👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با استفاده از سيستم استنتاج فازی WORD

ارتباط با ما

دانلود


پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با استفاده از سيستم استنتاج فازی WORD
فهرست مطالب
چکیده.. 1
فصل اول:کليات تحقيق.. 2
1-1 مقدمه.. 3
1-2 بیان مسئله.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :.. 4
1-4 سوال تحقیق :.. 4
1-5 اهداف تحقیق :.. 4
1-6 فرضیات تحقیق:.. 5
1-6 ساختار پایان نامه:.. 6
فصل دوم: پيشينه تحقيق.. 8
2-1مقدمه.. 9
2-2تاریخچه مختصری از سیستم فازی .. 9
2-3 مروری بر تاریخچه استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS)در ادبیات فنی ... 10
2-4 مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در ادبیات فنی 15..
فصل سوم : روش شناسی تحقيق.. 17
3-1 مقدمه.. 18
3-2 معیارهای کمی و کیفی ارزیابی بارش و خشکسالی.. 18
3-2-1 نمایه شدت خشکسالی پالمر PDSI.. 18
3-2-2 نمایه درصدی از نرمال PN. 19
3-2-3 نمایهدهکها Deciles19
3-2-4 نمایه استاندارد شده بارشSPI19
3-2-5 نمایه رطوبت محصول CMI19
3-2-6 شاخص خشکسالی احیایی RDI20
3-2-7 نمایه بارش موثرERI 20
3-3 نمایه استاندارد شده بارش.. 20
3-4 بررسی ارتباط آماری تغییرات متغییرهای جوی و SPI28
3-5 تئوری فازی .. 30
3-5-1 مقایسه مجموعه های کلاسیک و فازی .. 31
3-5-2 مبانی کلی و ریاضیات منطق فازی.. 31
3-5-2-1 تابع عضویت.. 31
3-5-2-2 انواع تابع عضویت.. 32
3-5-2-3 عملیات ریاضی در مجموعه های فازی.. 34
3-5-3 روابط فازی.. 35
3-5-4 قواعد فازی IF THEN. 35
3-5-5 روشهای غیر فازی ساز.. 36
3-5-5-1روش های تبدیل یک کمیت فازی به کمیت کلاسیک.. 36
3-6 سیستم استنتاج فازی.. 38
3-6-1 روش استلزام ممدانی.. 38
3-6-2 مراحل ساخت FIS. 39
 فصل چهارم : مطالعه موردی.. 40
4-1 مقدمه.. 41
4-2 معرفی منطقه مورد مطالعه و اطلاعات مورد استفاده.. 41
4-2-1 منطقه مورد مطالعه.. 41
4-2-2 اطلاعات مورد استفاده .. 47
4-3 انتخاب پارامترهای موثر هواشناسی در پیش بینی شاخص SPI49
4-4 ساختار سیستم FIS و مدلهای ایجاد شده.. 58
4-4-1 تعریف ساختار کلی FIS. 59
4-4-2 مدلهای ساخته شده به تفکیک حوضه های آبریز.. 60
4-5 نتایج پیش بینی خشکسالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه.. 65
فصل پنجم : جمع بندی و پيشنهادات.. 76
5-1 جمع بندی.. 77
5-2 پیشنهادات.. 78
منابع و مآخذ.. 80
منابع فارسی:.. 80
منابع لاتین:.. 80
پیوست الف .. 83
پیوست ب .. 90
پیوست ج.. 106
 فهرست جداول
(جدول 3-1) : مقادير SPI مختلف و احتمالات تجمعي مرتبط با آن.. 27
(جدول 3-2) : مقادير SPI و وضعيت اقليمي متناظر با آن .. 27
(جدول 3-3) : (جدول 3-3) نمونه ای از یک سیستم قاعده – بنیاد فازی 36
(جدول 4-1) : تعداد سالهای قرار گیری حوضه های آبریز استان تهران در دسته بندی های SPI از سال 1355 تا 1385. 50
(جدول 4-2) : ارتباط آماری مقادیر SPI حوضه های آبریز با یکدیگر در فاصله زمانی سالهای 1355 تا 1385 به تفکیک سناریو بر اساس ضریب همبستگی 51
(جدول 4-3) : حدود جغرافيايي هر يک از زون هاي مورد استفاده در تحقيق 54
(جدول 4-4) : َشماره زون های جغرافيايي و ماه هايي که متغيرهای هواشناسی آنها ارتباط آماری قوی تری را با نمايه بارش استاندارد شده نشان داده اند.. 56
(حدول 4-5) انتخاب موثر ترین پارامتر ورودی و سناریو مربوطه به تفکیک حوضه آبریز.............................................. 58
(جدول4-6)- علایم اختصاری بکار رفته شده در خروجی مدلها.. 61
(جدول 4-7) مشخصات مدلهای ساخته شده به تفکیک هر حوضه آبریز 61
(جدول4-8) مشخصات قوانین فازی مورد استفاده در حوضه های مورد مطالعه 64
(جدول 4-9) خلاصه نتایج اماری مدل پیش بینی SPI به تفکیک حوضه آبریز 66
(حدول 4-5) انتخاب موثر ترین پارامتر ورودی و سناریو مربوطه حوضه آبریز کرج و لتیان............................................. 71
(جدول 4-11) نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد کرج بر اساس سه کلاس اقلیمی ........................................... 67
(جدول 4-12)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد طالقان بر اساس سه کلاس اقلیمی............................................ 67
(جدول 4-13)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد ماملو بر اساس سه کلاس اقلیمی............................................ 67
(جدول 4-14)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه آبریز سد لتیان بر اساس سه کلاس اقلیمی............................................ 67
(جدول 4-15)نتایج مدل پیش بینی SPI در حوضه سد لار بر اساس سه کلاس اقلیمی...................................................... 67
 فهرست شکل ها
(شکل3-1): توزيع گاما با مقادير پارامتري 2= و 1=.... 22
(شکل 3-2): مقايسه احتمال تجمعي و شاخص SPI در فورت کالينز کلورادو...................................................... 23
(شکل 3-3): توزيع نرمال SPI با ميانگين صفر و واريانس صفر. 25
(شکل 3-4): سری زمانی مقادیر SPI براساس مجموع بارش سه ماهه (اکتبر، نوامبر و دسامبر) از سال 1922 تا 1998................... 26
(شکل 3-5): سری زمانی مقادیر SPI براساس مجموع بارش دوازده ماهه از سال 1922 تا 1998........................................... 26
(شکل 3-6 ) مقایسه دقت و معنا در دنیا واقعی............. 30
(شکل 3-7 ) الف- مجموعه کلاسیک ، ب- مجموعه فازی ........ 31
(شکل 3-8) (a) تابع عضویت مثلثی ، (b) تابع عضویت ذوزنقه ای 32
(شکل 3-9) (a) تابع گوسی ساده ، (b) تابع عضویت گوسی ترکیبی 32
(شکل 3-10 ) تابع عضویت زنگوله ای...................... 33
(شکل 3-11) (a) تابع عضویت نامتقارن ، (b) تابع عضویت تفاضل دو تابع حلقوی، (c) تابع عضویت ضرب دو تابع حلقوی ............... 33
(شکل 3-12) (a) تابع عضویتZ، (b) تابع عضویت Pi، (c) تابع عضویت S 34
(شکل 3-13) توابع عضویت اجتماع، اشتراک و متمم فازی..... 35
(شکل 3-14 ) نمایش گرافیکی استلزام ممدانی برای ورودی غیر فازی 39
(شکل 4-1)، موقعيت سدهاي استان تهران (سايت اينترنتی شرکت سها می‌آب منطقه ای تهران)....................................... 43
(شكل 4-2): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل پاييز (اقتباس از عليجاني،1381) ....................................... 45
(شكل 4-3): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل زمستان (اقتباس از عليجاني،1381).......................................... 46
(شكل4-4): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل بهار (اقتباس از عليجاني،1381).......................................... 46
(شكل 4-5): منابع رطوبت بارندگي‌هاي ايران در فصل تابستان (اقتباس از عليجاني،1381).......................................... 47
(شکل 4-6): موقعيت ايستگاه هاي باران سنجی مورد استفاده نسبت به چهار حوضه مورد بررسی....................................... 48
(شکل 4-7): برازش تابع توزیع گاما بر روی داده ای بارش فصل بهار حوضه آبریز کرج............................................. 49
(شکل 4-8): برازش تابع توزیع گاما بر روی داده ای بارش فصل بهار حوضه آبریز لتیان........................................... 49
شکل (4-9): گستره محدوده 45 گانه جغرافيايي که اطلاعات جوي در 34 زون آن در تحليلهای آماری استفاده شده است..................... 55
(شکل 4-10) مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز لتیان برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون56
(شکل4-11) - مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز ماملو برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون ...................................................... 56
(شکل 4-12) - مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 300 میلی بار و SPI حوضه آبریز لار برای سناریو زمستان به تفکیک هر زون ...................................................... 57
(شکل 4-13) - مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 850 میلی بار و SPI حوضه آبریزکرج برای سناریو زمستان+بهار به تفکیک هر زون...................................................... 57
(شکل 4-14) - مقادیر بیشینه MI پارامتر ارتفاع معادل فشار در سطح 850 میلی بار و SPI حوضه آبریز طالقان برای سناریو زمستان+بهار به تفکیک هر زون................................................... 57
(شکل4-15)، نمودار گردشی فرآیند استنتاج فازی مورد استفاده62
(شکل 4-16) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد لار .......................................... 63
(شکل 4-17) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد لتیان........................................ 63
(شکل 4-18) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد ماملو........................................ 63
(شکل 4-19) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد طالقان ...................................... 64
(شکل 4-20) توابع عضويت الف) ورودی و ب) خروجی مدل استنتاج فازی حوضه آبریز سد کرج.......................................... 64
(شکل 4-21) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز لار برای21 سال...................... 66
(شکل 4-22) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز لار برای10 سال................... 66
(شکل 4-23) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز کرج برای21 سال..................... 67
(شکل 4-24) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز کرج برای10 سال.................. 67
(شکل 4-25) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز طالقان برای21 سال.................. 67
(شکل 4-26) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز طالقان برای10 سال............... 68
(شکل 4-27) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز ماملو برای21 سال................... 68
(شکل 4-28) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز ماملو برای10 سال................ 68
(شکل 4-29) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دسته اطلاعات آموزش ی برای حوضه آبریز لتیان برای21 سال................... 69
(شکل 4-30) سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی SPI دردسته اطلاعات صحت سنجی برای حوضه آبریز لتیان برای10 سال................ 69
(شکل 4-31) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد کرج، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی............................ 69
(شکل 4-32) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد طالقان، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی...................... 70
(شکل 4-33) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد ماملو، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی...................... 70
(شکل 4-34) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لتیان، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی...................... 70
(شکل 4-35) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لار، الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی............................ 71
(شکل 4-36) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد لتیان با MI کمتر الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی................ 71
(شکل 4-37) نتایج آماری مدل پیش بینی SPI حوضه آبریزسد کرج با MI کمتر الف- مرحله آموزش ، ب- مرحله صحت سنجی................ 71
(شکل 4-38)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز لار (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی)...................................................... 73
(شکل 4-39)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز لتیان (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی)...................................................... 73
(شکل 4-40)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز ماملو (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی)...................................................... 73
(شکل 4-41)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز طالقان (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی)...................................................... 73
(شکل 4-42)، سری زمانی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دو دسته اطلاعات آموزش و صحت سنجی بر اساس کلاس SPI در فاصله سالهای 1355 تا 1385، برای حوضه آبریز کرج (مقدار 1 معرف ترسالی، 0 معرف میانه و -1 معرف خشکسالی)...................................................... 74
 چکيده
تشخیص الگوی وقوع خشکسالی و پایش آن در تعیین رويکرد بهینه به‌ مدیریت منابع آب بویژه در خصوص منابع تامین کننده آب کلان شهرهایی که از منظر اقلیمی در معرض وقوع حوادث خشکسالی واقعند، اهمیت دارد. در این میان، شهر تهران با بهره‌گیری از پنج حوضه آبریز و سدهای مربوطه (اميرکبير، لار، لتيان، طالقان و ماملو) در معرض خشکسالی و لطمات آن واقع است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات جوی در محدوده جغرافيایی [˚0، ˚60] شمالی و [˚0، ˚90] شرقی (با دقت 10×10 درجه) و شامل اطلاعات ماهانه دما و ارتفاع معادل فشار از سال 1948 تا 2008 میلادی در سطوح 1000، 850، 700، 500 و 300 میلی بار به پیش‌بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی (با زمان پيش‌ديد 5/2 و 5/4 ماه) با استفاده از نمايه بارش استاندارد شده (SPI)در بارش فصول زمستان، بهار، پاییز و مجموع فصول زمستان و بهار، پاییز و زمستان، پاییزو زمستان و بهار پرداخته شده است. در این تحقیق پس از شناسایی نقطه-پارامترهای جوی موثر بر الگوی بارش در مناطق مورد نظر و با استفاده از معیار آماری مناسب، به توسعه یک سیستم استنتاج فازی به منظور پيش‌بينی شاخص (SPI)پرداخته شده است. پارامترهای منتخب در این تحقیق، ارتفاع معادل فشار ثبت شده جو در دو سطح 850 و 300 میلی بار است. نتایج گویای کارایی مناسب این تخمینگر در پيش‌بينی خشکسالیهواشناسی با دقت مناسب مکانی بوده و در نهایت با استفاده از شاخص‌های آماری مناسب کارایی این رویکرد کمی شده است.
 کلمات کلیدی:
پيش‌بينی خشکسالی، نمايه استاندارد شده بارش، سیستم استنتاج فازی، خشکسالی هواشناسی


👇 تصادفی👇

دانلود مقاله دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل‎پرسشنامه منابع انسانی و مدیریت کیفیتپروژه برنامه نویسی هوش مصنوعی پیاده سازی دنیای هیولا وامپوس (با قابلیت ویرایش ) زبان برنامه نویسی سی شارپ دات نتپاورپوینت سیم ارت(earth)مقاله و تحقیق کامل 75 صفحه ای در مورد امنیت اطلاعات شبکه 2016دانلود پایان نامه جلوگیری از پدیده هیدرات و طراحی واحد صنعتی آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با استفاده از سيستم استنتاج فازی WORD

پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با استفاده از سيستم استنتاج فازی WORD

دانلود پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با استفاده از سيستم استنتاج فازی WORD

خرید اینترنتی پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش (SPI) با استفاده از سيستم استنتاج فازی WORD

👇🏞 تصاویر 🏞