👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

ارتباط با ما

دانلود


کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT
فهرست مطالب
1. فصل اول: مقدمه1
1-1- ضرورت احتیاج به تحقیق2
1-2- هدف تحقیق و اهمیت آن3
1-3- بخش‌هاي پایان‌نامه3
2-1- مقدمه6
2-2- مروری بر ادبیات موضوع6
3-1- مقدمه10
3-2- توربین بادی10
3-2-1-توربین‌های بادی سرعت ثابت12
3-2-2- توربین بادی سرعت متغیر محدودشده13
3-2-3- توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو سویه14
3-2-4-توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح14
3-3- جریان خطای توربین بادی15
3-3-1-جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت ثابت15
3-3-2-جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر محدودشده16
3-3-3-جریان اتصال کوتاه در توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو سو تغذیه16
3-3-4-جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح17
3-4- کد شبکه18
3-4-1- معیار توان اکتیو و راکتیو19
3-4-2- معیار فرکانس21
3-4-3- معیار ولتاژ22
3-5- راه‌حل‌های عبور از ولتاژ کم24
4-1- مقدمه27
4-2- حلقه بسته فاز28
4-2-1-روش قاب مرجع سنکرون تحت شرایط عدم تعادل29
4-2-2-بررسی روش قاب مرجع در شرایط عدم تعادل30
4-2-3-قاب مرجع دوتایی مجزا سنکرون33
4-2-4-روش قاب مرجع دوتایی سنکرون بهینه شده38
4-3- منطق فازی42
4-3-1-مفاهیم و اصطلاحات42
4-3-2-توابع عضویت43
4-3-3-متغیر زبانی45
4-3-4-سیستم استنتاجی46
4-3-5-غیر فازی ساز47
4-3-6-تنظیم کردن پارامترهای کنترل فازی49
4-4- بهینه‌سازی فازی تطبیقی گروه تجمع ذرات50
4-4-1-مقدمه50
4-4-2-الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات50
4-4-3- الگوریتم بهینه‌سازی فازی تطبیقی تجمع ذرات52
4-5- معرفی STATCOM55
4-5-1-مشخصه ولتاژ-جریان56
4-5-2-مدل حالت دائمSTATCOM57
4-6- منابع ذخیره انرژی60
4-6-1-باتری61
4-6-2-چرخ طیار61
4-6-3- ابررسانا62
4-7- کنترل پیش بین62
4-7-2-کنترل پیش بین در مبدل قدرت و درایو64
4-7-3-چرا کنترل پیش بین برای الکترونیک قدرت مناسب است؟66
4-7-4-کنترل پیش بین برای مبدل سه فاز68
4-7-5- رفتار دینامیکی مبدل DC-ACبه شبکه69
4-7-6-کنترل پیش بین مبدل DC-AC بر اساس روش 3+374
5-1- مقدمه79
5-2- شبکه مورد مطالعه79
5-3- شناسایی اندازه و زاویه ولتاژ در شرایط خطا به وسیله‌ی ODDSRF-PLL80
5-4- ایجاد مرجع توان راکتیو توسط کنترل فازی81
5-5- بهبود ولتاژ باس توربین بادی توسط P-DPC نوع 3+384
6-1- مقدمه89
6-2- راهکارهای پیشنهادی ادامه‌ی کار بهتر89
 فهرست شکل‌ها
شکل 3-1 شماتیک توربین بادی سرعت ثابت12
شکل 3-2 شماتیک توربین بادی سرعت متغیر با ژنرانور سیم‌پیچی شده13
شکل 3-3 شماتیک توربین بادی سرعت متغیر با DFIG14
شکل 3-4 شماتیک کلی توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح15
شکل 3-5 ضریب توان برای توان‌های بالاتر از 100 مگاوات در کد شبکه آلمان20
شکل 3-6 شرایط کاری توربین بادی با توجه به اندازه فرکانس در کدهای مختلف شبکه 22
شکل 3-7 مقایسه معیار ولتاژ برای توربین بادی در سه کد آلمان ،دانمارک و سوئد23
شکل 4-1 شماتیکSRF29
شکل 4-2 توالی مثبت و منفی ولتاژ در حالت عدم تعادل ولتاژ34
شکل 4-3 سلول جداکننده37
شکل 4-4 شماتیک کلیDDSRF37
شکل 4-5 شماتیک ODDSRF-PLL38
شکل 4-6 مقدار مولفه d و q اندازهگیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای پرش فاز40 درجه.39
شکل 4-7 مقایسه ولتاژ اندازهگیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت اول.39
شکل 4-8 مقدار مولفه d و q اندازهگیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای خطای دو فاز به زمین.40
شکل 4-9 مقایسه ولتاژ اندازهگیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت دوم.40
شکل 4-10 مقدار مولفه d و q اندازهگیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای خطای سه فاز به زمین.41
شکل 4-11 مقایسه ولتاژ اندازهگیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت سوم.41
شکل 4-12 دسته بندی توابع عضویت43
شکل 4-13 اجزای سیستم فازی46
شکل 4-14 کلاسه بندی غیر فازی ساز47
شکل 4-15 اساس کار الگوریتم PSO51
شکل 4-16 توابع عضویت برای NBF ، NBU ، ، و 53
شکل 4-17 فلوچارتAFPSO54
شکل 4-18 مشخصه ولتاژ-جریان STATCOM56
شکل 4-19 شماتیک STATCOM به همراه قابلیت در تولید یا تزریق توان اکتیو راکتیو57
شکل 4-20 شماتیک STATCOM به همراه بردارهای ولتاژ خروجی STATCOM و شبکه58
شکل 4-21 انواع کنترل‌کننده‌ها برای مبدل65
شکل 4-22 قابلیت‌های کنترل پیش بین67
شکل 4-23 انواع مختلف کنترل پیش بین69
شکل 4-24 شماتیک مبدل DC-AC70
شکل 4-25 شمای ساده‌شده‌ی مبدل DC-AC70
شکل 4-26 بردارهای 8 گانه مدولاسیون SVM73
شکل 4-27 تغییرات توان اکتیو راکتیو به وسیله‌ی اعمال بردارهای 8 گانه ولتاژ76
شکل 4-28 نحوه‌ی اعمال بردارهای سه گانه انتخاب‌شده برای کنترل P-DPC77
شکل 5-1 شماتیک شبکه شبیه‌سازی شده79
شکل 5-2 کمینه شدن تابع هزینه ITAE81
شکل 5-3 اندازه ولتاژ مؤلفه‌های d و q پس از بهینه‌سازی ODDSRF81
شکل 5-4 نحوه‌ی اتصال ODDSRF-PLL ،FLC و P-DPC به یکدیگر83
شکل 5-5 الف) توان راکتیو تولیدشده با توجه به خطا و تغییرات خطای ولتاژ ب)میزان توان راکتیو مرجع بدست آمده83
شکل 5-6 پروفیل ولتاژ باس توربین بادی قبل و پس از اعمال STATCOM85
شکل 5-7 مدت زمان تحمل ولتاژ های توربین بادی بر حسب ولتاژ بر اساس Nordic grid code86
شکل 5-8 الگوریتم کلی برای بهینه کردن عملکرد کنترل پیش بین87
 

فهرست جدول‌ها
جدول 3-1 مقایسه مزایا و معایب توربین بادی سرعت ثابت و متغیر11
جدول 3-2 مقایسه ضریب توان توربین بادی در کدهای شبکه19
جدول 5-1 قواعد فازی برای ضریب یادگیری 53
جدول 5-2 قواعد فازی برای ضریب یادگیری 53
جدول 5-3 قواعد فازی برای 54
جدول 6-1 نمونه‌هایی از کاربردهای کنترل پیش بین63
جدول 6-2 اندازه بردارهای ولتاژ 8 گانه بر روی محورهای قاب ساکن73
جدول 6-3 بردارهای انتخاب‌شده برای اعمال آن به کنترل پیش بین توان مستقیم76
جدول 7-1 پارامترهای ثابت شبکه80
جدول 7-2 قواعد فازی برای تولید توان راکتیو مرجع به وسیله‌ی خطا و تغییرات خطای ولتاژ83
جدول 7-3 مقایسه‌ی ولتاژ باس توربین بادی قبل و بعد اعمال STATCOM85
 

فهرست کلمات اختصاری
 
AFPSO Adaptive Fuzzy Particle Swarm Optimization
BF Best Fitness
DDSRF Double Decouple Synchronous Reference Frame
DFIG Doubly Fed Induction Generator
DG Distributed Generation
DPC Direct Power Control
DVR Dynamic Voltage Restorer
FACTS Flexible AC Transmission Systems
FLC Fuzzy Logic Controller
FOM First Of Maximum
FRT Fault Ride Through
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
ISC Instantaneous Symmetrical Components
GTO Gate Turn-Off
LOM Last Of Maximum
LVRT Low Voltage Ride Through
ODDSRF Optimized Double Decouple Synchronous Reference Frame
PDPC Predictive Direct Power Control
PLL Phase Locked Loop
PSO Particle Swarm Optimizatiom
RSC Rotor Side Converter
SOA Center Of Average
SRF Synchronous Reference Fram
STATCOM Static Synchronous Compensator
SVC Static Var Compensator
SVM Space Vector Modulation
TSR Tip Speed Ratio
UF Unchanged Fitness
VOC Voltage Oriented Control
VSC Voltage Source Converter
VSWT Variable speed wind turbine
WRIG Wounded Rotor Induction Generator
  فصل اول: مقدمه
 1-1-ضرورت احتیاج به تحقیق
در سال‌های اخیر توجه بیشتری به منابع انرژی پاک مانند توربین بادی صورت گرفته است. نتیجه این امر به صورت رشد در تعداد توربین بادی و ظرفیت هر توربین بادی ظاهر شده است. از طرفیدیگر با توجه به اینکه اخیراً توربین‌های بادی ظرفیت بالایی را تولید می‌کنند و یا تجمع توربین‌های بادیبه صورت مزرعه بادی توان قابل‌ملاحظه‌ای را به شبکه تزریق می‌کند، دیگر نمی‌توان توربین بادی را به عنوان منبع قابل انفصال در هر زمان دلخواه در نظر گرفت. بدین منظور کدهای شبکه وضع شده است که توربین بادی را ملزم می‌کند در زمان خطا برای مدتی در شبکه باقیبماند.
با توجه به نکات بالا لزوم بهبود ولتاژ باس توربین بادی از دو لحاظ حائز اهمیت است. اول اینکه با بهبود ولتاژ در زمان خطا از عبور جریان زیاد از مبدل‌ها جلوگیری می‌شود. ثانیاً اگر بهبود به اندازه مطلوبی باشد دیگر نیاز به جدا کردن توربین بادی از شبکه نیست.
از طرفی دیگر توربین بادی به دلیل محدودیت در تولید توان راکتیو خود نمی‌تواند ولتاژ باس خود را به اندازه قابل قبولی بهبود دهد. همچنین از میان منابع تولیدکننده توان راکتیو STATCOMگزینه‌ی مطلوبی است. زیرا می‌تواند مستقل از اندازه ولتاژ توان اکتیو یا راکتیو به شبکه تزریق کند.
برای کنترل STATCOMروش‌های گوناگونی وجود دارد ولی از بین این روش‌ها، کنترل پیش بین به دلیل قابلیت‌هایی نظیر پیاده‌سازی آسان ، سرعت در عملکرد و قابلیت در چند هدفه بودن گزینه مطلوبی به حساب می‌رسد. همچنین با توجه به لزوم کنترل STATCOMدر شرایط خطا نیاز به دانستن دقیق اندازه و زاویه ولتاژ نیازی مبرم است ،که این نیاز به وسیله‌ی قفل حلقه بسته­ی فازمرجع دوتایی مجزای سنکرون بهینه‌شده (ODDSRF-PLL)[1] مرتفع شده است. علاوه بر آن باید از مراجعی دینامیکی برای کنترل STATCOMاستفاده کرد تا بر اساس اندازه‌های مختلف ولتاژ توان راکتیو مختلف به شبکه تزریق کرد بنابراین از کنترل‌کننده فازی به منظور ابزاری برای نگاشتی از اند
 

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب شاخصهای توسعه پایدار(تئوری، روش، عملکرد)shapefile مرز شهرستان کنگاورنرم افزار TELE POPUP تبلیغ رایگان در تلگرام + کرک + آموزش کامل برنامهپاورپوینت تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی با ذکر منابعhip-hop beatتبیین و توضیح انواع مکانیزم های سوخت رسانی 89 صفحهاصول طراحی ساختمان ها وتاسیسات پرورش طیور (PDF)كاهش گاز مصرفي در كوره هاي آند مجتمع مسسرچشمهزندگی نامه و سیره امام خمینی *** ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

دانلود کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

خرید اینترنتی کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

👇🏞 تصاویر 🏞