختی21
2-1-2-3 انرژي باد22
2-1-2-4 سیستم های فتوولتاییک23
2-1-2-5 استفاده از حرارت انرژی خورشید24
2-1-2-6 زیست توده25
2-1-2-7 زمین گرمایی26
2-1-3 مقایسه انواع تکنولوژی ها.. 26
2-2اهمیت توليد پراكنده.. 28
2-2-1 مزاياي اقتصادي.. 28
2-2-2 توليد مطمئن و ايمن.. 29
2-2-3 مزاياي اجتماعي.. 30
2-2-4 مزاياي محيطي.. 30
2-2-5 محدوديت هاي توليد پراكنده.. 31
2-2-6 آثار منابع‌ توليد پراكنده‌ بر روي ‌شبكه هاي‌ الكتريكي.. 31
2-2-7 تأثير DGبر قابليت اطمينان شبكه توزيع.. 32
2-2-8 تاثير DG بر تنظيم ولتاژ در شبكه.. 33
2-2-9 حفاظت.. 34
2-2-10 اثرات منفي احتمالي DG در شبكه.. 34
2-3مطالعات انجام شده.. 35
3ملاحظات مدل سازی در توسعه DG.. 39
3-1عوامل مؤثر در مدل سازی.. 40
3-1-1ساختار شبکه های توزیع.. 40
3-1-1-1 مدل انحصاری40
3-1-1-2 مدل رقابتی43
3-1-2نکات قابل توجه در توسعه منابع تولید پراکنده.. 44
3-2انتخاب نوع تکنولوژی.. 45
3-3مدل سازی مسئله.. 46
3-3-1تأثیر DGبر تلفات.. 47
3-3-2تأثیر DG بر قابلیت اطمینان.. 47
3-3-2-1 شاخصهای مورد کاربرد در ارزیابی قابلیت اطمینان توزیع48
3-4تصمیم گیری چند معیاره.. 51
3-4-1بهینه سازی چند خصیصه ای.. 51
3-4-2بهینه سازی چندهدفه.. 52
3-4-2-1 روش بهینه سازی ترتیبی52
3-4-2-2 روش ضرایب وزنی53
3-4-2-3 روش محدودیت 53
4فرمول بندی توسعه منابع DG در شبکه های توزیع.. 56
4-1فرمول بندی پخش بار.. 56
4-2محدودیت های پخش بار.. 59
4-3محدودیت خرید توان از شبکه.. 60
4-4هزینه خرید توان از بازار عمده فروشی.. 61
4-5مدل سازی تولید پراکنده.. 62
4-6فرمول بندی توسعه منابع تولیدپراکنده.. 63
4-7هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری DG.. 63
4-7-1هزینه سرمایه گذاری DG.. 63
4-7-2هزینه بهره برداری DG.. 64
4-8فرمول بندی هزینه تلفات.. 65
4-9فرموله بندی قابلیت اطمینان.. 65
5مطالعات عددی و شبیه سازی.. 72
5-1مطالعه نخست : مدل انحصاری DisCo بدون حضور DG های خصوصی.. 72
5-1-1سیستم مورد مطالعه.. 73
5-1-1-1 نتایج مطالعه نخست78
5-1-1-2 جمع بندی85
5-1-2اثر تغییر نرخ رشد بار.. 86
5-1-2-1 جمع بندی92
5-2مطالعه دوم: حضور توأم DG های خصوصی و غیر خصوصی.. 92
5-2-1 شبیه سازی 1. 96
5-2-2 جمع بندی.. 101
5-3مطالعه سوم : توسعه DGدر حضور ترانزیت.. 102
5-3-1 تعیین مکان، زمان و ظرفیت بهینه منابع DG در حضور ترانزیت 102
5-3-1-1 شبیه سازی 2102
5-3-1-2 شبیه سازی 3104
5-3-1-3 اثر تغییر ظرفیت ترانزیت110
5-3-1-4 جمع بندی114
6نتیجه گیری و پیشنهاد.. 117
6-1نتیجه گیری.. 117
6-2پیشنهادات.. 118
7منابع و مراجع.. 119
 
 
فهرست شکل­ها صفحه
شکل ‏1‑1: نحوه ارسال انرژی الکتریکی از نقاط تولید به مصرف4
شکل ‏1‑2: ارتباط بخشهای سیستم قدرت از نگاه سطوح ولتاژ.5
شکل ‏1‑3 : شمای یک سیستم توزیع و فوق توزیع7
شکل ‏1‑4 : شمای یک سیستم توزیع و فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده8
شکل ‏1‑5 : عملکرد جزیره ای در شبکه های قدرت9
شکل ‏1‑6 : تابع خسارت برای انواع مختلف مشترکین10
شکل ‏1‑7 : ارزیابی هزینه قابلیت اطمینان11
شکل ‏2‑1 : شمایی از نحوه عملکرد یک توربین گاز16
شکل ‏2‑2 : نحوه عملکرد موتورهای پیستونی19
شکل ‏2‑3 : ساختار و نحوه عملکرد میکروتوربین20
شکل ‏3‑1: محدوده تحت تملک DisCo در حالت انحصاری41
شکل ‏3‑2 : محدوده تحت تملک DisCo در حالت عدم انحصار42
شکل ‏3‑3 : نحوه تأثیر گذاری DG بر تلفات47
شکل ‏3‑4 : شبکه شعاعی در حضور منبع تولید پراکنده49
شکل ‏4‑1 : تقریب پروفایل بار با دو سطح بار58
شکل ‏4‑2 : فلوچارت محاسبه هزینه بار تأمین نشده68
شکل ‏4‑3 : فلوچارت توسعه منابع تولید پراکنده از نگاه برنامه و فرمول بندی مسئله70
شکل ‏5‑1 دیاگرام تک خطی سیستم مورد مطالعه74
شکل ‏5‑2 : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-1-1) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم.80
شکل ‏5‑3 : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-1-2) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم.81
شکل ‏5‑4 : ظرفیت تجمعی DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-1-3) از مطالعه نخست. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم.82
شکل ‏5‑5 : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (1-1-1) از مطالعه نخست.83
شکل ‏5‑6 : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (1-1-2) از مطالعه نخست.83
شکل ‏5‑7 : رژیم بهره برداری از DG های موجود در هر زیر دوره و در هر شین در سناریوی (1-1-3) از مطالعه نخست.84
شکل ‏5‑8 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-1-1).84
شکل ‏5‑9 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-1-2).85
شکل ‏5‑10 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-1-3).85
شکل ‏5‑11 : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-2-1). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم.88
شکل ‏5‑12 : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-2-2). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم.89
شکل ‏5‑13 : ظرفیت DG های نصب شده در هر شین در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (1-2-3). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم.90
شکل ‏5‑14 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-2-1).91
شکل ‏5‑15 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-2-2).91
شکل ‏5‑16 : هزینه بار تأمین نشده در هر شین و در هر زیردوره مطابق سناریوی (1-2-3).92
شکل ‏5‑17 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-1)98
شکل ‏5‑18 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-1)98
شکل ‏5‑19 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-2)98
شکل ‏5‑20 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-2)98
شکل ‏5‑21 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط DisCo در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-3)98
شکل ‏5‑22 : منحنی تجمعی DG های نصب شده در هر شین توسط تولیدکنندگان خصوصی در زیر دوره های مختلف مطابق سناریو (2-3)98
شکل ‏5‑23 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (2-1)99
شکل ‏5‑24 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (2-1)99
شکل ‏5‑25 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (2-2)100
شکل ‏5‑26 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (2-2)100
شکل ‏5‑27 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به Disco در سناریو (2-3)100
شکل ‏5‑28 : رژیم بهره برداری از DG های متعلق به IP در سناریو (2-3)101
شکل ‏5‑29 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در حالت پایه. (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم105
شکل ‏5‑30 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در حالت پایه.105
شکل ‏5‑31 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (3-1-1). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم106
شکل ‏5‑32 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-1).106
شکل ‏5‑33 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (3-1-2). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیردوره سوم107
شکل ‏5‑34 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-2).107
شکل ‏5‑35 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (3-1-3). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم108
شکل ‏5‑36 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-3).108
شکل ‏5‑37 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریوی (3-1-4). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم109
شکل ‏5‑38 : توان اکتیو عبوری از خطوط در طول دوره برنامه ریزی در سناریوی (3-1-4).109
شکل ‏5‑39 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریو (3-2-1). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم112
شکل ‏5‑40 : ظرفیت DG های نصب شده در هر زیر دوره در سناریو (3-2-2). (a) زیردوره اول، (b) زیر دوره دوم و (c) زیر دوره سوم113
شکل ‏5‑41 : خلاصه جمع بندی مطالعات انجام شده در پایان نامه مطابق روند انجام مطالعات115
جدول ‏2‑1 : مقایسه ویژگیهای تکنولوژی های مختلف27
جدول ‏2‑2 مطالعات انجام شده در رابطه با منابع تولید پراکنده37
جدول ‏5‑1 مشخصات هادی های خطوط75
جدول ‏5‑2 مشخصات بار سیستم در سال پایه75
جدول ‏5‑3 : فرضیات اقتصادی صورت گرفته در مطالعه76
جدول ‏5‑4 : مشخصات فنی DG مورد استفاده77
جدول ‏5‑5 : اطلاعات نرخ های بازار استفاده شده در مطالعه77
جدول ‏5‑6 : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در مطالعه نخست78
جدول ‏5‑7 : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در مطالعه نخست78
جدول ‏5‑8: نرخ های مفروض برای بازار86
جدول ‏5‑9: هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در سناریو های مختلف نرخ رشد بار86
جدول ‏5‑10: هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در سناریوهای مختلف نرخ رشد با87
جدول ‏5‑11 : فرضیات اقتصادی مورد استفاده در مطالعه95
جدول ‏5‑12 : نرخ های خرید برق از شبکه96
جدول ‏5‑13 : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء تابع هدف اصلی در مطالعه دوم96
جدول ‏5‑14 : هزینه های بدست آمده از شبیه سازی به تفکیک اجزاء توابع هدف فرعی در مطالعه دوم97
جدول ‏5‑15 : پروفایل تحویل توان در ترانزیت و نقطه تحویل103
جدول ‏5‑16 : مشخصات مکان تزریق و میزان تزریق توان103
جدول ‏5‑17 : فرضیات اقتصادی مورد استفاده در مطالعه104
جدول ‏5‑18 : هزینه های تحمیلی به DisCo در حالت مختلف تزریق توان(ارزش کنونی هزینه ها)110
جدول ‏5‑19 : میزان مصرف و نقطه تزریق توان111
جدول ‏5‑20 میزان مصرف و نقطه تحویل توان111
جدول ‏5‑21 : بخشهای مختلف هزینه های تحمیلی به DisCo114
چکیده
متولیان سیستم­های توزیع، به­عنوان آخرین زنجیره از زنجیره برق رسانی به مشترکین، در تصمیم گیری های بلند مدت خود با مشکلاتی روبرو هستند. توجه به بازارهای الکتریکی و نرخ­های متأثر از عملکرد بازیگران بازار­های برق، شرکت­های توزیع را که مسئول و مالک سیستم­های توزیع هستند، در تصمیم گیری­های کلان به چالش می اندازد. از طرفی، تولیدات پراکنده از منابع و گزینه­هایی هستند که در توسعه بمنظور تأمین توان مشترکین و مصونیت در برابر هزینه های اضافی در کنار توسعه خطوط، پست ها و ... مورد توجه تصمیمگیران قرار می­گیرند. از دیگر سو، این منابع در کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان می­توانند مفید واقع گردند. دراین پایان­نامه، منحصراً توسعه منابع تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته و از بین انواع فنآوری ها، مولد گازی را انتخاب کرده و توسعه را بنحوی انجام می­دهیم که زمان، مکان و ظرفیت بهینه منابع مورد نیاز در دوره برنامه ریزی را با توجه به ملاحضات قابلیت اطمینان مشخص نماییم. انجام مطالعات در چند مدل صورت می­گیرد که در این مدل­ها خرده­فروشان در بازار جایگاهی نخواهند داشت. بررسی نحوه توسعه منابع تولید پراکنده متعلق به شرکت­های توزیع، بررسی توسعه در حضور تولید کنندگان خصوصی و بررسی توسعه در حالتی که امکان ترانزیت برق در سیستم وجود دارد، از مجموعه مطالعات این پایان­نامه می­باشد. اما پیش از شروع مطالعات طبق مدل­های تعریف شده، در فصل اول آشنایی مختصری با شبکه­های توزیع خواهیم داشت. در فصل دوم، مروری بر انواع تکنولوژی منابع تولید پراکنده و اهمیت بررسی آنها انجام می­شود. فصل سوم نحوه مدل سازی مسئله را ارائه می­کند و در فصل چهار فرمول بندی این مسئله شرح می­شود. در نهایت در فصل پنجم شبیه سازی و مطالعات عددی برای نیل به اهداف فوق انجام خواهد گردید.

👇 تصادفی👇

شبيه سازي عددي جريان سيال در ميكروپمپهاي هيدرومغناطيسي با مقطع جريان دو بعديپاورپوینت آموزشی TQMتحقیق در مورد عنصر طلاحسابرسی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر XBRL Auditبررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانیاثر ته نشينی رسوب آسفالتين بر آسيب سازندورزش شنا 27 صفحهراز موفقیت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

دانلود تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

خرید اینترنتی تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

👇🏞 تصاویر 🏞