👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای word

ارتباط با ما

دانلود


مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه ............................... 2
1-2 تعریف مسأله ...................... 3
1-3 پیشینه تحقیق ............. 4
1-4 سوالات اصلی تحقیق ......... 6
1-5 اهداف ............ 6
1-6 ضرورت و اهداف پژوهش ............. 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه ............. 10
2-2 ریز شبکه ............. 10
2-3 تولیدات پراکنده .................................................................................................................. 10
2-3-1 تعریف تولیدات پراکنده .................................................................................................. 10
2-3-2 مزایای تولیدات پراکنده ................................................................................................... 11
2-3-3 بهره برداری از واحدهای تولید پراکنده ............................................................................ 11
2-3-4 انواع تولیدات پراکنده .................................................................................................... 13
2-4 سیستم هیبرید ...................................................................................................................... 13
2-4-1 مزایای ریز شبکه و چالش های سیستم هیبریدی ............................................................... 14
2-5 سیستم فتوولتائیک ............................................................................................................... 15
2-5-1 تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی در سیستم فتوولتائیک ............................................. 15
2-6 روش های کاربرد سیستم های برق خورشیدی ......................................................................21
2-6-1 متصل به شبکه سراسری برق ...........................................................................................21
2-6-2 مستقل از شبکه سراسری برق ...........................................................................................23
2-7 مدل پنل خورشیدی .............................................................................................................24
2-7-1 بررسی روش های دنبال کننده ماکزیمم توان....................................................................26
2-8 دیزل ژنراتور ......................................................................................................................30
2-9 وسایل ذخیره انرژی ............................................................................................................31
2-10 خودرو الکتریکی .............................................................................................................33
2-10-1 تعریف و معرفی انواع خودروهای الکتریکی .................................................................33
2-10-2 تعریف V2G و کابردهای آن .......................................................................................35
2-10-3 فرصت ها و چالش­های اتصال خودرو الکتریکی به شبکه...............................................38
2-10-4 روش های مدل سازی باتری ........................................................................................39
2-11 سیستم کنترل فازی .......................................................................................................... 44
2-11-1 مقدمه فازی ................................................................................................................ 44
2-11-2 سیستم های فازی ....................................................................................................... 45
2-11-3 ساختار یک کنترل کننده فازی .................................................................................. 48
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه ................................................................................................................................53
3-2 ساختار سیستم پیشنهادی.....................................................................................................53
3-3 کنترل کننده PI .................................................................................................................54
3-4 کنترل کننده فازی-کلاسیک .......................................................................................... 58
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
4-1 مقدمه ...............................................................................................................................63
4-2 شبیه سازی پنل خورشیدی ................................................................................................63
4-3 سیستم پیشنهادی................................................................................................................66
4-4 نتایج شبیه سازی ...............................................................................................................66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری ......................................................................................................................75
5-2 پیشنهادات ........................................................................................................................76
مراجع ............................................................................................................77
ضمیمه ............................................................................................................82
چکیده انگلیسی ...............................................................................................83
 فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 عملکرد روش کنترلی P&O...................................................................................................27
2-2 مشخصات توابع انتقال دیزل ژنراتور ........................................................................................31
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 اثرات افزایش پارامتر به طور مستقل ....................................................................................... 56
3-2 پایگاه قواعد کنترل کننده فازی ..............................................................................................61
3-3 معرفی پارامترهای پایگاه قواعد کنترل­کننده فازی ...................................................................61
 فهرست شکل ها
عنوان صفحه
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 بخش های اصلی یک سیستم فتوولتائیک ................................................................................16
2-2 آرایه، پنل، ماژول و سلول فتوولتائیک ....................................................................................17
2-3 بلوک دیاگرام یک سیستم PV با بار ACوDC .......................................................................18
2-4 مراحل اصلی در طراحی یک سیستم فتوولتائیک.....................................................................20
2-5 نمای کلی یک سیستم متصل به شبکه ....................................................................................21
2-6 نمای کلی یک سیستم جدا از شبکه .......................................................................................23
2-7 مدار معادل پنل خورشیدی ....................................................................................................25
2-8 سیستم کنترل اغتشاش و مشاهده...........................................................................................27
2-9 عملکرد روش P&O در شرایط تغییرات جوی........................................................................28
2-10 الگوریتم روش اغتشاش و مشاهده.......................................................................................29
2-12 مدل ساده دیزل ژنراتور.......................................................................................................30
2-13 بلوک دیاگرام از مدل باتری ..............................................................................................32
2-14 بلوک دیاگرام خودروی الکتریکی برای کنترل فرکانس...............................................................43
2-15 یک کنترل کننده دمای ساده...............................................................................................................46
2-16 نمایش بلوکی استفاده از کنترل کننده فازی به صورت مستقیم.....................................................48
2-17 بلوک دیاگرام ساختار کنترل کننده فازی........................................................................................48
2-18 تابع تعلق تک مقداری و تابع تعلق مثلثی.............................................................................49
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 بلوک دیاگرام سیستم توان هیبریدی پیشنهادی......................................................................54
3-2 بلوک دیاگرام کنترل کنندهPI............................................................................................56
3-3 بار پله­ای .............................................................................................................................57
3-7 سیستم فرمان توسط کنترل کننده فازی-کلاسیک................................................................ 58
3-8 توابع عضویت ورودی اول کنترل کننده فازی ...................................................................59
3-9 توابع عضویت ورودی دوم کنترل کننده فازی ..................................................................59
3-10 توابع عضویت خروجی کنترل کننده فازی .....................................................................60
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
4-1 بلوک دیاگرام پنل خورشیدی با توجه به دما و تابش خورشید...........................................63
4-2 منحنی مشخصه ولتاژ- جریان پنل خورشیدی ...................................................................64
4-3 منحنی مشخصه ولتاژ- توان پنل خورشیدی ......................................................................64
4-4 منحنی ولتاژ- جریان پنل خورشیدی در تابش های متفاوت...............................................65
4-5 منحنی ولتاژ- توان پنل خورشیدی در تابش های متفاوت..................................................65
4-6 بلوک دیاگرام سیستم توان هیبریدی پیشنهادی.................................................................66
4-7 بار پله­ای ........................................................................................................................67
4-7 بلوک دیاگرام از سناریوهای مختلف از سیستم پیشنهادی ................................................67
4-8 توان خروجی سیستم فتوولتائیک در سناریوی اول ...........................................................68
4-9 توان خروجی دیزل ژنراتور در سناریوی اول ...................................................................69
4-10 انحراف فرکانس در سناریوی اول ................................................................................69
4-11 توان خروجی سیستم فتوولتائیک در سناریوی دوم ........................................................71
4-12 توان خروجی خودرو الکتریکی در سناریوی دوم .........................................................71
4-13 توان خروجی دیزل ژنراتور در سناریوی دوم ................................................................72
4-14 انحراف فرکانس در سناریوی دوم ...............................................................................73
 فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
 1-1 مقدمه
پیامدهای محیطی، کمبود انرژی و نگرانی­های مربوط به بیشینه شدن مصرف سوخت های فسیلی موجب پیدایش رویکرد جالب توجهی به انواع مختلف منابع انرژی تجدید پذیر شده است. انرژی الکتریکی در زندگی بشر رایج ترین نوع انرژی است، ولی تولید آن اغلب از طریق سوخت­های فسیلی حاصل می آید که این ذخایر سوختی محدودیت­های بسیاری دارند [1]. این محدودیت­ها سبب شده تا تمایلات جدید به سمت تکنولوژی های تولید توان تجدیدپذیر از قبیل باد، خورشید و ... جلب شود.
خورشید یکی از منابع مهم انرژی است که باید به آن روی آورده زیرا به فن آوری­های پیشرفته و پرهزینه نیاز نداشته و می تواند به عنوان یک منبع مفید و تامین کننده انرژی در اکثر نقاط جهان به کار گرفته شود. به علاوه استفاده از آن بر خلاف انرژی هسته­ای، خطر و اثرات نامطلوبی از خود باقی نمی­گذارد و برای کشورهایی که فاقد منابع انرژی زیرزمینی هستند، مناسب ترین راه برای دستیابی به نیرو و رشد و توسعه اقتصادی می باشد.
فن آوری ساده، آلوده نشدن هوا و محیط زیست و از همه مهم تر ذخیره شدن سوخت های فسیلی برای آیندگان یا تبدیل آن­ها به مواد و مصنوعات پر ارزش پتروشیمی، از عمده دلایلی هستند که لزوم استفاده از انرژی خورشیدی را برای صنعت و بطور خاص؛ برق، آشکار می سازند. مزیت نیروگاه خورشیدی برآن است که به یک بار هزینه راه اندازی و نصب نیاز داشته و انرژی رایگان، با هزینه اندک تعمیرات ونگهداری به شبکه تا مدت طولانی تحویل می­دهد.

👇 تصادفی👇

پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمنددانلود مجموعه آموزشی top-Notch-Fundamentalکتاب بازاریابی در خرطوم فیل556-نفوذپذیری بتن غلتكیدانلود پایان نامه بررسی روتینگ پروتکل ها در شبکه های کامپیوتری‎دانلود کتاب سیستم های خبره و وب سایت های تجاری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای word

مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای word

دانلود مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای word

خرید اینترنتی مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای word

👇🏞 تصاویر 🏞