👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

ارتباط با ما

دانلود


آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap
فهرست مطالب
مقدمه2
1-1- تاریخچه SAR.............................. 2
1-2- رادار در سنجش از راه دور................. 4
1-3- اساس کار SAR............................. 4
1-4- جبران حرکت سکو........................... 7
1-4-1- اثر حرکت سکو بر کیفیت تصویر SAR9
1-5- روش های جبران حرکت....................... 13
1-5-1- جبران سازی با استفاده از اندازه گیری مسیر پروازی با IMU13
1-5-2- جبران مسیر حرکت با استفاده از داده های خام SAR16
1-6-سر فصل مطالب پایان نامه.................. 18
2- اصول پردازش سیگنال SAR20
2-1- مقدمه20
2-2- فشرده سازی سیگنال های FM خطی23
2-2-1- سیگنال های FM خطی23
2-2-2- فشرده سازی پالس28
2-3- مفاهیم دهانه مصنوعی30
2-3-1- هندسه SAR31
2-3-2- فرم هذلولی معادله برد34
2-3-3- فرکانس داپلر در موضوع SAR چیست ؟34
2-3-4- مفهوم دهانه مصنوعی ( synthetic aperture )35
2-4- اصول عملکرد 2-D SAR36
2-4-1- تصویربرداری راداری یک بعدی Cross Range36
2-4-2- sampling38
2-4-3- 2-D Imaging38
2-5- تئوری الگوریتم های Range Doppler و Chirp Scaling40
2-5-1- تئوری الگوریتم RDA41
2-5-2- تئوری الگوریتم CSA43
3- تشریح الگوریتم های RDA و CSA51
3-1- الگوریتم Range Doppler51
3-1-1- مقدمه :51
3-1-2- نگاهی کلی به الگوریتم52
3-1-3- سیگنال خام رادار ( داده های خام )54
3-1-4- فشرده سازی برد55
3-1-5- تبدیل فوریه ی سمت56
3-1-6- تصحیح جابجایی سلول برد57
3-1-7- فشرده سازی سمت58
3-1-8- شبیه سازی SAR با استفاده از الگوریتم RDA60
3-2- الگوریتم Chirp Scaling69
3-2-1- مقدمه69
3-2-2- نگاهی کلی به الگوریتم chirp scaling70
3-2-3- پیشینه ی CSA71
3-2-4- جزئیات پردازش CSA73
3-2-5- شبیه سازی برای یک هدف نقطه ای77
4- جبران حرکت سکو82
4-1- مقدمه82
4-2- بررسی اثر حرکت سکو در تصویر SAR83
4-3- جبران سازی حرکت سکو87
4-3-1- روش جبران سازی تئوری88
4-3-2- جبران حرکت سکو در یک مرحله (با استفاده از تقریب)90
4-3-3- جبران حرکت سکو در دو مرحله92
4-4- تصحیح الگوریتم های RDA و CSA جهت اعمال MOCO94
4-4-1- تصحیح الگوریتم RDA94
4-5- شبیه سازی جبران حرکت سکو98
5- آنالیز خطای جبران حرکت سکو114
5-1- مقدمه114
5-2- پاسخ ضربه در جهت سمت]33[115
5-3- پاسخ ضربه در جهت برد]33[118
5-4- دسته بندی خطاهای فاز ]33[119
5-5- نیازمندیهای جبران حرکت سکو ]33[123
5-5-1- خطاهای فاز خطی123
5-5-2- خطاهای فاز درجه دو124
5-5-3- خطاهای فاز فرکانس بالا125
5-5-4- تعیین خطای حرکت قابل قبول125
5-5-5- تعیین حد بالای طیف توان برای خطای حرکت باقی مانده125
5-5-6- محاسبه PSD خطای حرکت قابل قبول برای پارامترهای شبیه سازی128
6- نتیجه گیری و پیشنهادها135
6-1- نتیجه گیری135
6-2- پیشنهادات136
 فهرست جداول
جدول 1-1: پارامترهای شبیه سازی10
جدول 1-2: پارامترهای حسگر شبیه سازی شده12
جدول 3-1 : پارامترهای شبیه سازی60
جدول 4-1 : مقادیر شبیه سازی شده برای RDA و CSA100
جدول 5-1 : پارامترهای حسگر119
جدول 5-2 : جابجایی در راستای حرکت سکو و سرعت هایی که منجر به خطای فاز می شود119
جدول 5-3 : پارامترهای سیستم E-SAR126
جدول 5-4 : کیفیت تصویر مورد نیاز126
 فهرست شکل ها
شکل 1-1: ماهواره SEASAT]4[3
شکل 1-2 : Stripmap SAR5
شکل 1-3 : Spotlight SAR6
شکل 1-4 : Interferometric SAR7
شکل 1- 5 : Scan SAR6
شکل 1-6: داده های شبیه سازی شده LFM-CW SAR برای یک هدف نقطه ای و آرایه ای از اهداف نقطه ای. ستون اول (سمت چپ) خطاهای حرکت و ستون دوم حالت ایده آل بدون خطای حرکت را نشان می دهد]10[11
شکل 1-7: تصویر پردازش شده بدون MOCO.]11[12
شکل 1-8: تصویر پردازش شده با اعمال MOCO.]11[14
شکل 1-9: داده های شبیه سازی شده LFM-CW SAR برای یک هدف نقطه ای و آرایه ای از اهداف نقطه ای. ستون سمت چپ حالت ایده آل بدون خطای حرکت و ستون سمت راست حالت غیر ایده آل را بعد از اعمال MOCO نشان می دهد ]10[15
شکل 1-10: به ترتیب از چپ به راست : تصویر پردازشی در حالت ایده آل ، تصویر تار شده بدلیل خطای فاز سفید و تصویر باز سازی شده با استفاده از روش autofocus ]13[17
شکل 1-11:تصویر پردازشی UAV-SAR. (aبدون تصحیح حرکت.b ( با اعمال MOCO]16[17
شکل 2-1 : الف) دامنه قسمت حقیقی سیگنال ب) دامنه قسمت موهومی سیگنال ج) فاز سیگنال د) فرکانس سیگنال25
شکل 2-2 : طیف مختلط یک پالس FM خطی29
شکل 2-3 : خروجی فیلتر منطبق یک پالس FM خطی30
شکل2-4: هندسه دریافت داده های راداری ]2[32
شکل 2-5 : هندسه تصویربرداری یک بعدی37
شکل 2-6 : هندسه جابجایی سلول برد RCM39
شکل 2-7 : توصیف قرار گرفتن منحنی RCM چند هدف روی یک منحنی در حوزه برد داپلر42
شکل 2-8 : مثال ساده ای از شیفت هدف بعد از scaling و فشرده سازی47
شکل 2-9 : شیفت اهداف توسط یک تابع scaling ، FM خطی48
شکل 3-1 : بلوک دیاگرام RDA53
شکل 3-2 : فضای سیگنال خام SAR61
شکل 3-3 : مرکز فضای سیگنال. الف) شکل بالا (up-chirp) ب) شکل پایین (down-chirp)62
شکل 3-4 : سیگنال مرجع برد63
شکل 3-5 : جابجایی سلول برد64
شکل 3-6 : فشرده سازی سیگنال وسط سمت در حوزه زمان برد64
شکل 3-7 : تصویر فشرده شده در جهت برد65
شکل 3-8 : تصویر بعد از RCMC66
شکل 3-9 : تصویر SAR پردازش شده نهایی یک هدف نقطه ای67
شکل 3-10 :الف- نمایه برد و سمت تصویر SAR پردازش شده نهایی یک هدف نقطه ای67
شکل 3-10 :ب- نمایه برد و سمت تصویر SAR پردازش شده نهایی یک هدف نقطه ای68
شکل 3-11: بلوک دیاگرام الگوریتم CSA72
شکل 3-12 : تصویر بعد از RCMC78
شکل 3-13 : تصویر پردازشی نهایی (CSA)78
شکل 3-14 : نمایه برد و سمت تصویر SAR پردازش شده نهایی یک هدف نقطه ای79
شکل 3-15: مقایسه الگوریتم RDA و CSA80
شکل 4-1 : هندسه حرکت نامی و واقعی سکو83
شکل 4-2 : مکان هدف m ام ( نقطه Pm ) در نوار84
شکل 4-3: بلوک دیاگرام RDA اصلاح شده95
شکل 4-4 : بلوک دیاگرام CSA اصلاح شده97
شکل 4-5 : انحراف سینوسی با دامنه 105 m برای الگوریتم RDA100
شکل 4-6 : مقایسه پروفایل سمت (شکل بالا) و برد (شکل پایین) حالت ایده آل و حالت دارای انحراف سینوسی با دامنه 0.01m برای الگوریتم RDA101
شکل 4-7 : مقایسه تصویر پردازشی نهایی در حالت ایده آل (شکل بالا) و در حالت دارای انحراف سینوسی با دامنه 0.01m (شکل پایین) برای الگوریتم RDA102
شکل 4-8 : شکل بالا: تصویر داده SAR خام دریافتی ، شکل پایین: تصویر پردازشی نهایی در حالت دارای انحراف سینوسی با دامنه 105 m برای الگوریتم RDA103
شکل 4-9 : مقایسه پروفایل سمت (شکل بالا) و برد (شکل پایین) حالت ایده آل و حالت دارای انحراف سینوسی با دامنه 0.01m برای الگوریتم CSA104
شکل 4-10-الف : جبران حرکت سکو به روش تئوری نسبت به هدف سمت راست برای انحراف سینوسی با دامنه 105 m (شکل بالا برای الگوریتم RDA) و (شکل پایین برای الگوریتم CSA)105
شکل 4-10-ب : جبران حرکت سکو به روش تئوری نسبت به هدف سمت راست و روش دو مرحله ای برای انحراف سینوسی با دامنه 105 m106
شکل 4-11 : مقایسه پروفایل سمت جبران حرکت سکو برای انحراف سینوسی با دامنه 105 m به روش دو مرحله ای با حالت ایده آل (شکل بالا) و با روش یک مرحله ای (شکل پایین)107
شکل 4-12 : مقایسه تصویر پردازشی حالت ایده آل با روش جبران سازی دو مرحله ای برای هدف نقطه ای واقع در xm=-100 mو ym=100 m برای RDA108
شکل 4-13 : مقایسه پروفایل برد و سمت حالت ایده آل با روش جبران سازی دو مرحله ای برای هدف نقطه ای واقع در xm=-100 m و ym=100 m برای RDA109
شکل 4-14 : مقایسه تصویر پردازشی حالت ایده آل با روش جبران سازی دو مرحله ای برای هدف نقطه ای واقع در xm=-100 m و ym=100 m برای CSA110
شکل 4-15 : مقایسه پروفایل برد و سمت حالت ایده آل با روش جبران سازی دو مرحله ای برای هدف نقطه ای واقع در xm=-100 m و ym=100 m برای CSA111
شکل 4-16 : مقایسه تصویر پردازشی حالت ایده آل با روش جبران سازی دو مرحله ای برای چند هدف نقطه ای کنار هم112
شکل 5-1 : هندسه SAR115
شکل 5-2 : انحراف از خط مستقیم116
شکل 5-3 : الف- پاسخ ضربه سمت بدون خطای فاز و شیفت بدلیل خطای فاز πرادیان121
شکل 5-3 : ب - پاسخ ضربه سمت با یک خطای فاز درجه دو πرادیان122
شکل 5-3 : ج - پاسخ ضربه سمت با یک خطای فاز سینوسی با دامنه 0.1 رادیان و 6 سیکل122
شکل 5-4 : مقایسه PSD اندازه گیری شده حرکت هواپیمای DO 228 با PSD تعیین شده برای خطای حرکت قابل قبول127
شکل 5-5 : شکل بالا: PSD تعیین شده برای خطای حرکت قابل قبول. شکل پایین : خطای حرکت شبیه سازی شده130
شکل 5-6 : شکل بالا: اثر نویز گوسی با مشخصه فرکانس تعیین شده در پروفایل سمت. شکل پایین : تصویر نهایی در حضور خطای حرکت قابل قبول131
شکل 5-7 : مقایسه اثر نویز فرکانس بالا و فرکانس پایین در پروفایل سمت132
شکل 5-8 : شکل بالا: PSD یک نوبز رنگی دلخواه. شکل پایین: اثر این نویز خاص در پروفایل سمت133
 فصل اول
رادار در ابتدا برای اهداف نظامی طی جنگ جهانی دوم گسترش یافت. هدف اولیه ی آن ردیابی هواپیماها و کشتی ها تحت شرایط آب وهوایی نامساعد وتاریکی بود. رادار رشد پایداری را همراه با پیشرفت در تکنولوژی فرکانس های رادیویی (RF) ،آنتن ها و اخیرا تکنولوژی دیجیتال تجربه کرده است]1[.
سیستم های راداری اولیه فاصله تا یک هدف را از طریق تاخیر زمانی و جهت یک هدف را از طریق جهت دهندگی آنتن اندازهگیری می کردند. طولی نکشید که از شیفت داپلر برای سنجش سرعت هدف استفاده شد. پس از آن کشف شد که با پردازش شیفت داپلر می توان حد تفکیک مناسبی در جهت عمود بر برد یا جهت پرتو بدست آورد. از این قاعده ی اخیر که معمولا به کارل وایلی در سال 1951 نسبت داده می شود، کشف شدکه می توان با استفاده از رادار تصاویر دو بعدی از اهداف و سطح زمین تشکیل داد. این روش، ایدهرادار با دهانه ی مصنوعی (SAR)نام گرفت که در واقع به ایده ی ایجاد اثر یک آنتن بسیار بلند بوسیله ی آنالیز سیگنال دریافتی از یک آنتن کوتاه ولی متحرک اشاره دارد]2[.
در دهه ی 1950و1960 میلادی علم سنجش از راه دور در کاربردهای غیر نظامی گسترش یافت. در این راستا در سیستم های تصویر برداری هوایی، اسکنر های دیجیتالی که از چندین باند فرکانسی نوری استفاده می کنند روی هواپیماها و ماهواره ها نصب شدند که این امر منجر به توسعه کاربردهای تصاویر پرجزئیات بدست آمده از مناطق وسیع سطح کره زمین، گردید. فناوری SAR نظامی در دهه ی 1970 در حوزه کاربردهای غیر نظامی وارد شد و محققین سنجش از راه دور دریافتند که تصاویرSAR مکمل مفیدی برای حسگرهای نوریشان هستند]3[.

👇 تصادفی👇

راهنمای آموزش مدیریت کالاteb sonati fasl 1 ta 1017-تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندرانانواع مختلف جرثقيل ها 64 صفحهداروخانه سی شارپ با داکیومنت SQL 2012پاورپوینت تحلیل تئاتر شهر تهرانپایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری (مطالعه موردی)تراکت لایه باز کاربردیپرسشنامه خرسندی زناشوییخلاصه ی کتاب کیفر شناسی ( علی صفاری ) + تست ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

دانلود آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

خرید اینترنتی آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مد stripmap

👇🏞 تصاویر 🏞