👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودعنوان تحقیق: خسارت معنوي ناشي از جرم
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 324
شرح مختصر:
از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي‌رسد كه از ملائك هم بالاتر مي‌رود و به موقعيتي مي‌رسد كه در خيال نمي‌گنجد .
« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »
انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه‌هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت‌هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي‌كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،‌بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مي‌نمايد كه غالباً زيان‌هاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازه‌گيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازه‌گيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظام‌هاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعده‌ي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارت‌هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپاره‌اي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده‌ي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .
حقيقت امر آن است كه برخلاف خسارت‌هاي مادي ، مصاديق ديگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوي » به جهت آن كه كثرت بروز اين نوع خسارت‌ها واهميت آن در جامعه‌ي امروز به گونه‌اي است كه در خيلي از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف فرد سنگين‌تر از خسارت جسمي و مالي بوده و قابل مقايسه با آن نيست و از سوي ديگر غفلت و بي‌توجهي نسبت به اين گونه خسارات در نظام حقوقي مبتني بر اسلام ، باروح و قوانين اسلامي مغايرت دارد و آن را غير عادلانه و غيركارآمد جلوه مي‌دهد و موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود ، لذا پرداختن به اين موضوع و دست‌يابي به راه‌كارهاي آن از اهميت خاصي برخوردار است . بنابراين با وسع اندك علمي خود تنگناهاي نظري و عملي ، خسارت معنوي ناشي از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده‌اي در مسايل مورد نظر خود بيابم . لذا در اين پايان نامه سعي بر آن است تا به پرسش‌هاي ذيل پاسخ داده شود .
1-آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
2-اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟
3-شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
4- آيا در نظام حقوقي اسلام روشهايي براي جبران خسارت معنوي پيش بيني شده است ؟
5- خسارت معنوي ناشي از فوت توسط چه اشخاصي قابل مطالبه است ؟ و آيا اين نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست يا خير ؟
6-موضع مقننين ايران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص اين موضوع به چه نحو است ؟
7-آيا در حقوق كشورهاي ديگر منجمله كشور فرانسه جبران مالي خسارت معنوي مورد پذيرش است يا نه ؟
دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در منابع فقهي و منابع حقوقي ايران و فرانسه و بكارگيري روش تحقيق كتابخانه‌اي و گردآوري منابع و اطلاعات وتحليل و نقد وارزيابي آنها فرضيه‌هاي زير اثبات شود :
1- همانگونه كه ضررهاي مادي صرف بايد با وسايل مادي از جمله پول جبران گردند ، ضررهاي صرف معنوي نيز در درجه‌ي اول ، بايد با وسايل صرف معنوي مثل اعاده حيثيت و عذرخواهي در مجامع يا جرائد جبران گردند .
2- اگر خسارت معنوي با توسل به روشهاي غير مادي قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غير مادي (مثل اعاده حيثيت و ...) اقدامات جبران كننده‌ي مادي نيز بايد به عمل آيد .
3- شناسايي حقوق و سرمايه‌هاي معنوي و حمايت از آن ريشه در مفاهيم اخلاقي و قواعد حقوق اسلامي دارد .
4- حقوق كشورهاي ديگر ، جبران مالي خسارت معنوي را مورد پذيرش قرار داده‌اند .
اهداف اين تحقيق ، ارائه بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل ديني و مطالعه‌ي تطبيقي بحث در نظام حقوقي كشورهاي ايران و فرانسه و يافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
اين نوشتار در دو بخش نگارش يافته كه بخش اول آن به كليات اختصاص يافته است و مطالب اين بخش در دو فصل تحت عناوين 1- مفهوم ومباني تئوريك خسارت معنوي 2- مسئوليت ناشي ازخسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي حقوق فرانسه ارائه گرديده است .
بخش دوم نيز به جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن اختصاص يافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي و در فصل چهارم روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد ذي حق مطالبه خسارات معنوي بحث شده است .
فهرست مطالب
مقدمه ........................................ 1
بخش اول : كليات .............................. 5
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي ... 6
مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي 7
1-1-1- معني لغوي خسارت ........................ 7
1-1-2- معني اصطلاحي خسارت ...................... 9
1-1-3- انواع تقسيمات خسارت و معيار آن ........ 11
الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد ......... 12
ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع 13
ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم............... 13
1-1-4- ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي ......... 16
1-1-5- تعريف خسارت معنوي ..................... 18
1-1-6- تقسيمات خسارت معنوي ................... 22
1-1-7- پيشينه‌ تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن 24
1-1-8- پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران 26
1-1-9- نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه . 26
مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن ............................................. 27
1-2-1- وجود ضرر ............................. 27
1-2-2- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع ........... 29
1-2-3- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود 31
1-2-4- دفاع مشروع ........................... 31
1-2-5- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت‌دار ..... 32
1-2-6- اجبار ................................ 33
1-2-7- اضطرار ............................... 34
1-2-8- اجراي حق ............................. 34
1-2-9- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي .. 35
الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد............. 35
ب- خسارت بايد مستقيم باشد ................... 37
ج - خسارت بايد جبران نشده باشد .............. 39
د- خسارت بايد قابل پيش‌بيني باشد ............. 41
مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي 42
1-3-1- نظريه تقصير .......................... 42
1-3-2- ايرادها به نظريه‌ي تقصير .............. 45
1-3-3- نظريه خطر ............................ 45
1-3-4- ايرادها به نظريه خطر ................. 46
1-3-5- نظريه تضمين حق ....................... 47
1-3-6- نظريه مختلط .......................... 48
1-3-7- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه ايران و فرانسه .............................. 49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر 49
فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه‌هاي دكترين‌هاي حقوقي فرانسه .......................... 51
مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام ......... 52
2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر ........... 52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي ...... 56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي ..... 57
2-1-4- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ي خسارت معنوي 58
2-1-5- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي 65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي ...... 66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبيب ................... 69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب 70
2-1-9- قاعده غرور ........................... 72
2-1-10- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي ........ 74
مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي 76
2-2-1-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق .... 76
2-2-2- پيشينه‌ي تاريخي ديه ................... 77
2-2-3- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي ........ 79
2-2-4- مطالبه‌ي خسارت‌هاي معنوي زايد بر ديه ... 81
مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي ........ 83
2-3-1- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه ....... 84
2-3-2- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي 85
2-3-3- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي 87
2-3-4- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و خسارت ناشي از سب ............................ 88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي 90
2-4-1- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه ........ 90
2-4-2- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي 91
2-4-3- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه ......... 92
2-4-4- ماهيت حد قذف و احكام قذف ............. 93
2-4-5- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي 94
2-4-6- ايلاء و خسارت معنوي ................... 95
مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي 96
2-5-1- نظريه‌ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي 96
2-5-2- نظريه مالي ........................... 97
2-5-3- نظريه امكان جبران خسارت مالي ......... 97
مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه‌هاي حقوق فرانسه99
2-6-1- اصول نظريه‌ي امكان جبران مالي خسارت معنوي ... 99
2-6-2- اصول نظريه‌ي امكان جبران خسارت معنوي . 105
بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش‌هاي جبران آن ................... 110
فصل سوم : مطالعه‌ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي 111
مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه 112
3-1-1- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي 112
3-1-2- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني 119
3-1-3- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني 125
3-1-4- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري .... 129
3-1-5- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني ..... 132
3-1-6- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري 132
3-1-7- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي ......... 136
3-1-8- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي 146
مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات 149
3-2-1- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات 149
3-2-2- توهين به مقدسات در مطبوعات .......... 153
3-2-3- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات ..... 155
3-2-4- خسارت معنوي در رسانه‌ها .............. 156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر ........................ 156
مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي ... 158
3-3-1- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده ....... 158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع ................... 164
3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتي ............ 167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌هاي صنعتي ... 169
3-3-5- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه ...... 170
3-3-6- خسارت تأخير تأديه ................... 171
3-3-7- بازداشت قانوني ...................... 174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات ............. 178
3-3-9- غصب نام خانوادگي .................... 181
3-3- 10- سلب آزادي ......................... 183
3-3-11- به هم زدن وصلت ..................... 186
مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور 189
3-4-1- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها ....... 191
3-4-2-ايراد خسارت معنوي به انجمن‌ها ......... 192
مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي ........... 194
3-5-1- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي .. 195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست .... 197
الف ) تقصير سرپرست ......................... 198
ب) عدم تقصير سرپرست ........................ 199
فصل چهارم : روش‌هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه‌ي آن ........ 203
مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي .. 204
4-1-1- نگاه كلي به روش‌هاي جبران خسارت معنوي 204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوي ............. 206
4-1-3- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني ........ 207
4-1-4- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل 210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي .... 217
4-1-6- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي ......... 218
مبحث دوم :نحوه‌ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي 219
4-2-1- نحوه‌ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد 219
4-2-2- روش تعيين مبلغ جبران خسارت .......... 221
4-2-3- ملاك زمان ارزيابي .................... 222
4-2-4- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب . 224
4-2-5- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب‌هاي جسمي 227
4-2-6- روش‌هاي جبران خسارت معنوي در لطمه‌هاي روحي ... 231
مبحث سوم : مطالبه‌ي خسارت معنوي ............. 235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ي خسارت معنوي ..... 235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه‌ي وراث وبازماندگان زيان ديده........... 241
4-3-3- مطالبه‌ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي 241
4-3-4- نظريه‌ي عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ي خسارت معنوي به ورثه ....... 242
4-3-5- نظريه‌ي انتقال حق مطالبه‌ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت ......... 243
4-3-6- نظريه‌ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه 244
4-3-7- دعواي مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث ........... 246
4-3-8- مطالبه‌ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او ................. 247
4-3-9- قوانين و رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي مطالبه جبران خسارت شخصي ........... 249
مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي 251
4-4-1- اسباب معافيت ...................... 252
4-4-2- قوه قاهره يا حوادث پيش‌بيني نشده ..... 254
4-4-3- تقصير زيان ديده ..................... 255
4-4-4- رضايت زيان ديده ..................... 257
نتيجه‌گيري و پيشنهاد ........................ 260
5-1- نتيجه‌گيري ............................. 261
5-2- پيشنهادات ............................. 264
1- فهرست منابع ............................. 266
الف - كتب فارسي ............................ 266
ب - پايان نامه‌هاي فارسي .................... 269
ج - قوانين ................................. 270
د - نشريات فارسي ........................... 270
2 - كتب عربي ............................... 271
3 - منابع لاتين ............................. 276
الف - كتب فرانسه ........................... 276
چكيده انگليسي .................................

👇 تصادفی👇

مجموعه ی هشت مقاله ی تخصصی با موضوعات مهندسی شیمیهیدرولیک و پنوماتیکاستفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه OEC به منظور تعيين شرايط بهينه فرايند قالب گيري تزريقي ABS به كمك آبفلسفه از اغاز تاریخ 1.2.3دانلود پاورپوینت فرآیند تولید اویل پمپ - ppt قابل ویرایشاقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم کمرویی را در حسین برطرف سازمپایان نامه بررسي تأثير سبكهای فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكاندانلود تحقیق قالب ورد با عنوان طرحریزی شرکت تولیدی نیروگستران خراسان ۵۳ صنظریات جدید در علم سیاستسورس تبدیل بازی سگا به اندروید ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞